Subsidies

 

 

 

De overheid kent diverse regelingen regelingen met een tegemoetkoming in kosten of met volledige financiering die gericht zijn op het opleiden van (toekomstige) medewerkers.  Bijgaand schema geeft hiervan een overzicht.

HMC en GHZ maken gebruik van deze regelingen.

 

Het Landsteiner Instituut is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de onderstaande subsidies:

  • Opleidingsfonds medisch specialisten
  • Fonds Ziekenhuisopleidingen
  • Stagefonds
  • Praktijkleren
  • Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ)

 

Opleidingsfonds medisch specialisten

Vanaf 2013 worden een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kent opleidingsinstellingen een beschikbaarheidbijdrage toe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en stelt de hoogte van de bevoorschotting vast en is verantwoordelijk voor de verantwoording van de beschikbaarheidbijdrage.

 

De volgende partijen zijn betrokken bij het Opleidingsfonds:

 

Ministerie van VWS
Jaarlijks geeft het ministerie van VWS de NZa een aanwijzing voor het verzorgen van de bekostiging van (medische) vervolgopleidingen. VWS stelt een verdeelplan op waarin vaststaat welke opleidingsinrichtingen, per zorgopleiding, voor welke opleidingsplaatsen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage. De NZa volgt dit verdeelplan bij het opstellen van de beschikkingen.
De hoogte van de vergoeding per fte per opleiding wordt bepaald door VWS.

NZa
Instellingen dienen een aanvraag voor een beschikbaarheidbijdrage in bij de NZa. De NZa stelt vervolgens de hoogte van beschikbaarheidbijdrage vast die een instelling ontvangt. De opleidingsinstelling dient jaarlijks (voor 1 oktober) een aanvraag in voor de bevoorschotting van de beschikbaarheidbijdrage. De NZa verwerkt deze aanvraag en stuurt de instelling een verleningsbeschikking.
Voor 1 mei na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage is verleend, dient de instelling een aanvraag tot vaststelling bij de NZa in. De NZa verwerkt deze aanvraag en stuurt de instelling een vaststellingsbeschikking.

Zorginstituut
Het zorginsituut regelt de betalingen uit het Zorgverzekeringsfonds en Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Met de beschikking kan de instelling naar het Zorginsituut. Het zorginstituut regelt de betaling van de beschikbaarheidsbijdragen.

Lees meer

 

Fonds Ziekenhuisopleidingen

Met de subsidieregeling ziekenhuisopleidingen, ook wel het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) genoemd, ontvangen instellingen subsidie voor het opleiden van medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen. Vanaf 2014 is de NZa verantwoordelijk voor het verstrekken van de beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen). De NZa kent opleidingsinstellingen een beschikbaarheidbijdrage toe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en stelt de hoogte van de bevoorschotting vast. Daarnaast is de NZa verantwoordelijk voor de verantwoording over de beschikbaarheidbijdrage. Lees meer

 

Stagefonds

In 2008 is het ministerie van VWS begonnen met het Stagefonds voor de Zorg. Dit Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten aan regionale opleidingscentra (ROC’s), hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het Stagefonds is gestart in het kader van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie van VWS en heeft als doel meer stageplaatsen en betere stagebegeleiding te realiseren. Lees meer

 

Praktijkleren

De regeling Praktijkleren is door het ministerie in het leven geroepen ter vervanging van de regeling Afdrachtvermindering onderwijs (WVA Onderwijs) per 1-1-2014. Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De voorwaarden zijn beschreven op de volgende pagina.

 

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ)

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden. Lees meer

 

 

Opleiding advanced nurse practitioner en Physician Assistant

Zowel de masteropleiding Advanced Nursing Practice als de opleidng tot Physician Assistent zijn gesubsidieerde opleidingen. Zie hier voor de regeling

Werkgevers kunnen onder voorwaarden op verschillende manieren een tegemoetkoming in de kosten verwachten tot 1 juli 2022.

  • een tegemoetkoming van € 22.500,- per studiejaar voor de werkgever (salariscompensatie);
  • een bedrag van € 3.200,- per studiejaar voor de begeleiding door een medisch leermeester; 

De uitbetaling van de compensaties en vergoedingen verloopt via de Hogeschool.

De leidinggevende van de afdeling van de NP of PA in opleiding is verantwoordelijk voor het binnenhalen van de subsidiegelden. Dit verloopt niet via het Landsteiner Instituut maar via het cluster zelf.

Er dient een tripartite-overeenkomst getekend te worden. Dit is een overeenkomst tussen de school, de student en de werkgever en hierin dient ook de betalingsregeling vermeld te worden. De leidinggevende kan deze overeenkomst tekenen namens de werkgever. Het is van belang deze overeenkomst in te scannen en in Insite te hangen.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen:

  • HMC Harold Beuvink, coördinator Landsteiner Instituut , 088 - 979 2988.
  • GHZ: Conny Hes, coördinator Landsteiner Instituut, 0182 - 505608
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.