Neurologie

Voor je ligt het lokale opleidingsplan neurologie van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). HMC ligt binnen de Onderwijs- en Opleidings Regio (OOR) Leiden-Den Haag. Voor de opleiding tot neuroloog is er een samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden en Groene Hart ziekenhuis (GHZ) in Gouda.

De opleiding tot neuroloog wordt in HMC verzorgd door de staf neurologie. De opleider is prof. dr. M.J.B. Taphoorn en de plaatsvervangend opleider is dr. J. Boiten.

Het secretariaat bevindt zich op de polikliniek neurologie, 1e etage, tel 070-3302508.

De complete opleidingseisen neurologie staan in NEURON. In dit document, het lokale opleidingsplan, vind je de informatie over de diverse stagewerkplekken van de opleiding in HMC. De volgorde van jouw opleiding staat aangegeven in het individuele opleidingsschema zoals dat al naar de RSG is gestuurd en geaccordeerd.

 

  

Inleiding

Dit lokale opleidingsplan neurologie is gebaseerd op het Besluit Neurologie en het landelijke Neurologie Opleidingsplan Nederland (NEURON). NEURON is het nieuwe opleidingsplan voor artsen in opleiding tot neuroloog voor de aanstaande jaren. Het is ontwikkeld in het kader van de vernieuwing van alle medisch specialistische opleidingen in Nederland en past als zodanig binnen het Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en het specifieke Besluit neurologie.

Bij visitatie geeft dit document, samen met het persoonlijk opleidingsplan van de AIOS, inzicht in de opbouw van de opleiding. De opleiding wordt gevolgd op stagewerkplekken. Aan deze stages zijn de thema’s, toetsing en ijking verbonden. De stagewerkplekken zullen niet door alle AIOS in een gelijke volgorde worden doorlopen. Daarom zal naast de stagewerkplek specifieke competenties de lijn van algemene competenties meelopen.

 

thema’s

De beschreven competenties, die door de AIOS in de opleiding moeten worden ontwikkeld, zijn in het opleidingsplan NEURON vertaald naar een competentieprofiel en verwerkt in thema’s. De 19 beschreven thema’s vormen de inhoud van de opleiding.

 

In de figuur op pagina 9 zijn de stagewerkplekken en de duur van de stage verwerkt. Sommige thema’s zijn aan meerdere stagewerkplekken gekoppeld. Per stagewerkplek wordt aangegeven welke specifieke elementen uit dat thema op die stagewerkplek aan bod komen. De volgorde waarin de stagewerkplekken in de opleiding gevolgd worden, wordt in het curriculum niet vastgelegd en kan verschillen per AIOS per opleidingskliniek.

 

2. Middel

De thema’s worden op de stagewerkplek geleerd. Bepaald moet worden welke stagewerkplek het meest geschikt is om de thema’s te leren. De stagewerkplekken zijn: Kliniek, Polikliniek, Consulten, MC/IC, Kinderneurologie, Neurochirurgie, Klinische Neurofysiologie, Spoedeisende Hulp en Academische afdeling. De stagewerkplekken kunnen in verschillende volgorde worden doorlopen. Bij alle AIOS is een stage in een academische setting van 1 jaar verplicht. De leermiddelen zijn het centrale werkplekleren met activiteiten als overdracht, dienst, visites en besprekingen. Daarnaast zijn cursorisch landelijk, regionaal en lokaal onderwijs en zelfstudie belangrijke leermiddelen. De doelen per stage dienen vooraf in een Individueel Opleidingsplan (IOP) te worden vastgelegd.

 

3. Toets

Aangezien er een variatie in stagewerkplek volgorde zal zijn, zal in het individuele opleidingsplan de afstemming moeten plaatsvinden tussen de ontwikkeling van de algemene competenties en de meer inhoudelijke stagewerkplek competenties. De thema’s zijn gekoppeld aan soms meerdere stagewerkplekken. Het niveau waarop het thema c.q. de competenties uit het thema worden afgesloten, kan dus verschillen. De betreffende bekwaamheidniveaus zijn per stage aangegeven.

In dit lokale opleidingsplan is vastgelegd op welk moment en waar er getoetst wordt. Dit is verwerkt in de lokale toetstabel. Dit dient per AIOS vertaald te worden naar een individuele toetstabel. De toetsgegevens uit de tabel worden opgenomen in het portfolio, samen met de resultaten van de landelijke kennistoets, de in het logboek verzamelde ervaringen (ziektebeelden, handelingen, complicaties met reflectie), bijzondere projecten of opdrachten die de algemene competenties vormen, gevolgd cursorisch onderwijs en wetenschappelijke activiteiten.

De toetsing vindt zo veel mogelijk plaats op de stagewerkplek, direct na het geobserveerde gedrag en gekoppeld aan het opleidingsmoment. Per stage/jaar kunnen vaste opleidingsmomenten benoemd worden.

 

De gebruikte vormen van toetsing zijn:

Klinische Praktijk Beoordeling (KPB): Dit is een korte klinische beoordeling die gegeven wordt door de directe supervisor. Per KPB kan (tevoren) besproken worden welke competentie(s) aandacht krijgt. Er dienen 10 KPBs per jaar verkregen te worden. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de AIOS.

Objective Structured Assessment of Technical skills (OSAT): Hiermee toont je aan dat je een bepaalde handeling, onder supervisie verricht, adequaat kunt uitvoeren en daarna zelfstandig kunt doen (bijvoorbeeld het verrichten van een lumbaalpunctie).

Critical Appraisal of a Topic (CAT): Hierbij houd je een voordracht ten aanzien van een klinisch probleem. Aan de hand van verzamelde literatuur formuleer je een advies over hoe te handelen bij het desbetreffende klinische probleem. Je dient hierbij aan te geven hoe je naar de literatuur hebt gezocht.

360-gradenbeoordeling: Hierbij worden 4 collega AIOS, 4 supervisoren en de leidinggevende van polikliniek, afdeling en secretariaat om een beoordeling gevraagd. De resultaten hiervan worden door de opleider met je besproken.

Voortgangsgesprekken: Hierbij wordt jouw voortgang in je opleiding met je besproken door de opleider. Eventuele problemen komen hierbij aan de orde.

 

De tabel hieronder toont een overzicht met de verschillende toetsingsinstrumenten en wanneer deze toetsingen dienen plaats te vinden in het de opleiding. (overgenomen uit het NEURON, Neurologie Opleidingsplan Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie).

 

 

 4. Terugkoppeling

Van belang is om gedurende de opleiding de AIOS feedback te geven over de vorderingen. Om hierover iets te kunnen zeggen wordt een aantal ijkpunten in de opleiding vastgelegd. Het betreft de volgende dimensies:

 1. de groei in zelfstandigheid, uitgedrukt in bekwaamheidsniveaus van handelingen en/of thema’s.
 2. de ontwikkeling c.q. groei in de algemene competenties.

 

In de periodieke voortgangsgesprekken en de beoordelingen wordt dit met de AIOS besproken (zie ook de tabel hierboven).

De reguliere opleidingsgesprekken vinden plaats met de opleider. Voorafgaand aan dit gesprek wordt de AIOS in de opleidingsgroep besproken. Per stage wordt er tevens een tussenevaluatie en eindgesprek gevoerd met de stagebegeleider, waarbij het IOP als leidraad dient. Dit wordt teruggekoppeld aan de opleider en de verslagen komen in het portfolio.

 

De competenties zijn:

 1. Medisch handelen (M),
 2. Kennis en Wetenschap (KW),
 3. Communicatie (C),
 4. Samenwerking (S),
 5. Maatschappelijk Handelen (MH),
 6. Organisatie (O),
 7. Professioneel handelen (P).

 

De gehanteerde bekwaamheidsniveaus (BN):

 

1

2

3

4

5

Heeft kennis van

Handelt onder strenge supervisie

Handelt met beperkte supervisie

Handelt zonder supervisie

Superviseert en onderwijst bij de handeling


 
5. Organisatie van de afdeling neurologie

Werkzaam op de afdeling Neurologie zijn:

 

Opleider:                                                       Aandachtsgebied

Prof.dr. M.J.B. Taphoorn                             neuro-oncologie

 

Plaatsvervangend opleider:

Dr. J. Boiten                                                  vasculair neurologie

 

Deelopleider KNF:

Dr. R.J. Schimsheimer                                  klinische neurofysiologie, slaap

 

Office manager:

Mevr. Olga van Gilst                                     opleiding

 

Maatschap Neurologie

 

Westeinde:

Dr. K. Jellema                                             vasculaire neurologie

Drs. R.S. Rundervoort                                bewegingsstoornissen

Mevr. Drs. E.A.J. Peeters                           kinderneurologie

Mevr. Drs. V. van Kasteel                           klinische neurofysiologie, slaap

Mevr. Dr. R.M. Rijsman                              klinische neurofysiologie, slaap

Mevr. Dr. M.J. Vos                                      neuro-oncologie

 

Anthoniushove:

Mevr. Dr. W. van der Mey                          algemene neurologie

Drs. R.J. Groen                                          botuline behandeling

Mevr. Drs. N. van Dijk                                wervelkolom problematiek

Mevr. Drs. E. Berger - Plantinga                multipele sclerose

 

Gespecialiseerde Neurologie verpleegkundigen:

Mevr. Hanneke Zwinkels                             neuro-oncologie (ma,woe,do)

Mevr. Karin Boutrus                                     epilepsie (ma,di,vrij)

Heer. Regi Bockhorni                                  MS en Parkinson (di,woe,vrij)

Mevr. Joke de Meris                                    vasculaire neurologie (ma,di,do,vrij)

Mevr. Ellen Gortmaker                                neuro-oncologie (ma,di,woe,do)

Mevr. Tamara Dofferhoff                             vasculaire neurologie

                                                                                             

Secretariaat neurologie:

Mevr. Denise Hoogstra - Zervaas             Eerste medewerker

Mevr. Jodie Compagner

Mevr. Wil Edel - Blokland

Mevr. Yvonne Marapin

 

 

Algemeen

De afdeling neurologie is onderverdeeld in: verpleegafdeling op de 8ste verdieping, de polikliniek op de 1e verdieping van het poligebouw en de Klinische Neurofysiologie op de 1ste verdieping.

 

De stagewerkplekken zijn in HMC opgedeeld in blokken van 4 maanden, zodat er per jaar 3 stages gedaan worden. De volgorde van de stages kan per individu om praktische redenen variëren.

 

Stagewerkplek

Jaar 1*

 

Jaar 2

 

Jaar 3

 

Jaar 4

 

Jaar 5

 

Jaar 6

Verpleegafdeling algemene neurologie (8b)+

SEH

Neurochirurgie

KNF

Academische stage

Verdieping

Verpleegafdeling vasculaire neurologie (8a en stroke unit)+

Medium/Intensive care en consulten

polikliniek

KNF

Academische stage

Verdieping

Polikliniek

Invalstage

Kinderneurologie

KNF

Academische stage

Verdieping

* 1e jaar kan in B-opleidingsziekenhuis gedaan worden (Groene Hart ziekenhuis, Gouda)

+ De kliniek stage kan ook voor 8 maanden op de locatie Antoniushove plaats hebben

 

 

In het MCH is een aantal vaste opleidingsmomenten die door de AIOS op ieder stagewerkplek zoveel mogelijk worden bezocht.

 

Schema vaste opleidingsmomenten HMC

 

Dagelijks           ochtendrapport: maandag 8.00-8.45, dinsdag - vrijdag 8.15-8.45 (koffiekamer C8)

 

Maandag             13.15-13.45 radiologiebespreking: inbrengen beeldvorming nieuwe opnames en herbeoordeling en vragen m.b.t. beeldvorming (Radiologie 3e verdieping)

                         16.15-16.30 neurovasculaire bespreking (Landsteinerzaal)

                         16.30-17.30 neuro-oncologiebespreking (Landsteinerzaal)

 

Dinsdag             13.00-14.00 patiëntdemonstratie (Landsteinerzaal)

                              

Woensdag          13.00-13.30 radiologiebespreking: inbrengen beeldvorming nieuwe opnames en herbeoordeling en vragen mbt beeldvorming (Radiologie 3e verdieping)

                         17.00-18.00 boekenclub, voorbereiden hoofdstuk uit het boek dat behandeld wordt (koffiekamer KNF)

                          1e woensdag vd maand: 13.00-14.00 epilepsiebespreking (Marijnenzaal, ipv radiologiebespreking)

 

Donderdag        12.00-13.00 assistentenlunch (koffiekamer KNF)

                        15.45-16.30 1e donderdag vd maand: neuropathologiebespreking (Landsteinerzaal)

                         17.00-18.00 wisselend onderwijs (locatie per email):

                         1e donderdag vd maand: Polibespreking

                         2e donderdag vd maand: CAT-bespreking

`                       3e donderdag vd maand: Moleculair of Protocol

                         4e donderdag vd maand: Psychiatrie of Artikel                                                            

                         5e donderdag vd maand: Intervisie

 

Vrijdag                8.45-10.00 bedside teaching (aansluitend aan overdracht; koffiekamer C8)

                          16.30 weekendoverdracht (koffiekamer specialisten 1e etage)

 

 

Naast de vaste opleidingsmomenten in het MCH zijn er ook regionale en landelijk opleidingsmomenten die door de arts-assistenten op ieder stagewerkplek zoveel mogelijk worden bezocht:

Regionaal refereren (dinsdagavond, 6 maal per jaar, wisselende locatie) -Regionaal onderwijs (1e woensdag van de maand, 10 maal per jaar, wisselende locatie) -Biemond cursus (landelijk, in maart of december) -Wetenschappelijke vergadering (jaarlijks in november) -AIOS jaaronderwijs (onderwerp en tijdstip afhankelijk van opleidingsjaar)
Jaar 1

 

Introductie

Je begint in het Medisch Centrum Haaglanden met een introductiecursus. Hierin wordt je wegwijs gemaakt in het Ziekenhuis. Daarbij krijg je de volgende specifieke cursussen:

Instructie medicatie voorschrijven (klinisch apotheker), elektronisch patiënten dossier, basic life support, advanced life support, kinderreanimatie.

 

Algemeen toetsing- en beoordelingsschema (Portfolio)

In het eerste jaar krijg je vier voortgangsgesprekken. Na twaalf maanden volgt een geschiktheidsgesprek en geschiktheidbeoordeling.

In het eerste jaar maak je de landelijke Algemene Kennistoets. Deze moet je in het eerste of tweede jaar met een voldoende afsluiten.

De 1e jaars AIOS dagen bevatten de Neuro-anatomie en Neuroradiologie en worden afgesloten met een Kennistoets.

Je dient deel te nemen aan het Discipline Overstijgend Onderwijs (Disco). Van mevr. Olga van Gilst krijg je een email met de voor jouw jaar verplichte cursussen (1 a 2 cursussen per jaar).

Facultatief is een 360-graden beoordeling.

Je dient twee keer een CAT en eenmaal een Patiëntendemonstratie te houden.

Per jaar dien je 10 maal officieel feedback te krijgen door middel van een KPB.

 

Kliniekstage

De eerste 4 maanden kom je op verpleegafdeling 8b: Algemene neurologie en Neuro-oncologie.

 

Supervisoren

Prof.dr. M.J.B. Taphoorn

Mevr. Dr. M.J. Vos

Mevr. Drs. L.M. Schoolderman

 

Weekindeling

Elke ochtend: papieren visite met de verpleegkundige, hierna visite lopen op de afdeling.

Maandag- en donderdagochtend: grote visite (tijd in overleg met supervisor).

Vrijdag 13.00- 15.00uur: polikliniek

Vaste opleidingsmomenten (zie tabel pagina 9)

 

Belangrijke namen:

Mevr. Iris Rozemond, zorgmanager Neurologie

Mevr. Petra van der Laan, afdelingssecretaresse

Mevr. Chantal Akkal, afdelingssecretaresse

 

Toetsing kliniek

In onderstaande tabel staan de opleidingsmomenten die tijdens de kliniekstage Algemene neurologie en Neuro-oncologie aan de orde komen:

 

Thema

BN*+

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

1 stoornissen van het bewustzijn

3 cerebrovasculaire ziekten

8 infecties van het zenuwstelsel

15 neuro-oncologie

16 neuropsychiatrische stoornissen

18 trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

19 algemene interne aandoeningen

 

1/2/3/4

Ochtendrapport

Afdelingsvisite

Grote visite

Wekelijkse patientendemonstratie

Neuro-oncologiebespreking

Instructie lumbaalpunctie

MDO

Richtlijnen

Zelfstudie

 

OSAT anamnese en neurologische onderzoek

OSAT lumbaalpunctie

KPB klinische casus

KPB multidisciplinair overleg

KPB slecht nieuwsgesprek

Statuscontrole

Ontslagbrief

Einde stage werkplekgesprek

Kwartaalgesprek 3 maanden

* Bekwaamheidsniveau

+ Bekwaamheidsniveau afhankelijk van opleidingsjaar waarin stage wordt verricht

 

Het tweede trimester kom je op de afdeling Stroke care unit en vasculaire / algemene neurologie.

 

Supervisoren

Dr. K. Jellema

Dr. J. Boiten

Drs. R.S. Rundervoort

 

Weekindeling

Elke ochtend: papieren visite met de verpleegkundige, hierna visite lopen op de afdeling.

Woensdagochtend na de overdracht:       grote visite

Dinsdag vanaf 14.00uur:                            polikliniek

 

Toetsing kliniek

In onderstaande tabel staan de opleidingsmomenten die tijdens de kliniekstage Stroke care unit en vasculaire / algemene neurologie aan de orde komen:

 

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

1 stoornissen van het bewustzijn

3 cerebrovasculaire ziekte

8 infecties van het zenuwstelsel

16 neuropsychiatrische stoornissen

18 trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

19 algemene interne aandoeningen

 

1/2/3/4

Ochtendrapport

Afdelingsvisite

Grote visite

Wekelijkse patientendemonstratie

Neuro-oncologiebespreking

Instructie lumbaalpunctie

MDO

Richtlijnen

Zelfstudie

 

KPB visite stroke afdeling, stroke team informeren

KPB klinische casus

KPB Obductie of donatiegesprek

KPB collegiaal overleg en inschakelen paramedici, nazorgtraject

KPB Slecht nieuwsgesprek

KPB Vasculaire preventieve maatregelen

Statuscontrole

Ontslagbrief

Young-stroke protocol

Eindgesprek

Kwartaalgesprek 3 maanden

 

 

 

Ook kan je voor 8 maanden naar de afdeling Algemene neurologie in het Antoniushove gaan.

 

Supervisoren

Mevr. Dr. W. van der Mey                          

Drs. R.J. Groen                                             

Mevr. Drs. N. van Dijk                                

Mevr. Drs. E. Berger – Plantinga

 

Weekindeling

Elke ochtend: papieren visite met de verpleegkundige, hierna visite lopen op de afdeling.

Dinsdagochtend na de overdracht:           grote visite met mevr. Drs. N. van Dijk /

mevr. Drs. E. Berger – Plantinga

 

Dinsdag vanaf 14.00uur:                            polikliniek

Donderdagochtend na de overdracht:      grote visite met mevr. Dr. W. van der Mey          / Drs. R.J. Groen

 

Toetsing kliniek

In onderstaande tabel staan de opleidingsmomenten die tijdens de Algemene neurologie in het Antoniushove aan de orde komen:

 

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

1 stoornissen van het bewustzijn

3 cerebrovasculaire ziekte

8 infecties van het zenuwstelsel

16 neuropsychiatrische stoornissen

18 trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

19 algemene interne aandoeningen

 

1/2/3/4

Ochtendrapport

Afdelingsvisite

Grote visite

Wekelijkse patientendemonstratie

Neuro-oncologiebespreking

Instructie lumbaalpunctie

MDO

Richtlijnen

Zelfstudie

 

KPB visite stroke afdeling, stroke team informeren

KPB klinische casus

KPB Obductie of donatiegesprek

KPB collegiaal overleg en inschakelen paramedici, nazorgtraject

KPB Slecht nieuwsgesprek

KPB Vasculaire preventieve maatregelen

Statuscontrole

Ontslagbrief

Young-stroke protocol

Eindgesprek

Kwartaalgesprek 3 maanden

 

 

 

 

Polikliniek

De laatste vier maanden doe je de stage polikliniek. Je wordt ingedeeld voor een specifieke polikliniek (zie schema hieronder).

 

Supervisie:

HMC Westeinde:

Algemene polikliniek supervisor wisselend per dag, altijd bereikbaar op sein 81825.

 

Voor de specialistische spreekuren (onder tussen haakjes) zijn daarnaast de volgende specialisten bereikbaar:

Parkinson      : drs. Rundervoort

Vasculair       : dr. Jellema en dr. Boiten

Oncologie      : prof.dr. Taphoorn en mevr. dr.  Vos

 

HMC Antoniushove:

Algemene polikliniek supervisor wisselend per dag, supervisor heeft parallel spreekuur.

 

Belangrijke namen:

Mevr. Bianca van der Mik, zorgmanager polikliniek Neurologie / Neurochirurgie.

Mevr. Monique Meyer, Senior doktersassistent.

 

Indeling polikliniek

HMC Westeinde:

Ass. 5: algemene Neurologie en Parkinson

Ass. 6: algemene Neurologie en Oncologie

 

Overige indeling polikliniek HMC Westeinde:

Ass. 1: kind (gekoppeld aan stage kinderneurologie)

Ass. 2: vasculair (gekoppeld aan kliniekstage Stroke care unit en vasculaire / algemene neurologie)

Ass. 3: ass. afdeling 8B (gekoppeld aan kliniekstage Algemene neurologie en Neuro-oncologie)

Ass. 4: ass. IC/buitenbedden/consulten (gekoppeld aan stage Intensive care / consulten)

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Ass 5

Ass 6(onco)

Ass 1

 

Ass 6

Ass 5

Ass 6

Ass 6 (onco)

Middag

Ass 5

Ass 6

Ass 2 (vasc)

Ass 5

Ass 5

Ass 6

Ass 4

Ass 5 (Park)

Ass 6

Ass 3

Ass 6

 

HMC Antoniushove:

Ass. 1: algemene Neurologie

 

Overige indeling polikliniek HMC Antoniushove:

Ass. 2: ass. afdeling 9A

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Ass 1

Ass 1

Ass 1

 

Ass 1

Middag

Ass 1

Ass 2

Ass 1

 

Ass 1

 

Toetsing polikliniek

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de polikliniekstage aan de orde komen:

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

2 stoornissen van de slaap

3 corticale stoornissen en dementie

5 demyeliniserende aandoeningen

6 epilepsie en kortdurende wegrakingen

7 hoofd en aangezichtspijn

9 intoxicaties

11 ziekten van het myelum, cauda en wortel

12 neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen

13 neuromusculaire aandoeningen

14 neurooftalmologie en –otologie

15 neuro-oncologie

16 neuropsychiatrische stoornissen

17 neurologische pijnsyndromen

19 algemene interne aandoeningen

1/2/3/4

Ochtendrapport

Polikliniekbespreking

Richtlijnen

Wekelijkse patientendemonstratie

Neuro-oncologiebespreking

Neuro-vasculaire bespreking

Zelfstudie

KPB chronische patiënt

KPB klinische casus

KPB ontevreden patiënt

Administratie, brieven

KPB medicatievoorschrift

Eindgesprek

Kwartaalgesprek 3 maanden

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenties

1-7

Specifiek voor poli-stage:

 • Overlegt onder supervisie over diagnose en behandeling met consultvragend specialist (3/4)
 • Kan werk dusdanig organiseren dat consulten tijden worden uitgevoerd (6)

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

Diensten doen

 

1/2/3/4

Dienst meelopen

KPB consult SEH

KPB trombolyseprotocol

 

Jaar 2

 

Algemeen toetsing- en beoordelingsschema (Portfolio)

In het tweede jaar krijg je twee voortgangsgesprekken. Na twaalf maanden volgt een geschiktheidbeoordeling.

In het tweede jaar maak je de landelijke Algemene Kennistoets. Deze moet je in het eerste of tweede jaar met een voldoende afsluiten.

De 2e jaars AIOS-dagen bevatten de Neurofysiologie en worden afgesloten met een Kennistoets.

Je dient deel te nemen aan het Discipline Overstijgend Onderwijs (Disco). Via mevr. Olga van Gilst krijg je een email met de voor jouw jaar verplichte cursussen (1 a 2 cursussen per jaar).

Je dient twee keer een CAT en eenmaal een Patiëntendemonstratie te houden.

Per jaar dien je 10 maal officieel feedback te krijgen door middel van een KPB.

 

SEH

 

Weekindeling

Bij de SEH-stage ben je dagelijks verantwoordelijk voor alle patiënten die op de SEH komen met een neurologisch probleem en voor de consulten op de SEH.

Daarnaast dien je zoveel mogelijk bij de vaste opleidingsmomenten te zijn.

 

Supervisie

De supervisor is dezelfde als de algemene polikliniek supervisor en wisselt per dag, altijd bereikbaar op het vaste spoedsein 81825.

 

Competenties

1-7

Specifiek voor stage SEH:

 • Communicatie met ambulance en/of politie (4)
 • Communicatie met achterwacht tijdens diensten (4)
 • Overdracht naar verpleegafdeling en zaalarts (4)

 

Toetsing

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de SEH-stage aan de orde komen:

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

1 stoornissen van het bewustzijn

6 epilepsie en kortdurende wegrakingen

7 hoofd en aangezichtspijn

8 infecties van het zenuwstelsel

9 intoxicaties

11 ziekten van het myelum, cauda en wortel

18 Trauma van centrale en perifere zenuwstelsel

2/3 /4

Ochtendrapport

Spoedeisende-hulpdienst

Zelfstudie

KPB consult

KPB opvang neurotrauma

KPB Glasgow Coma Scale

KPB overdracht neurochirurg

KPB Ochtendoverdracht

 

 

 

 

 

 

Medium care/Intensive care en consulten 4 maanden

 

Weekindeling

De consulent loopt visite op de IC, buitenbedden en verricht de consulten en heeft pieper *617. Er wordt overlegd met de supervisor van de consulten (wisselende supervisor).

Daarnaast dien je bij de vaste opleidingsmomenten te zijn.

 

Supervisie

De supervisie van de IC consulten wordt per trimester gewisseld tussen dr. Boiten, dr. Jellema en drs. Rundervoort. De supervisie van de buitenbedden en andere consulten wordt verricht door prof. Taphoorn, mevr. dr. Vos en mevr. drs. Schoolderman.

 

Toetsing

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de Medium care/Intensive care en consulten-stage aan de orde komen:

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

 

Toetsing

a

1 stoornissen van het bewustzijn

3 subarachnoidale bloedingen

6 epilepsie

8 infecties van het zenuwstelsel

9 intoxicaties

13 Guillain-Barré en myasthene crisis

18 trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

19 algemene interne aandoeningen

2/3/4

Ochtendrapport

Grote visite

Radiologiebespreking

Neuro-oncologiebespreking

Neuro-vasculaire bespreking

Afdelingsvisite

IC MDO

Wekelijkse patientendemonstratie

Zelfstudie

KPB hersendoodprocedure

KPB comateuse patiënt

KPB behandeladvies SAB

OSAT externe lumbale drain

KPB Slecht nieuwsgesprek

Eindgesprek

Halfjaargesprek

 

 

Invalstage

Gedurende vier maanden ben je invaller voor de collega's in de dienst zitten of die op vakantie zijn. Je wordt dan wisselend ingezet op de afdeling, polikliniek, SEH of Medium care/Intensive care en consulten.

 

Supervisie

De supervisie is afhankelijk van de stage waarop je invalt.

 

Toetsing

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de inval-stage aan de orde komen:

 

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

3 corticale stoornissen en dementie

5 demyeliniserende aandoeningen

6 epilepsie en kortdurende wegrakingen

7 hoofd en aangezichtspijn

11 ziekten van het myelum, cauda en wortel

12 neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen

13 neuromusculaire aandoeningen

14 neurooftalmologie en -otologie

16 neuropsychiatrische stoornissen

17 neurologische pijnsyndromen

19 algemene interne aandoeningen

2/3/4/5

Polikliniekbespreking

Richtlijnen

Ochtendrapport

Afdelingsvisite

Grote visite

Radiologiebespreking

Neuro-oncologiebespreking

Neuro-vasculaire bespreking

Zelfstudie

KPB intercollegiale overdracht

KPB klinische casus

KPB obductievraag

Administratie, brieven

KPB medicatievoorschrift

Halfjaargesprek 12 maanden

 

 

Jaar 3

Algemeen toetsing- en beoordelingsschema (Portfolio)

In het derde jaar krijg je twee voortgangsgesprekken. Na twaalf maanden volgt een geschiktheidbeoordeling.

De 3e jaars AIOS-dagen bevatten de Neuro-immunologie / infectiologie en worden afgesloten met een Kennistoets.

Je maakt vanaf dit jaar ook de landelijke jaarlijkse neurologentoets.

Je dient deel te nemen aan het Discipline Overstijgend Onderwijs (Disco). Via mevr. Olga van Gilst krijg je een email met de voor jouw jaar verplichte cursussen (1 a 2 cursussen per jaar).

Facultatief is een 360-graden beoordeling.

Je dient twee keer een CAT en eenmaal een Patiëntendemonstratie te houden.

Per jaar dien je 10 maal officieel feedback te krijgen door middel van een KPB.

 

Neurochirurgie

Gedurende 4 maanden loop je mee met de afdeling neurochirurgie. Hier verricht je het zaalwerk bij de patiënten die worden opgenomen voor operatie of die zijn geopereerd. Ook krijg je een eigen spreekuur waarbij je patiënten pre- en postoperatief vervolgd. Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling om veel op de operatiekamer mee te kijken bij de verschillende operaties.

 

Weekindeling

Dagelijks is de overdracht om 7.45 uur. Hierna wordt er gezamenlijk visite gelopen. Na de visite is er, in samenspraak met je collega's, de mogelijkheid om naar de operatiekamer te gaan of verder zaalwerk te verrichten.

Je doet mee in het dienstenrooster van de assistenten neurochirurgie.

 

Supervisie

De afdeling Neurochirurgie valt samen met de opleiding tot neurochirurg in Leiden. De opleider is prof. dr. W.C. Peul. De plaatsvervangend opleider in het MC Haaglanden is drs. R. Walchenbach.

Supervisie vindt plaats door de verschillende neurochirurgen.

 

Toetsing

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de neurochirurgie-stage aan de orde komen:

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

3 cerebrovasculaire ziekten

10 liquorcirculatie

Stoornissen

11 ziekten van het myelum, cauda en wortels

15 neurooncologie

18 trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

3/4

Ochtendrapport

Afdelingsvisite

Grote visite

Radiologiebespreking

Neuro-oncologiebespreking

Neuro-vasculaire bespreking

Complicatiebespreking

Refereren

KPB operatierisico

KPB operatieindicatie

CAT

Ontslagbrief

KPB naar keuze

Evaluatiegesprek halverwege stage

Eindgesprek

OSAT externe lumbale drain

 

 

Polikliniek Neuro-oncologie

Tijdens de stage Neuro-oncologie doe je naast de algemene polikliniek ook twee dagdelen polikliniek met de specifieke aandacht voor de neuro-oncologie. Daarnaast doe je consulten in het ziekenhuis met een neuro-oncologische vraagstelling. Ook draag je de zorg voor de patiënten die op andere afdelingen dan C8 zijn opgenomen met een neuro-oncologische zorgvraag.

Je neemt actief deel aan de neuro-oncologie bespreking op de maandagmiddag.

 

Weekindeling

De weekindeling en de dagindeling van de polikliniek vind je eerder in dit document. Je dient bij de vaste opleidingsmomenten te zijn.

 

Supervisie

De supervisie wordt verzorgd door prof.dr. Taphoorn en mevr. dr Vos.

 

Toetsing

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de polikliniek Neuro-oncologie-stage aan de orde komen:

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

6 epilepsie en kortdurende wegrakingen

7 hoofd en aangezichtspijn

11 ziekten van het myelum, cauda en wortel

15 neurooncologie

16 neuropsychiatrische stoornissen

17 neurologische pijnsyndromen

19 algemene interne aandoeningen

3/4

Ochtendrapport

Radiologiebespreking

Neuro-oncologiebespreking

Polikliniekbespreking

Wekelijkse patientendemonstratie

Zelfstudie

 

KPB chronische patiënt

KPB behandeladvies

Medicatievoorschrift

Administratie, brieven

KPB medicatievoorschrift

Einde stage werkplekgesprek

Halfjaargesprek 6 maanden

 

 

Kinderneurologie

De stage kinderneurologie loop je deels in HMC Westeinde en deels in het HAGA Ziekenhuis, locatie Sportlaan.

 

Weekindeling

Onderstaand schema geeft de weekindeling tijdens de stage kinderneurologie.

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Poli (HAGA)

Poli (WZ)

Grote visite

Poli (HAGA)

Poli (HAGA)

Middag

Afdeling / SEH/ consulten

Afdeling / SEH/ consulten

Poli (HAGA)

Afdeling / SEH/ consulten

Afdeling / SEH/ consulten

 

Supervisie

Dagelijks is er een dagdeel polikliniek die door mevr. drs. Peeters, mevr. dr. Snoeck of dr. L. Smit wordt. De eindbeoordeling van de stage vindt plaats door mevr. drs. Peeters.

 

Toetsing

In onderstaande tabel staan opleidingsmomenten die tijdens de kinderneurologie-stage aan de orde komen:

 

Thema

BN

Opleidingsactiviteiten

Toetsing

a

Ziektebeelden op de kinderleeftijd tot 16 jaar:

6 epilepsie en kortdurende wegrakingen

7 hoofd- en aangezichtspijn

8 infecties van het zenuwstelsel

10 liquorcirculatie-stoornissen

13 neuromusculaire aandoeningen

Ontwikkelings-

stoornissen

3/4/5

Ochtendrapport

Afdeling visite

Grote visite

KNF bespreking

Radiologiebespreking

MDO: kinderpsychiatrieoverleg

Kinderneurologiecongres

Wekelijkse patiëntendemonstratie

Zelfstudie

OSAT anamnese en neurologische onderzoek pasgeborene, baby, jong kind

KPB anamnese en onderzoek kind met ontwikkelingsstoornissen

Poliklinische controle van patiënt met een chronische aandoening (epilepsie)

KPB gesprek met ouders van ernstig ziek kind

Statuscontrole

Consultaanvraag

Evaluatiegesprek halverwege stage

Eindgesprek

Halfjaargesprek 12 maanden

 

 

Jaar 4: Klinische Neurofysiologie

 

Algemeen toetsing- en beoordelingsschema (Portfolio)

In het vierde jaar krijg je een voortgangsgesprek samen met de geschiktheidbeoordeling.

De 4e jaars AIOS-dagen bevatten de Neuropathologie en worden afgesloten met een Kennistoets.

Je maakt de landelijke jaarlijkse neurologentoets.

Je dient deel te nemen aan het Discipline Overstijgend Onderwijs (Disco). Via mevr. Olga van Gilst krijg je een email met de voor jouw jaar verplichte cursussen (1 a 2 cursussen per jaar).

Je dient twee keer een CAT en eenmaal een Patiëntendemonstratie te houden.

Per jaar dien je 10 maal officieel feedback te krijgen door middel van een KPB.

 

Klinische neurofysiologie

De afdeling KNF heeft een eigen opleidingsplan/beoordelingsschema gemaakt. Naast de werkzaamheden op de KNF is er een specifieke polikliniek slaapstoornissen.

 

Jaar 5: Academische stage

Het vijfde jaar loop je de academische stage. Hiervoor ga je naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Voor je begint wordt contact met je opgenomen door mevr. Huiberti Belier-Lakeman van het secretariaat. Zij is te bereiken op K5Q110, tel 071-526 2197.

Je wordt ingedeeld in het opleidingsrooster van het LUMC en loopt mee met de diensten daar.

De beoordeling vindt plaats door prof.dr. Roos.

De eindverantwoordelijke voor de jouw opleiding blijft prof.dr. Taphoorn.

 

Algemeen toetsing- en beoordelingsschema (Portfolio)

In het vijfde jaar krijg je een voortgangsgesprek samen met de geschiktheidbeoordeling.

De 4e jaars AIOS-dagen bevatten de Neurochemie / farmacologie en worden afgesloten met een Kennistoets.

Je maakt de landelijke jaarlijkse neurologentoets.

Je dient deel te nemen aan het Discipline Overstijgend Onderwijs (Disco). Via mevr. Olga van Gilst krijg je een email met de voor jouw jaar verplichte cursussen (1 a 2 cursussen per jaar).

Je dient twee keer een CAT en eenmaal een Patiëntendemonstratie te houden.

Per jaar dien je 10 maal officieel feedback te krijgen door middel van een KPB.

 

Jaar 6: Aandachtsgebied

Dit jaar is bedoeld om je verder in specifieke gebieden van de Neurologie te verdiepen. De opleidingsactiviteit en daarmee samenhangende doelen zijn afhankelijk van je individuele plan en dienen in het persoonlijk opleidingsplan te worden uitgewerkt. Dit individuele plan wordt opgenomen in het portfolio.

De eindverantwoordelijke voor de jouw opleiding blijft prof.dr. M.J.B. Taphoorn.

 

Algemeen toetsing- en beoordelingsschema (Portfolio)

In het zesde jaar krijg je een voortgangsgesprek samen met de geschiktheidbeoordeling.

De 4e jaars AIOS-dagen bevatten de Neurogenetica en worden afgesloten met een Kennistoets.

Je maakt de landelijke jaarlijkse neurologentoets.

Je dient deel te nemen aan het Discipline Overstijgend Onderwijs (Disco). Via mevr. Olga van Gilst krijg je een email met de voor jouw jaar verplichte cursussen (1 a 2 cursussen per jaar).

Facultatief is een 360-graden beoordeling.

Je dient twee keer een CAT en eenmaal een Patiëntendemonstratie te houden.

Per jaar dien je 10 maal officieel feedback te krijgen door middel van een KPB.

 

Competenties

1-7

Overlegt zelfstandig met collegae (3)

Kan jongere AIOS superviseren (3)

Adviseert jongere AIOS

Kan verbetervoorstellen doen m.b.t. de uitvoering en/ of organisatie.

 


 
6. Beoordelingsformulieren

KPB[1]*

360 graden beoordeling[2]*

CAT*[3]

 

[1] Overgenomen uit NEURON: Neurologie Opleidingsplan Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie

* Overgenomen uit NEURON: Neurologie Opleidingsplan Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie

* Overgenomen uit NEURON: Neurologie Opleidingsplan Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.