Orthopedie

Lokaal opleidingsplan

Vakgroep Orthopedie en Traumatologie

Haaglanden Medisch Centrum

 

 

Inhoudsopgave

 

Opbouw lokaal opleidingsplan. 4

 1. Inleiding. 5
 2. Inhoud en Structuur 6

2.1.         Ordening en Regelgeving opleiding Orthopedie. 6

2.2.           Samenwerkingsverbanden. 9

2.3.           Informatie over de afdeling Orthopedie & Traumatologie. 13

2.4.           Verantwoordelijkheden. 22

 1. Opleidingsschema. 25

3.1.           De Stages. 25

3.2.         Thema’s en Competenties. 25

3.3.           Beheersniveau’s. 26

3.4.           Opleidingsactiviteiten. 27

3.5.           Voortgang, Toetsing en Toetsmatrix. 29

 1. Modulebeschrijving per stage. 34

4.1.        Traumatologie / orthopedisch chirurg -traumatoloog. 35

4.2.        Specifieke stages. 37

4.4.           Takenlijst zaalarts. 46

4.4.1      Toestel 3525. 46

4.4.2      Visite lopen. 46

4.4.3      Ontslag papieren. 46

4.4.4      Ontslag recepten voor de mensen in dagbehandeling: 46

4.4.5      Complicaties invoeren. 46

4.4.6      Infectiebespreking. 46

4.4.7      Begeleiding Semi-artsen. 46

4.4.8      Dienst 46

 1. Begeleidingssysteem.. 47

5.1.      Taken en verplichtingen opleider/opleidersgroep. 49

5.2.      Organisatie van de gesprekken. 52

5.3.      Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 53

5.4.      Portfolio. 53

5.5.      Kwaliteitsbewaking. 54

 

 

Bijlagen. 56

Bijlage I: Algemeen programma introductiedagen AIOS in MCH-Bronovo. 57

Bijlage II: Te verstrekken gegevens. 59

Bijlage III: Basisschema. 60

Bijlage IV: de Thema volgens het opleidingsplan orthopedie. 61

Bijlage V: Thema Varia opleidingsplan orthopedie. 65

Bijlage VI Schematische weergave bespreken persoonlijk opleidingsplan (POP): 68

Bijlage VII Procedure digitaal declareren Diensten. 69

Bijlage VIII: Procedure ziekmelding AIOS. 71

 

 

 

 

Opbouw lokaal opleidingsplan

 

 

 

1. Inleiding

 

Het lokale opleidingsplan van de Organisatorische Eenheid (OE) Orthopedie en Traumatologie Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is opgesteld aan de hand van het kaderbesluit CCMS orthopedie en het opleidingsplan orthopedie (augustus 2010) van de NOV. Verder is dit onderdeel van het regionale opleidingsplan van de Regionale Opleiding Groep Orthopedie (ROGO) West.

Dit lokale opleidingsplan is opgebouwd uit 3 delen; het eerste deel beschrijft hoe de opleiding georganiseerd is en het tweede gedeelte beschrijft het begeleiding- en beoordelingssysteem. Het derde deel bevat alle bijlagen.

Wij gaan er vanuit dat de AIOS bij aanvang van de opleiding Orthopedie in HMC kennis heeft genomen van het kaderbesluit CCMS Orthopedie en het opleidingsplan Orthopedie van de NOV. Deze twee documenten zijn te downloaden via de site van de RSG en via Vrest.

Het opleidingsplan Orthopedie van de NOV beschrijft uitgebreid wat orthopedie is, waar de orthopedisch chirurg zich mee bezig houdt, wat de relatie is met verwante specialismen en verwijzers en welke consequenties dit heeft voor de opleiding. Het werkveld van de orthopedisch chirurg wordt naast een basislijst van orthopedische aandoeningen ingedeeld in thema’s. Verder wordt aangegeven hoe subspecialisatie door de AIOS ontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het competentiegericht opleiden volgens de zeven CanMEDS competentie gebieden.

 


2. Inhoud en Structuur

 

2.1.      Ordening en Regelgeving opleiding

 

Orthopedie

 

Voor de opleiding zijn er verschillende documenten van belang, deze zijn te vinden via de bijgevoegde link http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/Opleiding/Medisch-specialist-3/Opleiding-orthopedie.htm

 

Het is voor de opleidingsgroep en AIOS van belang dat de documenten, die moeten bijdrage aan een kwalitatief goede opleiding, inhoudelijk bekend zijn bij een ieder.

Er is door de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een checklist gemaakt die AIOS als leidraad kunnen gebruiken of ze voldoende op de hoogte zijn van lokale en landelijke afspraken. Hierboven staan de documenten al genoemd en waar de informatie gevonden kan worden. Al deze informatie bij voorkeur digitaal bekijken, omdat dat de meest recente versie is.

De informatie is van toepassing op alle A(N)IOS in Nederland. Voor de links behorende bij het betreffende document http://www.orde.nl/pijlers/opleiding/kwaliteit+van+opleiding/onderwerpen/aios-checklist.html

 

Het CCMS kaderbesluit

Het kaderbesluit omvat de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie van de medisch specialist en voor de erkenning als opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting. Deze informatie is discipline overstijgend en geldt voor alle specialismen.

 

Het opleidingsplan orthopedie

Het opleidingsplan Orthopedie is geschreven door de NOV en is van toepassing op de Nederlandse opleiding tot orthopedisch chirurg. Dit opleidingsplan Orthopedie heeft tot doel een gemeenschappelijk kader vast te leggen (welk dus specifieker is dan het CCMS kaderbesluit). Het plan geeft aan welke eisen men mag stellen aan de inhoud en vorm van de opleiding Orthopedie – daarin inbegrepen de toetsing en beoordeling – in Nederland. Daarnaast geeft het suggesties en hulpmiddelen om de opleiding in de praktijk vorm te geven. Het beoogt echter niet in detail voor te schrijven hoe elk individueel opleidingstraject eruit moet zien. Er is nadrukkelijk ruimte voor de verschillende opleidingsregio’s en daarbinnen voor de individuele opleiders en artsen in opleiding tot specialist (AIOS) om binnen de kaders van dit plan hun eigen vorm en invulling te geven aan de opleiding.

Het plan bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is een volledige beschrijving van het nieuwe opleidingsplan conform de modelinhoudsopgave die de Begeleidingscommissie Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen (BBOV) beschikbaar heeft gesteld. In dit deel worden ook achtergronden en overwegingen toegelicht. Het tweede deel is meer praktisch van aard en vooral bedoeld voor diegenen die met het plan moeten gaan werken: opleiders en AIOS. Het bevat formulieren en handleidingen voor de verschillende vormen van toetsing die door de NOV zijn opgesteld en inmiddels ook zijn toegevoegd aan het door de NOV verplicht gestelde digitale portfolio Vrest.

 

Het regionale opleidingsplan

Het regionale opleidingsplan heeft betrekking op ROGO West (HAGA, HMC en LUMC). In dit lokaal opleidingsplan van de opleidingsregio wordt in de systematiek het landelijke opleidingsplan van de NOV en de RGS regelgeving, omschreven hoe de AIOS, in overleg met de regionale opleiders, de individuele opleiding vorm kan geven. Ook dient het als richtlijn voor de lokale opleiders en betrokken stafleden. Het regionaal opleidingsplan is in 2015 ge-update en opvraagbaar via het secretariaat Orthopedie LUMC Leiden.

 

Het lokale opleidingsplan (dit document)

In het lokale opleidingsplan worden de landelijke en regionale afspraken vertaald naar de opleiding orthopedie in HMC. (zie ook bijlage I)

 

Handleiding A(N)IOS FocusKliniek Orthopedie

De handleiding bevat specifieke informatie over de inrichting van de (poli)klinische zaken. Het onderdeel bevat algemene zaken wat betreft:

 • Overdracht (Ochtendbespreking) en overleggen (waar, wanneer, wat, hoe en door wie)
 • De ochtendbespreking start om 7.30, de gehele staf is hierbij aanwezig en vindt plaats middels video conferencing over de drie locaties
 • Besproken worden : 1. Opnames en operaties tijdens dienst, 2. Operatieprogramma volgende dag 3. Operatieprogramma vorige dag, 4. Problemen op de afdeling, 5. Ontslag en complicaties. 6. Casuïstiek polikliniek
 • Spoedeisende hulp (wachttijden, formaliteiten rondom laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek, reanimatie)
 • Gang van zaken betreffende verplichte administratieve handelingen behorende bij poliklinische patiënten, opname, ontslag, invullen (elektronisch) patiëntendossier en dergelijke
 • Huishoudelijke praktische zaken zoals: waar zijn zaken te vinden als piepers, sleutels, (elektronisch) patiëntendossier, telefoonlijsten en formulieren
 • Eisen en afspraken ten aanzien van diensten
 • Wat zijn de taken van de A(N)IOS
 • In welke gevallen terugkoppeling naar achterwacht
 • Overdracht en overleggen (waar, wanneer, wat, hoe en door wie)
 • Spoedeisende hulp (wachttijden, formaliteiten rondom laboratoriumonderzoek, reanimatie)
 • Gang van zaken rondom verplichte administratieve handelingen zoals opnameformulieren, ontslagformulieren, invullen (elektronisch) patiëntendossier en dergelijke

 

 

 

2.2.      Samenwerkingsverbanden

 

Traumatologie / Heelkunde HMC

De traumatologie is een rode draad die door de opleiding orthopedie in het HMC heen loopt. De traumatologie op de locatie Westeinde heeft een regionale functie en is een speerpunt van HMC.

Er is een ruim 30 jaar bestaande goede samenwerking met de maatschap heelkunde op het gebied van de traumatologie. Deze samenwerking is schriftelijk vastgelegd en bepaald de verdeling van traumadiensten en soorten letsels.. De locatie Westeinde heeft als profiel “acute zorg” gekregen en alle traumatologie zal uiteindelijk daar dan ook plaats gaan vinden. Omdat we nu op 2 locaties niet bij de traumatologie betrokken zijn en zal de verplaatsing van de Trauma zorg naar het Westeinde de exposure aan traumatologie voor de AIOS orthopedie toenemen. De locatie Bronovo heeft als profiel “electieve zorg“ en Antoniushove “Oncologie” gekregen.

Per 1 maart 2016 verandert het schema voor de diensten voor de letsels van het steun en bewegingsapparaat. Dit zal worden gecoverd door 8 traumaspecialisten (6 heelkunde, 2 orthopedie) 

De rest van de OE Orthopedie doet dus niet meer deze “Traumadienst”. Uiteraard doen zij wel reguliere Orthopediedienst. De dienstverhouding zal dus 1:4 ORT: HEE zijn.. De dienst is dan zoals bekend van 08:00hr tot 08:00hr. Deze traumadienst geldt voor alle drie de locaties. Dus vanaf 1 maart doet de Orthopedie dus ook traumadienst op locatie Antoniushove (zolang de SEH nog open is). De patiënten worden terug besteld op de Gipskamer poli van het betreffende dienstdoende specialisme. Knieletsels, wervelfracturen en pathologische fracturen worden door de orthopedie behandeld. Steek, schot en stompe buik en thoraxletsels worden door de heelkunde behandeld.

 

De dienst compensatie voor de AIOS staat elders beschreven.

Voor de AIOS Orthopedie geldt geen aanwezigheids-, maar een bereikbaarheidsdienst. Bereikbaarheidsdienst betekent dat de AIOS binnen 15-20 minuten na oproep van de SEH op de SEH aanwezig moet zijn. Op de SEH wordt samengewerkt met de SEH-artsen en de AIOS Heelkunde. De AIOS orthopedie is altijd laagdrempelig beschikbaar voor adviezen en overname behandeling van uit de SEH (zie handleiding AIOS Orthopedie).

Elke ochtend vindt de bespreking van de traumafoto’s van de afgelopen dag plaats in het bij zijn van een radioloog (Rijsdijkzaal). Elke dinsdag,- en donderdagmiddag van 16.30-17.30 uur vindt de traumabespreking plaats met de Heelkunde. Hierbij zijn naast de stafleden van beide specialismen ook de AIOS, semi artsen en coassistenten aanwezig. Casuïstiek voor de traumabespreking wordt via het EPD aangemeld.

 

Sportgeneeskunde

Sinds 1999 bestaat er een intensieve samenwerking met de Sportgeneeskunde op de locatie Antoniushove. Deze samenwerking heeft een landelijke uitstraling gekregen.

De samenwerking bestaat zowel op medisch inhoudelijk, als op wetenschappelijk gebied. Daarnaast verzorgt de vakgroep Orthopedie & Traumatologie de orthopedie stage voor de AIOS Sportgeneeskunde. In de praktijk is de samenwerking laagdrempelig omdat we op de zelfde polikliniek naast elkaar spreekuur doen. Over en weer is zo overleg over bepaalde casuïstiek snel en efficiënt mogelijk. Ook hebben we wekelijks een gezamenlijk spreekuur, het zogenaamde combinatie spreekuur. Hier wordt casuïstiek besproken in het bijzijn van een sportarts een orthopeed en de AIOS van beide specialismen en een fysiotherapeut. De centrale vraag op de combinatiespreekuur is altijd; moeten we conservatief of operatief verder behandelen. Er kan niet rechtstreeks door externen naar dit spreekuur worden verwezen. De patiënten zijn altijd eerst gezien door of de Sportgeneeskunde of de Orthopedie.

Gezamenlijk zijn wij consulent voor verschillende amateur- en professionele sportorganisaties, daardoor hebben we een regionale en landelijke referentie functie gekregen. Wanneer de nieuwe polikliniek ruimte voor de focus kliniek orthopedie opgeleverd wordt zal dit spreekuur naar de locatie Bronovo verplaatst worden

 

Neurochirurgie

In HMC worden de letsels van de wervelkolom behandeld door zowel de Neurochirurgie als de Orthopedie. Met de OE Neurochirurgie zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de letsels van de wervelkolom. De letsels van de cervicale wervelkolom worden behandeld door de neurochirurgie. Fracturen van de thoracale en lumbale wervelkolom met neurologische uitval worden na gezamenlijk overleg eventueel gezamenlijk geopereerd. Wanneer er geen neurologische uitval is vindt ook gezamenlijk overleg plaats echter de verdere behandeling wordt vervolgens uitgevoerd door het specialisme dat de hoofdbehandelaar van de betreffende patiënt is. Het overleg vindt altijd ad hoc plaats gezien het soms spoedeisende karakter van de letsels en de doorverwijzingen van elders.

De OE Orthopedie en Traumatologie heeft voor de orthopedie een regionale functie voor de behandeling van wervelfracturen; de verschillende afdelingen orthopedie in de regio consulteren cq verwijzen naar Orthopedie & Traumatologie HMC. De afdeling Neurochirurgie HMC is een landelijk referentie centrum.

 

Radiologie

Iedere dag vindt er op de locatie Westeinde de bespreking van de traumafoto’s van afgelopen 24 uur onder leiding van een radioloog plaats. Wekelijks, op vrijdagochtend, is de radiologie-orthopedie bespreking waar interessante casuïstiek van de afgelopen week wordt besproken. De casuïstiek kan via het EPD aangemeld worden voor deze bespreking.

Via het EPD, de mail , telefoon en fysieke aanwezigheid kan altijd ad hoc overleg plaats vinden. Er is ook een intensieve samenwerking tijdens het schouderspreekuur op de locatie Bronovo met name op het gebied van de echografie.

Op wetenschappelijk gebied wordt samengewerkt in onze schouder, knie en RSA onderzoekslijnen.

 

Interne Geneeskunde / infectie ziekten

Er is een intensieve samenwerking met de internist infectiologen met betrekking tot de behandeling van infecties van prothesen en septische artritis. Op dinsdagmiddag om 12.30 uur, locatie Bronovo, vindt het multidisciplinaire overleg INZI overleg plaats. De AIOS orthopedie zijn hierbij betrokken. In dit MDO worden alle infectie patiënten besproken. Voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling is er een AIOS interne met de stage infectie ziekten beschikbaar, Deze AIOS interne staat onder supervisie van de internist infectiologen.

Er is een multidisciplinair protocol mono artritis en een protocol prothese infectie opgesteld met de INZI en de reumatologie. De orthopedische patiënten met een prothese infectie of mono-artritis zullen op de afdeling Henriette Bronovo behandeld worden.

De AIOS orthopedie kan voor het MD INZI een KPB professionaliteit of samenwerking behalen

 

Revalidatie Geneeskunde

Het multidisciplinaire voetenspreekuur vindt een keer per maand plaats op wisselende locaties, daarbij zijn aanwezig de revalidatie arts, orthopeed, beide AIOS en de orthopedisch schoenmaker. Patiënten worden naar het voetenspreekuur verwezen via de poliklinieken Orthopedie en Revalidatiegeneeskunde.

 

Reumatologie

Op de locatie Westeinde doen de Orthopedie en Reumatologie spreekuur in dezelfde polikliniek ruimte. Hiervoor is patiëntvriendelijk, snel en efficiënt overleg mogelijk. Het protocol mono-artritis is het richtsnoer voor de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een infectie van een gewricht

 

Fysiotherapie

De afdeling fysiotherapie verzorgt de klinische fysiotherapeutische zorg in de Focuskliniek. Elke week op vrijdagochtend vindt na radiologie-orthopedie bespreking de grote visite plaats. Alle opgenomen patiënten in de Focuskliniek en de afdeling Henriette Bronovo worden dan besproken in het bijzijn van de fysiotherapie. Twee fysiotherapeuten zijn toegewezen aan de Focuskliniek en alle andere opgenomen orthopedie patiënten.

AIOS worden gestimuleerd om zowel bij de klinische als de perifere fysiotherapie een aantal keer een dagdeel mee te lopen, helaas kan dit niet in het kopje varia van het portfolio afgetekend worden, daarom zal er dan ene KPB professionaliteit afgetekend worden.

 

Gipsmeesters

Iedere AIOS, inclusief de AIOS sportgeneeskunde, heeft tenminste een keer per week een dagdeel poli op de gipskamer. Er wordt samen met de gipsmeesters een behandelplan voor de traumapatiënten opgesteld en uitgevoerd onder supervisie van de stafleden orthopedie.

De gipsmeesters geven op verzoek van de AIOS een gipscursus zodat de AIOS de vaardigheden op het aanleggen van gipsverbanden en spalken kunnen ontwikkelen. Bij goed resultaat kunnen deze gipsvaardigheden afgetekend worden in het portfolio onder het kopje varia.

 

 

 

 

Instrumentmaker

Op alle drie de locaties zijn er specifieke spreekuren voor externe instrumentmakers. Er is altijd ad hoc overleg mogelijk. Tevens verzorgt de instrumentmaker een dag waarop de AIOS met de instrumentmaker kan meelopen zodat de AIOS ook zich krijgt op zaken die in bijvoorbeeld het verpleeghuis of in de winkel van de instrumentmaker spelen. Als de AIOS inzicht heeft gekregen in de indicatie stelling en werkwijze van de instrumentmaker kan deze vaardigheid worden afgetekend in het portfolio onder het kopje varia.

 

Orthopedisch schoenmaker

Op beide locaties zijn er specifieke spreekuren voor externe orthopedische schoenmakers. Er is altijd ad hoc overleg mogelijk. Op verzoek van de AIOS kan deze altijd een dag meelopen met de orthopedisch schoenmaker. De orthopedisch schoenmaker participeert in het maandelijkse voetenspreekuur (zie revalidatiegeneeskunde). Als de AIOS inzicht heeft gekregen in de indicatie stelling en werkwijze van de orthopedisch schoenmaker kan deze vaardigheid worden afgetekend in het portfolio onder het kopje varia.

 

 

 

2.3.      Informatie over de afdeling Orthopedie

 

& Traumatologie

 

De afdeling Orthopedie en Traumatologie is een referentiecentrum voor knie- en schouderpathologie, traumatologie en een differentiatiecentrum voor orthopedische infecties en revisies van knie- en heup prothesen.

 

Secretariaat

De Focuskliniek Orthopedie heeft een eigen secretariaat. Het secretariaat is elke dag van 7.30 tot 17.00 uur bemand, telefonisch bereikbaar onder 088-9798087 en via de mail orthopedie@haaglandenmc.nl

 

Introductiecursus nieuwe arts-assistent in HMC

HMC kent de introductiebijeenkomst voor nieuwe werknemers. Deze introductie is verplicht voor alle nieuwe medewerkers en wordt georganiseerd door het Landsteiner Instituut. De AIOS krijgt een uitnodiging voor deze bijeenkomst zodra hij / zij aangemeld wordt door het secretariaat orthopedie. In deze verplichte cursus komen een aantal specifieke zaken voor de AIOS aanbod zoals reanimatie training, werken met het EPD, voorschrijven van medicatie.

De reanimatiecursus voor nieuwe AIOS vindt volgens de ABCDE- methodiek plaats. Deze begint met een E-learning module thuis en wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Daarna vindt een driedaagse cursus plaats, waarbij op de eerste dag in 4 uur de ABCDE-methodiek wordt doorlopen middels een PowerPoint presentatie. Dit wordt gevolgd door scenariotrainingen waarbij alle verschillende specialismen aan bod komen. De scenario’s zijn gebaseerd op de ATLS, ALS en APLS scenario’s. De volgende dag vinden er examens plaats middels scenario’s waarbij de arts-assistent wordt geëxamineerd aan de hand van de ABCDE-methodiek. Voorwaarde om aan het werk te gaan in HMC is het behalen van dit examen. Voor het programma van deze HMC introductiedagen zie bijlage I.

 

De klinische settings waar de AIOS leren en werken bestaan uit:

De klinische afdeling Focuskliniek orthopedie (Juliana) en afdeling traumatologie Westeinde (afd C11)

De afdeling dagbehandeling is geïncorporeerd in de Focuskliniek orthopedie locatie Bronovo (afd Juliana)

De Kinderafdeling locatie Bronovo; alle kinderen met orthopedische problematiek onder de leeftijd van 16 jaar worden hier opgenomen ongeacht dagbehandeling of klinische opname.

De polikliniek orthopedie locatie Westeinde, Antoniushove en Bronovo

De gipskamer locatie Westeinde en Bronovo

De (poliklinische) operatiekamer locatie Westeinde en Bronovo

De spoedeisende hulp locatie Westeinde, Antoniushove en Bronovo

De Intensive Care locatie Westeinde en Bronovo

 

 

 

 

De stages

Bij de Orthopedie wordt de AIOS gekoppeld aan een staflid voor een periode van 6 maanden. Tijdens deze stages worden zowel klinische als poliklinische werkzaamheden verricht. Aan het begin van elke stage wordt samen met de supervisor (het specifieke staflid) het persoonlijk opleidingsplan (POP) besproken en opgesteld. Aan het einde van de stage wordt met dezelfde supervisor de stage geëvalueerd en de resultaten aan de hand van het POP besproken. De AIOS is verantwoordelijk voor het opstellen van het POP, bespreking met de supervisor en documentatie in het digitale portfolio (VREST).

Aan het begin van de stages wordt ook besproken welke OSBs haalbaar zijn gedurende de stage, ook hier is de AIOS primair verantwoordelijk. Tijdens de stage moeten ook KPBs op de verschillende competenties worden afgetekend.

 

Supervisie

In principe worden alle patiënten met de supervisor besproken tenzij het specifieke problematiek betreft dat een ander staflid als aandachtsgebied heeft. De traumatologie wordt door alle stafleden beoefend. De specifieke aandachtsgebieden van de leden van de opleidingsgroep

Naam

FTE

Locatie

Taken binnen de vakgroep

E.R.A. van Arkel

1.0

alle

Opleidingsrol

Opleider

Logistieke taken

Contact persoon klinische afdeling

OK nieuwbouwcommissie

Aandachtsgebieden

knie- en schouderchirurgie,

artroscopische chirurgie

Orthopedische Sportgeneeskunde

Nevenfuncties

Deel Opleider sportgeneeskunde stage orthopedie

Voorzitter FMS commissie Option Grids

A.R. Deenik

1.0

 

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

 

Aandachtsgebieden

Knie chirurgie, voet en enkel, algemene orthopedie

Nevenfuncties

P.H.C. den Hollander

1.0

alle

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

Planning / rooster

Contact persoon Polikliniek en Secretariaat

Secretaris OE

Aandachtsgebieden

knieprothesiologie, revisies,

artroscopische chirurgie, infecties

Nevenfuncties

Lid VMS bestuur

K. du Pre

1.0

alle

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

Contact persoon trauma afdeling

Aandachtsgebieden

Traumatologie , heup en knie prothesiologie

Nevenfuncties

S.B. Keizer

1.0

alle

Opleidingsrol

Plaatsvervangend opleider

Logistieke taken

Penningmeester OE

OK gebruikers raad

Penningmeester wetenschapsfonds

Aandachtsgebieden

heupchirurgie, voet- en enkelpathologie,

infecties

Nevenfuncties

NOV-NVvH taskforce traumatologie

A.V. Steenmeijer

1.0

 

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

 

Aandachtsgebieden

Heup en knie prothesiologie, algemene orthopedie

Nevenfuncties

J.W.A. Swen

1.0

alle

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

Gemandateerde OE orthopedie

Aandachtsgebieden

knie- en schouderchirurgie,

artroscopische chirurgie, wervelkolom

 

Nevenfuncties

Bestuurslid NVA

A.E.Witkamp

1.0

 

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

Voorzitter OE Orthopedie

Contact persoon klinische afdeling

Aandachtsgebieden

Heup prothesiologie, Voet- en enkel chirurgie, algemene orthopedie

Nevenfuncties

P. van der Zwaal

1.0

alle

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

PR management afdeling

Contact persoon SEH

Aandachtsgebieden

bovenste extremiteiten, specifieke

traumatologie, orthopedische metastase chirurgie

Nevenfuncties

Plaatsvervangend deel opleider sportgeneeskunde stage orthopedie

Lid NOV werkgroep richtlijn cruris fracturen

 

Dagindeling

Er bestaat een basisrooster voor een periode van 6 maanden (bijlage III). Een dag start om 7.30uur met de overdracht en eindigt om 17.00uur. Vanuit dit basisrooster wordt er een maandplanning gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de aan- en afwezigheid van iedereen. Het dagprogramma van de AIOS ziet er nagenoeg hetzelfde uit als van de supervisor. Dit betekent dat de AIOS in principe aanwezig is op dezelfde locatie als de supervisor en tevens dat als de supervisor polikliniek of OK heeft de AIOS voor hetzelfde programma staat ingedeeld. De AIOS heeft wel zijn eigen polikliniek spreekuur, dus zal zijn “eigen” patiënten zien. De poli van de (trauma) AIOS die op het Westeinde zit begint om 9.00 uur, zodat er voldoende tijd is voor het lopen en uitwerken van de visite.

 

De AIOS bereidt de poli voor en bespreekt casus die niet duidelijk zijn met de supervisor. Alle nieuwe patiënten en patiënten die op de wachtlijst geplaatst worden, worden met de supervisor overlegd. Na afloop van de poli bespreekt de AIOS de poli na met een supervisor. De AIOS registreert van alle patiënten de diagnose in EZIS en registreert en koppelt de DBC aan het polikliniek bezoek. Van alle nieuwe patiënten en patiënten waar een beleidswijziging heeft plaatsgevonden, die op de wachtlijst zijn geplaatst of uit de controle zijn ontslagen wordt een brief gemaakt naar de verwijzer (indien dit niet de huisarts is, ook een kopie naar de huisarts). Door een druk op de juiste knop worden deze brieven via het EPD automatisch worden samengesteld.

Inlichtingenbrieven voor medisch adviseurs en bedrijfsartsen worden voor als nog gedicteerd en door het secretariaat verwerkt.

 

Dienst

De traumatologie is in HMC verdeeld tussen de Orthopedie en Chirurgie. Het profiel van de locatie Westeinde is “Acute zorg” daarom vindt de opvang en de zorg voor de traumatologie patiënt op deze locatie plaats. Op de locatie Bronovo, profiel “electieve zorg en oudere geneeskunde”, worden de collumfracturen van alle locaties behandeld in de zogenaamde collumstraat..

Omdat de traumatologie als een rode draad door onze opleiding heen loopt doet elke AIOS die langer dan een jaar bij ons de opleiding volgt verplicht een trauma stage. Het doel hiervan is om het traumacertificaat te behalen. In principe doet de AIOS trauma geen orthopedie diensten en vice versa doet de AIOS die orthopedie stage loopt geen traumadiensten, tenzij bij afwezigheid AIOS traumatologie.

Samenvattend zijn twee soorten diensten, 1. Traumadienst, 2. Orthopediedienst

De traumadienst wordt gedaan tijdens de traumastage waarbij een AIOS gedurende 6 maanden aan een van de 2 orthopedisch chirurg –traumatoloog wordt gekoppeld. Er zij dus 2 AIOS die de traumadiensten doen.. De traumadiensten zijn opgesplitst in dinsdag-, vrijdag- en weekend traumadiensten

 • De dinsdagtrauma dienst loopt van dinsdagochtend 8.00 uur tot woensdag 8.00 uur. Er zijn 2 AIOS die de trauma stage doen en zij doen deze dinsdagdienst om de week.
 • De vrijdag traumadienst loopt van 8.00 uur tot zaterdag 8.00 uur, is 1 keer per maand, maar met 2 weken alternerend met de weekend traumadienst. De dienst frequentie voor de individuele AIOS is 1 keer per 8 weken
 • De trauma weekend dienst loopt van zaterdagochtend 8.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur. Als de orthopedie traumaweekend dienst hebben dan doen beide AIOS traumatologie het hele weekenddienst met de gekoppelde baas. De frequentie dat de orthopedie de traumaweekend dienst heeft is 1 keer per 4 weken. Voor de individuele AIOS is de frequentie 1 keer per 8 weken.

De orthopedie dienst wordt door de ander AIOS gedaan. De weekdienst loopt van maandagochtend 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur. De weekend dienst loopt van vrijdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur. Tijdens deze weekenddienst is de dienstdoend AIOS verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van de collum fracturen.

Compensatie voor de verschillende diensten;

Dinsdag traumadienst: 1 dag compensatie; dinsdagochtend voor de dienst, start om 13.00 uur en woensdagmiddag vanaf 12.00 uur. Een van de 2 AIOS trauma heeft een O-tje op de woensdagochtend, zodat eventueel geassisteerd of geopereerd kan worden na de dienst.

Vrijdag traumadienst: compensatie nog niet geregeld, loopt van vrijdagochtend 8.00 uur tot zaterdag 8.00 uur 1 keer per maand.

Weekend traumadienst: 1,5 dag compensatie; maandagmiddag na de dienst vanaf 12.00 uur en de gehele donderdag in de week na de dienst.

Orthopedie weekdienst: 0,5 dag compensatie; lopend van maandag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur, maandagochtend na de dienst

Orthopedie weekenddienst: 1,5 dag compensatie; lopende dan vrijdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur met collumfractuur opvang, woensdag gehele dag na de dienst en de vrijdagmiddag na de dienst.

Dit is een voorlopig de compensatie regeling. De belasting tijdens de diensten wordt gecontroleerd door het Landsteiner Instituut (Gar van der Vet)

Voor het noteren van de werktijden tijdens de avond- nacht en weekenddiensten is er een apart formulier. Het ingevulde formulier dient binnen 3 maanden na de dienst te zijn ingeleverd op het secretariaat (zie bijlage VII).

Een handige tip is dat als je dienst hebt, bel dan om 23.15 uur de afdeling Henriette op, zij hebben dan overdracht gehad en vragen dan of er nog problemen zijn en zo ja, los deze dan direct op. Dit gaat je veel nachtelijke telefoontjes schelen.

 

Schema van de compensatie voor de verschillende diensten

 

Ochtend

Middag

Maandag

Orthopedie week

Trauma weekend 1x per 4 wkn

Dinsdag (trauma)

Trauma dinsdag

 

Woensdag

Orthopedie weekend

 

Orthopedie weekend

Trauma dinsdag

Donderdag

Trauma weekend 1x per 4 wkn

Trauma weekend 1x per 4 wkn

Vrijdag

Onderwijs

Orthopedie weekend

 

 

 

Programma besprekingen en onderwijs

Weekrooster m.b.t. onderwijsactiviteiten / besprekingen

Maandag               07.30     ochtend overdracht, indicatie- en ontslagbespreking tri locatief

Dinsdag                08.00     visite lopen op de verpleegafdeling Focuskliniek, Henriette en WZ C11 (trauma)

woensdag &         08.30     polikliniek / gipskamer of OK

donderdag            13.30     polikliniek / gipskamer of OK

16.00     bezoek brengen geopereerde patiënten en het afronden van de afdeling (vragen verpleging en lopende zaken)

Dinsdag                16.30     traumabespreking met chirurgen

17.00     eventueel onderwijs, indien dit regionaal geregeld is of niet op de vrijdag ochtend ingepland kan worden

Vrijdag                  07.30     visite lopen op de verpleegafdeling Focuskliniek, Henriette en WZ C11 (trauma)

                               08.15     ochtendoverdracht, keek op de week, orthopedie bespreking

                               09.00     röntgenbespreking gevolgd door grote visite

                               10.00     onderwijs (programma wordt door AIOS opgesteld)

11.00     CAT , microteaching

                               13.30     polikliniek / gipskamer of OK

16.00     bezoek brengen geopereerde patiënten en het afronden van de afdeling (vragen verpleging en lopende zaken)

 

Specifieke spreekuren

 • Voetenspreekuur: 1x per 2 weken (locatie Westeinde) met het specialismen revalidatie en de orthopedisch schoenmaker
 • Sportspreekuur: elke maandagochtend en 1x per 2 weken op woensdagmiddag (locatie Antoniushove) met het specialismen sportgeneeskunde en de fysiotherapie
 • Schouderspreekuur: 1x per 2 weken op vrijdagmorgen (locatie Bronovo)
 • Deze specifieke spreekuren zullen uiteindelijk allemaal in de nieuw te bouwen polikliniek locatie Bronovo gaan plaats vinden. De verwachting is dat de nieuwe polikliniek begin 2017 opgeleverd kan worden.

 

De ochtendoverdracht wordt elke dag gehouden van 7.30 tot ongeveer 8.00uur in de bespreekkamer op C9 Westeinde, bibliotheek Antoniushove en Multifunctionele ruimte Focuskliniek middels video conference. Hierbij worden de dienst, de operaties van de volgende dag, de operaties van de dag ervoor, eventuele complicaties worden gemeld, de consulten en de ontslagen patiënten besproken. Tijdens deze overdracht is ook ruimte om casus van de polikliniek en de kliniek te bespreken.

 

Iedere dag is er een AIOS aanwezig op locatie Westeinde. De AIOS die op de operatiekamer staat ingedeeld spreekt vooraf (liefst de dag er voor) met de supervisor de geplande operaties door, waarbij de supervisor kan bepalen welke operaties (gedeeltelijk) door de AIOS verricht kunnen worden. Voordeel hiervan is dat de AIOS de operaties goed kan voorbereiden.

Bij de grote visite worden alle klinische patiënten besproken met de semiartsen, AIOS, en stafleden. Bij deze bespreking gaat het voornamelijk om de “grote lijnen” zoals ontslagplannen, beleidsplannen van patiënten met gecompliceerd beloop en dergelijke. Gezien het specifieke karakter van de patiëntenpopulatie is de behandelend specialist leidend in het beleid. Voor een aantal standaard ingrepen bestaat een nabehandelingsrichtlijn.

 

Tijdens de röntgenbespreking worden patiënten besproken met een diagnostisch probleem of interessante casuïstiek. De patiënten kunnen tot donderdag 12.00 uur voorafgaand aan de bespreking aangemeld worden. Dit geeft de radioloog / AIOS radiologie de kans om de bespreking voor te bereiden. Aanmelden voor de radiologie bespreking kan direct via orders in het EPD, via de knop ‘Radiologiebespreking’

 

Elke vrijdag wordt na het onderwijs wordt een MT/CAT besproken. De AIOS bepalen zelf welk klinisch relevant onderwerp zij bespreken. Interessante klinische vragen die tijdens de overdracht worden gesignaleerd worden gedocumenteerd in een schriftje. Hier kan door de AIOS dan een keuze uit gemaakt worden. Tevens vinden hier de richtlijn bespreking van de wetenschappelijke vereniging plaats, welke gespiegeld worden aan de huidige praktijk in HMC. Welke AIOS een MT/CAT moet voorbereiden en welke MT/CATs besproken zijn wordt bijgehouden in een rooster. Als er methodologische vragen zijn kan de AIOS terecht bij de wetenschapcoördinator.

 

Bij de traumabespreking worden de geopereerde trauma patiënten besproken van zowel de chirurg-traumatologen als de orthopedische chirurgen. De AIOS van zowel de chirurgie als de orthopedie bereiden de casuïstiek voor. Via orders in het EPD kunnen patiënten hiervoor aangemeld worden, de knop ‘Traumabespreking’. De patiënten worden vanuit het EZIS gepresenteerd. De diagnostiek bij opvang waarbij de fracturen worden geclassificeerd volgens de classificatiesystemen wordt besproken. Hierna volgt een discussie wat voor behandelingen er mogelijk zouden zijn met hun voor- en nadelen. Dan de (per- en) postoperatieve röntgenfoto’s met een bespreking van het resultaat van de operatieve behandeling. Bij deze bespreking worden ook patiënten besproken met een diagnostisch probleem en/of complicatie.

 

Andere besprekingen

Er zijn een aantal terugkerende besprekingen die ingepland worden in het onderwijs.

Per kwartaal dient er een pathologiebespreking (zie verderop), uitgebreide complicatiebespreking en Staf-AIOS vergadering ingepland te worden. De agenda wordt door de AIOS en opleiders een week voor de bespreking verspreidt. Eens in de twee maanden is er een wetenschap bespreking (zie verderop). Verder wordt er eenmaal per jaar een necrologiebespreking gehouden. Een verslag van deze bespreking dient naar de necrologiecommissie gestuurd te worden.

 

De pathologiebespreking vindt plaats op de afdeling pathologie (tegenover het secretariaat orthopedie WZ). Deze bespreking wordt per kwartaal ingepland. Hierbij worden de biopten van patiënten besproken samen met pathologen. De aanmelding loopt via orders in het EPD, de knop ‘Pathologiebespreking’. Gaarne patiënten hiervoor aanmelden, direct op de operatiekamer, als er een biopt is afgenomen.

 

Wekelijks is er op vrijdagmorgen om 10.00 uur onderwijs. Er is één AIOS verantwoordelijk om samen met de wetenschap coördinator het onderwijs programma vorm te geven. Elk half jaar zal een andere AIOS verantwoordelijk zijn voor het onderwijsprogramma. Aan het einde van deze periode van onderwijs planning wordt een KBP organisatie afgetekend.

 

De Staf-AIOS vergadering is vier maal per jaar en wordt voorgezeten door de oudste assistent. De voorzittende AIOS stelt de agenda op, in samenspraak met de opleider. De jongste AIOS notuleert de vergadering. Als afronding van een periode kan een KBP organisatie of samenwerking worden afgetekend.

 

De wetenschap bespreking wordt verzorgd door de wetenschap coördinator en vindt eenmaal per 2 maanden plaats. Er zal driemaal per jaar een overzicht gepresenteerd worden van de lopende onderzoeken. Alle onderzoeken waar de OE orthopedie in participeert worden besproken. Tijdens deze bespreking worden AIOS ook verplicht om het onderzoek waar zij in participeren, ook externe onderzoeken, te presenteren. Tijdens de presentatie komen de volgende onderwerpen aanbod: stand van zaken, inclusie, doel, geschikte patiënten, acties voor iedereen, problemen en bijzonderheden. Tijdens deze bespreking worden ook presentaties gegeven door studenten ter afsluiting van hun wetenschapsstage. De overige wetenschap besprekingen worden ingevuld met een wetenschappelijk onderwerp. De wetenschap coördinator zal hier samen met de AIOS verantwoordelijk voor het onderwijs een planning voor maken. AIOS en stafleden kunnen onderwerpen hiervoor aandragen. Onderwerpen die hier aanbod komen is: journal club, reviewen, schrijven van een publicatie, uitleg wetenschappelijke computerprogramma’s, Good Clinical Practice en anderen. Het doel is voornamelijk om advies (methodologie, praktisch en theoretisch) te geven en/of vragen over lopend of op te zetten onderzoek waarbij zowel klinische als basale wetenschap besproken kan worden.

 

 

 

2.4.      Verantwoordelijkheden

 

Opleiding

Alle leden van de opleidingsgroep zijn actief betrokken bij de opleiding en zijn bij alle relevante opleidingsmomenten zoals de ochtendoverdracht, röntgenbespreking, de grote visite en andere besprekingen, de opleidingsvergadering en refereermomenten aanwezig.

 

Ewoud van Arkel is opleider en Stefan Keizer plaatsvervangend opleider, zij zijn primair aanspreekpunt voor de opleiding. Daarnaast is Gar van der Vet van het Landsteiner Instituut, bereikbaar voor opleiding specifieke vragen.

Alle opleiding specifieke documenten zoals communicatie van en naar de RGS gaan via DIGID-D en mijn RGS van de opleider en Gar van der Vet.

 

Rooster

Alle roosterverzoeken (vrij, vakantie & congres/cursus) worden minimaal drie maanden van tevoren aangevraagd bij het secretariaat (orthopedie@haaglandenmc.nl). Verzoek voor congressen/ cursussen dienen ook ingediend te worden bij de opleider. Indien de opleider akkoord is, vrij regelen via secretariaat (orthopedie@haaglandenmc.nl). Roosterverzoeken die later aangevraagd worden zullen individueel bekeken worden door dr. Witkamp. Afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment wordt bekeken of het rooster nog gewijzigd (c.q. het verzoek ingewilligd) kan worden.

Patiëntenzorg

Alle logistieke problemen in de kliniek of op de polikliniek worden eerst met de supervisor besproken en zo nodig in de gehele groep tijdens de overdracht of het onderwijs.

 

Rol ANIOS, semi-arts en coassistent

Alleen als er onvoldoende AIOS zijn zal er een ANIOS orthopedie op de afdeling werkzaam zijn. Semiartsen zijn er in principe het hele jaar door, afhankelijk van de aanmeldingen vanuit LUMC.

Indien er twee semiartsen tegelijk stage lopen, zal er een ingedeeld worden in Antoniushove.

Op de afdeling worden ook coassistenten opgeleid en er lopen semiartsen rond, dit zijn coassistenten die net voor de afronding van hun artsenopleiding zijn. Van belang is dat deze coassistenten geen arts zijn en dus ook geen medicatie voor mogen schrijven e.d. de semiartsen en coassistenten worden op de verpleegafdeling direct gesuperviseerd door de AIOS die de afdeling verzorgd, op de polikliniek is de AIOS met wie de coassistent meeloopt primair verantwoordelijk. Een ANIOS is wel arts en mag dus wel de voorbehouden handelingen doen. Ook zij worden direct gesuperviseerd door de betreffende AIOS. Een ANIOS doet in principe geen dienst. Het geven van direct supervisie aan de ANIOS, coassistenten en semiartsen door de AIOS wordt door de OE orthopedie en traumatologie gezien als een leermoment en komt als zodanig bij de beoordelingsgesprekken aanbod.

 

Rol van de Orthopedie Consulent

De OE orthopedie hecht veel waarde aan goede begeleiding van de orthopedische patiënten zowel voor als na de opname in de focuskliniek orthopedie. Binnen onze kliniek houdt de consultent zich vooral bezig met artrose patiënten

De orthopedie consulent is het vaste aanspreekpunt voor patiënten met vragen over de behandeling, het verblijf in de Focuskliniek, of over de nazorg na behandeling of operatie.

De consulent geeft aanvullende informatie over diagnose, behandeling,, complicaties, het te verwachten ziekteverloop en de nabehandeling en fungeert hiermee dus als vraagbaak voor patiënten en hun naasten.

Daarnaast verricht de consulent de wondcontroles postoperatief tijdens het verpleegkundig spreekuur. Bij problemen neemt de orthopedie consulent direct contact op met de orthopedisch chirurg en/of de AIOS.

 

Rol van de verpleegkundig specialist Orthopedie

De verpleegkundig specialist (VS) is een HBO opgeleide professional die een arts kan ondersteunen in diens werk.  Een verpleegkundig specialist heeft een achtergrond als verpleegkundigen. Een VS heeft zowel een goede algemene medische kennis als een specifieke kennis van het betreffende vakgebied. Sinds 2011 is het vak van VS BIG-geregistreerd. Een VS is na afstuderen in staat om geneeskundige handelingen uit te voeren onder supervisie van een arts. De VS werkt al tijdens de opleiding volledig in het medische domein en voert geen verpleegkundige taken uit.

De VS kun je op diverse momenten in de behandeling van patiënten tegenkomen:

 • De VS’ spelen ten eerste een belangrijke rol in de kwaliteitsregistratie van orthopedische ingrepen. Daarnaast geven zij voorlichting en onderwijs geven aan dokters assistenten en verpleegkundigen
 • Ook doet de VS de wondcontroles twee weken na de operatie
 • Bovendien assisteren zij de orthopedisch chirurg tijdens de operatie
 • Op de verpleegafdeling worden de patiënten met heup en knie prothesen gecontroleerd
 • De VS is voor de patiënt makkelijk toegankelijk, de patiënt kan met al zijn orthopedische vragen bij de VS terecht.
 • Bij problemen neemt de orthopedie consulent direct contact op met de orthopedisch chirurg en/of de AIOS.

 

 

Rol van de wetenschap coördinator

De wetenschap coördinator verzorgt de wetenschappelijke ondersteuning van de opleiding. Dit wordt gedaan in nauw overleg met de opleider en eventueel andere stafleden. De wetenschap coördinator is vier dagen (36 uur) per week aanwezig op de afdeling orthopedie. Als onderdeel van de stafgroep is de coördinator ook aanwezig bij overdrachten en onderwijsmomenten. De wetenschap coördinator is verder verantwoordelijk voor de volgende activiteiten.

 • Het verwerven van onderzoeksopdrachten
 • Het afbakenen van onderzoeksvragen, het bepalen van wegen ter aanpak, het calculeren van planningen, installatiekosten, arbeidskosten, et cetera, het opstellen van aantrekkelijke en haalbare plannen, uitmondend in technisch en zakelijk verantwoorde offertes
 • Het implementeren en uitvoeren van het onderzoek, het geven van voorlichting, introducties en rapportages aan opdrachtgevers, cliënten en doelgroepen, realiseren van aanpassingen op het oorspronkelijke plan, het analyseren.
 • Het interpreteren van onderzoeksresultaten, het formuleren van mogelijke conclusies en aanbevelingen, het ontwerpen, adviseren, realiseren bij openbare eindrapportages en publiekspresentaties
 • Het functioneren als coördinator, medewerker en staflid binnen het bedrijf en als teamlid en teamleider in onderzoeksprojecten
 • Het leiding geven aan projectdeelnemers en ondersteunende medewerkers, het coördineren van verschillende projecten en verschillende projectteams, het informeren, voorlichten en instrueren van opdrachtgevers en doelgroepen
 • Het bijhouden en doorgeven van de informatie die nodig is voor de financiële en juridische afwerking van de opdrachten en taken
 • Het begeleiden van wetenschapsstudenten en een oordeel over de stage geven.

De aandachtsgebieden voor het wetenschappelijk onderzoek omvatten momenteel hoofdzakelijk de volgende onderwerpen: Knie, Schouder, Kwaliteitsverbetering (bloedmanagement en pijn) RSA en Traumatologie. Elk lid van de opleidingsgroep is bij een of meer van deze onderzoekslijnen betrokken

De wetenschapscoördinator is voor de AIOS niet alleen een vraagbaak, maar kan de AIOS leren hoe het traject verloopt van het opzetten van een onderzoek, het schrijven van een protocol, het aanvragen van een subsidie tot het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek, het verwerken van de gegevens tot het uiteindelijke doel de publicatie of presentatie. Het verrichten van onderzoek wordt als een belangrijke verdieping van de opleiding gezien. Bij de beoordelingsgesprekken zal de voortgang van het onderzoek besproken worden. Verder is de wetenschap coördinator verantwoordelijk voor het wetenschappelijke deel van het jaarverslag.


3. Opleidingsschema

 

3.1.      De Stages

 

De opleiding is opgebouwd uit stages van 6 maanden, In deze periode is de AIOS aan een specifiek staflid gekoppeld. Koppeling wil zeggen dat de AIOS het zelfde weekschema (polikliniek en OK) volgt als het staflid. De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de thema’s. De traumatologie vormt een uitzondering op deze regel omdat de traumazorg in HMC als een rode draad door de opleiding loopt. Er zijn twee Orthopeden die de traumadiensten doen samen met de aan hen gekoppelde AIOS en elke AIOS heeft tenminste 1 keer per week een dagdeel gipskamer poli. De AIOS die geen traumastage lopen doen de orthopedie diensten en in het weekend de zogenaamde collumdienst op locatie Bronovo. Hierdoor heeft de AIOS tijdens de gehele opleiding in HMC exposure aan letsels van het houdings-en bewegingsstelsel. En kan de AIOS het certificaat Orthopeed traumatoloog behalen. De criteria om dit certificaat te halen zijn door de NOV geformuleerd (zie http://www.orthopeden.org/accreditatie/certificering). Afhankelijk het persoonlijk ontwikkelingsplan en de wensen en interesse gebieden van de AIOS worden de stages ingedeeld. De thema’s worden op NOV niveau 4/5 afgerond. Iedere omschrijving van een stage bevat een overzicht van wat er tijdens de stage moet worden ontwikkeld. Hierdoor hopen wij dat de thema’s een goede leidraad voor het dagelijks handelen kunnen zijn.

Om de continuïteit van de klinische patiënten zorg te waarborgen zal elke AIOS gedurende een maand de afdeling coördineren. Dit betekent dat de AIOS tussen 8.00 en 10.00 uur visite in de Focuskliniek en de afdeling Henriette loopt, deze uitwerkt, overlegt met de fysiotherapie en de verschillende consulten aanvraagt. Tussen 10.00 en 12.00 kan de AIOS meekijken op ok, of bijspringen op de poli of gipskamer. Tussen 1200 – 12.30 uur loopt de AISO nogmaals langs de afdeling om de laatste vragen van de verpleging te beantwoorden en zaken te controleren. Vanaf 13.00 uur is voor de AIOS een programma geregeld.

NB In overmacht situaties kan het zijn dat de AIOS trauma wel meedoet in de orthopedie dienst en de klinische afdelingsstage.

 

3.2.      Thema’s en Competenties

 

Her vakgebied van de orthopeed wordt in het landelijk opleidingsplan orthopedie beschreven aan de hand van 13 kernthema’s. Deze thema’s geven de opleider, supervisor en de AIOS de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen en te laten toetsen. Ten aanzien van de competentie medisch handelen zijn per thema de pathologie en therapieniveau beschreven. De niet medische competenties kunnen als volgt aan bod komen;

 

 

 

 

MeH

Com

Sam

MaH

Org

K& W

Prof

Visite

X

X

X

 

X

 

X

Slecht nieuwsgesprek

 

X

 

 

 

 

X

Zaalwerk

X

X

X

 

X

 

 

Polikliniekwerk

X

X

 

X

 

X

X

Operatiekamer werk

X

X

X

 

X

X

X

SEH

X

X

X

X

X

X

X

Besprekingen onderwijs

 

 

X

 

X

X

 

 

 

3.3.      Beheersniveau’s

 

Bij het vaststellen van het “overall” functioneren van de AIOS op de verschillende thema’s, zal na het afsluiten van een thema, mede gelet op de resultaten van de verschillende KPB’s die met betrekking tot dit thema zijn afgenomen, het bereikte bekwaamheidsniveau van de AIOS worden aangegeven. Er zal gerefereerd worden naar de mate van supervisie die de AIOS bij de uitvoering van de verschillende taken vallend binnen het thema nog nodig heeft. Op dezelfde wijze zal ook het functioneren van de AIOS met betrekking tot de verschillende vaardigheden worden vastgesteld. Dit betekent dat er voor de verschillende thema’s en de daarbij behorende inhoudelijke focus uiteindelijk 5 niveaus van competentie kunnen worden aangegeven;

 1. De AIOS heeft adequate kennis van het onderwerp
 2. De AIOS kan de bij dit thema behorende taken uitvoeren, maar onder strikte supervisie.
 3. De AIOS kan de bij dit thema behorende taken onder beperkte supervisie uitvoeren.
 4. De AIOS kan de bij dit thema behorende taken zonder supervisie uitvoeren.
 5. De AIOS superviseert en onderwijst anderen adequaat bij de bij dit thema behorende taken.

 

Gedurende de opleiding zal de AIOS in elke stage worden getoetst op de ziektebeelden behorende bij de thema’s. Van de AIOS wordt verwacht dat er een toename plaatsvindt in het zelfstandig functioneren en dus afname van supervisie ontstaat, in steeds complexere situaties. Het kennen van de eigen grenzen en daarmee het tijdig inschakelen van hulp, zijn belangrijke competenties die gedurende de opleiding ontwikkeld worden. Per stage is aangegeven op welk niveau een thema, of onderdeel daarvan, moet worden beheerst.

 

 

 

3.4.      Opleidingsactiviteiten

 

Medische en niet medische competentie

Aan het begin van een stage stelt de AIOS samen met de supervisor een zogenaamd persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op . Hier in wordt vastgelegd door welke activiteiten en met behulp van welke begeleiding en feedback de AIOS de verschillende competenties kan verwerven, hoe de activiteiten ( globaal) in de tijdgeordend zijn en hoe en wanneer er wordt getoetst. Ieder half jaar is een AIOS gekoppeld aan een supervisor voor die gehele periode. Bij aanvang van iedere stage vindt een leerdoelgesprek plaat waarbij de AIOS , de supervisor en de opleider betrokken zijn.. De afspraken die hier uit voortkomen worden vastgelegd in het digitale portfolio Vrest.

Het opleiden vindt met name op de werkplek, tijdens de patiënten zorg, plaats. Er kan dan ook op elk moment “geleerd” worden. De AIOS neem tijdens de stage deel aan de relevante opleidingsmomenten. De planning hiervan staat in het onderwijs-, maand- en weekschema weergegeven. Tijdens deze opleidingsmomenten kunnen verschillende taken aan de orde komen die door de supervisor kunnen worden beoordeeld. Met behulp van feedbackinstrumenten wordt overzichtelijk de ontwikkeling van de AIOS gevolgd. De verschillende toetsinstrumenten zijn dagelijkse feedback (geen formeel formulier), orthopedische standaard behandelingen (OSB’s), korte praktijk beoordelingen (KPB’s) en 360º gesprekken. Voor de ontwikkeling van kennis en wetenschap wordt onder ander gebruik gemaakt van referaten en CAT’s. Cursussen voor de niet medische competenties worden binnen de OOR door de Boerhave commissie georganiseerd en zijn gratis voor de AIOS.

 

Wetenschappelijk onderzoek

In de Focuskliniek neemt wetenschap een belangrijke plaats in. Daarnaast is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een opleidingseis. Tijdens de opleiding dient tenminste 1 artikel te worden gepubliceerd of tenminste 1 presentatie/poster tijdens een wetenschappelijk congres te worden gegeven.

De volgende onderzoekslijnen zijn ontwikkeld;

 • Knie
 • Schouder
 • Traumatologie
 • Kwaliteitsverbetering (Bloedmanagement, pijn)
 • RSA

 

Verplicht cursorisch onderwijs

Cursorisch onderwijs is onderwijs dat zich buiten de patiëntenzorg afspeelt, maar wel een duidelijk verband heeft met de patiëntenzorg. Het gaat hier om onderwijs op het gebied van de algemene kennis, vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en gedrag.

 

 

Verplicht cursorisch onderwijs tijdens de vooropleiding Heelkunde

 • Basisvaardigheden chirurgie
 • Communicatie
 • ATLS
 • Basiscursus fractuur behandeling (AO of OTC)

 

Verplichte cursussen tijdens de opleiding Orthopedie

 • Start Cursus Orthopedie (Vrest, Portfolio, OSBs, KPBs CATs ed.)                 1ste jaar
 • CCOC cursussen                 1ste, 2de, 3de jaar   
 • NVA artroscopie van de knie                 1ste of 2de jaar
 • NVA artroscopie van de schouder                 3de of 4de jaar
 • Heijendaal Heupprothesiologie cursus 1ste of 2de jaar
 • Knieprothesiologie 3de of 4de jaar
 • Gevorderde cursus fractuur behandeling (AO of OTC) 3de of 4de jaar
 • Cursus stralingsbescherming 1x in opleiding
 • Minimaal 1 dissectie cursus (wordt in de ROGO West geregeld)
 • Cursus Voet en Enkel 1x in opleiding

 

Verplichte cursussen tav algemene competenties

Per jaar tenminste 1 cursus uit de volgende lijst. Deze cursussen worden door de Boerhaave commissie voor de AIOS georganiseerd en zijn gratis voor de AIOS uit ROGO West.

 • Teach de teachers
 • Communicatie
 • Medische ethiek
 • Ziekenhuis management
 • Gezondheidsrecht
 • Time management
 • Evidence Based Medicine
 • Statistiek

 

De AIOS recht hebben op 26 dagdelen cursus. Dit geldt voor iemand die 100% werkt. En wordt minder naar rato van de arbeidsovereenkomst. 90% werken; 24 (is eigenlijk 23,4) dagdelen en bij 80% werken 21 dagdelen ( 20,8).

 

 

 

 

3.5.      Voortgang, Toetsing en Toetsmatrix

 

Voortgang

Om de ontwikkeling en de voortgang van de AIOS tijdens de stages te kunnen beoordelen en te kunnen bijstellen vinden er regelmatig gesprekken plaats. In de onderstaande tabel zijn deze gesprekken overzichtelijk weergegeven.

 

Activiteit

Instrument

Actie

Voor aanvang opleiding HMC

Introductiegesprek

AIOS

Elk halfjaar ter voorbereiding van een nieuwe stage

Leerdoelgesprek / POP

AIOS , supervisor en opleider

Elk halfjaar gedurende de periode in HMC (voor 1ste jaar elke 3 maanden)

Voortgangsgesprek/ beoordeling

AIOS en Opleider

 

NB bij de AIOS die 12 tot 18 maanden bij ons stage loopt vindt naast een beoordelingsgesprek ook een exitgesprek plaats in de laatste maand in HMC.

 

Toetsing

In het opleidingsplan orthopedie staan de uitgangspunten van toetsing, de eisen waaraan de AIOS moet voldoen en de toetsinstrumenten gedefinieerd.

 

De uitgangspunten voor de toetsing zijn:

 1. Ontwikkelingsgericht; er wordt primair getoetst om te bepalen op welke gebieden de AIOS zich nog verder moet ontwikkelen.
 2. Aan het einde van het jaar wordt (summatief) beoordeeld of de AIOS voldoende voortgang boekt op alle zeven competentie gebieden.
 3. Na het eerste jaar en aan het einde van de opleiding wordt bepaald of de AIOS de opleiding mag vervolgen respectievelijk slaagt voor de opleiding (registratie).

 

Eisen aan de AIOS

 • Alle competenties moeten aan het einde van de opleiding als voldoende beoordeeld zijn
 • Er is geen compensatie mogelijk tussen competentiegebieden
 • Aan het einde van de opleiding moet de AIOS
 1. De behandeling van minimaal 50 aandoeningen van de basislijst, waaronder de verplichte, kunnen uitvoeren op niveau NOV-4, dat wil zeggen dat hij de behandeling zelfstandig zonder supervisie kan uitvoeren.
 2. Een voldoende hebben gehaald voor de drie kennistoetsen
 3. Minimaal 1 wetenschappelijk artikel hebben gepubliceerd of 1 presentatie hebben gegeven op een landelijk of internationaal orthopedisch congres
 4. Een geldig ATLS brevet hebben
 5. Orthopedisch schoeisel, supplementen, braces en voorzieningen extremiteiten kunnen voorschrijven
 6. Gipstechnieken beheersen
 7. Expertises kunnen uitvoeren (facultatief)

 

Toetsinstrumenten

 • Orthopedische standaard behandeling (OSB)
 • Korte praktijk beoordeling (KPB)
 • Presentaties volgens OSB tekst formaat
 • Critical Appraised Topic (CAT)
 • Kennistoetsen
 • 360 graden beoordeling

 

OSBs

Vanuit de opleiding zijn er per jaar 12 OSBs verplicht (minimaal 50 eind van de opleiding). Een OSB kan pas als voldoende beoordeeld worden als de ingreep tenminste op NOV niveau 4 beheerst wordt. In het opleidingsplan Orthopedie NOV staan de verschillende niveaus gedefinieerd. Een OSB kan door elk staflid worden ingevuld; bij voorkeur stuur je het schriftelijke gedeelte van de OSB (ruim) voor de ingreep naar het staflid zodat hij/zij de kans heeft om dit document te bestuderen. Per jaar kan er ook maximaal 2 x een microteaching als OSB worden afgetekend.

 

KPBs       

Voor een KPB komt vrijwel elke handeling in aanmerking; het kan een ingreep zijn maar bijvoorbeeld ook een slecht nieuws gesprek, de patiënten visite of het voorbereiden van de patiënt op de operatiekamer. Per jaar moeten 10 KPBs afgetekend zijn. Belangrijk is dat de AIOS zelf verantwoordelijk is voor voldoende klinische praktijk beoordelingen. De beoordeling vindt plaats met de supervisor en wordt opgeslagen in het digitale portfolio.

Met KPBs kunnen ook de niet medische competenties worden beoordeeld. Alle zeven competenties kunnen zo 2 keer per jaar beoordeeld worden. Zie verder in de toetsmatrix.

 

CATs        

Een “critical appraisal of a topic” dient 2 maal per jaar verricht te worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een eventuele Journal Club op dinsdagmiddag, het vrijdagonderwijs of een ander onderwijsmoment waarbij je hebt laten zien dat je een bepaald onderwerp kritisch hebt bestudeerd en besproken. Hoewel de “uitkomst” van dit soort te bespreken onderzoek van belang kan zijn is dit niet het primaire doel van de CAT. Het primaire doel is dat je de gegevens op (epidemiologische) waarde kunt schatten. Het gaat dus meer om de toegepaste methodologie dan om de uitkomst van het onderzoek. De AIOS mag zelf een onderwerp of artikel kiezen. Om dit te vergemakkelijken ligt er tijdens de verschillende besprekingen een schrift op tafel waarin onderwerpen die tijdens de ochtendoverdracht naar voren komen genoteerd kunnen worden. Het is goede bron voor CAT onderwerpen gebleken. De CATs worden ad hoc beoordeeld door een staflid en in Vrest opgeslagen.

Via de bijgevoegde links vind je handige tips, oa het zeven stappen plan voor het maken van een CAT; CAT.webloc en PowerPoint Presentation #7A99A3

 

Kennistoets

1 keer per jaar vindt het landelijk examen Orthopedie plaats. Dit examen wordt georganiseerd door de onderwijscommissie van de NOV. Informatie hierover is op de NOV site te vinden. De uitslag wordt zowel aan de kandidaat als aan de opleider bekend gemaakt.

Als voorbereiding op het examen organiseert de onderwijscommissie van de NOV een aantal keer per jaar de zogenaamde CCOC cursussen.

Zowel het examen als de cursussen zijn verplicht en worden daarom als zodanig ook ingeroosterd in het weekschema. In een cyclus van 3 jaar komen alle orthopedische onderwerpen aan bod. Het examen reglement is te vinden op de site van de NOV en de VOCA.

 

360º beoordeling

Bij een 360º beoordeling beoordelen andere het functioneren van de AIOS. Meestal worden hier doktersassistenten, gipsverbandmeesters, afdelingsverpleegkundigen en operatieassistenten voor gevraagd, maar ook andere AIOS, of medisch specialisten kan om een oordeel gevraagd worden. De betreffende formulieren worden door de AIOS zelf uitgedeeld en de resultaten worden verwerkt in het digitale portfolio. De 360º beoordelingen worden gebruikt in de kwartaal- en jaargesprekken en wegen mee in de beoordeling van de AIOS door de opleider.

 

Video-opnames

In HMC dienen de AIOS orthopedie 1-2 maal per jaar video-opnames van gesprekken tussen AIOS en patiënten te maken. De hiervoor beschikbare laptop ligt op het secretariaat orthopedie WZ en poli Heelkunde AH. In Bronovo zal het een “over the shoulder” observatie zijn. De planning en procedure zal aan de AIOS worden verstuurd vanuit het Landsteiner Instituut.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een opleidingseis. Tijdens de opleiding dient tenminste 1 artikel te worden gepubliceerd of tenminste 1 presentatie/poster tijdens een wetenschappelijk congres te worden gegeven.

In HMC maakt de OE orthopedie gebruikt van het Landsteiner Instituut om de wetenschappelijke activiteiten te coördineren, opzetten, ondersteunen en te begeleiden samen met de voor dat onderzoek verantwoordelijke van uit de OE orthopedie. Tijdens het kennismakingsgesprek met de opleider zal gevraagd worden of de AIOS al participeert in onderzoek. Indien de AIOS nog geen onderzoek uitvoert, zal samen met de opleider, een onderwerp bedacht worden. De voorkeur van de AIOS wordt hierbij zoveel mogelijk gerespecteerd. De voortgang van het wetenschappelijk onderzoek wordt per kwartaal besproken tijdens de wetenschap bespreking. Tijdens een dergelijke sessie moet iedere AIOS de stand van zaken van zijn eigen onderzoek presenteren. In een bespreking is er ruimte om met anderen te brainstormen over de voortgang, verder zal beoordeeld worden op de voortgang en vervolgafspraken gemaakt worden. Bij de Orthopedie & Traumatologie zijn er per jaar meestal 1 of 2 wetenschap studenten, die kunnen ondersteunen bij een onderzoek van een AIOS. De wetenschap student valt onder de verantwoordelijkheid van het verantwoordelijke OE orthopedie lid en de begeleider van de opleiding (LUMC of EMC).

 

Toetsmatrix

Conform Opleidingsplan Orthopedie 2010.

Toetsinstrumenten

Frequentie p jr.

MeH

Com

K&W

HaM

Org

Gez

Prof

Beoordelingsformulier Orthopedische Standaard Behandeling (OSB)

10 -12

X

 

X

 

 

 

 

Critical Appraised Topic (CAT)

2

 

 

X

 

 

 

 

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

10*

X

X

X

X

X

X

X

Presentatie volgens OSB tekstformaat

0-2 (zo nodig)

X

X

X

 

 

 

 

Kennistoets

1$

X

 

X

 

 

 

 

360° feedback

1-2

 

X

X

X

X

X

X

Artikel, wetenschappelijke presentatie of poster

1#

 

X

X

 

 

 

 

Voortgangsgesprek

4 resp. 2

X

X

X

X

X

X

X

Geschiktheidsbeoordeling

1

X

X

X

X

X

X

X

 

* Per KPB 2-3 competentie gebieden invullen. 2x per jaar alle competenties beoordelen.

$ Gedurende de opleiding zijn er 3 kennistoetsen die met een voldoende afgerond moeten worden.

# Gedurende de opleiding is de verplichting om 1x een artikel, wetenschappelijke presentatie of poster te publiceren.

 

Competenties:

MeH       medisch handelen, zoals poli, afdeling/visite, OK-vaardigheden

Com       Communicatie: o.a. met personeel en patiënten

K&W      Kennis en Wetenschap

Sam        Samenwerking: o.m. het nakomen van afspraken

Mah        Maatschappelijk handelen

Org         Organisatie: o.m. eigen werk en administratie, afhandelen van opdrachten

Prof        Professionaliteit: verantwoordelijkheid nemen, grenzen kennen, omgaan met klachten en   fouten

 

 

 

4. Modulebeschrijving per stage

 

Opleidingsregio ROGO West

In de Regionale Opleidingsgroep Orthopedie (ROGO) West is er in de twee perifere opleidingsziekenhuizen (HAGA en HMC) een ruim aanbod aan de basale zorg orthopedie, echter de specifieke aandachtsgebieden onderling en met het LUMC verschillen (zie het regionale opleidingsplan voor een gedetailleerde uitwerking van de beschikbare pathologie c.q. expertise per locatie).

De AIOS kan op elke locatie de meeste basisvaardigheden leren en in het NOV opleidingsplan staat beschreven hoe dit concreet gedaan kan worden en hoe de toetsing plaatsvindt.

De AIOS maakt in overleg met superviserend staflid en/of (plaatsvervangend) opleider een persoonlijk opleidingsplan (POP) zodat duidelijk is waar welke vaardigheden kunnen worden geleerd. Ook persoonlijke voorkeur voor specialisatie kan hierin verwerkt worden. De meer gedetailleerde leerdoelen worden elk volgens het opleidingsplan orthopedie vastgelegd.

Om een goede overdracht van de portfolio’s van de AIOS te bewerkstelligen gebruiken alle drie de opleidingsklinieken het digitale Vrest portfolio.

 

De accenten van de drie opleidingsziekenhuizen zijn verder in het plan uitgewerkt. De AIOS die reeds aan de vereiste opleidingscompetenties hebben voldaan kunnen in het laatste deel van de opleiding opteren voor een verdieping in een aandachtsgebied.

Daarnaast kunnen in de regio fellowships worden gedaan (artroscopie en sportgeneeskunde, traumatologie, oncologie, wervelkolom, gewrichtsreconstructies, bovenste extremiteit (schouder- en pols/handchirurgie), voet - en enkel chirurgie en kinderorthopedie).

 

Het opleidingsschema bestaat uit 1,5 jaar algemene heelkunde en 4,5 jaar orthopedie. Hierbij zal de AIOS tijdens zijn orthopedische vervolgopleiding in diverse klinieken binnen de ROGO werkzaam zijn, waarbij een verblijf in een bepaalde kliniek bij voorkeur minimaal 1 jaar moet zijn. Binnen de ROGO West zullen er verschillende schema’s mogelijk zijn vanwege de verschillende aandachtsgebieden van de klinieken en of een AIOS een onderzoekstraject (al of niet als AGIKO) volgt.

De thema’s kinderorthopedie en tumoren kunnen worden in de ROGO respectievelijk in het HAGA en LUMC verzorgt. In HMC ligt met name de focus op de traumatologie, artroscopische chirurgie en gewricht vervangende operaties.

 

 

 

4.1. Traumatologie / orthopedisch chirurg

 

-traumatoloog

De traumatologie loopt als een rode draad door de opleiding orthopedie in HMC heen. Sinds de fusie MCH en Bronovo is er een specifieke stage van 6 maanden. De AIOS is dan gekoppeld aan een van de twee Orthopeed–Traumatologen. Daarnaast komt de AIOS gedurende de gehele periode in HMC met de traumatologie in aanraking doordat; -iedere AIOS een gipskamer poli heeft en in de weekend diensten, de AIOS die geen traumastage doen, alle opgenomen collumfracturen behandelen. Elders is al beschreven hoe de organisatie rond de traumatologie op de locatie Westeinde is geregeld. Er zijn 2 orthopedische chirurgen die mee draaien met de heelkunde in de acute trauma opvang. Vanuit deze groep van traumatologen worden specifiek traumatische letsels naar de gespecialiseerde orthopeden door gestuurd. En alle AIOS hebben tenminste 1 dagdeel per week poliklinisch spreekuur op de gipskamer, inclusief de AIOS sportgeneeskunde.

Het doel is om AIOS op te leiden die zich mogen registeren als orthopedisch chirurg-traumatoloog. De NOV heeft hier de volgende criteria vastgesteld op de leden vergadering van 06-10-2012:

 • is lid van de werkgroep NVOT van de NOV
 • 70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie op NOV niveau 4 of 5
 • traumafellowship voor de periode van minimaal 3 maanden in binnen- of buitenland.

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Niet operatieve en operatieve behandeling van de fracturen van het houdings en bewegingsstelsel zoals deze zijn benoemd in de verschillende thema’s in het opleidingsplan orthopedie zie bijlage IV)

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

2 CAT’s

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie op NOV niveau 4

 

70 % thema varia

gipstechnieken

beheersen zie bijlage V

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie (delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Specifieke stages

 

Stage ERA van Arkel

Aandachtsgebied: Knie- en schouder chirurgie, artroscopische chirurgie, uitgebreide knie reconstructie en sporttraumatologie

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Combinatie spreekuur

Schouderspreekuur

Thema’s

Schouder en bovenarm.

 

Elleboog onderarm

 

Knie onderbeen

 

Enkel

Sportgenees

kunde

Zie bijlage IV

 

Thema varia orthesen zie bijlage V

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

70% van dit thema varia beheersen

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Protocollenboek bijhouden

 

 

 

 

 

 

 

 

KPB organisatie

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 

 

 

Stage SB Keizer

Aandachtsgebied: heupchirurgie, primaire en heup revisies, voet en enkel, infecties

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Voeten spreekuur

Artrose spreekuur

Thema’s

Heup en bovenbeen

 

Knie onderbeen

 

Voet en enkel

Zie bijlage IV

 

 

 

Thema varia orthopedische schoenen zie bijlage V

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

70% van dit thema varia beheersen

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 


 

Stage PHC den Hollander

Aandachtsgebied: kniechirurgie, primaire en knie revisies, artroscopische chirurgie, infecties

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

Thema’s

Elleboog en onderarm

 

Heup en bovenbeen

 

Knie onderbeen

 

Zie bijlage IV

 

 

 

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

 

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 


 

Stage K du Pre

Aandachtsgebied: Traumatologie, heup en knieprothesiologie,

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

Thema’s

Hand en pols

 

Heup en bovenbeen

 

Knie onderbeen

 

Voet en enkel

Zie bijlage IV

 

 

Thema varia orthopedische schoenen zie bijlage V

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie en heup en knie prothesiologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

70% van dit thema varia beheersen

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

 


 

Stage JWA Swen

Aandachtsgebied : knie- en schouder chirurgie, artroscopische chirurgie, wervelkolom

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Combinatie spreekuur

 

Schouder en bovenarm

 

Wervelkolom

 

Knie onderbeen

 

Zie bijlage IV

 

Thema varia orthesen zie bijlage V

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

70% van dit thema varia beheersen

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 


 

Stage P van der Zwaal

Aandachtsgebied: bovenste extremiteit, speciale traumatologie, orthopedische metastase chirurgie

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Eindverantwoordelijk afd Westeinde

Thema’s

Schouder en bovenarm.

 

Hand en pols

 

Knie onderbeen

Zie bijlage IV

 

 

70% van de OSB’s op het gebied van de traumatologie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

 

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk TRA wz wz

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Eind verantwoordelijk afdeling traumatologie C11

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 


 

Stage V Steenmeyer

Aandachtsgebied: knie en heup prothesiologie

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

Thema’s

 

Heup en bovenbeen

 

Knie onderbeen

 

Zie bijlage IV

 

 

 

70% van de OSB’s op het gebied van heup en knie

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

 

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

 

 


 

Stage AE Witkamp

Aandachtsgebied: heupchirurgie, primaire en heup revisies, voet en enkel,

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Voeten spreekuur

Artrose spreekuur

Thema’s

Heup en bovenbeen

 

 

Voet en enkel

En enkel prothesen

Zie bijlage IV

 

 

 

Thema varia orthopedische schoenen zie bijlage V

70% van de OSB’s op het gebied van heup en voet en enkel

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

70% van dit thema varia beheersen

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 


 

Stage A Deenik

Aandachtsgebied: kniechirurgie, primaire knieprothese, voet en enkel

 

Stage

Activiteiten

Inhoudelijke focus

Toetsing

BN

Portfolio

Polikliniek

Gipskamer

Nieuwe patiënten analyseren

Therapie instellen

Controle trauma patiënten

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

Voeten spreekuur

Artrose spreekuur

Thema’s

 

Knie onderbeen

 

Voet en enkel

Zie bijlage IV

 

 

 

Thema varia orthopedische schoenen zie bijlage V

70% van de OSB’s op het gebied van de knie en voet en enkel

 

KPB’s 5 met dekking van alle competenties

 

1 CAT

 

70% van dit thema varia beheersen

70% van de OSB’s op het gebied beschreven in de kolom inhoudelijke focus op NOV niveau 4

 

 

Leerdoelen

POP

OSB’s

KPB’s

CAT

Verrichtingenlijst

Resultaat kennistoets

360º feedback

Geschikheids-beoordeling

Zelfreflectie

OK

Patiënten presenteren aan supervisor

Assisteren bij ingrepen en operatie stappen en techniek leren

Operatie ( delen er van ) doen en

OSB’s voorbereiden

Feedback supervisor

 

 

 

 

Kliniek

(grote) visite

Zaalwerk

EPD bijhouden

Uitslagen

Brieven

 

 

 

 

Doorlopende algemene competenties

Complicatie/trauma /infectiebespreking

Radiologiebespreking

PA bespreking

Overdracht / Dienst

 

 

 

KPB professionaliteit

 

 

 

 

4.4.      Takenlijst zaalarts

4.4.1 Toestel 3525

            Bij je hebben in de ochtend. ( dus niet de semi-arts)

Huisartsen die bellen wel beantwoorden, maar melden dat er een directe huisartsenlijn is. 088-9793523

In de middag als je poli hebt ook bij je hebben, als je op OK staat, dan afgeven aan een collega.

4.4.2 Visite lopen

 • Maandag en Donderdag om 8.00 collumvisite/MDO op 3e verdieping

Daarna naar de Juliana voor de visite, daarna weer naar Henriette om rest van de patiënten voor te bespreken en daarna langs lopen ( ip zonder verpleegkundigen)

 • Dinsdag en Woensdag

Eerst visite lopen op Juliana , daarna naar Henriette, op de Henriette eerst alle patiënten voor bespreken in hok van verpleegkundigen, daarna langs patiënten lopen ( ip zonder verpleegkundigen)

 • Vrijdag

De zaalarts coördineert wie waar langs loopt. Ip loopt de zaalarts bij de Henriette langs. Verder bij voorkeur collega’s laten langs lopen die ze geopereerd hebben, maar dan wel de hele kamer doen.

 

4.4.3 Ontslag papieren

            In principe voor de dag van ontslag alles regelen:

 • Medicatie
 • Fysiotherapie verwijzing ( indien noodzakelijk)
 • ( complicaties invoeren)
 • Medische overdracht /ontslag brief

Bij ontslag naar een zorginstelling:

 • AMO printen bij mensen die naar een zorginstelling gaan
 • Opdracht geven voor medicatie verificatie

4.4.4 Ontslag recepten voor de mensen in dagbehandeling:

            Spreekt voor zich , ’s ochtends alles klaar leggen

 

 

4.4.5 Complicaties invoeren

            Na de overdracht alles invoeren

 

 

4.4.6 Infectiebespreking

 • Elke dinsdag om 12.30, bij MMB , 2e etage

Op maandag alle patienten in een word document zetten/voorbereiden en mailen naar:                jvtwout@bronovo.nl, mrpeeters@bronovo.nl s.keizer@mchaaglanden.nl, mavhall@bronovo.nl

 • 3x per week infectie lab ( ma/wo/vr) let ook op lever en nierfunctie controle bij AB
 • Prothese Protect Project, invoeren database van alle PJI patiënten.

 

4.4.7 Begeleiding Semi-artsen

            Supervisie, bijsturen, feedback, structuur aanbrengen aan de visite, etc.

 

 

4.4.8 Dienst

            Zo nodig belangrijke zaken doorgeven aan de dienstdoende collega


 

 

 

5. Begeleidingssysteem

 

 Inleiding

 

Met het schrijven van een lokaal opleidingsplan is de vernieuwing van de medische vervolgopleiding op papier een feit. Het “wat” is hiermee beschreven. In de uitwerking van het begeleidingssysteem gaat het om het “hoe”. Het begeleidingssysteem is van toepassing op alle medische vervolgopleidingen.

Het gaat om de volgende onderdelen binnen het begeleidingssysteem:

 • Taken en verplichtingen opleider/opleidersgroep
 • Organisatie van de gesprekken;
 • Persoonlijk opleidingsplan;
 • Portfolio;

 


 

5.1.        Taken en verplichtingen opleider/opleidersgroep

 

De taakstelling van de opleider respectievelijk supervisor behelst de AIOS in staat te stellen binnen de

vastgestelde duur van de opleiding zich alle algemene én specialisme gebonden competenties eigen te maken. De opleider onderscheidt zich hierbij van de supervisor doordat de opleider eindverantwoordelijk is voor de gehele opleiding inclusief de organisatie hiervan en de supervisor een

scherp omschreven gedeelte van de opleiding verzorgt met een daarbij behorende, van de opleider

afgeleide, deelverantwoordelijkheid.

Alle leden van de opleidingsgroep doen traumatologiediensten

 

Het competentieprofiel van de opleider:

 • De opleider is rolmodel (als medisch specialist-professional en opleider);
 • De opleider onderwijst en coacht;
 • De opleider bewaakt de voortgang van de ontwikkeling van het leer/werkproces van de AIOS;
 • De opleider zorgt voor een effectieve opleidingssituatie.

 

Deelcompetenties en indicatoren

De opleider is rolmodel (als medisch specialist-professional en opleider)

 • De opleider werkt m.b.t. de competenties op excellent niveau, beargumenteert, reflecteert en verklaart zijn eigen handelen;
 • De opleider past de voor de situatie geschikte communicatieve strategieën en technieken toe;
 • De opleider laat zien dat samenwerken een belangrijk fundament van de gezondheidszorg is;
 • De opleider bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis;
 • De opleider is wetenschappelijk actief en heeft wetenschappelijke interesse;
 • De opleider handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en regelgeving m.b.t. tot patiëntenzorg en opleiden;
 • De opleider gaat adequaat om met eigen fouten, heeft daarin een voorbeeldfunctie en stelt het omgaan met eigen fouten als voorbeeld;
 • De opleider is rolmodel in het in balans houden van werk en privé;
 • De opleider is rolmodel op het gebied van effectief en doelmatig werken in een gezondheidszorgorganisatie;
 • De opleider organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte isvoor opleiden en patiëntenzorg;
 • De opleider draagt zorg voor een adequate verslaglegging en administratie van de opleiding;
 • De opleider maakt bij het inrichten van de opleiding optimaal gebruik van ICT;
 • De opleider levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, betrokken en ethisch verantwoorde wijze en toont hierin adequaat professioneel gedrag en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen van de betreffende wetenschappelijke medisch specialisten vereniging;
 • De opleider past kennis van culturele, sociale, ethische en etnische factoren bij inter-persoonlijke en groepsinteracties met AIOS, studenten, (para)professionals toe;
 • De opleider toont een persoonlijke gedrevenheid om te onderwijzen en te leren;
 • De opleider is zich bewust dat AIOS leren door observatie en imitatie van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag;
 • De opleider werkt systematisch en doelgericht aan onderhoud en verbetering van het professioneel handelen als opleider en organiseert hiervoor eigen bij- en nascholing;
 • De opleider erkent het belang van audit en toetsen van onderwijs en opleiding bij zichzelf en collega’s;
 • De opleider kent de eisen voor de opleiding tot specialist van het CCMS en de regelgeving van de eigen organisatie met betrekking tot opleiden van AIOS en handelt hiernaar.

 

De opleider/supervisor onderwijst en coacht

 • De opleider onderwijst en coacht de AIOS in de ontwikkeling van de (deel) competenties, geeft hierin zo nodig het goede voorbeeld en past hierin effectieve onderwijsstrategieën en technieken toe;
 • De opleider erkent morele/ethische aspecten van medische beslissingen en heeft een open houding naar de mening van de AIOS hierover;
 • De opleider stuurt op basis van onderwijskundige principes het leerproces van de AIOS;
 • De opleider (micro niveau):
 1. past principes van individueel en (klein) groepsonderwijs in de context van leren van volwassenen effectief toe.
 2. is in staat de te overdragen informatie onderwijskundig verantwoord te organiseren en te presenteren.
 3. past de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van beoordelen en toetsen toe.
 • De opleider (meso niveau):
 1. is in staat onderwijsmateriaal te ontwikkelen, te beoordelen, te selecteren en aan te passen.
 2. past principes van opleidingsontwikkeling (doelen formuleren, selecteren van onderwijsmethodiek, ontwikkelen van evaluatie) toe.
 3. past kennis van opleidingsorganisatie en innovatie toe.

 

De opleider/supervisor bewaakt de voortgang van de ontwikkeling van het leer/werkproces van de AIOS

 • De opleider stimuleert en ondersteunt de AIOS bij het formuleren van (individuele) leerdoelen op de competentiegebieden en het opstellen, realiseren en evalueren van opleidingsplannen;
 • De opleider draagt er zorg voor dat de AIOS wordt gesuperviseerd, effectief feedback krijgt, getoetst en beoordeeld wordt op het niveau van de competentieontwikkeling;
 • De supervisor stimuleert en ondersteunt de AIOS bij het formuleren van (individuele) leerdoelen op de competentiegebieden en het opstellen, realiseren en evalueren van opleidingsplannen voor dat gedeelte van de opleiding waarvoor de supervisor verantwoordelijk is;
 • De opleider/supervisor superviseert de AIOS en past diverse beoordelingsinstrumenten op juiste wijze toe.

 

De opleider/supervisor zorgt voor een effectieve opleidingssituatie

 • De opleider faciliteert de AIOS dat hij geconfronteerd wordt met een gevarieerd aanbod van leermomenten dat leidt tot de gewenste ontwikkeling van de competenties;
 • De opleider draagt er zorg voor dat een AIOS belast wordt met een klinische taakstelling die past bij een eerder vastgesteld niveau van de competentie;
 • De opleider creëert een veilig leerklimaat waarin de AIOS zich kan ontwikkelen tot specialist;
 • De opleider weet tekortkomingen in de eigen opleiding te identificeren en kan dit herstellen door o.a. bij- en nascholing te organiseren;
 • De opleider draagt zorg voor een veilige manier van reflectie over complicaties;
 • De opleider richt op adequate wijze werkactiviteiten op de polikliniek en afdeling in en benut deze als leermoment, bijv. bedside teaching, ochtendrapport, papieren visite, overlegsituaties, etc.;
 • De opleider bewaakt randvoorwaarden, werkaanbod en –druk van AIOS om stagnaties in het opleiden te voorkomen en adviseert de organisatie hierover;
 • De opleider bewaakt de kwaliteit van de opleiding dmv het uitvoeren van een evaluatie, interne audit en/of toetsen van het onderwijs en de opleiding;
 • De opleider draagt door eigen handelen en leiderschap zorg voor een veilig opleidingsklimaat waarbij de supervisoren enthousiast, respectvol, reflectief en ondersteunend zijn naar AIOS;

 

Met betrekking tot de opleidingsgroep:

 • De opleider draagt zorg voor een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid van de opleidingsgroep om de opleidingsactiviteiten een structurele plaats binnen de eigen organisatie te geven;
 • De opleider organiseert (personele) inzet, middelen en informatiestromen met de betrokken partijen zodanig dat er efficiënt en effectief gewerkt en geleerd kan worden;
 • De opleider ontwikkelt en onderhoudt een bij- en nascholingsplan op het gebied van onderwijs en opleiding mbt de opleidingsgroep;

 

Met betrekking tot derden:

 • De opleider laat andere specialismen een effectieve bijdrage aan de opleiding geven;
 • De opleider schept en onderhoudt goede werkrelaties met partijen betrokken bij de uitvoering van de opleiding en het leren, zowel binnen als buiten zijn eigen organisatie;
 • De opleider is op de hoogte van de regionale en landelijke netwerken rond de opleiding en is bereid hierin te participeren.

 

Taken en eisen opleidingsgroep

 • Ze hebben een gedifferentieerd activiteiten- en belangstellingsterrein binnen de orthopedie en bieden een palet aan patiëntenzorg waarmee de beschreven leerdoelen kunnen worden behaald; zij ondersteunen de opleiding en de aanvraag daarvoor en zijn op de hoogte van dit besluit, het specifieke besluit en het opleidingsplan. Zij waarborgen dat minimaal een van de leden van de opleidingsgroep in de betreffende locatie van de opleidingsinrichting aanwezig en beschikbaar zijn voor de AIOS.
 • Ze stellen een generaal dagelijks rapport in en houden dit instant
 • Ze voldoen bij de uitoefening van de orthopedie aan de kwaliteitseisen van de NOV
 • Zij houden regelmatig besprekingen, klinische conferenties en refereerbijeenkomsten waarbij in beginsel alle leden van de opleidingsgroep aanwezig zijn
 • Zij houden in het kader van de onderlinge toetsing verplicht complicatie –en kwaliteitsbesprekingen
 • Zij zijn wetenschappelijk actief en hebben wetenschappelijk interesse
 • Voor het beoordelen of de opleidingsgroep als geheel aan de eisen van het eerst lid voldoet, vormt het competentie profiel van de opleider en supervisor van het CCMS het referentiekader.

 

5.2.        Organisatie van de gesprekken

Om het proces van leren en werken te ondersteunen en te volgen worden de volgende gesprekken¹ georganiseerd.

 

Gesprekken

Planning

Doel

Aanwezig

Gesprek

organiseren

Verslaglegging

Introductie

1e week

Bespreken lokaal opleidingsplan;

Bespreken persoonlijk opleidingsplan;

Bespreken verwachtingen;

Bespreken proeftijd en afspraak maken voor het proeftijdbeoordelinggesprek

opleider en/of supervisor

opleider

AIOS

Proeftijd beoordeling

gesprek²

4e week

Afsluiten proeftijd;

Invullen proeftijd beoordeling

formulier (toevoegen personeelsdossier)

opleider

opleider

opleider

Voortgang

4e maand

7e maand

10e maand

Bespreken voortgang leren/werken m.b.v. portfolio

opleider en/of supervisor

AIOS

AIOS

Geschiktheid

Beoordeling

12e maand

Uitspreken beoordeling m.b.v. portfolio

opleider en

supervisor

opleider

opleider

¹ Het schema telt voor het eerste leerjaar maar is ook van toepassing op andere leerjaren.

² Afhankelijk van de instelling is het proeftijd beoordelingsgesprek van toepassing.

 

 

5.3.        Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

 

Bij het begin van de opleiding stelt de AIOS samen met de opleider een persoonlijk

ontwikkelingsplan op. Dit plan is een dynamisch document en zal regelmatig worden aangepast, omdat geplande activiteiten er in worden beschreven. Voor de lange termijn gebeurt dit globaal en voor de korte termijn concreet, bijvoorbeeld bij aanvang van een stage wordt in de eerste week de individuele leerdoelen van de AIOS beschreven.

De AIOS dient over zijn ontwikkeling te reflecteren. Dit kan aan de hand van de gekregen

feedback (KPB’s, 360º feedback),. En daarnaast is het noodzakelijk dat de AIOS bijhoudt welke

ervaringen aan de ontwikkeling van de competenties van een bepaald thema gedurende de stages

hebben bijgedragen. De doorgemaakte ontwikkelingen dienen in een individueel opleidingsplan

bijgehouden te worden. Hierin dient de AIOS per stage aan te tekenen hoe er aan een thema is

gewerkt: bijvoorbeeld welk soort patiënten of pathologie is er gezien, wat is er geleerd en hoe is dit

ervaren. Naast de toetsingsverslagen (KPB’s, OSB’s etc.) reflecteert de AIOS middels het individuele

opleidingsplan over de vorderingen in de opleiding en bespreekt dit met de opleider tijdens de

voortgangsgesprekken.

De AIOS is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn eigen portfolio. Zoals eerder gezegd is

het portfolio een middel om tot een gefundeerd oordeel te komen, het is geen doel op zich. Daarom

zijn slechts minimumeisen opgesteld waaraan de inhoud van het portfolio moet voldoen. Naar eigen

wens en noodzaak kan de opleiding dit (laten) uitbreiden. Het schema voor de bespreking van het persoonlijk opleidingsplan is weergegeven in bijlage VI.

 

5.4.        Portfolio

 

Overeenkomstig de richtlijnen is de AIOS verplicht een verzameling bij te houden van documenten

waarin op systematische wijze de voortgang in de opleiding wordt gedocumenteerd. Het portfolio

en het voortgangsgesprek hangen nauw met elkaar samen. Het portfolio levert de informatie op

basis waarvan het voortgangsgesprek wordt gevoerd. Daarmee vormen zij de leidraad in de

opleiding. Wij maken gebruik van het digitaal portfolio VREST. Bij het begin van de opleiding zal het secretariaat het account aanmaken.

Het portfolio is een verzameling van informatiebronnen en beoordelingsgegevens op basis waarvan

leerdoelen geformuleerd kunnen worden en reflectie op het functioneren van de AIOS door zichzelf

en anderen plaats kan vinden. Tevens worden verplichte onderdelen hierin afgetekend en

toets uitslagen verzameld.

Het portfolio van de AIOS bevat de volgende onderdelen:

 

 • Persoonsgegevens
 • Checklist en ANW formulier
 • Overzicht uitgewerkte competenties
 • Bewijzen
 • Beoordelingen: samenvatting 360 feedback, beoordelingsformulieren OSB, KPB

             formulieren, resultaten van kennistoetsen, beoordelingen van presentaties

 • Producten: presentaties, video’s, artikelen, ingevulde OSB formats, certificaten van

           gevolgd onderwijs

 • Reflecties
 • Voortgang
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan

5.5.        Kwaliteitsbewaking

 

Opleidingsvisitatie

In het kader van de opleiding zijn er een aantal vaste besprekingen. Deze staan in geroosterd in het weekschema of het onderwijs programma afhankelijk van de frequentie van de bespreking. De vaste besprekingen zijn: ochtendoverdracht, grote visite, röntgen-, trauma-, pathologie-, complicatie en incidenten-, wetenschap-, necrologie en de CAT en Microteaching bespreking. In een volgende paragraaf (onderwijsactiviteiten en besprekingen) wordt dieper op deze besprekingen ingegaan.

 

D-rect enquête

Door de COC (centrale opleidingscommissie) wordt elk jaar onder alle AIOS van het MCH een evaluatie verricht over het functioneren van de opleidergroep en de afdeling. Deze enquête wordt uitgezet door het LUMC. De uitslag en actiepunten die hieruit voortvloeien worden in Staf-AIOS vergaderingen besproken, volgens een Plan-Do-Act-Check cyclus.

 

Effect enquête

Naast de LUMC brede evaluatie (D-rect) wordt door het LUMC ook de Effect enquête uitgezet. Hierin worden individuele evaluaties door de AIOS verricht van de stafleden. Het afdelingshoofd / opleider bespreekt deze individueel met het desbetreffende staflid in zijn hoedanigheid als leidinggevende. Ook hier wordt de Plan-Do-Act-Check cyclus gehanteerd ter optimalisatie van het opleidingsklimaat.

 

 

Kwaliteitsvisitatie NOV

De KIZSlijst en de Quickscan Maatschap zijn 2 vragenlijsten die 2 keer per 5 jaar onder de stafleden worden uitgezet. Ze zijn een onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Aan de hand van de uitkomsten wordt volgens een Plan-do-act-check cyclus geëvalueerd. Momenteel wordt er door de NOV gewerkt aan een update van het systeem van visiteren. Hierdoor kunnen de vragenlijsten voor de enquêtes veranderen, wanneer de nieuwe kwaliteitsvisitatie door de algemene ledenvergadering is aangenomen zullen wij dit aanpassen.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

 

 

 

Bijlage I: Algemeen programma introductiedagen AIOS in MCH-Bronovo

2 dagen algemene introductie:

 

Dag 1 –eerste werkdag van de maand

 

Dag 2 –tweede werkdag van de maand

08.05

 

08.15

Ontvangst met koffie (H-gebouw, 4e etage, O+)


Inleiding door Raad van Bestuur              

 

 

 

Marijnenzaal (hoofdgebouw, 1e etage)

 

 

08.45

09:15

 

Ø  Infectiepreventie                     25 min

Ø  Wetenschap                             15 min

09.00

09.20

09.40

10.00

10.40

 

Ø  Bloedtransfusie                        15 min

Ø  Medische Bibliotheek             15 min

Ø  Algemene inleiding Apotheek 15 min

Ø  Kwaliteit en veiligheid             35 min

Ø  Gezondsheidsjuristen             25 min

9.30

Rondleiding locatie WZ

10.30

HiX training (H-gebouw, H4-A+)                 2 uur

11.10

Deelnemers WZ en AH: einde dag 2;

melden op eigen afdeling/secretariaat

 

Deelnemers Bronovo naar locatie bronovo, verzamelen in Medische Bibliotheek, route 42

12.30

Lunch (H-gebouw, O+)

12.00

 

Programma locatie Bronovo

(Medische Bibliotheek, route 42)

 

Ø  lunch

Ø  rondleiding

Ø  pas en kleding

 

13.00

Introductie reanimatie (BLS) (H2 skillslab)

 

 

Einde dag 2 deelnemers Bronovo; melden op eigen afdeling/secretariaat

 


14:30

 

DBC (H-gebouw, H4-A+)                           2 uur

 

 

16.30

Einde dag 1

 

 

         


3 dagen SEH training:

 

Dag 3 van de introductiedagen

 

08:30 – 08:45

Welkom en uitleg programma

08:45 – 12:30

Plenair de theorie ABCDE

 

Alle groepen ABCDE met examen

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 17:00

ECG leer/ Bloedgassen/ Airway management en Autopulse

 

17:00 – 17:15

Afsluiting

 

Dag 4 van de introductiedagen

 

08:30 – 12:30

Groep 1  (rood) ALS

 

Groep 2  (geel) Opvang ziek kind/APLS

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Groep 1  examen ALS

 

Groep 2  examen APLS

15:00-16:00

Sepsis

16:00-17:00

Kindermishandeling

 

Dag 5 van de introductiedagen

 

08:30 – 12:30

Groep 1  (rood) APLS/ opvang ziek kind

 

Groep 2 (geel) ALS

 

Groep 3 (groen) APLS/ opvang ziek kind

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Groep 1 examen APLS

 

Groep 2 examen ALS

 

Groep 3 examen APLS

15:00– 16:00

Beoordeling X-thorax

16:00 – 17:00

Acute cardiologie. (SEH, Interne, cardio, ICU)

 

 

Bijlage II: Te verstrekken gegevens

 

Modelinstructie AIOS: uitgereikt algemeen opleidingsprogramma Landsteiner

AIOS-checklist – ANW formulier: uitgereikt via office manager Landsteiner

Handleiding AIOS: per e-mail verzonden aan AIOS voor aanvang van indiensttreding

 

Alle documentatie die voor AIOS van belang zijn, staan op de volgende locatie

 • T:\Maatschap Orthopaedie\Algemeen\Algemeen

Hier zijn o.a. protocollen, nabehandelingschema’s, voorlichtingfolders, onderwijsschema, regionale refereerbijeenkomsten e.d. ondergebracht .

 • Vrest elektronisch portfolio (wordt bij introductie aangemaakt door secretariaat)

 


Bijlage III: Basisschema

Legenda


Bijlage IV: de Thema volgens het opleidingsplan orthopedie    

 

Bijlage V: Thema Varia opleidingsplan orthopedie

                

 

              

                      

 

 

            


Bijlage VI Schematische weergave bespreken persoonlijk opleidingsplan (POP):

(blauwe vlakken gesprekken met de opleider / supervisor)

 

 

Introductie stage:

-Stagebeschrijving bespreken

-Niveau AIOS (competenties)

-Leerdoelen n.a.v. relevante thema’s

-Aandachtspunten benoemen

-Overige verwachtingen

-Vastleggen in POP/ Vrest

Halverwege stage

-Thema’s: voortgang en niveau

-Verrichtingen – OSATS

-KPB’s

-Operatieverslagen

-Besprekingen

-Opleidingsklimaat

Bijstellen/afspreken:

-Thema’s

-Leerdoelen/niveaus

-Feedback en toetsing

-POP - bijstelling

Einde stage:

-Thema’s: behaald niveau

-Verrichtingen – OSB’s

-KPB’s

-Operatieverslagen

-Besprekingen

-Persoonlijke aandachtspunten volgende stage

-Opleidingsklimaat

-Bijstelling POP volgende stage

POP start stage

Uitvoering POP:

-Thema’s

-Leerdoelen

-Feedback en toetsing:

OSATS, KPB’s,

verslagen, 360 feedback,    CAT

-Onderwijs

POP volgende stage

 

 

 

 

Bijlage VII Procedure digitaal declareren Diensten

 

Declaratie procedure onderwijskosten aios in dienst HMC

 

In HMC kan je als assistent in opleiding de gemaakte kosten tbv het verplichte onderwijs declareren bij het Landsteiner Instituut vanaf het moment dat je bij ons in dienst bent.

Verplicht onderwijs met goedkeuring van je opleider wordt voor 100% vergoed.

Niet verplicht onderwijs dien je vooraf toestemming voor te vragen bij je opleider en het Landsteiner met een onderbouwing waarom het onderwijs moment relevant is voor jouw opleiding. De vergoeding na goedkeuring bestaat de 1/3 regeling voor; 1/3 betaald de aios zelf, 1/3 de maatschap en 1/3 het Landsteiner Instituut.

In bijlage een digitaal formulier.

 

Inschrijving van de RGS wordt door het Landsteiner Instituut volledig vergoed.

 

Uitleg digitaal declareren - Insite:

http://intranet.mchaaglanden.com/showpage.asp?steID=3&item=44726

 

Procedure digitaal declareren AIOS:

 1. Aios: invullen declaratieformulier en ondertekenen digitaal (zie bijlage)
 2. Aios: benodigde bijlagen zoals onderstaand staan omschreven verzamelen. Hardcopie mag mits alles op A4 is geprint (dus bij een bon kleiner dan A4, deze kopiëren op een A4).

Indien niet op A4 aangeleverd, dan nemen wij de declaratie niet in behandeling.

 1. Aios: Declaratie met bijlagen per mail versturen naar de opleider of plaatsvervangend opleider én de office manager in cc voor goedkeuring
 2. Opleider of plaatsvervangend opleider: stuurt akkoord naar de aios én office manager
 3. Office manager LI: voert controle uit en stuurt het declaratieformulier met bijlage inclusief akkoordstempel als 1 pdf per mail terug naar aios.
 4. Aios: dient declaratiedocument digitaal in via Insite bij de button onderwijskosten(zie intranet, bovenstaande link)
 5. Coördinator medisch onderwijs: keurt via Insite (digitaal) goed/af

declaratieformulier zonder akkoordstempel van office manager wordt afgekeurd

 

Voor de uitbetaling geldt:
Wanneer je de declaratie vóór de eerste van de maand instuurt via Insite, én de coördinator medisch onderwijs heeft vóór de 15e van de maand digitaal geaccordeerd, wordt je declaratie bij het eerstvolgende salaris uitbetaald.

Tip:

Bonnen op 1 A4 (zie punt 2) kan door deze te kopiëren, te scannen of door een foto te maken en deze in een word bestand bij te voegen.

 

Een declaratie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Duidelijke omschrijving van de opgevoerde kosten
 2. Bij ieder opgevoerd bedrag een bewijs van gemaakte kosten. Dit kan zijn:
  a. originele bonnen/facturen, originele treinkaart en overzicht OV-chipkaart
  b. bij ontbreken van factuur: een kopie Bank/giro- afschrift of afschrift creditcard
  c. bij digitale aanmelding: kopie digitale aanmelding en/of de ontvangstbevestiging inclusief het betalingsbewijs
 3. Bij reiskosten middels kilometer vergoeding; postcode vertrekpunt en aankomstpunt aangeven: bijbehorende overzicht van de ANWB-routeplanner waarbij moet worden uitgegaan van de kortste route.
 4. Handtekening a(n)ios
 5. Handtekening opleider

 

Beperkingen in de vergoeding;

 • Hotel overnachting is alleen mogelijk bij onderwijs momenten die 2 dagen beslaan en buiten de 100 km zone van het huisadres van de aios liggen. Daarbij dien de goedkoopste hotel en kamer indeling te worden geboekt;
 • Hotelovernachting worden tot €100,- per nacht vergoed;
 • Maaltijden worden alleen vergoed als deze verplicht zijn gesteld in het programma van een congres of onderwijs moment;
 • Bij onderwijs in het buitenland vergoeden wij niet meer dan 1 nacht extra dan het werkelijke aantal dagen genoten onderwijs;
 • Auto verhuur of taxi kosten waar OV mogelijkheden zijn worden niet gehonoreerd;
 • Ten alle tijden dient het laagste vervoer (bijv. OV)  tarief te worden gebruikt (geen 1e klas honorering).

 

 

 

 

Bijlage VIII: Procedure ziekmelding AIOS

 

Bij ziekte geldt de volgende werkwijze:

 • ’s Morgens vroeg de dienstdoende nacht bellen zodat die een plan kan maken voor vervanging.
 • De ziekmelding per email doorgeven aan;  Ziek Ziek@haaglandenmc.nlsecretariaat orthopedie orthopedie@haaglandenmc.nl
 • je opleider en/of supervisor
 • Beter melding per email doorgeven aan;  Ziek Ziek@haaglandenmc.nlsecretariaat orthopedie orthopedie@haaglandenmc.nl
 • en je opleider en/of supervisor
 • Bij langdurig verwachte ziekte telefonisch contact opnemen met de opleider
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.