Verbeterpunten oogheelkunde

Naam specialisme: oogheelkunde

Visitatiedatum : 22-06-2012

Erkenning tot : 11-07-2017

 

 

Zwaarwegend advies:

 

  1. De opleider en de opleidingsinrichting dragen zorg voor een verdere uitwerking van het lokaal opleidingsplan met een beschrijving van de opzet, inhoud, uitvoering en kwaliteit van de opleidingsonderdelen die hij verzorgt/wil verzorgen, waarin de koppeling van leeronderdelen (met competenties en sub competenties), leermiddelen, te bereiken bekwaamheidsniveau, duur/periode, toetsing, (aanvullend) lokaal cursorisch onderwijs en kwaliteitsborging is vastgelegd CCMS-KB, art, C.1.1.h

    2. De opleider en de opleidingsinrichting dragen er zorg voor dat de opleider een individueel opleidingsplan voor de Aios opstelt. CCMS-KB, art. C.1; C.10.c.t.b.v. B.8.g.

 

Aanbevelingen:

 

  1. De opleidingsgroep wordt aanbevolen de Aios gedurende 6 maanden de opleiding in de opleidingsinrichting te laten volgen.;

 

  1. De opleidingsgroep wordt aanbevolen twee Aios oogheelkunde in de opleidingsinrichting werkzaam te laten zijn.

 

 

 

PLAN VAN AANPAK

 

Ad1 Zwaarwegend advies:

 

In het aangepaste opleidingsplan (bijlage) is op pagina 12,13,,17,18,19 een verdere uitwerking gegeven van de opzet, inhoud en uitvoering van de verzorgde opleidingsonderdelen. De kwaliteit van de opleidingsonderdelen is geborgd met diverse toetsinstrumenten en met behulp van in – en externe evaluatietools (pag. 14 en 21)

Leerdoelen in inhoud van de stage zijn beschreven op pag. 12 en 13. De koppeling tussen de te bereiken competenties en sub competenties en de geboden leermiddelen en toetsinstrumenten is vastgelegd op pag. 15-19 en 21. Het lokale cursorisch onderwijs is beschreven op pag. 14 en 20. De kwaliteitsborging en continue PDCA-verbetercyclus is geborgd (pag.8 en 21)

 

Ad2. Zwaarwegend advies:

 

De opleider en de opleidingsinrichting stellen sinds juni 2012 samen met de Aios een individueel opleidingsplan op. Dit plan wordt inde eerste 2 weken van de stage geformuleerd. In het midden van de stage wordt de uitvoering van het plan geëvalueerd door de opleider en de Aios. Aan het einde van de stage wordt bij het eind/beoordelingsgesprek met de opleider besproken of de doelen van het individuele opleidingsplan zijn gehaald en in hoeverre er in de volgende stages nog verder uitvoering gegeven moet worden aan de opleidingsdoelen. Als bijlage is tevens bijgevoegd het meest recente format van ons individuele opleidingsplan voor de stage oogheelkunde in het MCH. Wij zijn zeer verheugd dat dit in het MCH ontwikkelde IOP inmiddels vermeld is als voorbeeld – IOP op de KNMG-RGS- site.

 

 

Ad1 aanbeveling


Per 1 november 2013 aanstaande zullen Aios vanuit het LUMC standaard een stageduur in het MCH hebben van 6 maanden.

 

Ad2. Aanbeveling

 

Per 1 augustus 201 zullen 2 Aios Oogheelkunde vanuit het LUMC te Leiden in het MCH aanwezig zijn.

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.