Senioropleiding

Deelnemers en doelgroep

In principe elke medewerker die een voortrekkersrol heeft of wil ontwikkelen op het gebied van innovatie en kwaliteitszorg op een afdeling. (Potentiële) seniorverpleegkundigen, verpleegkundigen, doktersassistenten, terreindeskundigen operatiekamers, etc.

  

Wat leer je?

Na afloop van het traject ben je in staat:

  • je functie op adequate wijze neer te zetten en herkenbaar te zijn binnen de organisatie;
  • een voortrekkersrol te vervullen t.a.v. zorginhoudelijke ontwikkelingen;
  • om te gaan met weerstand;

  • je collega's te coachen en te motiveren voor veranderingen;
  • afdelingsbeleid te implementeren;
  • je leidinggevende te adviseren aangaande het afdelings- en scholingsbeleid;
  • projectmatig te werken.

De scholing richt zich op zowel kennis- als toepassingsvaardigheden, afgeleid van het competentieprofiel van seniormedewerker. De competenties vormen de rode draad van de opleiding en zijn verwoord in onderstaande thema’s.

 

Introductie en kennismaking (2 dagdelen)

Kennismaken met medestudenten en de docenten. Bespreken van de werkwijze tijdens de bijeenkomsten en doornemen van hetgeen aan de orde komt in de opleiding, de planning en het vaststellen en vastleggen van persoonlijke leerdoelen.

   

Interactie in beroepssituaties (12 dagdelen)

In deze module wordt systematisch gewerkt aan het ontwikkelen van de communicatie- en interactievaardigheden. Het voeren van gesprekken, geven van feedback, coaching, en o.a. conflicthantering maken deel uit van dit onderdeel evenals begeleidings- en samenwerkingsvaardigheden gericht op motiveren, veranderen, profileren, sturen van het team, rolinvulling, ontwikkelen van een nieuwe functie, (zorginhoudelijke) aansturing, coachingsvragen formuleren, benutten van persoonlijke kwaliteiten, presentatietech-nieken en vergroten van creatief vermogen.

  

Kwaliteitszorg (6 dagdelen)

Deze module richt zich op het verbeteren van processen rondom de klant, de coördinatie tussen de betrokken spelers. Het gaat om veiligheid, efficiency en effectiviteit, vraaggestuurde zorg, kwaliteitszorgsystemen, veiligheidsmanagement, SWOT-analyse, budgettering/financieringsstromen, opzetten onderzoek en ethische kwaliteitszorgvraagstukken.

  

Innovatie (6 dagdelen)

In de gezondheidszorg zijn veranderingen aan de orde van de dag. Van de senior wordt verwacht dat medewerkers worden begeleid bij dit proces. Het gaat om: verbeteren, veranderen en vernieuwen, perspectieven, situatiediagnose, strategieën en implementeren, projectmatig werken, trekker zijn van een project op opleidingsniveau, maken van een plan van aanpak en uitvoeren hiervan.

 

Afsluiting (2 dagdelen)

In de afronding van het traject demonstreren de deelnemers in een presentatie hun visie op de functie of een compilatie van de diverse in het kader van de opleiding uitgevoerde projecten en hun verworven competenties.

 

Werkvormen en afronding studie

Er worden verschillende didactische werkvormen toegepast. Er wordt gewerkt met readers. Elke module kent een verwerkingsopdracht om het geleerde toe te passen in de praktijk. Binnen de werkvormen wordt een sterk appèl gedaan op actief leren. Er is ruimte voor discussie, meningsvorming, training en verwerking. Veel aandacht wordt besteed aan reflectie op het geleerde, het kijken naar jezelf, jezelf leren kennen, leren van elkaar en het adviseren van elkaar. Dit wordt op een methodisch afwisselende wijze gestimuleerd. Je maakt ook kennis met intervisie. Je dient een portfolio bij te houden en een persoonlijk ontwikkelplan te maken. Afgesloten wordt middels een slotmanifestatie waarin je in groepsverband iets presenteert wat nut heeft voor de organisatie.

 

Bij voldoende resultaat en aanwezigheid (minimaal 80%) ontvang je een getuigschrift, uitgegeven door PostMD opleidingen. Het volgen van deze opleiding biedt eventueel vrijstellingen voor vervolgopleidingen.  

 

Rol leidinggevende

Je leidinggevende heeft een belangrijke rol ten aanzien van het voorwaarden scheppen om te leren en het bevorderen van de integratie en transfer van opgedane kennis. Je leidinggevende is je mentor tijdens het traject en moet hiervoor tijd vrij maken. Minimaal 1 keer per opleiding komen de mentoren bij elkaar om de voortgang van de studenten te bespreken en wordt er 1 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd om van elkaar te leren aan de hand van een bepaald thema.

 

Docenten en gastdocenten

De lessen worden verzorgd door docenten van PostMD opleidingen dat gelieerd is aan de Hogeschool Rotterdam. Op onderdelen zullen deskundige medewerkers uit de ziekenhuizen optreden als gastdocent.

  

Kosten en studiecontract

De opleiding wordt betaald uit het centraal opleidingsbudget van de ziekenhuizen, dat wordt beheerd door het Landsteiner Instituut. Je dient een studiecontract te ondertekenen van het ziekenhuis waar je werkzaam bent. Deze is te vinden in het documentbeheersysteem van je ziekenhuis.

 

Aantal lesdagen en studiebelasting

In totaal zijn er 14 lesdagen en in totaal 200 uren studiebelasting. De lesdagen vallen onder werktijd en de overige uren zijn voor jezelf. Je dient rekening te houden met een studiebelasting van 4 tot 6 uren per week. De opleiding duurt 9 maanden.

 

Startdata

De opleiding start in principe één keer per jaar.

 

Aanmeldingsprocedure

Je leidinggevende kan je aanmelden bij Mirjam van Dijkof Jaco van der Worponder vermelding van personeelsnummer, afdeling en locatie waar je werkt. De maximale groepsgrootte is 16 deelnemers en het minimum is 8 deelnemers.

 

NB: om deel te mogen nemen aan de opleiding is een minimale contractduur van 28 uren vereist, aangezien dit veelal ook een functie-eis is.

     

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.