Verbeterpunt Neurologie

Naam specialisme: neurologie

Visitatiedatum : 24-01-2014

Erkenning tot : 07-05-2019

 

 

Zwaarwegend adviezen:

1. De ooleidingsgroep dient de voortgang van het leerproces van de aios ten aanzien van de specialisme gebonden competenties structureel te bewakren waarbij de mate van supervisie aangepast is aan de mate van de bekwaamheid van de betreffende aios en supervisie gestuurd wordt vanuit de opleidingsroep van niet vanuit de aios (bijvoorbeed polikliniek 1ste en 2de jaar) Vordering van het bekwaamheidsniveau dient formeel vastgesteld te worden (CCMS-KB, art. C.6.1.c)

2. De COC ziet er op toe dat de opleidingsroep een systematische kwaliteitscyclys (plan-do-check-act) implementeert en in stand houdt (CCMS-KB, art. C.11.1.1.g). 

 

Voorwaarden:

1. De opleidingsinrichting draagt zorg voor voldoende beschikbare werkplekken voor de klinisch werkzame aios op de locatie Westeinde, een oogspiegel in de onderzoekkamer op de verpleegafdeling neurologie van de locatie Westeinde, en een onderzoekskamer op de verpleegafdeling neurologie van de locatie Antoniushove ( CCMS-KB, art. C.8.1.d).

2. De leden van de opleidingsgroep dragen er zog voor dat het lokaal cursorisch onderwijs naar opzet, inhoud en uitvoering aan de verreisten voldoet en zien er op toe dat de aios participeren in het discipline overstijgende onderwijs (CCMS-KB, art. C.6.1.b/e). 

 

Aanbevelingen:

  

 

 

PLAN VAN AANPAK

  

Zwaarwegende adviezen.

Ad 1.

Recent is gestart met uitbreiding van het vaststellen, monitoren en vastleggen van de mate van bekwaamheid van de aios, en het vervolgens daarop aanpassen van de mate van supervisie De bekwaamheden waarvoor dit al gebeurde betroffen het verrichten van SEH diensten, lumbale puncties en intravenueze trombolyse, hiermee is van start gegaan na de opleidingsvisitatie in 2014 (zowel het vaststellen in een gesprek met de aios als het vastleggen in het e0-portfolio). Tegelijk met het ontwikkeling van een landelijk voorstel door het Consilium Neurologicum betreffende het vaststellen en monitoren van bekwaamheden van aios neurologie wordt binnen HMC gebruik gemaakt van zogenaamede 'entrustable professional activities'(EPA's) om aan dit punt tegemoet te komen en binnen de neurolgoie wordt heir momenteel een start mee gemaakt. Een voorbeeld hiervan is meegestuurd, zij bijlage 3.

De supervisie van de aios wordt niet langer gestuurd door de vraag vanuit de aios, maar gaat van de opleidersgroep zelf uit.

 

Ad 2.

De COC in HMC voert jaarlijks een gesprek met de aios van de verschillende opleidingen, en kort daarna separaat een gesprek met de opleider over diverse aspecten van de opleiding. Was dit aanvankelijk een explorerend gesprek, sinds januari 2014 wordt het gesprek gevoerd aan de hand van een door het COCO opgestelde checklist, waarin de PDCA kwaliteitscyclus een belangrijke plaats heeft. Hiermee ziet de COC toe op de implementatie en het in stand houden hiervan door de betreffende opleidingsgroep. Voorbeelden voor de opleiding neurologie zijn de jaarlijks DIRECT vragenlijst voor aios, waarvan de resultaten in de opleidingsvergadering plenair worden besproken en de driejaarlijkse EFFECT vragenlijst voor aios waarvan de resultaten door de aios met het betreffende lid van de opleidersgroep worden besproken.

Ook in de opleidingsvergaderingen van de afdeling neurologie heeft de PDCA kwaliteitscyclus een plaats, ondermeer in het schriftelijk vastleggen van actiepunten en de gevolgde acties met resultaten die terugkomen in ( een) volgende opleidingsvergadering(en).

 

 

Voorwaarden

Ad 1.

Het aantal werkplekken voor de klinisch werkzame aios op de locatie Westeinde is in het afgelopen jaar gestaag uitgebreid. Dit is tot stand gekomen door verbouwing van een van de spreek- en onderzoekkamers op de verpleegafdeling neurologie tot een ruimte met vier werkplekkern voor aios, inclusief computers.

De onderzoekkamer op de verpleegafdeling neurologie heeft inmiddels een vaste oogspiegel.

De onderzoekkamer van de verpleegafdelilng neurologie op de locatie Antoniushove wordt in de tweede helft van 2015 gerealiseerd; momenteel is de gehele locatie Antoniushove hiertoe in verbouwing en komen er twee nieuwe verpleegafdelingen, inclusief onderzoekkamers.

 

Ad 2.

Het lokaal cursorisch onderwijs in HMC (Zie bijgevoegd jaarrooster 2015 en rooster 2015 neuroradiologie onderwijs , bijlagen 1 en 2) omvat ondermeer een wekelijkse patientenbespreking op de dinsdag, maandelijk neuroradiologisch onderwijs op de woensdag, en wekelijks onderwijs op de donderdag ( afwisseleing: Critically appraised topic (CAT) bespreking; artikel- of protocolbespreking; moleculair genetische bespreking; psychiatrieonderwijs). De inhoud van het cursorisch onderwijs sluit aan bij de 19 inhoudelijke thema's van het landelijke opleidingsplan NEURON; in de opzet van het lokaal cusorisch onderwijs is gekozen voor een cyclisch karakter, dat tot uiting komt in het jaarrooster, zoat is gewaarborgd dat alle thema;s evenwichtig aan bod komen tijdens de gehele opleiding. Qua uitvoering is er afwisseling van soorten onderijwijs: referaten, patientendemonstraties, complicatiebesprekingen, gestructureerde CAT besprekingen en protocolbesprekingen die zowel door aios als door stafleden worden verzorgd.

De aios krigjen per opleidingsjaar voldoende tijd, d.w.z. twee onderwijsdagen, voor het discipline overstijgende onderwijs. De opleider en office manager zien toe op ruimte voor het discipline overstijgende onderwijs in het werkrooster en de tijdige aanmelding van de aios voor dit onderwijs, maar uiteindeijk is de aios zelf verantwoordelijk om zich hiervoor in te schrijven en het onderwijs te volgen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.