Jaarverslag

JAARVERSLAG 2015

CENTRALE OPLEIDING COMMISSIE MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN- BRONOVO

 

In het MCH- Bronovo fungeert de Centrale Opleiding Commissie (COC) als overleg- en adviesorgaan ter handhaving en bevordering van een optimaal en veilig opleidingsklimaat. De plenaire COC bestaat in het MCH- Bronovo uit alle opleiders en plaatsvervangend opleiders van de erkende opleidingen, de affiliatiecoördinator, een vertegenwoordiger vanuit het stafbestuur, een vertegenwoordiger van de niet voor opleiding erkende specialismen, twee vertegenwoordigers van de groep arts(en) in opleiding tot specialist (aios) , een lid van de Raad van Bestuur en de directeur van het Landsteiner Instituut (bijlage 1). Het aan het MCH- Bronovo verbonden Landsteiner Instituut levert ten behoeve van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning een ambtelijk secretaris.

Deze is aan de commissie toegevoegd en maakt geen deel uit van de commissie. Vanuit de plenaire commissie is een dagelijks bestuur (DB) samen gesteld dat maandelijks vergadert. Het werkgebied van de COC betreft tevens de postuniversitaire vervolgopleidingen in overige ziekenhuisspecialismen (bijvoorbeeld ziekenhuisapothekers, klinische fysici, klinisch chemici en Klinisch en GZ-psychologen). De COC is een ziekenhuiscommissie. De COC heeft kwaliteitsbewaking hoog in het vaandel staan. Zij heeft daartoe het volgende systeem ingesteld:

Vier maal per 5 jaar krijgen de AIOS van elke vervolgopleiding de uitnodiging van de COC om te komen overleggen over de opleiding.

Op basis van de landelijk bekende D-RECT enquête, de Effect, exit-gesprekken, notulen van opleidingsvergaderingen etc. bespreekt een petit comité het DB van de COC de kwaliteit van de opleiding met de AIOS. Een maand later ontvangt het DB de betreffende opleider, zodat eventuele knelpunten snel kunnen worden behandeld. De gesprekken worden in een ‘blame-free’ klimaat genotuleerd, d.w.z. dat ze gescheiden van de notulen worden opgeslagen en vertrouwelijk van aard zijn. De opleider ontvangt een verslag van de gesprekken.

De COC ontwikkelde in 2013 een nieuwe, verscherpte kwaliteitscyclus waarin de meetinstrumenten en onderwerpen/ verbeterpunten meer gestructureerd aan de orde komen. Er wordt nadrukkelijk gevraagd naar/gestuurd op de PDCA cyclus van de opleiding. Gesprekken COC met opleider/aios worden 4x per 5 jaar gevoerd waarbij het 2e gesprek uitgebreider wordt gevoerd: de tussentijdse evaluatie. Gestart per 1 januari 2014.

 

 

Activiteiten in 2015

In 2015 werden de C(M)OC van Bronovo en de COC van MCH samengevoegd tot de COC MCH-Bronovo. Cas Holleboom, voorzitter C(M)OC werd benoemd tot vice-voorzitter COC MCH-Bronovo.

Opleiders uit Bronovo werden lid van de COC MCH-Bronovo.

In oktober vond de laatste C(M)OC Bronovo vergadering plaats.

 

Vergaderingen en overlegstructuren:

Het dagelijks bestuur vergaderde in 2015 12 maal, de plenaire vergadering vond vier maal plaats.

In de plenaire vergaderingen vindt een terugkoppeling plaats van de bevindingen in de Regionale Opleiding Commissie, waar de voorzitter van de COC en de directeur van het Landsteiner Instituut zitting in hebben.

 

De COC-voorzitter, het lid in de COC afgevaardigd door de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van het Landsteiner Instituut namen deel aan regionale en landelijke bijeenkomsten op het gebied van medisch onderwijs, bijvoorbeeld: bijeenkomsten van de OOR (Onderwijs- en Opleiding Regio) Leiden, zoals de vergaderingen van de Regionale OpleidingsCommissie, de Werkgroep Planning en Financiering, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Opleidingssymposium en OOR conferenties, STZ (Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), de jaarlijkse congressen van NVMO en MMV.

In 2015 wordt meerdere malen overleg gevoerd met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waarmee intensieve samenwerking plaats vindt voor het merendeel van de medische opleidingen.

 

 

 

 

 

Klinische demonstraties en ziekenhuisbrede necrologiebesprekingen:

De COC organiseert ieder kwartaal een klinische demonstratie, die door de grote vakgroepen in samenwerking met andere vakgroepen wordt gehouden. Ook in 2015 was tijdens de klinische demonstraties sprake van een hoge opkomst van zowel specialisten als arts-assistenten. Daarnaast organiseerde de COC, in samenwerking met het Landsteiner Instituut en de necrologiecommissie, acht maal in 2015 de ziekenhuisbrede necrologiebespreking.

 

 

COC themamiddag en Wetenschapsmiddag:

Ook in 2015 vindt de jaarlijkse MCH- Bronovo Wetenschapsmiddag plaats met een hoge opkomst van specialisten en assistenten.

Het onderwerp van de COC themamiddag, georganiseerd door het bestuur van de arts-assistentenvereniging, is dit jaar “Ethics, Efficiency, Expectations”, en in een volle zaal (ongeveer 100 deelnemers) vindt een interessante discussie plaats.

De COC bewaakt in samenwerking met het Landsteiner Instituut dat wetenschappelijk onderzoek in MCH gefaciliteerd wordt.

 

Teach the Teacher

De COC organiseerde twee maal een Teach the Teacher Plus aansluitend aan de plenaire COC vergadering.

Onderwerpen: “beoordelen van CAT’s” en Stimuleren van reflectie en de 360º feedback”.

Er is dit jaar veel aandacht besteed aan het behalen van de doelstelling dat alle medisch specialisten (ook die van niet opleidende maatschappen/vakgroepen) de Teach the Teacher basis gevolgd moeten hebben. In december 2015 heeft 93% van alle medisch specialisten de Teach the Teacher basis gevolgd.

 

Kwaliteitsverbetering medische vervolgopleidingen:

In 4 grote vakgroepen vond intervisie voor arts-assistenten plaats onder leiding van afdeling Medische Psychologie. De COC streeft ernaar het aantal vakgroepen dat intervisie organiseert uit te breiden. Middels het door de Medische Psychologie beheerde, Meldpunt vinden regelmatig arts-assistenten hun weg naar deze afdeling voor kort durende interventies. Daarnaast is in 2013 de directeur van het Landsteiner Instituut benoemd als vertrouwenspersoon voor de arts-assistenten.

 

De D-RECT enquête wordt jaarlijks regionaal in samenwerking met het LUMC afgenomen. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt tijdens de gesprekken met aios van de vakgroepen met meer dan 4 assistenten.

In het MCH worden onder leiding van de onderwijskundige Exit gesprekken gevoerd. Vooral in de kleinere vakgroepen waar de D-RECT resultaten m.b.t. het leerklimaat niet gedeeld kunnen worden met de opleider biedt dit uitkomst. De opleider ontvangt op deze wijze toch feedback op het leerklimaat in zijn opleiding.

Bij vier vakgroepen wordt in 2015 de EFFECT uitgezet: heelkunde, revalidatie, sportgeneeskunde en ziekenhuisgeneeskunde.

De COC initieert dat alle vakgroepen twee maal per 5 jaar de EFFECT doen. De EFFECT wordt gedaan onder begeleiding van de onderwijskundige. In de vakgroepen met minder dan 4 aios wordt de zogenaamde “mini- Effect” gedaan, naast de exitgesprekken.

 

Een aantal vakgroepen (oogheelkunde, KCL en psychologie) werken met een structuur waarbij de opleiders geregeld met de aios van de andere 2 opleidingen spreken over de kwaliteit van de opleiding. Dit blijkt goed te werken.

 

 

 

 

 

Een aantal Good Practices 2015 vanuit de opleidingen.

 

Psychiatrie

Ten aanzien van de stage ziekenhuispsychiatrie binnen de opleiding tot psychiater is met name de invulling van het onderwijs en de referaten weer opgepakt door Marjolein Bannink als de nieuwe MCH Bronovo-opleider. De opleidingsgroep is in 2015 verder uitgebreid met de Bronovo-collegae, waarbij eenieder inmiddels de benodigde Teach-the-Teacher opleidingen heeft gevolgd. Tevens zijn afspraken gemaakt om delier-expertise binnen de stage Ouderengeneeskunde van de opleiding tot ziekenhuisarts te vergroten middels extra supervisiemogelijkheid vanuit de psychiatrie. Deze extra delier-expertise is zinvol, omdat de ziekenhuisartsen i.o. veelvuldig te maken krijgen met patiënten met een delier als complicatie van onderliggende somatische aandoeningen en behandelingen tijdens de opname in het algemene ziekenhuis.

 

Ziekenhuisgeneeskunde

De proefvisitatie in januari is met glans doorstaan. Vervolgens heeft de RGS besloten de proefvisitaties te beschouwen als eerste visitatie en daarmee de landelijke opleiding retrograad te erkennen.

Er zijn in 2015 weer 8 aios aangenomen zodat er thans 20 in opleiding zijn.

De huisartsstage is van start gegaan tot grote tevredenheid van betrokkenen. De aios onderzoeken in de huisartspraktijk problemen rondom ontslag van patiënten uit het ziekenhuis en formuleren verbetermaatregelen.

Medio 2015 is gestart met de landelijk ontwikkelde bekwaamheidsverklaringen om de per stage behaalde doelstellingen zo goed mogelijk vast te leggen.

Een aantal tweedejaars aios heeft een clinical audit gedaan waarbij werd nagegaan in hoeverre richtlijnen worden gevolgd: antistollingsprofylaxe, donatieprocedure, hyponatriemie, constrastnefropathie en delier. Dit voor MCH-Bronovo nieuwe systeem voor clinical audits is door het kwaliteitsplatform geaccordeerd.

Tenslotte zijn de eerste aios begonnen met hun meesterstuk, onder andere op de cardiologie, de intensive care en de heelkunde. Hiervoor is een stappenplan ontworpen.

 

Neurologie

De opleiding neurologie heeft in 2015 een opleiders wissel gekend. Martin Taphoorn heeft zijn opleiderschap overgedragen aan Korne Jellema, en is plaatsvervangend opleider geworden.

In het afgelopen jaar is er een korte middagoverdracht geintroduceerd. Er was vanuit de AIOS en stafleden behoefte aan zo’n overdrachtsmoment om kwart voor vijf, zodat de dienstdoende nog beter op de hoogte is van wat er speelt. De middagoverdracht kon snel worden geimplementeerd, en we hebben gekozen voor een overdracht, welke niet langer dan een kwartier duurt. Patienten waarbij verwacht mag worden dat deze extra medische aandacht nodig hebben worden besproken, en ook kort de nieuwe opnames. De middagoverdracht wordt als zeer prettig ervaren, vooral voor de dienstdoende AIOS en het dienstdoende staflid. De korte duur maakt het efficient en interfereert nauwelijks met de activiteiten van de AIOS. Tijdens de ochtendoverdracht wordt langer stilgestaan bij lastige dilemma’s.

 

MDL

De MDL heeft sinds 2012 de opleiding voor 2-3 AIOS. 2015 was door de fusie tussen MCH en Bronovo een moeilijk jaar voor de opleiding. Het werken met 7 MDL artsen op 3 locaties heeft als gevolg dat het steeds moeilijker is om continuïteit en goed onderwijs te garanderen op onze opleidingslocatie Westeinde. Om dit enigszins recht te trekken hebben wij de ACZO ingericht. Dit is de ACute ZOrg MDL arts van de week en hij of zij zit altijd op locatie Westeinde. Door deze constructie is een MDL arts van woensdag tot woensdag verantwoordelijk voor de supervisie van de afdeling en voor alle acute zorg. Hierdoor is de continuïteit van supervisie en onderwijs van de AIOS altijd geborgd. De ACZO zorgt ervoor dat het wekelijkse woensdag middag onderwijs goed wordt voorbereid en uitgevoerd en een keer per maand wordt iets meer diepgaand onderwijs over van te voren vastgelegde onderwerpen gegeven door de ACZO.

 

Door de introductie van de ACZO kunnen wij een hoog kwalitatieve MDL opleiding garanderen ook na de fusie.

 

Cardiologie De afdeling Cardiologie heeft per april 2015 de eerste erkenning in Nederland gekregen voor een perifere deelopleiding Cardiologie over meerdere locaties. De volgende stages worden verzorgd: stage verpleegafdeling (WZ), stage Hartbewaking, SEH/EHH (WZ), stage niet-invasieve cardiale beeldvorming-echocardiografie, cardiale MRI en cardiale CT (Br), stage hartkatheterisatie (Br) en lijnstage polikliniek (Br). Bovendien is dit de eerste erkenning voor de duur van 1,5 jaar in plaats van tot nu toe gebruikelijk 1 jaar. Vol enthousiasme is de feitelijke eerste AIOS gestart per 1 mei 2015 en hebben we inmiddels 3 AIOS Cardiologie tegelijk in opleiding. 

De modules Cardiologie in het MCH-Bronovo zijn erg populair gebleken voor de startende AIOS. Door het veelzijdige aanbod aan opleidingsmodules, interessante pathologie over de verschillende locaties en de breedte van zorgaanbod in ons STZ ziekenhuis zijn er veel AIOS die willen starten in MCH-Bronovo. Twee van de drie hebben ook hun vooropleiding Interne Geneeskunde in MCH-Bronovo gelopen en zullen dus in totaal 3,5 van de 6 jaar opleiding Cardiologie in ons ziekenhuis doorbrengen.

Ook hebben de opleidingsmodules die worden verzorgd voor de opleidingen Interne Geneeskunde, Sportgeneeskunde en SEH geneeskunde goede evaluaties verkregen. De volledig nieuw opgebouwde structuur voor opleidingen op de afdeling Cardiologie werpt vruchten af. Het “nieuwe opleiden” wordt door alle leden van de opleidingsgroep goed begrepen en heeft breed draagvlak. De jonge enthousiaste opleidingsgroep werkt samen aan permanente educatie en ontwikkeling van de opleidingsstructuur. Naast de gebruikelijke verbetercyclus via de COC volgt de opleidingsgroep onder andere jaarlijks een gezamenlijke Teach the Teacher plus cursus om de samenhang en kennis in de groep te verbeteren.

Daarnaast blijkt het mee laten lopen van de ANIOS en de semi-artsen in de opleidingscyclus nuttig. Ook zij krijgen introductiegesprekken, opleidingsplannen, tussenbeoordelingen, spiegelgesprekken wanneer wenselijk, loopbaanbegeleiding, eindgesprekken en exit-gesprekken. Daarmee zijn we binnen de Cardiologie-regio een populaire werkgever geworden en dit resulteert tevens in betere kwaliteit van de ANIOS, die meer motivatie tonen om het vak goed te leren. Inmiddels zijn veel ANIOS en Semi-Artsen aan opleidingsplaatsen of promotieplekken geholpen in LUMC, EMCR, HAGA, Antonius ZH, Zwolle, Enschede. OLVG.

 

Heelkunde Na de invoering medio 2014 kwam het model van de modulaire opleiding Heelkunde op drie locaties pas echt goed tot ontwikkeling in 2015. In dit model wordt optimaal gebruikt gemaakt van de t.g.v. lateralisatie van zorg per locatie aanwezige zorgvolumina, waardoor de aios in korte tijd expertise ontwikkelt in essentiële opleidingsonderdelen. Dit alles werd vastgelegd in een herziene versie van het lokale opleidingsplan.

Per januari 2015 ging een ook een nieuw dienstrooster in, geheel binnen de bepalingen van de arbeidstijden wet.

Voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding werden kwaliteitsinstrumenten als de D-RECT en EFFECT-enquêtes ingezet, maar ook exitgesprekken en opleidingsvergaderingen. Verbeterpunten en verbeteracties worden bijgehouden in een continue verbeterplan, wat regelmatig wordt gecheckt en zo nodig bijgesteld. Op deze manier is een PDCA-cyclus operationeel.

Van de beoordelingsinstrumenten werd in 2015 in het bijzonder aandacht besteed aan de observaties van aios tijdens poliklinische consulten en de 360-graden beoordeling.

De heelkundige protocollen van de verschillende locaties werden geüpdatet en geüniformeerd. Voorts werd voor de drie locaties een uniform werkboek voor arts-assistenten gemaakt, waarin onder andere heldere afspraken over supervisie op de verpleegafdelingen, SEH, ICU, poli en (P)OK.

In het kader van docentprofessionalisering volgden alle chirurgen in 2015 een of meerdere teach the teacher-plus cursussen.

Tot slot namen de aios in oktober deel aan de eerste landelijke heelkundige kennistoets, de ABSITE.

Op 13 november vond de visitatie van de opleiding plaats, een toets voor de kwaliteit van onze nieuwe, gefuseerde, opleiding. Het rapport laat nog op zich wachten, maar wij zien dit met vertrouwen tegemoet.

 

 

 

Gynaecologie

In 2015 is na de fusie van de gynaecologen MCH-Bronovo een enthousiaste start gemaakt met het samenvoegen van de twee opleidingen. Een brainstormgroep bestaande uit opleiders en aios van beide locaties gaat de opleiding volledig vernieuwen. We werken samen volgens methode U, dat wil zeggen dat we niet door middel van onderhandelen ergens in het midden uitkomen maar dat we samen bepalen wat de absolute essentialia zijn en daarna bouwen zoals we het het beste vinden en het liefste willen hebben. We nemen alles onder handen: de overdracht, de protocollen, de opleidingsmodules, onderwijsmomenten etc. Met groot enthousiasme en inzet wordt door de gehele groep in goede harmonie hier aan gewerkt.

Recentelijk is de opleiding Gynaecologie/Verloskunde in Bronovo gevisiteerd en is de opleiding verlengd tot januari 2018, het moment waarop we zeker één opleiding zullen gaan worden.

Verder zijn op locatie Bronovo al flinke stappen genomen om de overdracht te verbeteren met meer structuur in de dagelijkse microteaching. We zullen als gehele team binnenkort tri locatief gaan overdragen, een grote uitdaging met zoveel pathologie in de dienst.

 

Sportgeneeskunde Voor sportgeneeskunde was 2015 een overgangsjaar. Waren we al in juli 2014 erkend als medisch specialisme, het heeft tot 1-1-2016 geduurd voordat de kogel ook voor de zorgverzekeraars door de kerk was. De hoop is dat er nu nog meer door huisartsen verwezen zal gaan worden. Op opleidingsgebied hebben we in 2015 3 aios sportgeneeskunde onder onze hoede gehad. Aangezien er landelijk meer opleidingsplekken dan instromende aios zijn, zullen we per 1-1-2017 weer 4 aios hebben, maar de jaren daarna afwisselend 3 danwel 4. Inhoudelijk op opleidingsvlak kunnen we een aantal zaken vermelden: Wekelijks op dinsdagmiddag onderwijs; het programma wordt door de aios samengesteld De oudste aios heeft een aantal externe keuringsdagen voorbereid en was op de dagen zelf in de lead. Dit betrof de keuringsdagen bij de opleiding Sport en Bewegen op het Mondriaancollege in Delft, roeikeuringen voor de wedstrijdroeiers van LAGA in Delft en de dansacademie Codarts in Rotterdam. De aios werden betrokken in (de voorbereiding van) sportmedische begeleidingsactiviteiten zoals het WK-Beach volleybal, BMX-wedstrijd, de Haagse Vredesmarathon, het Sport-1 tennistoernooi in Scheveningen, in diverse sportgeneeskunde nascholingsdagen voor fysiotherapeuten en huisartsen. Samen met enkele aios hebben we deelgenomen aan het landelijke MMV-congres We hebben een zgn “Mini-Effect” uitgevoerd. Dit gebeurde in open gesprekken met de verschillende (deel)opleiders, hetgeen in goede harmonie plaatsvond, en waaruit waardevolle verbeterpunten kwamen De aios werden betrokken in het geven van onderwijs, o.a. voor co-assistenten, maar ook extern bij voorlichtingsbijeenkomsten voor trainers 1 aios is in 2015 gepromoveerd, wat resulteerde in het feit dat per eind 2015 alle 3 de aios gepromoveerd waren

 

Radiotherapie

In 2014 en 2015 vond een opleidingsvisitatie plaats in het LUMC en het MCH en in beide gevallen goedgekeurd voor respectievelijk 5 en 2 jaar. Dit laatste hangt nauw samen met het feit dat de radiotherapie van het MCH niet een volledige opleiding kan bieden. In 2015 werden de volgende aanbevelingen geimplementeerd: het versturen van een overdrachtsbrief voor nieuwe en vertrekkende assistenten (LUMC en MCH vv);  eenmaal per kwartaal een vergadering (met notulen) van de MCH opleidersgroep (assistenten en opleiders);  elke arts assistent in het MCH verzorgt eenmaal per 4 weken een wetenschappelijke presentatie in het MCH.   

 

 

 

 

 

 

Klinische chemie

De opleiding tot klinisch chemicus is een 4 jarige opleiding die in het geheel in een A opleidingsinstituut afgerond kan worden, zoals het MCH is. Voor de assistenten klinische chemie is het dan des te meer van belang dat er zoveel mogelijk binding is met het academische ziekenhuis binnen het OOR. In ons geval dus het LUMC. De specialisatiemodule Endocrinologie voor assistenten in het derde en vierde jaar die wij aanbieden is afgestemd met het LUMC. Een van de stafleden binnen de vakgroep klinische chemie is in het LUMC bezig met het verkrijgen van de Endocrinologie-specialisatie, waardoor in de toekomst alle endo-modules binnen het MCH-BRN aangeboden kunnen worden.

Ook hebben we  diverse onderzoekstrajecten lopen die ook een verbinding hebben met het LUMC. Hieronder vallen oa. het onderzoek naar referentiewaarden bij zwangeren van de ROTEM. De eerste resultaten van de ROTEM studie zijn gepresenteerd op het voorjaarscongres van de Ned Ver Klin chemie en op de wetenschapsdag van het MCH-Bronovo. Voor het ROTEM onderzoek bij fluxux patiënten is een samenwerking met het Maasstadziekenhuis opgezet. Verder is er er aansluiting gezocht wat betreft  de evaluatie van de opleiding bij  de kleine vakgroepen zoals oogheelkunde en klinische psychologie.

 

 

Oogheelkunde

Sinds 2 jaar beschikt de opleiding oogheelkunde over een 2-tal stages voor AIOS. Een stage richt zich op de jongere jaars AIOS (eind 2de jaar) en omvat training in tal van poliklinische activiteiten zoals spreekuren en poliklinische verrichtingen. Tevens wordt in deze stage sinds kort na een training in microchirurgische hechttechnieken aangevangen met het onder supervisie verrichten van scheelziensoperaties.

Voor de oudere jaars AIOS (2de helft 4de jaar)( bestaat behoefte aan intensievere begeleiding en coaching omdat zij sinds de aanscherping van de marktwerking in de zorg veel minder staaroperaties hebben gedaan tijdens het academische deel van de opleiding. Hierdoor hebben zij vaak geen of slechts zeer geringe ervaring in de cataractchirurgie bij aanvang van in stage in het MCH-Bronovo. Hierbij is onder andere ingesteld dat de AIOS zelfstandig patiënten op de eigen wachtlijst plaatst. Ook is het aantal supervisoren dat de AIOS bij de cataractoperaties begeleidt uitgebreid.

 

Anesthesie

Wij of althans onze AIOS organiseren zelfstandig CAT avonden, deze avonden zijn druk bezocht en daardoor hebben sommige van deze avonden dan ook direct klinische consequenties. De AIOS geven dan ook zelf invulling aan de financiering en organisatie. Waarbij zij zelf dan invulling kunnen geven aan de KBP’s. Tevens kunnen deze avonden dienen als refereeravond. Voor de komende bijeenkomst hebben zij dit trans disciplinair gemaakt.

Wij zijn doende overdachten te koppelen aan een vorm van microteaching. Tevens zitten wij in de proeffase voor de EPA’s.

 

Revalidatie

 1. Gestart met van kwalitatieve EFFECT, met feedback naar de vakgroep.
 2. Stapsgewijs beter borgen van de supervisie (ondanks kleine vakgroep, veel locaties) middels duidelijke roosterafspraken.
 3. Verbeteractie: beter implementeren en structureren onderwijsmoment maandag ochtend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen en acties uit de COC vergaderingen 2015

 • Samenvoegen COC MCH en Bronovo
 • Samenvoegen opleidingen MCH en Bronovo, vereiste acties richting RGS
 • Vergoeding coschappen vanuit LUMC
 • MijnRGS
 • Ziekenhuiscommissies, deelname door aios
 • Visitaties en proefvisitaties
 • Rekentoets arts-assistenten
 • Vernieuwing DISCOO OOR
 • Scherpbier 2.0
 • Aios-kamers
 • Actualiseren reglement COC MCH-Bronovo
 • Samenstelling DB COC
 • Parttime werken en diensten, aios
 • Geschil aios
 • Leergang zorgmanagement voor aios
 • Enquête veranderingsbereidheid
 • Proeftijdformulieren
 • Oriënterende gesprekken met urologie en longgeneeskunde
 • COC themamiddag
 • COC wetenschapsmiddag
 • Instroom 2016
 • Thuis- inlogmogelijkheid voor aios
 • Introductieprogramma voor artsen, ontwikkeling “nice to know” programma
 • Beoordelen onderzoeksvragen t.b.v. wetenschapscommissie
 • Huisartsen/ verlosartsen/aios ouderengeneeskunde/ tropenarts in opleiding.
 • KNO LUMC
 • Harmonisatie coschappen Bronovo en MCH
 • Nieuw curriculum coschappen
 • Transitievergoeding
 • Verslag jaargesprek, proefvisitatie met COC door visitatie commissie opgevraagd
 • Bezettingsprobleem gynaecologie
 • Exit gesprekken, beleid
 • Schakeljaar studenten
 • Individualisering medische vervolgonderwijs
 • Burn-out onder aios
 • Intervisie
 • Module thoraxdiagnostiek
 • Aanlevering abstracts voor wetenschapsmiddag
 • Verbeterplan COC
 • Kostenberekening dermatologie
 • Faciliteiten t.b.v. opleiden
 • Teach the Teacher Plus; “beoordelen van CAT’s”       en Stimuleren van reflectie en de 360º feedback”
 • Enquête seksuele intimidatie
 • Ziekenhuisgeneeskunde
 • Clinical audits
 • Convenant medische technologie
 • D-rect resultaten
 • Huisvesting Landsteiner Instituut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Centrale Opleiding Commissie MCH-Bronovo in 2015 (cursief: dagelijks bestuur)

 

Anesthesiologie

Dr. B.A. in ‘t Veld

Dermatologie

Dr. Th. W. van den Akker

Gynaecologie

Dr. M.J. Kagie, Cas Holleboom (vice-voorzitter)

Heelkunde

Dr. H. Smeets

Interne geneeskunde

Dr. A.H. Bootsma, Y. Sijpkens

MDL

Drs. L.E. Perk

Klinische fysica

Dr. J. van Santvoort

Klinische chemie

Dr. G. A.E. Ponjee, N. de Jonge

KNO

Dr. J. Hulshof

Medische Psychologie

Dr. M. Lub

Neurochirurgie

Prof. Dr. W. Peul

Neurologie

Prof. Dr. M. Taphoorn, per 1 september vervangen door Dr. K. Jellema

Psychiatrie

Dr. M. Bannink

Oogheelkunde

Dr. M.V. Joosse

Orthopedie

Dr. E.R.A. van Arkel

Pathologie

Dr. H.M. Hazelbag

Radiologie

Drs. E.G. Coerkamp

Radiotherapie

Dr. H. Struikmans

Revalidatiegeneeskunde

Dr. H.J. Arwert

SEH + huisartsenopleider MCH

Dr. E. de Deckere

Sportgeneeskunde

Dr. van Oosterom

Ziekenhuisapotheek

Dr. E. Roelofsen

Cardiologie

R. Veldkamp, P. van Dijkman

Raad van Bestuur

R. Barge

Landsteiner Instituut

Drs. H.M.J. Slot, kinderarts

Vertegenwoordiger VMS

Dr. H. Verschuur

Affiliatiecoördinator MCH

Dr. M.H.W. de Bois

Affiliatiecoördinator Bronovo

Dr. T. Vlasveld

AIOS

Niki Troost (vanaf 1-2-2015)

AIOS

B. Nellensteijn

AIOS

T. Haak (vanaf 1-7-2015)

IC (stage afdeling)

Dr. R. Peters

Huisartsenopleider Bronovo

M. Koen

Longgeneeskunde (stage afdeling)

M. Overbeeke

MDL

Dr. L. Perk

Urologie (stage afdeling)

Drs. J.A.F. Leenarts

Secretaris (Landsteiner Instituut)

M. Kommeren

Onderwijskundige OOR

A. Norbart

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.