Algemene voorwaarden voor scholingen aan derden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOLINGEN AAN DERDEN

 

VAN STICHTING GROENE HART ZIEKENHUIS EN STICHTING HAAGLANDEN MEDISCH CENTRUM, MEER IN HET BIJZONDER HET LANDSTEINER INSTITUUT,

 

NADER TE NOEMEN “LANDSTEINER”

 

1.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Landsteiner: Het Landsteiner Instituut is verbonden aan Stichting Haaglanden Medisch Centrum  (HMC) te Den Haag en Leidschendam en Stichting Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) te Gouda. Zij maakt zich sterk voor het bevorderen van de professionaliteit in deze ziekenhuizen. De drie pijlers van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek.

Opdrachtgever: een extern bedrijf en/of individuele deelnemer.

 

2.     Geldigheid voorwaarden

Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde onverminderd van kracht. Mocht onduidelijkheid bestaan over de uitleg van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg daarover plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

3.     Prijzen

De prijs van de opleiding die is vermeld in de offerte, is bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. In de geoffreerde prijs van de opleiding zijn de kosten voor het materiaal voor de opleiding inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 

4.     Facturatie

Aan Opdrachtgever wordt door Landsteiner een factuur verzonden. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na datum van de factuur. Als Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Landsteiner stuurt Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering alsnog te voldoen.

Als de factuur van Landsteiner na het verstrijken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is voldaan, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Alle eventuele openstaande vorderingen op Opdrachtgever zijn dan tevens onmiddellijk opeisbaar.

Indien Landsteiner in het kader van incasso van vorderingen gebruik maakt van derden zoals incassobureaus dan wel deze vorderingen overdraagt aan zulke derden, dan is Landsteiner gerechtigd de haar bekende gegevens van Opdrachtgever aan deze derden te verstrekken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de verplichting tot betaling daarvan niet op. Een beroep op verrekening van kosten door Opdrachtgever is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van Landsteiner op goede gronden wordt bestreden.

  

5.     Annulering door Opdrachtgever

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening/ dagtekening van de offerte. Bij annulering binnen uiterlijk 0 tot en met 4 werkdagen voor aanvang van de training wordt 50% van het totaalbedrag van de betreffende training in rekening gebracht. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst van de opleiding na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.

 

6.     Annulering door Landsteiner

Landsteiner behoudt zich het recht voor de opleiding met gedegen motivatie te annuleren tot uiterlijk drie werkdagen voor de eerste dag van de opleiding. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Het door Opdrachtgever betaalde bedrag van de opleiding wordt gerestitueerd. Indien mogelijk biedt het Landsteiner Instituut Opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag van de opleiding niet gerestitueerd.

 

7.     Vervanging

Bij verhindering kan een ander de plaats innemen. Meld de verhindering en/of vervanging van deelname dan zo spoedig mogelijk aan bij Landsteiner. Vervanging na het begin van de deelname is echter niet mogelijk.

 

8.     Intellectueel eigendom

Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van Opdrachtgever. De rechten van het

intellectueel eigendom, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met

betrekking tot de opleiding zijn en blijven eigendom van Landsteiner. Zonder uitdrukkelijke vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Landsteiner is Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

9.     Klachtenafhandeling

Zie hierover: http://landsteiner.nl/het-instituut/klachtenprocedure

 

10.  Vertrouwelijkheid gegevens

Het Landsteiner Instituut zal alle gegevens vertrouwelijk behandelen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.