Verbeterpunten neurologie

Naam specialisme: neurologie

Visitatiedatum : 24-01-2014

Erkenning tot : 07-05-2019

 

 

Zwaarwegende adviezen:

 

  1. De opleidersgroep dient de voortgang van het leerproces van de Aios ten aanzien van de specialisme gebonden competenties structureel te bewaken, waarbij de mate van supervisie aangepast is aan de mate van bekwaamheid van de betreffende Aios en supervisie gestuurd woord vanuit de opleidingsgroep en niet vanuit de Aios (bijv. polikliniek 1e en 2e jaar). Vordering van het bekwaamheidsniveau dient formeel vastgesteld te worden. CCMS-KB, art. C.6.1.c

 

  1. De COC ziet er op toe dat de opleidingsgroep een systematische kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) implementeert en in stand houdt CCMS-KB, art. C.11.1.g

 

 

Voorwaarden:

 

  1. De opleidingsinrichting draagt zorg voor voldoende beschikbare werkplekken voor de klinisch werkzame Aios op de locatie Westeinde, een oogspiegel in de onderzoekskamer op de verpleegafdeling neurologie van de locatie Westeinde, en een onderzoekskamer op de verpleegafdeling neurologie van de locatie Antoniushove CCMS-KB, art. C.8.1.d.

 

  1. De leden van de opleidingsgroep dragen er zorg voor dat het lokaal cursorisch onderwijs naar opzet, inhoud en uitvoering aan de vereisten voldoet en zien er op toe dat de Aios participeren in het discipline overstijgend onderwijs. CCMS-KB, art.C.6.1.b/e

Voorwaarden:

 

Aanbevelingen:

 

Het verdient aanbeveling de blootstelling van de Aios aan chronische patiënten op de polikliniek uit te breiden met een chronische poli.

 

 

PLAN VAN AANPAK

 

Zwaarwegende adviezen:

 

Ad1. Recent is gestart met ;uitbreiding van het vaststellen, monitoren en vastleggen van de mate van bekwaamheid van de Aios en het vervolgens daarop aanpassen van de mate van supervisie. De bekwaamheden waarvoor dit al gebeurde betroffen het verrichten van SEH diensten, lumbale puncties en intraveneuze trombolyse, hiermee is van start gegaan na de opleidingsvisitatie in 2014 (zowel het vaststellen in een gesprek met de Aios als het vastleggen in het e-port-folio. Tegelijk met het ontwikkelen van een landelijk voorstel door het Consilium Neurologicum betreffende het vaststellen en monitoren van bekwaamheden van Aios neurologie wordt binnen het MCH gebruik gemaakt van zgn. “entrustable professional activities: (EPA’s) om aan dit punt tegemoet te komen en binnen de neurologie wordt hier momenteel een start mee gemaakt. Een voorbeeld hiervan is meegestuurd, zie bijlage 3.

De supervisie van de Aios wordt niet langer gestuurd door de vraag vanuit de Aios, maar gaat van de opleidergroep zelf uit.

 

Ad2. De COC in het MCH voert jaarlijks een gesprek met de Aios van de verschillende opleidingen en kort daarna separaat een gesprek met de opleider over diverse aspecten van de opleiding. Was dit aanvankelijk een explorerend gesprek, sinds 2014 wordt het gesprek gevoerd aan de hand van een door het COC opgestelde checklist, waarin de PDCA kwaliteitscyclus een belangrijke plaats heeft. Hiermee ziet de COC toe op de implementatie en het in stand houden hiervan door de betreffende opleidingsgroep.

Voorbeelden voor de opleidingsvergadering plenair worden besproken en de 3-jaarlijkse EFFECT vragenlijst voor Aios waarvan de resultaten door de Aios met het betreffende lid van de opleidersgroep worden besproken.
Ook in de opleidingsvergadering van de afdeling neurologie heeft de PDCA kwaliteitscyclus een plaats, onder meer in het schriftelijk vastleggen van actiepunten en de gevolgde acties met resultaten, die terugkomen in (een) volgende opleidingsvergadering (en)

 

 

Voorwaarden:

 

Ad1.
Het aantal werkplekken voor de klinisch werkzame Aios op de locatie Westeinde is in het afgelopen jaar gestaag uitgebreid. Dit is tot stand gekomen door verbouwing van een van de spreek- en onderzoekskamers op de verpleegafdeling neurologie tot een ruimte met vier werkplakken voor
Aios, inclusief computers.

De onderzoekkamer op de verpleegafdeling neurologie heeft inmiddels een vaste oogspiegel.

De onderzoekkamer van de afd. neurologie op de locatie AH wordt in de 2e helft van 2015 gerealiseerd; momenteel is de gehele locatie AH hiertoe in verbouwing en komen er nieuwe verpleegafdelingen, inclusief onderzoekkamers.

 

 

Ad 2.
Het lokaal cursorisch onderwijs in het MCH (zie bijgevoegd jaarrooster 2015 en rooster 2015 neuroradiologie onderwijs, bijlagen 1 en 2) omvat onder meer een wekelijkse patiëntenbespreking op de dinsdag, maandelijks neuroradiologie onderwijs op de woensdag en wekelijks onderwijs op de donderdag (afwisselend: critically appraised topic (CAT) bespreking: artikel- of protocolbespreking: moleculair genetische bespreking: psychiatrisch onderwijs). De inhoud van het cursorisch onderwijs sluit aan bij de 19 inhoudelijke thema’s van het landelijke opleidingsplan NEURON; in de opzet van het lokaal cursorisch onderwijs is gekozen voor een cyclisch karakter, dat tot uiting komt in het jaarrooster, zodat is gewaarborgd dat alle thema’s evenwichtig aan bod komen tijdens de gehele opleiding. Qua uitvoering is er afwisseling van soorten onderwijs: referaten, patiëntendemonstraties, complicatiebesprekingen, gestructureerde CAT besprekingen en protocol besprekingen die zowel door Aios als door stafleden worden verzorgd.

De Aios krijgen per opleidingsjaar voldoende tijd, d.w.z. twee onderwijsdagen voor het discipline overstijgend onderwijs in het werkrooster en de tijdige aanmelding van de Aios voor dit onderwijs, maar uiteindelijk is de Aios zelf verantwoordelijk om zich hiervoor in te schrijven en het onderwijs te volgend.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.