Subsidies

 

 

 

Opleidingsfonds medisch specialisten

Vanaf 2013 worden een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kent opleidingsinstellingen een beschikbaarheidbijdrage toe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en stelt de hoogte van de bevoorschotting vast en is verantwoordelijk voor de verantwoording van de beschikbaarheidbijdrage.

 

De volgende partijen zijn betrokken bij het Opleidingsfonds

Ministerie van VWS
Jaarlijks geeft het ministerie van VWS de NZa een aanwijzing voor het verzorgen van de bekostiging van (medische) vervolgopleidingen. VWS stelt een verdeelplan op waarin vaststaat welke opleidingsinrichtingen, per zorgopleiding, voor welke opleidingsplaatsen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage. De NZa volgt dit verdeelplan bij het opstellen van de beschikkingen.
De hoogte van de vergoeding per fte per opleiding wordt bepaald door VWS.

NZa
Instellingen dienen een aanvraag voor een beschikbaarheidbijdrage in bij de NZa. De NZa stelt vervolgens de hoogte van beschikbaarheidbijdrage vast die een instelling ontvangt. De opleidingsinstelling dient jaarlijks (voor 1 oktober) een aanvraag in voor de bevoorschotting van de beschikbaarheidbijdrage. De NZa verwerkt deze aanvraag en stuurt de instelling een verleningsbeschikking.
Voor 1 mei na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage is verleend, dient de instelling een aanvraag tot vaststelling bij de NZa in. De NZa verwerkt deze aanvraag en stuurt de instelling een vaststellingsbeschikking.

Zorginstituut
Het zorginsituut regelt de betalingen uit het Zorgverzekeringsfonds en Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Met de beschikking kan de instelling naar het Zorginsituut. Het zorginstituut regelt de betaling van de beschikbaarheidsbijdragen.

Lees meer

 

Fonds Ziekenhuisopleidingen

Met de subsidieregeling ziekenhuisopleidingen, ook wel het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) genoemd, ontvangen instellingen subsidie voor het opleiden van medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen. Vanaf 2014 is de NZa verantwoordelijk voor het verstrekken van de beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen). De NZa kent opleidingsinstellingen een beschikbaarheidbijdrage toe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en stelt de hoogte van de bevoorschotting vast. Daarnaast is de NZa verantwoordelijk voor de verantwoording over de beschikbaarheidbijdrage. Lees meer

 

Stagefonds

In 2008 is het ministerie van VWS begonnen met het Stagefonds voor de Zorg. Dit Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten aan regionale opleidingscentra (ROC’s), hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het Stagefonds is gestart in het kader van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie van VWS en heeft als doel meer stageplaatsen en betere stagebegeleiding te realiseren. Lees meer

 

Praktijkleren

De regeling Praktijkleren is door het ministerie in het leven geroepen ter vervanging van de regeling Afdrachtvermindering onderwijs (WVA Onderwijs) per 1-1-2014. Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De voorwaarden zijn beschreven op de volgende pagina.

 

Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot Physician Assistant

De Masteropleiding Advanced Nursing Practice en de opleiding tot Physician Assistent worden wat betreft de werkgeverskosten en begeleidingskosten gesubsidieerd door het ministerie van OCW.  

Deze tegemoetkoming wordt uitbetaald aan HMC op basis van declaraties die bij de hogeschool worden ingediend. Hiervoor dienen de verpleegkundig specialist i.o. en de physician assistent i.o. een triparti-overeenkomst te tekenen. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2022 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

 

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden. Lees meer

 

 

 

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met Harold Beuvink, coördinator Landsteiner Instituut , 088 - 979 2988.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.