HMC Studiebeurs

Doelstelling HMC studiebeurs

Het bevorderen van het cluster overstijgend opleiden door ambitieuze en talentvolle medewerkers van HMC, die een opleiding (willen) volgen om in de toekomst een functie te kunnen uitoefenen die niet binnen de cluster voorkomt waar ze werkzaam zijn, een kans te bieden zich persoonlijk en beroepsmatig te ontwikkelen.

  

Wanneer kom je in aanmerking voor de studiebeurs
 • Indien je in loondienst bent van Haaglanden Medisch Centrum (HMC).
 • Indien je een opleiding wilt volgen, of op dit moment volgt, om in de toekomst een functie te kunnen uitoefenen die niet binnen het cluster voorkomt waarbinnen je werkt. De functie die je ambieert dient wel voor te komen binnen HMC of wenselijk te zijn in de toekomst. 

 

Wanneer kom je NIET in aanmerking voor de studiebeurs
 • Indien je op dit moment, niet op eigen kosten, een beroeps- of vervolg beroepsopleiding volgt.
 • Indien je in aanmerking wilt komen voor een management ontwikkeltraject als potentiële leidinggevende. Hiervoor loopt een andere selectieprocedure.

 

De aanmeldingsprocedure

Om in aanmerking te komen voor de HMC studiebeurs, dien je het daarvoor bestemde formulier "Aanmelding HMC studiebeurs" volledig ingevuld op te sturen naar het Landsteiner Instituut. Het formulier is te vinden op www.landsteiner.nl.

Op het formulier kun je aangeven waarom je in aanmerking wilt komen voor de studiebeurs. Deze vraag beantwoordt jouw direct leidinggevende ook. Hiertoe ga je ter voorbereiding van de aanvraag in gesprek met jouw direct leidinggevende. Jouw direct leidinggevende beschrijft, mede op basis van dat overleg, zijn/haar mening op het aanmeldingsformulier en benoemt wat vanuit zijn/haar perspectief de overwegingen zijn vóór of tegen toekenning van de studiebeurs.

 

Naast het volledig ingevulde aanmeldingsformulier dien je het volgende bij te sluiten bij de aanmelding:

 • een actueel Curriculum Vitae.;
 • Jouw Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) in het format van HMC (zie Iprova)
 • Informatie over de inhoud, duur, kosten en studiebelasting van de opleiding.

 

De besluitvormingsprocedure

De eerste selectieronde:

Na ontvangst van de aanmelding toetsen twee medewerkers van het Landsteiner Instituut of de aanmelding voldoet aan de gestelde eisen. Indien jouw aanmelding niet volledig is ontvang je bericht over wat ontbreekt.

Je ontvangt schriftelijk bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor de tweede ronde. Als je niet door bent naar de tweede ronde, staat in de brief de reden omschreven.

 

De tweede selectieronde:

Tijdens de tweede ronde dien je tijdens een presentatie/ voordracht van maximaal 10 minuten een panel, bestaande uit drie personen, ervan te overtuigen dat jij de HMC studiebeurs waard bent.

 

Het panel bestaat uit de clustermanager van het cluster waarbinnen jij werkt, een opleidingsadviseur van het Landsteiner Instituut en een clustermanager van een ander cluster.

 

Je dient tijdens de presentatie/voordracht aandacht te besteden aan:

 • Welke opleiding/ontwikkeltraject je wil volgen en wat dat bijdraagt aan jouw (persoonlijke) ontwikkeling.
 • Wat de meerwaarde c.q. het belang voor HMC is om daarin te investeren.
 • In hoeverre de opleiding past binnen de strategie van HMC.
 • Waarom HMC in jou moet investeren.

 

NB Je kunt jouw leidinggevende, HRM-adviseur en/of de opleidingadviseur van het Landsteiner Instituut om ondersteuning vragen voor het opstellen van een POP en/of het voorbereiden van de presentatie.

 

Het panel neemt vervolgens een besluit, na eventueel advies te hebben ingewonnen bij deskundigen en/of leidinggevende(n). Het panel is gemandateerd door de Raad van Bestuur (RvB) om besluiten te nemen. Het panel kan om organisatorische en/of budgettaire redenen besluiten geen studiebeurs toe te kennen, ondanks dat je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Je wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van het panel. Jouw direct leidinggevende en HRM-adviseur ontvangen een kopie.

 

Er wordt een studiecontract opgesteld. Hierbij wordt het vigerend beleid van HMC zoals beschreven in de 'algemene regeling studiekosten en studieverlof' als uitgangspunt gehanteerd.

 

Een assessment kan een onderdeel zijn alvorens de studiebeurs wordt toegekend.

 

Indien je met jouw leidinggevende overeenkomt om minder te gaan werken tijdens de studie, dan heb je een terugkeergarantie om na afloop van de studie weer jouw ‘oude’ aantal uren te gaan werken.

 

De doorlooptijd tussen de datum van aanmelding en de besluitvorming over het wel of niet toekennen van de studiebeurs is twee maanden.

 

Taken en bevoegdheden van het panel
 • Op eigen initiatief advies vragen aan (opleidings)deskundigen en/of leidinggevenden.
 • Besluiten nemen, gemandateerd door de RvB, over het wel of niet toekennen van de studiebeurs aan individuele medewerker(s), over de hoogte van de vergoeding en de wijze van de tegemoetkoming (in principe is de studiebeurs opgezet voor een tegemoetkoming in studiekosten en niet voor eventuele reiskosten en boekengeld).
 • Verzorgen van de terugkoppeling naar de medewerker, leidinggevende en HR-adviseur.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het Harold Beuvink;  telefoonnummer  088 - 979 2988 of per mail: Harold.Beuvink@landsteiner.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.