Maag - darm - leverziekten

 

 

Opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Haaglanden Medisch Centrum

 

 

 Versie 1.0

Den Haag 2017

 

Redactie en samenstelling:

 

Dr. R. Verburg, MDL-arts HMC

Drs. L. Perk, MDL-arts en opleider HMC

Dr. H. van Soest, MDL arts en plaatsvervangend opleider

Dr. A. Langers, MDL-arts / opleider LUMC

Dr. M. Houben, MDL-arts / opleider Haga ziekenhuis

Drs. A. Dijkstra, Onderwijskundig adviseur OOR Leiden

 

 


Inhoudsopgave

 

 1. Inleiding
 2. Opleidingsgroep
 3. Communicatie
 4. Kwaliteitsbeleid
 5. Structuur van de regionale opleiding MDL
 6. Leerdoelen en Thema’s
 7. Bekwaamheidsniveaus en ijking
 8. Leermiddelen en toetsing
 9. Opleidingsactiviteiten
 10. Stage omschrijvingen

 


1. Inleiding

 

Opleidingsprogramma MDL voor het HMC

 

Dit document is het opleidingsplan MDL voor het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), locatie Westeinde. Het Westeinde ziekenhuis is een STZ ziekenhuis in de binnenstad van Den Haag. In dit plan is een vertaling gemaakt van het landelijk rapport herstructurering opleiding maag-darm-leverziekten (HOM; uitgave januari 2011) naar een regionaal opleidingsplan MDL (OOR Leiden) om daarmee met het lokale opleidingsteam invulling te geven aan het lokale opleidingsplan en de individuele opleidingsplannen van de AIOS. Het plan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het landelijk opleidingsplan HOM van de Nederlandse vereniging van maag-darm-leverartsen (NVMDL) en aan de eisen uit vigerende regelgeving in het bijzonder het op 1 januari 2011 in werking getreden kaderbesluit van het Centraal college medische specialisten (CCMS) en het Besluit maag-darm-leverziekten van de CCMS van 14 december 2009. Bij een visitatie geeft dit document, samen met het individuele opleidingsplan van de AIOS, inzicht in de opbouw van de opleiding. De opleiding is namelijk inzichtelijk opgedeeld in stages (structuur), de daaraan verbonden thema’s (inhoud) en de toetsing en ijking (besproken in voortgang- en beoordelingsgesprekken).

De opleiding vindt voor het universitaire deel plaats in het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) en voor het niet–academisch deel plaats in de Haagsche topklinische ziekenhuizen HagaZiekenhuis

(erkende opleiding) en HMC.

De opleidingsziekenhuizen hebben de ambitie een opleiding te bieden die competentie gericht is en streeft naar de optimale persoonlijke ontwikkeling van de arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS), Dit wordt bereikt door een stimulerend onderwijs klimaat, een ruim aanbod van patiënten met een brede variatie aan ziektebeelden, veel aandacht voor de specifieke Canmeds vaardigheden binnen de in het HOM rapport gedefinieerde thema’s en een opleiding welke zowel academisch als een deel niet–academisch plaatsvindt. De opleiding wordt jaarlijks via een kwaliteitscyclus geëvalueerd en waar nodig verder verbeterd.

 

 

 


2. Opleidingsgroepen

 

De opleidingsgroepen bestaan uit MDL-artsen met een brede klinische expertise en wetenschappelijke belangstelling. Gezamenlijk zorgen zij op lokaal niveau voor een veilig en stimulerend onderwijsklimaat en zijn zij gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding. Specifieke deskundigheid en onderwijskundige interesse blijkt uit het feit dat de leden van het team allen De Cursus Teach de teacher hebben gevolgd. De opleiders dragen zorg voor evaluatie van het onderwijsklimaat door de AIOS. De lokale opleiders dragen zorg voor onderlinge afstemming van het onderwijs middels de regionale opleidingsvergaderingen. De universitaire opleider (LUMC) vertegenwoordigt de opleidingsteams in het consilium MDL en is als zodanig eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de regionale opleiding MDL.

 

Opleidingsteam HMC

 • Drs L.Perk (opleider); aandachtsgebied Advanced endoscopy en HPB, algemene MDL
 • Dr. H. van Soest (plv opleider);  aandachtsgebied Hepatologie, bekkenbodem pathologie, algemene MDL
 • Drs N. Srivastava; aandachtsgebied IBD, algemene MDL
 • Dr. P. Van der Veek; aandachtsgebied Hepatologie, algemene MDL
 • Dr R.Verburg ; aandachtsgebied Neuro-gastroenterologie, advanced endoscopy, algemene MDL
 • Dr J. Keller; algemeen MDL
 • Drs J.Lai; Advanced endoscopy en algemene MDL

 

NB: Alle leden van de opleidingsteams werken tenminste 80% of full time.

De specifieke taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de begeleiding van AIOS, stages etc.

wordt nauwkeurig omschreven in dit lokale opleidingsplan.

 

3.Communicatie

 

Om de organisatie, de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding vorm te geven is het noodzakelijk om met verschillende partijen op bepaalde momenten te overleggen en af te stemmen. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende overlegmomenten met doelstelling, doelgroep, frequentie, en informatie rond verslaglegging

 

Regionaal Opleidersoverleg MDL

Doel:

 • Volgen ontwikkeling aios over regionale instellingen heen
 • Toetsing en afstemming opleidingsschema’s regionale opleidingsinstellingen
 • Toetsing en afstemming lokale opleidingsplannen aan regionaal opleidingsplan
 • Toetsing en aanscherping regionaal opleidingsplan aan landelijke kaders
 • Evaluatie en afstemming opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in regionaal verband
 • Selecteren van nieuwe MDL-ers i.o., middels een sollicitatieprocedure
Frequentie: 1-2 x per jaar alle (plv) opleider (tweede sollicitatieronde) en 3 x per jaar een selectie van (plv) opleiders (eerste sollicitatieronde).


 

Voorbereiding: Op onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden aangedragen (o.a. regionaal opleidingsplan, cursorisch onderwijs, opleidingsroosters, verdeling instroom MDL artsen i.o., voortgang aios, selectie aios voor wetenschappelijk onderzoek). Notulen en vergaderstukken worden elektronisch verspreid en gearchiveerd.

Centrale Opleidings Commissie

De Centrale Opleidings Commissie (COC) is samengesteld uit de (plaatsvervangend) opleiders, een lid van de Raad van Bestuur, een vertegenwoordiging van de assistenten en een vertegenwoordiger van de niet voor opleiding erkende medische specialismen.

De plenaire vergadering, zowel als het dagelijks bestuur, komt 1 maal per maand bij elkaar.

De COC fungeert als overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een optimaal en veilig opleidingsklimaat en voert een actief beleid in de vormgeving en kwaliteitsborging van de opleiding tot medisch specialist conform de regelgeving CCMS (Kaderbesluit 2010).


 

Opleidingsvergadering AIOS

Doel: Lopende opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) worden besproken. Frequentie: 5 x per jaar (woensdag 16.00-17.30 uur). Deelnemers: aios, opleider, plv. opleider, en zo mogelijk alle leden van de opleidingsgroep. Notulen: worden gestuurd naar alle a(n)ios en supervisoren en COC. Archivering door opleider.

Maatschapvergadering

Doel: Alle relevante zaken betreffende de organisatie van de maatschap worden besproken,

inclusief opleidingszaken als vast agendapunt. Frequentie: 6 x per jaar. Deelnemers: alle maatschapsleden. Voorbereiding: Op onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden uitgedragen. Notulen: archief

 

 1. Kwaliteitszorg

 

Systematische kwaliteitsmetingen

In de MDL opleiding binnen de OOR Leiden wordt belang gehecht aan planmatige evaluatie van de opleiding, opleiders en opleidingsomgeving. Met behulp van diverse instrumenten wordt jaarlijks de kwaliteit van het opleidingsklimaat en de supervisie in kaart gebracht. Het opleidingsklimaat wordt gemeten met de Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT). De kwaliteit van de opleiders en de opleidingsgroep wordt eens per twee jaar met de EFFECT meting in kaart gebracht. De resultaten van de metingen worden in de COC en in de opleidingsgroepen besproken. De opleiders formuleren actiepunten naar aanleiding van de bevindingen. De actiepunten worden in een verbeterplan opgenomen.

De kwaliteit wordt ook in kaart gebracht met interne visitaties en visitaties vanuit de wetenschappelijke vereniging.

 

Voorts wordt de Interne kwaliteitszorg van de opleiding vormgegeven door middel van:

 • zelfevaluatie
 • (verplichte) opleidingsvergaderingen
 • vrijgestelde tijd voor opleiden
 • secretariële ondersteuning
 • exitgesprekken met aios

 

 

Professionalisering

Kwaliteit in opleiding stelt ook eisen aan de kwaliteiten van opleiders en supervisors. Van hen wordt verwacht dat zij de Teach the Teacher hebben gevolgd. Desgewenst volgen zij ook verdiepende cursussen.

 

 1. Basis structuur van de opleiding

 

Algemeen

De opleiding tot MDL-arts duurt in totaal 6 jaar. Deze opleiding bestaat uit een commontrunk deel gedurende de eerste vijf jaar wat gevolgd kan worden door een jaar waarin een aandachtsgebied kan worden ontwikkeld. Het commontrunk gedeelte bestaat uit 2 jaar interne geneeskunde (1e en 2e jaar opleiding), een zaalstage MDL (3e jaar opleiding) en een opbouwfase met nadruk op polikliniek en endoscopische verrichtingen (4e en 5e jaar). Daarna volgt een differentiatiefase met specifieke stages (5e en 6e jaar). De MDL opleiding bestaat uit 2 jaar interne geneeskunde en 4 jaar MDL waarvan maximaal 2 jaar MDL kan worden doorgebracht in een niet-universitaire opleidingskliniek.

 

Interne deel opleiding (jaar 1 en 2)

De 2 jaar interne geneeskunde worden doorgebracht in een erkende opleidingskliniek voor interne geneeskunde, die gekozen wordt door de AIOS in nauw overleg met de opleider MDL van het LUMC. Om redenen van continuïteit en kwaliteit wordt de interne opleiding bij voorkeur doorgebracht in een opleidingskliniek binnen de OOR van het LUMC. Een stage intensive care (minimaal niveau II) is verplicht.

Een stage oncologie is wenselijk en een stage nefrologie is optioneel. Bij aanvang van jaar 3 van de opleiding dient de AIOS dezelfde competenties te beheersen, die van een beginnende 3e jaars AIOS AIG worden verwacht.

 

Jaar 3 en 4

Van de 4 jaar MDL worden jaar 3 en 4 doorgebracht in de erkende niet-universitaire opleidingsklinieken HAGA of MCH (beoogde opleiding) zie schema 1A.

Na jaar 3 en 4 waarin de zaalstage (6-9 maanden) plaatsvindt en een deel van de opbouwfase, vervolgt de AIOS zijn opleiding in het LUMC voor jaar 5 en 6. waarin differentiatie stages plaatsvinden en de mogelijkheid van een aandachtsgebied wordt geboden ( hepatologie of oncologie).

Ook is het mogelijk om jaar 3 en 4 van de MDL opleiding in de universitaire opleidingskliniek LUMC door te brengen (schema 1B). Hoewel het mogelijk is om de gehele opleiding in de universitaire opleidingskliniek door te brengen (bijv. bij een differentiatie research) worden deze AIOS gestimuleerd tenminste een jaar uit het 2e gedeelte van de MDL-opleiding jaar 5 of 6, in een van de perifere opleidingsklinieken HagaZiekenhuis of HMC door te brengen. In dit geval is het ook mogelijk een aandachtsgebied endoscopie te ontwikkelen in het HagaZiekenhuis in jaar 6 van de opleiding MDL.

 

De bijgevoegde schema’s zijn bedoeld als leidraad maar kunnen flexibel worden toegepast om in te spelen op de competenties van de AIOS en om voor de AIOS het optimale aanbod van patiënten en verrichtingen te kunnen bieden (logistieke redenen).

 

 

Schema 1A: Jaar 3 en 4 in HagaZiekenhuis of HMC

Opleiding MDL 6 jaar

Jaar 1 en 2

Interne Geneeskunde

Jaar 3 en 4

MDL: HagaZiekenhuis of HMC

Jaar 5 en 6

MDL: LUMC

zaalstage

12 maanden

zaalstage

6-9 maanden

supervisie zaal

3-6 maanden

Intensive care stage*

4-6 maanden (verplicht)

opbouwfase

Algemene MDL

- Alg MDL poli

- Endoscopische verrichtingen

- Diensten

- Consulten

Differentiatie fase

Differentiatie stages

4 maanden

Oncologie stage

4 maanden

Nefrologie stage

4 maanden

Aandachtsgebied**

Hepatologie/Oncologie

12 maanden

*verplichte stage

**aandachtsgebied mogelijk voor excellente AIOS

 

 

Schema 1B: Jaar 3 en 4 in LUMC en jaar 5 of 6 in HagaZiekenhuis of HMC

 

Opleiding MDL 6 jaar

Jaar 1 en 2

Interne Geneeskunde

Jaar 3 en 4

MDL: LUMC

Jaar 5 en 6

MDL: LUMC/HagaZiekenhuis/HMC

zaalstage

12 maanden

zaalstage

6-9 maanden

supervisie zaal

3-6 maanden

Intensive care stage*

4-6 maanden (verplicht)

opbouwfase

Algemene MDL

- Alg MDL poli

- Endoscopische verrichtingen

- Diensten

- Consulten

Differentiatie fase

Differentiatie stages

4 maanden

Oncologie stage

4 maanden

Nefrologie stage

4 maanden

Aandachtsgebied**

Hepatologie/Oncologie (LUMC)

Endoscopie (HagaZiekenhuis)

*verplichte stage

**aandachtsgebied mogelijk voor excellente AIOS

 

 1. Leerdoelen en Thema’s

 

Opleidingsinhoud: de thema’s

 

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de competenties uit competentieprofiel van de MDL-arts. Die competenties komen weer terug in 18 thema´s waarbij de toetsmomenten zijn. beschreven/gekoppeld aan kritische beroepssituaties (KBS). Het competentieprofiel kent een verdiepende beschrijving in de ´Eindtermen voor de opleiding tot MDL arts (bijlage 6 landelijk plan)´.

 

De opleiding MDL is inhoudelijk opgedeeld in 18 thema’s (zie HOM MDL januari 2011). Per thema zijn de competenties voor alle zeven CanMeds competentiegebieden beschreven en er worden suggesties gedaan voor toetsingsmogelijkheden. Voor de specialistopleiding MDL in de OOR Leiden zijn de thema´s ingedeeld bij de verschillende stages. De opleiding heeft het karakter van lijnleren in combinatie met blokleren.

 

Opleidingsinhoud: de activiteiten

De opleiding tot MDL arts is sterk praktijkgericht. Opleidingsactiviteiten en competentieontwikkeling vinden primair plaats op de werkvloer ( polikliniek, zaal en –verplichte, vaak multidisciplinaire - patiëntenbesprekingen). De opleidingsactiviteiten met betrekking tot de thema’s is grotendeels gerelateerd aan het dagelijkse werk. Hiermee worden o.a. gedoeld op activiteiten zoals: overdracht, visite (peri-operatieve zorg), operatieve verrichtingen, (spoed)consulten, dienst, klinische planner, trauma opvang, poliklinische spreekuren, patiëntbesprekingen, evidence based medicine besprekingen, radiologiebesprekingen, wetenschapsbesprekingen, complicatie- en kwaliteitsbesprekingen, subspecialistische bijeenkomsten, refereeravonden. Bovendien is er naast landelijk/regionaal -veelal verplicht- onderwijs, verplicht lokaal cursorisch onderwijs en andere niet-patiëntgebonden -onderwijs- bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op die onderdelen in het vak die niet worden onderwezen in de dagelijkse klinische praktijk

 

De planning van de inhoud van de stages en de werkzaamheden op de afdelingen vindt plaats in overleg tussen opleider, stagebegeleider en aios. Voor de samenstelling van een evenwichtige opleiding die is toegesneden op de ontwikkelbehoeften en groei van de aios en de mogelijkheden die de opleidingspraktijk biedt, wordt een Individueel Opleidingsplan (IOP) ontwikkeld.

 

Regionale afstemming MDL

Om de stages van en uitwisseling van aios binnen de regio af te stemmen, zijn de stages volgens onderstaand schema ingedeeld:

 

3e Jaar

4e Jaar

5e Jaar

6e Jaar

Zaalstage

(6 mnd)

Poli + Endoscopie

Poli + Endoscopie

Poli + Endoscopie (+ SV zaal)

Differentiatie (+ SV zaal)

Differentiatie stage en/of aandachts-gebied (+ SV zaal)

           

 

De zaalstage duurt minimaal 6 maanden. Er is een voorkeur om de supervisie zaalstage later in de opleiding te doen. Deze stage duurt minimaal 3 maanden. De supervisie zaalstage kan gecombineerd worden met polikliniek en/of endoscopie. Vanaf het 4e jaar werkt de aios minimaal twee à drie dagdelen op de polikliniek en doet minimaal drie dagdelen endoscopie.

 

 1. Voortgang, evaluatie en toetsing

 

Portfolio

Het portfolio is een centraal en wezenlijk onderdeel van de opleiding; het is een logboek waarin tevens een reflectie op de eigen ontwikkeling wordt gegeven. Het portfolio wordt aangelegd door de AIOS en wordt gebruikt als basis voor de voortgangsgesprekken en dient bij ieder voortgangsgesprek (vier keer in het derde jaar = eerste jaar opleidingsdeel MDL en twee keer per jaar in de laatste drie jaren) bijgewerkt te worden.

 

In het portfolio kunnen zich tot de patiënt herleidbare gegevens (bijvoorbeeld endoscopieverslagen) bevinden. Privacygevoelige informatie die niet primair op het belang van de patiënt gericht zijn, zullen uitsluitend getalsmatig (bijvoorbeeld aantal endoscopieën, percentage coecumintubatie) weergegeven worden.

 

Het bevat onder andere:

 • Het opleidingsplan
 • Medische ervaringen, verrichtingen, inclusief aantallen behandelde patiënten klinisch en
 • poliklinisch en aantallen verrichtte endoscopieën
 • Cursorisch onderwijs, symposia en congressen
 • Publicaties, voordrachten
 • Toetsingsresultaten

.

De AIOS geeft hierin d.m.v. zelfreflectie een sterkte-zwakteanalyse van de eigen ontwikkeling in de diverse thema’s en in de algemene competenties en is daarmee een essentieel onderdeel van het portfolio. Door vergelijking van de sterkte-zwakte analyse door de AIOS zelf en door de opleider kunnen diverse opleidingsaspecten ter discussie gesteld worden en het opleidingstraject worden bijgesteld. Hierna wordt door de AIOS in samenspraak met de opleider een conclusie geformuleerd.

Opleidingsgesprekken en begeleiding

Gedurende de opleiding zijn er op gezette tijden voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Een belangrijk instrument bij deze opleidingsgesprekken is het portfolio. Het portfolio levert de informatie op basis waarvan het voortgangsgesprek wordt gevoerd. Op basis van het portfolio kan de aios aantonen dat de leerdoelen voor de competentiedomeinen zijn bereikt en wordt besproken welke zaken eventueel meer aandacht behoeven in de komende termijn. Tevens wordt op basis van het portfolio gekeken of wordt voldaan aan de verplichtingen en of er sprake is van geschiktheid voor de beroepsuitoefening. In het voortgangsgesprek bekijkt de opleider met de aios of alle competenties in de achterliggende periode voldoende aan bod zijn gekomen om het beoogde competentieniveau bereikt te hebben, en doen dit aan de hand van toetsing en een competentietabel (EPA-tabel). Zo nodig kan worden bijgestuurd. Dit komt tot uiting in het individuele opleidingsplan. De voortgangsgesprekken worden met de aios gevoerd door de opleider of plaatsvervangend opleider en eventueel in bijzijn van de stagebegeleider. De geschiktheidbeoordelingen worden gevoerd door de opleider.

 

 

Tijdens de opleiding vinden de volgende formele opleidingsgesprekken plaats:

 

Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek bespreken (plaatvervangend) opleider en aios onderwerpen als: de organisatie en werkwijze van de vakgroep, het inwerkprogramma, plaatselijk gebruikte systemen (DKS), de wijze waarop wordt omgegaan met het lokaal opleidingsplan, (de ontwikkeling van) het individueel opleidingsplan en het portfolio van de aios.

 

Voortgangsgesprekken

In deze gesprekken staat de voortgang van de aios centraal. Tevens worden afspraken gemaakt over leerdoelen, planning en werkwijze voor de komende opleidingsperiode.

 

Beoordelingsgesprekken

Maandelijks bespreekt de opleidersgroep de voortgang van de a(n)ios, deze besprekingen vinden hun weerslag in de voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Zowel de voorgangsgesprekken als de jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling worden gevoerd aan de hand van de daarvoor beschikbare MSRC formulieren. Verslaglegging van de opleidingsgesprekken vindt plaats in het portfolio van de aios en in het opleidingsdossier van de opleider.


Toets- en beoordelingsinstrumenten

 

Bekwaamheidsniveaus en ijking

Conform het landelijk plan zijn er drie ijkpunten voor het bekwaamheidsniveau gedurende de opleiding. Het bekwaamheidsniveau van de aios blijkt uit het portfolio en wordt besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

 

 

Thema’s en ijkpunten

Bekwaamheidsniveau per ijkpunt *)

IJkpunt

I

IJkpunt

II

IJkpunt

III

1

Gastro-intestinale Oncologie

1

3

4

2

Inflammatoir darmlijden

2

3

4

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

2

-

4

4

Ischaemische aandoeningen

2

-

4

5

Zuur-gerelateerde aandoeningen

3

3

4

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

2

2

4

7

Aandoeningen van de pancreas

2

3

4

8

Aandoeningen van de galwegen

2

3

4

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

2

-

4

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

2

-

4

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

2

3

4

12

Voeding

2

-

4

13

Spoed-eisende maag-darm-leverziekten

2

3

4

14

Erfelijke en aangeboren aandoeningen

 

2

4

15

Diagnostische endoscopie

2

3

4

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie)

1

-

4

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

-

4**)

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

 

 

Het basisniveau dat na ongeveer 3 jaar opleiding (= 1 jaar MDL-opleiding) bereikt moet

zijn (ijkpunt I), Het niveau na de tweede fase van het 4e en 5e opleidingsjaar, dus voor het starten met een aandachtsgebied (= 2e en 3e jaar MDL-opleiding, ijkpunt II) en het niveau na de eventuele differentiatie-fase van het 6e jaar (= 4e jaar MDL-opleiding, ijkpunt III).

 

De thema’s Gastro-intestinale Oncologie, Inflammatoir darmlijden, Maagzuur-gerelateerde aandoeningen, Aandoeningen van de lever en levertransplantatie, Aandoeningen van de pancreas, aandoeningen van de galwegen, neurogastro-enterologie en motiliteit, Spoedeisende maag-darm-leverziekten en Diagnostische endoscopieop alle ijkpunten worden op alle drie de ijkpunten getoetst.

 

De overige thema’s (Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair, Ischaemische aandoeningen, Bekkenbodemproblematiek en proctologie, (Mal)absorptie en (mal)digestie, Genetische en aangeboren aandoeningen en Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)) alleen op de ijkpunten I en III en thema 17 alleen

op ijkpunt III.

 

Op het eerste ijkpunt na 1 jaar MDL opleiding (dus aan het eind van het derde jaar) heeft de AIOS kennis van de gastro intestinale oncologie en de algemene therapeutische endoscopieen (bloedingen en poliepectomieen) en handelt de AIOS onder strenge supervisie voor de overige thema’s (2 tot en met 15).

 

Op het tweede ijkpunt handelt de AIOS onder beperkte supervisie op de volgende thema’s: Gastro-intestinale Oncologie, Inflammatoir darmlijden, Maagzuur-gerelateerde aandoeningen, Aandoeningen van de lever en levertransplantatie, Aandoeningen van de pancreas, aandoeningen van de galwegen, neurogastro-enterologie en motiliteit, Spoedeisende maag-darm-leverziekten en Diagnostische endoscopie.

 

En op het derde ijkpunt wordt van de AIOS verwacht dat hij minimaal handelt zonder supervisie op alle thema´s (evt met uitzondering van thema 17 en 18 (geadvanceerde endoscopie en abdominale echografie).

 

**) alleen mogelijk als aandachtsgebied

Opgemerkt wordt dat bovenstaande tabel uitsluitend bruikbaar is bij een lijnstructuur van de opleiding; bij een blokstructuur dient niveau 4 bereikt te worden bij beëindiging van het blok
8. Opleidingsactiviteiten

 

Er is dagelijks een ochtend overdracht waarbij alle nieuw opgenomen patiënten besproken worden, maar ook kort de reeds opgenomen patiënten. Elke maandag om 17.00 uur is er de MDL-chirurgische-radiologie bespreking waarbij patiënten met een gezamenlijke interesse besproken worden. Elke woensdag middag is er grote visite met alle MDL artsen waarbij na de grote visite van de AIOS verwacht wordt een CAT of achtergrond informatie over een klinisch probleem te presenteren. 1 maal per maand is er een lokale refereeravond waarbij een AIOS of MDL-arts een richtlijn zal bespreken. 6 maal per jaar is er een complicatie bespreking, waarbij alle complicaties van de afgelopen 2 maanden besproken worden en waarbij er gekeken wordt of de complicatie moet leiden tot een wijziging in het gezamenlijk te voeren beleid. 1 maal per maand is er een PA bespreking en 1 maal per 4 weken is er een hepatitis bespreking met de patholoog, infectiologen en MDL artsen. Elke donderdagmiddag om 16.30 worden alle MDL oncologie patiënten waarbij een beleid geformuleerd is besproken samen met de oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en oncoloog en oncologisch chirurg vanuit het LUMC. Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de opgenomen patiënten bespreekt op deze bespreking.

Tevens wordt er aan het eind van elke werkdag papieren visite verricht bij alle opgenomen patiënten. Daarnaast zal de AIOS participeren in de regionale refereeravonden (3 maal per jaar regio west waarbij 3 CATS besproken worden vanuit de drie (beoogde) opleidingsklinieken te weten LUMC, HagaZiekenhuis en HMC en het organiserende ziekenhuis een richtlijn bespreekt. Tevens is er drie maal per jaar het diner pensant waarbij casuïstiek besproken wordt uit de gehele Leidse en Haagsche regio. Tevens bestaat er de mogelijkheid de landelijke casuïstische besprekingen georganiseerd door de NVGE Utrecht (jaarbeurs) te bezoeken.

 

Verplichte leermiddelen:

- Landelijk cursorisch onderwijs NVGE Veldhoven 2x/jaar, minimaal 6x tijdens opleiding

- Landelijk onderijs Lunteren 1x/jaar, minimaal 3x tijdens opleiding

- Cursus klinische hepatologie NVH, 1x tijdens opleiding

- Cursus stralenhygiëne, 1x tijdens opleiding

- Hands-on basiscursus flexibele endoscopie, 1x tijdens opleiding

- 12 KPB per jaar verdeelt over de verschillende competenties

- 4 voortgangsgesprekken met de (plv) opleider

- 1 x CAT, 1 x referaat en 1 x probleem patiëntbespreking

 

 

 1. Stagebeschrijvingen

 

1 Algemene Zaalstage

2 Poli

3 Endoscopie

4 Supervisie Zaal

5 Diensten

6 Consulten

 


 1. Algemene zaalstage

 

 1. ALGEMEEN:

Ziekenhuis en plaats

HMC, locatie Westeinde Ziekenhuis

Omvang stage

6 maanden

Plaats in de opleiding

Jaar 3 (eventueel uitloop jaar 4)

Supervisoren

Dagelijkse supervisie door lid van de opleidingsgroep

 

 1. THEMA’S EN COMPETENTIEDOMEINEN

Thema’s

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

P

2

Inflammatoir darmlijden

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

P

4

Ischaemische aandoeningen

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

P

7

Aandoeningen van de pancreas

P

8

Aandoeningen van de galwegen

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

P

12

Voeding

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

 

15

Diagnostische endoscopie

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

Voor de invulling en uitwerking van de bij de thema´s behorende competenties voor deze stage (zie het landelijk plan voor de uitwerking), geeft de aios specifieke aandachtsgebieden aan in het individueel opleidingsplan (IOP). De aios documenteert de vorderingen in de competentieontwikkeling in het portfolio en zorgt in samenwerking met de opleider (gedurende de gehele stage) voor voldoende exposure voor de thema´s.

 

 


 1. Setting/Context

Beschrijving afdeling (routines)

-          De klinische MDL afdeling bevindt zich op locatie Westeinde ziekenhuis van HMC, een STZ ziekenhuis in de binnenstad van Den Haag. De klinische afdeling MDL beschikt over een eigen afdeling op de 7e etage met 16 klinische bedden, met uitloop voor acute opnames tot 20 bedden. De AIOS MDL is daarbij verantwoordelijk voor 8 tot 10 patiënten. Daarnaast is er de mogelijkheid om patiënten die opgenomen zijn geweest poliklinisch terug te zien. De stage wordt gesuperviseerd door de MDL arts welke verantwoordelijk is voor de kliniek. Deze functie wordt elk jaar gerouleerd.

-          Dagelijks visite lopen door AIOS MDL met co-assistent, semi-artsen en verpleegkundigen

-          Dagelijks presentatie nieuwe patiënten en klinische problemen bij ochtendrapport met MDL-opleidingsgroep (08.30 – 08.45 uur)

-          Eenmaal per week grote visite met MDL-artsen (opleider of plv. opleider en leden opleidingsgroep)

-          Eenmaal per week grote visite met de supervisor.

-          Dagelijks samenwerking en werkoverleg met verpleegkundigen

-          Dagelijks contact /voorlichting familieleden patiënten

-          Dagelijks (elektronische) verslaglegging en voorschrijven medicatie

-          Overleg en samenwerking met andere behandelaars en consulenten

-          Deelname aan multidisciplinair overleg als radiologie, oncologie en heelkunde besprekingen.

 

Beschrijving verantwoordelijkheden

-          De AIOS MDL is in jaar 3 gedurende 6 maanden (max. 9 maanden) primair verantwoordelijk voor de zorg van de klinisch opgenomen MDL patiënten en wordt dagelijks gesuperviseerd door de klinisch supervisor (AIOS MDL in supervisie stage en/of een MDL –arts van het opleidingsteam).

-          De AIOS MDL begeleidt gedurende deze stage co-assistenten, semi-artsen en draagt bij aan klinisch onderwijs/demonstraties voor studenten

-          De AIOS MDL werkt nauw en collegiaal samen met alle bij de directe patiënten zorg betrokken disciplines als verpleegkundigen, geestelijke verzorgers, ondersteunende paramedici en medisch specialisten/consulenten

 

Beschrijving type werk

-          De AIOS MDL maakt deel uit van een multidisciplinair afdelingsteam en geeft hier aan leiding onder strikte supervisie en is rolmodel voor de medische studenten.

 

Beschrijving samenwerking met anderen/andere andere afdelingen

-          De AIOS MDL en afdeling MDL werken in de dagelijkse zorg nauw samen met de afdelingen Interventie radiologie, heelkunde en oncologie. Beleidsbeslissingen worden veelal genomen in het multidisciplinaire overleg zoals eerder beschreven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. LEERDOELEN

Medisch handelen

·           De AIOS ontwikkelt adequate kennis en vaardigheden om klinische patiënten te kunnen begeleiden door de diverse fasen van een opname, zoals: opname, diagnostische fase, behandeling en voorbereiding ontslag/overplaatsing

·           De AIOS geeft leiding aan een multidisciplinair team en past diagnostische, therapeutische en preventieve behandelingen op Evidence Based wijze toe.

·           De AIOS levert effectieve en ethisch verantwoorde zorg en functioneert als een rolmodel voor medische studenten, co-assistenten en semi-artsen

·           De AIOS neemt / heeft kennis van de aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek en behandeling van de in de thema’s 1 t/m 8 en 10 t/m 14 omschreven ziektebeelden

·           De AIOS kan de Evidence Based guidelines van nationale- en internationale beroepsorganisaties betrekking hebbend op bovengenoemde thema’s toepassen.

·           Voor uitvoerige beschrijving van de competentie domeinen van thema 1 t/m 8 en 10 t/m 14 wordt verwezen naar bijlage……

Communicatie

·           Patiënten en hun familieleden begeleiden met acute en chronische ziekten uit de thema’s 1 t/m 8 en 10 t/m 14 en de mogelijkheden van behandeling kunnen voorleggen.

·           Communicatie met leden behandelteam (verpleegkundigen, coassistenten, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.)

·           Overdracht en presentatie patiënt problemen.

·           Slecht nieuws gesprek voeren, rouwverwerking herkennen en daarmee omgaan, omgaan met verdriet, angst of onzekerheid en boosheid van patiënten en hun verwanten

·           Gevolgen infecties voor omgeving herkennen en voorlichting aan patiënt en naasten

Kennis en wetenschap

·           In deze stage wordt veel aandacht besteed aan verdieping van kennis, analyse van patiënten problemen en bedrijven van Evidence Based Medicine

·           AIOS presenteert ook klinische problemen verbonden met literatuur onderzoek als “snapshots”, CATS en casuïstische presentaties (Diner Pensant en NVGE/Utrecht)

Samenwerking

·           AIOS levert effectieve Patiëntenzorg en werkt daarin samen met alle partijen die bij de zorg voor de patiënt binnen het ziekenhuis zijn betrokken.

Organisatie

·           AIOS organiseert multidisciplinaire Patiëntenzorg zo efficiënt mogelijk

·           Werkt conform richtlijnen van afdeling en NVMDL, ECCO etc.

·           Gebruikt kennis van zorgstructuren om voor patiënt optimale zorg te leveren

·           Past diagnostische methoden doelmatig toe

Maatschappelijk handelen

·           AIOS passen wetten en regelgeving als WGBO toe

·           Draagt bij aan een veilige omgeving voor de patiënt

·           Komt op voor de directe belangen van de individuele patiënt

·           Gebruikt kostbare onderzoeken en geneesmiddelen op een Evidence based wijze

Professionaliteit

·           AIOS heeft een reële kijk op eigen kennis en vaardigheden en schakelt waar nodig hulp in (supervisor)

·           AIOS evalueert effectiviteit van handelen en stuurt bij wanneer nodig

·           AIOS is een inspirerend voorbeeld voor andere leden van het afdelingsteam

·           AIOS neemt deel aan kwaliteitscycli en staat kritisch tegenover eigen handelen en meldt incidenten in Patiëntenzorg.

·           Begeleiding, stervensbegeleiding en gesprekken over euthanasie. Grenzen eigen kennen en kunnen respecteren.

·           In staat zijn een patiënt met chronische ziekten te begeleiden en empathie daarvoor te tonen. Grenzen eigen kennen en kunnen respecteren en weten wanneer iemand te verwijzen naar collega met meer specifieke kennis en kunde.

·           Omgang met infecties zoals HIV en virale hepatitis en de gevolgen daarvan

·           Leren omgaan met complicaties

·           In staat zijn een patiënt zijn/haar schaamtegevoelens te doen overwinnen en problematiek bespreekbaar te maken

 

 1. VAARDIGHEDEN
 • Reanimatie (BLS)
 • Maag en voedingssondes inbrengen
 • Diagnostische en therapeutische ascites drainage
 • Voeding bewaken en ondersteunen (m.b.v. diëtiste)
 • Voorschrijven geneesmiddelen
 • Communicatie met derden inclusief “slecht nieuws” gesprekken
 • Onderwijs geven
 • Elektronisch dossier management inclusief DBC/DOT registratie

 

 1. LEERMIDDELEN /LEERACTIVITEITEN

Stage specifieke leeractiviteiten

 • introductie opleider/oudere AIOS
 • dagelijkse klinische ronde/visite
 • twee maal per week grote visite
 • klinische statusvoering
 • Multi disciplinaire patiënten besprekingen
 • overdrachten MDL
 • wekelijkse Heelkunde –MDL-Interne overleg
 • probleempatiënt/poli bespreking
 • besprekingen: radiologie, oncologie, pathologie
 • incident- en complicatiebespreking

 

 • gesprekken voeren met patiënten en familie
 • omgang met co-assistenten/semi-artsen
 • aanvragen intercollegiale consulten
 • aanvragen röntgen onderzoek
 • zelfstudie n.a.v. casuistiek
 • klinische ontslagbrieven schrijven
 • Zelfstudie, afdelingsprotocollen, skilslab
 • Lezen klinische MDL tijdschriften, raadplegen handboeken en gebruik elektronische bibliotheek

 

Verplicht lokaal/regionaal onderwijs

 • Lokale refereeravonden / Journal Clubs
 • Bespreking CATS
 • Lokaal AIOS onderwijs
 • Lokale complicatie besprekingen
 • Regionale CATS en Richtlijnbesprekingen ( 3 x per jaar)
 • Diner pensant (regionale casuïstiek) (3x per jaar)
 • Regionale Hepatologie bespreking ( Liver at the Beach) ( 3x per jaar)
 • Skilslab onderwijs / zelfstudie in LUMC
 • Cursus EZIS/elektronisch voorschrijven

 

Verplicht landelijk onderwijs

 • Cursus stralenhygiëne, eenmalig
 • Landelijk cursorisch onderwijs NVGE Veldhoven 2x/jaar, minimaal 6x tijdens opleiding
 • Landelijk onderwijs Lunteren 1x/jaar, minimaal 3x tijdens opleiding
 • Cursus klinische hepatologie NVH, 1x tijdens opleiding
 • Cursus stralenhygiëne, 1x tijdens opleiding
 • Hands-on basiscursus flexibele endoscopie, 1x tijdens opleiding
 • Casuïstiek NVGE/ Utrecht

 

 1. TOETSEN (zie ook tabel 6.4 landelijk plan p.81) KPB gekoppeld aan canmeds
 • KPB (overdracht, dienst, grote visite, MDO) minimaal 1 KPB per maand
 • 1 CAT
 • 360˚ beoordeling (na 3-4 maanden zaalstage)
 • Introductie, voortgang- en eindgesprekken met stage begeleider
 • Voortgang- en jaargesprekken met opleider
 • Voorgang en vaardigheden registratie in E-portfolio
 • Toetsen en actieve deelname verplicht onderwijs Veldhoven en AIOS dagen Lunteren

 

 1. BEGELEIDING EN EVALUATIE
 • Introductiegesprek en bespreken individueel opleidingsplan (IOP)
 • 2 voortgangsgesprekken
 • Eindgesprek en beoordeling stage (6 maanden)

 

 1. SUPERVISIE STAGE
  1. Klinisch supervisor zaal
  2. Opleider of plaatsvervangend opleider

 

 1. WEEKSCHEMA

 

HMC: WEEKPROGRAMMERING MAAG DARM EN LEVERZIEKTEN

 

Weekindeling tijdens de zaalstage maag-darm-leverziekten

 

Dagelijks:

                8.15-8.30:                           Interne overdracht

8.30-9.00:                            MDL overdracht in HMC, locatie Westeinde (de opgenomen MDL patiënten worden kort besproken met voorgestelde plan voor de dag)

 

maandag t/m donderdag:

16.30-17.00:                       Röntgenbespreking (patiënten tevoren via groupwise aanmelden via RadBes)

 

Maandag:

09.00 - 12.00                      zelfstandig visite lopen

12.00 - 13.30                      uitwerken visite, lopende zaken

08.15 - 08.30                      1x/ 4 weken Hepatitis bespreking (data via dr. van Soest, ook patiënten aanmelden via dr. van Soest)

14.00 -16.00                       Grote Visite (papieren visite en er wordt langs alle patiënten gelopen) met dr. Verburg.

                17.00 -18.00                       Chirurgische-MDL bespreking

               

Dinsdag:

09.00 - 12.00                      zelfstandig visite lopen

12.00 - 13.30                      uitwerken visite, lopende zaken

14.30 - 16.30                      opnamen, studie, brieven dicteren

17.00 - 18.00                      een MDL arts loopt papieren visite met de arts-assistenten.

 

Woensdag:

09.00 - 12.00                      zelfstandig visite lopen, uitwerken visite, lopende zaken

13.30-15.30                        Grote Visite

Alle opgenomen MDL patiënten worden schematisch op boven beschreven wijze gepresenteerd co-assistent bespreekt in 5 minuten een “nieuwe patiënt” Arts-assistent bepreekt in 15 minuten een CAT of klinisch probleem

                15.30- 16.00                       Polibespreking moeilijke patiënten

16.00-20.00                        1 maal per maand: PA bespreking / Complicatiebespreking/ bijzondere scopiebevindingen en Refereren (MDL artsen en arts-assistent MDL)

16.30                                    de MDL arts die komende weekend MDL dienst heeft loopt met de arts assistenten visite langs alle opgenomen patiënten

 

Donderdag:

09.00 - 12.00                      zelfstandig visite lopen, uitwerken visite, lopende zaken

14.30 - 16.00                      opnamen, studie, brieven dicteren

16.00 - 16.30                      Visite (papieren visite)

16.30 - 16.45                      Benigne levertumoren bespreking met radioloog, chirurg en MDL arts voorafgaande aan de Heelkunde-Oncologie bespreking (patiënten aanmelden via EPD)

16.45 - 18.00                      Heelkunde-Oncologiebespreking (patiënten moeten uiterlijk VOOR woensdag 16.00 uur aanmelden voor deze bespreking via EPD)

 

Vrijdag:

09.00 - 12.00                      zelfstandig visite lopen

12.00 - 13.30                      uitwerken visite, lopende zaken

14.30 – 17.00                     opnamen, studie, brieven dicteren

17.00-18.00                        Papieren visite en weekend overdracht met dienstdoende MDL arts

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na de ochtend visite mee te lopen met het scopieprogramma. Patiënten van de afdeling die gescopieerd worden, worden door de arts assistent begeleidt voor endoscopie.

 

 1. Polikliniek

 

 1. ALGEMEEN:

Ziekenhuis en plaats

HMC, locatie Westeinde ziekenhuis

Omvang stage

Jaar 3 na de zaalstage en jaar   4.

In de klinische periode al een dagdeel per week

Plaats in de opleiding

Lijnstage. Gecombineerd met endoscopie-(3-4 malen per week) en eventueel met hetzij supervisie hetzij   klinische consultenstage (elk 6 maanden). Vanaf het begin van het vierde jaar 3 dagdelen poli per week

Supervisoren

Supervisie door aangewezen vast lid van de opleidingsgroep

 

 1. THEMA’S EN COMPETENTIEDOMEINEN

Thema’s

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

P

2

Inflammatoir darmlijden

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

P

4

Ischaemische aandoeningen

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

P

7

Aandoeningen van de pancreas

P

8

Aandoeningen van de galwegen

ü   

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

P

12

Voeding

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

 

15

Diagnostische endoscopie

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

Voor de invulling en uitwerking van de bij de thema´s behorende competenties voor deze stage (zie het landelijk plan voor de uitwerking), geeft de aios specifieke aandachtsgebieden aan in het individueel opleidingsplan (IOP). De aios documenteert de vorderingen in de competentieontwikkeling in het portfolio en zorgt in samenwerking met de opleider (gedurende de gehele stage) voor voldoende aanraking met en verdieping in de thema´s.

 


 1. Setting/Context

 

Beschrijving afdeling ( routines)

De poli MDL bevindt zich voor wat betreft de opleiding op het Westeinde Ziekenhuis.

Dagdelen:   3 per week per AIOS ,in spreek/onderzoek kamer naast de spreekkamers van de MDL artsen –opleiders. Afspraken: de aios krijgt 30 minuten per nieuwe patiënt, 15 minuten per controle afspraak.

 

Beschrijving activiteiten, verantwoordelijkheden aios (ook i.h.k.v. begeleiding co´s)

Vanwege het grote belang dat wij hechten aan het tijdig opdoen van ervaring in de ambulante patiëntenzorg, een van de hoekstenen van de MDL praktijk in de periferie, krijgt de AIOS MDL reeds in de loop van het eerste deel van het eerste jaar bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid om een dagdeel per week poliklinisch spreekuur onder supervisie te doen, waarbij aanvankelijk de poliklinische controles van recent ontslagen klinische patiënten op de voorgrond zullen staan.

Geschiktheid moet blijken uit competenties opgedaan in de klinische patiëntzorg, inclusief het verrichten van de consulten op andere afdelingen.

 

Beschrijving type werk (bijv. onderdeel van multidisciplinair team etc.)

Vanaf de derde maand heeft de assistent 1 dagdeel per week polikliniekspreekuur en kan daarmee patiënten die recent opgenomen zijn geweest, terug zien.

 

In het tweede deel van het eerste jaar zal het aantal dagdelen poli onder supervisie worden uitgebreid naar drie waarbij naast de poliklinische controle van recent ontslagen klinische patiënten ook consulten van nieuwe polikliniekpatiënten zullen worden geboekt. De AIOS krijgt bij het poliklinisch spreekuur ook hierbij 30 minuten per eerste polikliniek bezoek en 15 minuten per vervolg -consult. Uitgegaan wordt van het gebruikelijke en niet naar ziekte geselecteerde ruime aanbod van polikliniek- patiënten met algemene MDL pathologie in het grote stadsziekenhuis dat het HagaZiekenhuis is. Hij of zij bouwt de polikliniek zelf op door nieuwe patiënten te zien en deze gedurende de periode dat de assistent in het ziekenhuis is, verder te vervolgen. Per poliklinieksessie is er een reguliere ingeplande nabespreking van de AIOS met de MDL artsen- opleiders van alle patiënten die door de AIOS worden gezien.

 

In het tweede jaar van de vervolgopleiding MDL ziekten zal de AIOS naast reguliere klinische patiëntenzorg en de supervisie van de klinisch opgenomen MDL patiënten onder de hoede van de ANIOS MDL en de ANIOS /AIOS Interne geneeskunde op de afdeling MDL in het HagaZiekenhuis drie   dagdelen polikliniek onder supervisie en drie dagdelen endoscopie onder supervisie doen.

 

Beschrijving samenwerking met anderen/andere andere afdelingen

Er is een intensieve samenwerking met IBD/MDL verpleegkundigen, Nurse practitioners, endoscopieverpleegkundigen, planningsmedewerkers, GI-/oncologie chirurgen, internisten,oncologen , radiotherapeuten en andere zorgverleners. Tijdens de polikliniekperiode heeft een assistent een vaste begeleider, die om de 3-6 maanden wisselt. Per poliklinieksessie is er een reguliere ingeplande nabespreking van de AIOS met een van de MDL artsen- opleiders van alle patiënten die door de AIOS worden gezien.

 

Het accent ligt tijdens deze stage op het verdiepen van kennis, communicatie, samenwerking maar ook alle andere   competenties.

 

 

 1. LEERDOELEN / competenties

Medisch handelen

De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.

 

·         etiologie, inclusief risicofactoren,

·         pathologische anatomie,

·         pathofysiologie,(inclusief indien dienstig immunologie),

·         symptomatologie,

·         diagnostiek

·         behandeling (inclusief endoscopische, chirurgische, medicamenteuze en andere behandelingsmodaliteiten, waaronder indien van toepassing radiotherapie ) en prognose van ziekten en aandoeningen thema 1 t/m 14

·         Kennis en gebruik van de richtlijnen van NVMDL ,CBO en andere geaccepteerde richtlijnen.

Communicatie

Het empathisch kunnen begeleiden van patiënten met acute of chronische ziekten, omgaan met rouw,verdriet,angsten, onzekerheid,boosheid van patiënten en hun verwanten,

 

Slecht nieuws gesprekvoering beheersen,

 

Voorlichting kunnen geven over risico’s, diagnostische en reguliere behandelingsmodaliteiten, in het bijzonder ook met betrekking tot endoscopische diagnostiek en endoscopische therapie in de volle omvang.

Gebruik maken van de juiste   folders en ander voorlichtingsmateriaal .

Adequaat kunnen verwijzen naar MDL/IBD verpleegkundigen voor aanvullende informatie.

Juiste verslaglegging en tijdige verslaggeving naar huisartsen en andere verwijzers. Juiste,doelmatige en tijdige berichtgeving naar vervolgbehandelaars/-specialisten.

Kennis en wetenschap

Werken op basis van Evidence Based Medicine en patiënt centered medicine.

Houden van CAT’s.

 

Medische informatie kritisch kunnen beschouwen.

De wetenschappelijke vakkennis verbreden en ontwikkelen.

 

Een persoonlijk bij- en nascholingsplan bijhouden.

Samenwerking

Goed kunnen samenwerken met collega’s en andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis waaronder met chirurgen, oncologen,radiologen,internist-infectiologen, radiotherapeuten,klinische genetici, huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen,nurse practitioners, endoscopie assistenten en andere specialisten en medewerkers.

 

In het bijzonder goed kunnen samenwerken in en bijdragen aan een geslaagd multidisciplinair overleg met deze en zo mogelijk andere beroepsgroepen.

Organisatie

Optimalisering van de zorglogistiek.

Doelmatige diagnostiek,wakend voor over- en onderdiagnostiek.

 

Doelmatig omgaand met de beschikbare hulpmiddelen. Onnodige wachttijden voorkomend.

Maatschappelijk handelen

Kennis van en voorlichting geven over patiëntenorganisaties, brochures,folders.

Voorlichting geven over gevolgen van de ziekte voor keuringen, verzekeringen, arbeidsgeschiktheid.

Voorlichting over levensstijl, voeding, preventie en behandeling.

 

MDL/IBD verpleegkundigen /nurse practitioners adequaat kunnen inschakelen en begeleiden.

Professionaliteit

Empathisch begeleiden van patiënten met chronische ziekten,

 

Kennis van eigen grenzen, die van het vakgebied en verwijzen naar collegae met meer specifieke kennis en kunde.

 

Goed onderscheid kunnen maken tussen pluis en niet pluis.

 

Stervensbegeleiding,gesprekken over euthanasie;behandeling van chronische pijn;

 

Adequate handelingssnelheid en bekwaamheid.

 

Begrip voor   en tolerantie van gedrag van patiënten die door angst en pijn of achtergrond niet in staat zijn tot effectieve coöperatie binnen de behandeling. Leren omgaan met klachten, complicaties en de gevolgen daarvan.

 


 1. VAARDIGHEDEN
 • Voorschrijven geneesmiddelen
 • Onder (in) directe supervisie doen van anamnese, lichamelijk onderzoek, maken van een differentiaal diagnose, doen van voorstel tot onderzoek en therapie.
 • Voorlichting over diagnostiek en behandeling,
 • Begeleiding van patiënten.

 

 

 1. LEERMIDDELEN /LEERACTIVITEITEN

Patiëntgebonden leeractiviteiten:

 • Communicatie met patiënten.
 • Organisatie van eigen werk rond en tijdens poliklinisch spreekuur.
 • Poliklinische statusvoering.
 • poliklinische verslaglegging,brieven.
 • samenwerking met huisartsen en andere specialisten.

 

Niet- patiëntgebonden leeractiviteiten:

 • Zelfstudie n.a.v. casuïstiek.
 • Begeleiding,instructie en scholing van coassistenten, semi-artsen.
 • Samenwerking met polikliniekmedewerkers,MDL/IBD verpleegkundigen,Nurse practitioners.

 

Besprekingen en overlegsituaties:

 • Overdracht en ochtendrapport MDL.
 • Complicatie, hepatologie,bekkenbodem- en IBD besprekingen.
 • MDL-oncologie bespreking.
 • MDL radiologie en PA bespreking.
 • Referaat en CAT, probleem- patiëntbespreking.
 • Heelkundig- MDL MDO

 

Verplicht locaal/ regionaal Onderwijs:

 • MDL onderwijs lokaal, zie eerder.
 • Discipline overstijgend onderwijs (DOO)

 

Regionaal onderwijs en bijscholing:

 • regionale MDL refereeravonden LUMC/Diner Pensant/MMW-North Sea Gut club (8x per jaar).

 

Verplicht landelijk Onderwijs

Cursus stralenhygiëne, eenmalig

 • Landelijk cursorisch onderwijs NVGE, wetenschappelijke vereniging ( voor- en najaarsvergadering NVGE);Veldhoven, 2x per jaar; minimaal 6x tijdens opleiding
 • Landelijk onderwijs Lunteren 1x/jaar, minimaal 3x tijdens opleiding
 • Cursus klinische hepatologie NVH, 1x tijdens opleiding
 • Cursus stralenhygiëne, 1x tijdens opleiding
 • Hands-on basiscursus flexibele endoscopie, 1x tijdens opleiding
 • Casuïstiek NVGE/ Utrecht casuïstische patiëntbesprekingen NVGE Utrecht

 

 1. TOETSEN
 • KPB overdracht (voorbereiden poli)
 • KPB algemeen
 • KPB brieven
 • Fiattering statusvoering
 • Beoordeling voordracht voor patiënten vereniging / patiëntenfolder / protocol / artikel en/ of wetenschappelijke voordracht
 • KPB probleempatiënt bespreking / CAT / PA-bespreking
 • Participatie complicatie -en incidentbespreking
 • Certificaten discipline overstijgend onderwijs.
 • Certificaat deelname wetenschappelijke vereniging
 • Voortgangsgesprekken met stagebegeleider en halfjaarlijks met (plv) opleider

 

 1. BEGELEIDING EN EVALUATIE
 • Introductiegesprek en bespreken individueel opleidingsplan (IOP)
 • Voortgangsgesprekken, vier keer in het derde jaar en twee keer in het vierde jaar
 • De supervisor zal gedurende een supervisie periode tenminste 3 keer een policontact bijwonen en een KPB invullen

 

 1. SUPERVISIE STAGE

De supervisor wisselt per 3-6 maanden volgens rooster, de polikliniek begeleider is bij voorkeur diegene die niet de kliniekstage superviseert.


 1. Endoscopie

 

 1. ALGEMEEN:

Ziekenhuis en plaats

HMC, locatie Westeinde Ziekenhuis

Omvang stage

Gedurende 42 maanden

Plaats in de opleiding

Lijnonderwijs gedurende 4 jaar (m.u.v. zaalstage 6 mnd.)

Supervisoren

·       Dagelijkse supervisie door leden van opleidingsgroep

·       Overgangen (ENDO 1 t/m 3) en certificering door opleider

 

 1. THEMA’S EN COMPETENTIEDOMEINEN

Thema’s

 

1

Gastro-intestinale Oncologie

 

2

Inflammatoir darmlijden

 

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

 

4

Ischaemische aandoeningen

 

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

 

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

 

7

Aandoeningen van de pancreas

 

8

Aandoeningen van de galwegen

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

 

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

 

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

 

12

Voeding

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

 

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

P

15

Diagnostische endoscopie

P

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

P

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

Voor de invulling en uitwerking van de bij de thema´s behorende competenties voor deze stage (zie het landelijk plan voor de uitwerking), geeft de aios specifieke aandachtsgebieden aan in het individueel opleidingsplan (IOP). De aios documenteert de vorderingen in de competentieontwikkeling in het portfolio en zorgt in samenwerking met de opleider (gedurende de gehele stage) voor voldoende exposure voor de thema´s.

 


 1. Setting/Context (evt. locatiespecifiek aanvullen) (beschrijvend; dus niet als opsomming)
   
 

Beschrijving afdeling (bedden, routines)

De stage endoscopie vindt plaats op de afdeling MDL-endoscopie van het opleidingsziekenhuis. De afdeling beschikt over voldoende endoscopie kamers en voldoende aanbod van procedures om de AIOS MDL de mogelijkheid te bieden de gewenste vaardigheden binnen de doorvoor gestelde termijnen te behalen en inclusief certificaten volgens normering NVMDL. Op de afdeling is deskundig verpleegkundige ondersteuning zowel tijdens als buiten kantooruren (diensturen) beschikbaar. De afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVMDL en volgt de landelijke richtlijnen voor desinfectie van endoscopen. Onderhoud van endoscopische apparatuur vindt volgens een geprotocolleerd schema plaats. Waar van toepassing wordt volgends landelijke richtlijnen gewerkt met röntgenstraling en is een lokale stralingsdeskundige aanwezig.

 

Beschrijving activiteiten, verantwoordelijkheden aios

De AIO MDL verricht gedurende tenminste 3 dagdelen per week endoscopische procedures in overeenstemming met zijn of haar competentie niveau. In de endoscopie kamer geeft de AIOS leiding aan het team van verpleegkundigen en is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. Bij elke patiënt maakt en controleert de AIO de risico-inschatting t.a.v. sedatie, hemostase en infectie profylaxe. De AIOS is bekend met de lokale en NVMDL richtlijn sedatie en analgesie buiten de OK en past deze toe. DE AIO heeft een stage intensive care gevolgd en is tenminste gecertificeerd op BLS niveau (voorkeur ALS). Er is directe supervisie beschikbaar zoals voorgeschreven in het HOM rapport onder “Competentie voor de Endoscopist”. Nadat hieraan is voldaan, is supervisie op opgeleide van competentie niveau direct op afroep beschikbaar door aangewezen leden van de opleidingsgroep. Na certificering wordt de AIOS in staat geacht endoscopieën waarvoor gecertificeerd, zelfstandig uit te voeren maar blijft tijdens de opleiding supervisie op afroep beschikbaar.

 

Beschrijving type werk

De AIO MDL verricht op de afdeling endoscopie endoscopische diagnostische en therapeutische procedures volgens de indicaties en werkwijze voorgeschreven door de NVMDL en waar deze niet voorziet volgens de normen van de ASGE en ESGE. Tijdens de stage en opleiding endoscopie worden 3 fasen onderscheiden nl. ENDO 1, ENDO 2 en ENDO 3.

 

ENDO 1 is de fase (jaar 3 en jaar 4) van basis endoscopie waarin de AIO MDL onder veelal directe supervisie oesofagogastroduodenoscopieën en coloscopieën verricht. Deze fase wordt afgesloten met certificering voor oesafagogastroduodenoscopie en sigmo/coloscopie. Aan het einde van jaar 4 dient de AIO minimaal competent en gecertificeerd te zijn voor oesofagogastroduodenoscopieën.

 

 
 
 

ENDO 2 is de fase van algemene endoscopie waarbij veelal supervisie op afroep kan plaats vinden gezien het berechte competentie /certificatie niveau. In deze fase (jaar 4 en 5) worden de endoscopische vaardigheden op gebied van oesofagogastroduodenoscopie verder uitgebreid waarbij gestreefd wordt om competentie / certificering voor therapeutische oesofagogastroduodenoscopie te verkrijgen en op het gebied van therapeutische coloscopie vaardigheden op complexiteit niveau 2 van de ASGE (American Society of Gastrointestinal Endoscopy ) inclusief beperkte EMR (laesies 1-2 cm) te bereiken. Van de AIO wordt verwacht dat dit niveau aan het einde van jaar 5 is bereikt inclusief competentie / certificering voor coloscopie.

 

ENDO 3 is de fase van therapeutische endoscopie in jaar 5 en 6 van de opleiding MDL. In deze fase bouwt de AIO MDL zijn routine op gebied van ENDO 2 uit naar procedures welke zich in de complexiteit graden 2 en 3 van de ASGE te vinden zijn op gebied van oesofagogastroduodendoscopie en coloscopie. Afhankelijk van competentie, “natuurlijke” aanleg, ambitie, toekomstige werkomgeving/taken, kan op individuele basis worden besloten dat de AIO in deze fase naast oesofagogastroduodenscopie zijn of haar competenties uitbreidt naar ERCP of ERCP en EUS. Vooruitlopend op eventuele richtlijnen verwachten wij dat voor competentie op complexiteit niveau 1 en 2 voor ERCP en/of EUS circa 200 procedures noodzakelijk zullen zijn waarvan circa 100 onder directe supervisie. Deze procedures zullen worden verricht op aangewezen endoscopie programma’s in de regio (LUMC, MCH, HAGA) onder supervisie van leden van de opleidingsteams met deskundigheid of een aandachtsgebied (ERCP/EUS) interventie endoscopie.

 

Alle fasen van de stage endoscopie (ENDO 1, ENDO 2, ENDO 3) worden vooraf gegaan door de fase van zelfstudie, skilslab en skilslabinstructie waarvoor in het LUMC een skilslab beschikbaar is met verplichte literatuur (zie lijst), de complete video learning library van zowel ASGE als ESGE en een Simbionix Simulator met diverse modules voor zowel diagnostische als therapeutische oesofagogastroduodenoscopie, coloscopie, ERCP en EUS. Alvorens de AIOS MDL in de endoscopie kamer aan de nieuwe procedure cq interventie mag beginnen bij patiënten, dienen tenminste 50 relevante cq overeenkomstige procedures op de simulator te zijn verricht zoals geregistreerd in logboek Simbionix.

 

Competentie voor boven beschreven procedures kan worden vastgesteld indien de AIO MDL voldoet aan de normering zoals omschreven in het HOM rapport waarbij deze competentie middels OSATS is vastgelegd in het E-portfolio door 2 verschillende supervisoren op bekwaamheid niveau 4. Het initiatief voor deze OSATS en vaststellen dient nadrukkelijk uit te gaan van de AIO MDL welke daartoe een deskundige supervisor vraagt om de gewenste competentie te beoordelen en vast te leggen. Naast competentie wordt ook gestreefd naar certificering conform normen vastgesteld in HOM rapport waarbij de AIO MDL bij aanvang jaar 6 over alle certificaten op gebied van oesofagogastrodueodenoscopie en coloscopie dient te beschikken. Indien AIO MDL door omstandigheden niet aan eerder genoemde competentie en tijdsplanning kan voldoen, dient door AIO en opleider middels een op de AIO toegespitst IOP ervoor worden gezorgd dat de AIO alsnog het gewenste niveau bereikt. Indien noodzakelijk kan verlenging van de opleiding noodzakelijk zijn.

Tevens wordt gestimuleerd dat de AIO MDL deelneemt aan de workshops flexibele endoscopie van het Erasmus MC voor aanvang van de stage endoscopie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stage endoscopie vindt plaats op de afdeling endoscopie van het ziekenhuis. De afdeling beschikt over voldoende procedures om de AIOS MDL de mogelijkheid te bieden de gewenste certificaten te behalen.

Er is directe supervisie beschikbaar zoals voorgeschreven in het HOM rapport onder “Competentie voor de Endoscopist”. Nadat hieraan is voldaan, is supervisie op opgeleide van competentie niveau direct op afroep beschikbaar door aangewezen leden van de opleidingsgroep

 

 

 

Beschrijving samenwerking met anderen/andere andere afdelingen

Tijdens de stage endoscopie vindt een nauwe samenwerking plaats tijdens ENDO 1 en ENDO 2 met het skilslab van het LUMC wat tijdens de middagen ter verdieping ( 1 middag verplicht per week of één dag per 2 weken) ter beschikking staat voor AIOS MDL uit HagaZiekenhuis, HMC en LUMC. Tijdens ENDO 3 kan er behoefte ontstaan aan extra participatie/expositie aan programma’s met interventie endoscopieën (ERCP/EUS) waarbij de AIOS middagen ter verdieping kunnen doorbrengen in HagaZiekenhuis, HMC en LUMC. Er wordt zorg gedragen voor een balans tussen uitwisselingen in jaar 3 en 4 versus uitwisselingen in jaar 5 en 6 zodat aan de voorwaarde van tenminste 2 jaar opleiding in een academisch centrum wordt voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. LEERDOELEN

Medisch handelen

·       Kunnen toepassen van richtlijn analgesie en sedatie

·       Beschikken over vaardigheden op minimaal BLS niveau

·       Kunnen uitvoeren van behandelingen op gebied advanced endoscopie conform gewenste competentie niveau

·       Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van acute maag-darm-leverziekten.

·       Kennis en gebruik van de richtlijnen “acuut leverfalen”, “acute pancreatitis”, “bloedingen tractus digestivus”, “endoscopische ingrepen bij patiënten met antistolling”, “sedatie en/of analgesie bij endoscopische ingrepen”

·       Kunnen uitvoeren van een therapeutische oesophago-gastro-duodenoscopie, waaronder haemostase, verwijderen van corpora aliena, poliepectomie, dilatatie van oesophagusstricturen, plaatsen PEG, plaatsen applicatuur voor inwendige radiotherapie bij oesophaguscarcinoom, plaatsen van protheses bij oesophaguscarcinoom (facultatief).

·       Kunnen uitvoeren van een therapeutische colonoscopie, waaronder poliepectomie

Communicatie

·       Kan patiënt voorlichten over endoscopische behandelingsmethoden

·       Verkrijgt voor procedures informed consent conform vereisten WGBO

·       Patiënten met een acute ziekte kunnen begeleiden

Kennis en wetenschap

·       Werkt op basis van Evidence Based MEdicine

·       Werkt conform richtlijnen NVMDL en waar noodzakelijk conform richtlijnen ASGE en ESGE

Samenwerking

·       Kan leiding geven aan endoscopie team bestaande uit endoscopie verpleegkundigen, anesthesie verpleegkundige, technicus en collega’s.

Organisatie

·       Past endoscopische procedures doelmatig en conform indicaties en richtlijnen van de beroepsgroep toe.

Maatschappelijk handelen

·       Geeft voorlichting over algemene aspecten van endoscopisch onderzoek en de daarbij voorkomende complicaties

·       Past kostbare endoscopische therapeutische procedures toe na afweging van de te behalen winst (overleving, kwaliteit van leven) voor de patiënt.

Professionaliteit

·       In staat zijn een patiënt met angst voor endoscopisch onderzoek gerust te stellen, empathie voor hen te tonen en kunnen verdragen als de patiënt door pijn, angst en dergelijke het verloop van het onderzoek hindert

·       Kan omgaan met fouten en complicaties en volgt de richtlijnen van de beroepsgroep en het ziekenhuis.

 

 1. VAARDIGHEDEN
 • Reanimatie (BLS, stage Intensive Car in jaar 3)

Sedatie en analgesie “buiten OK” (ENDO 1, 2, 3)

 • Diagnostische oesofagogastroduodenoscopie (ENDO 1)
 • Therapeutische oesofagogastroduodenoscopie (ENDO 2, 3)
 • Diagnostische coloscopie (sigmoidoscopie) (ENDO 1, 2)
 • Therapeutische coloscopie (ENDO 2, 3)
 • Dubbel/Single Ballon endoscopie (ENDO 2, 3 )
 • Videocapsule endoscopie (ENDO 2, 3)
 • ERCP (optioneel, ENDO 3)
 • EUS (optioneel, ENDO 3)

 

 1. LEERMIDDELEN /LEERACTIVITEITEN

 

Verplicht landelijk onderwijs

 • Cursus stralenhygiëne (1x per opleiding)
 • Cursus flexibele endoscopie Erasmus MC (1x per opleiding)
 • Landelijk AIO MDL onderwijs Lunteren (1x per jaar, 3x per opleiding)
 • Landelijk cursorische onderwijs NVGE/Veldhoven (2x per jaar, 6x per opleiding)

 

Verplicht regionaal onderwijs

 • Lokale refereeravonden / Journal Clubs
 • Bespreking CATS
 • Lokaal AIOS onderwijs
 • Regionale CATS en Richtlijnbesprekingen ( 3 x per jaar)
 • Diner pensant (regionale casuïstiek) (3x per jaar)
 • Regionale Hepatologie bespreking ( Liver at the Beach) ( 3x per jaar)
 • Endoscopie programma’s onder supervisor
 • Onderwijs in sedatie
 • Onderwijs BLS (voorkeur ALS) tenzij reeds voldaan (stage Intensive Care)
 • Skilslab onderwijs / zelfstudie in LUMC
 • Cursus EZIS/elektronisch voorschrijven
 • Verplichte literatuur Endoscopie
 • Ochtendoverdrachten
 • HPB bespreking (wekelijks)
 • Oncologiebespreking (wekelijks)
 • Complicatiebespreking (maandelijks)

 


 1. TOETSEN (zie ook tabel 6.4 landelijk plan p.81) KBS gekoppeld aan canmeds
 • KPB ; patiëntvoorlichting, slecht nieuws gesprek
 • OSATS; minimaal 1 x per maand
 • Kennis cursus flexibele endoscopie/skilslab
 • KBS; (middels OSAT!) Minimaal hemostase (2x), poliepectomie (2x), verwijderen corpus alienum (1x). Optioneel: ERCP (stent, papillotomie, steenextractie), EUS (FNA), Colon dilitatie (anastaomose)/prothese, colon EMR, colon grote poliepectomie (>1 cm)
 • CAT; 1x (endoscopie onderwerp)
 • 360˚ beoordeling; 1x beoordeling tijdens ENDO 1 en ENDO 3
 • Voortganggesprekken met opleider
 • Voorgang en vaardigheden registratie in E-portfolio
 • Toetsen en actieve deelname verplicht onderwijs Veldhoven en AIOS dagen Lunteren

 

 1. BEGELEIDING EN EVALUATIE
 • Introductiegesprek
 • IOP bespreking supervisor per periode van 4 maanden.
 • Voortgangs- en jaargesprekken met opleider
 • Eindgesprek per afrondingsfase ENDO 1, ENDO 2, ENDO 3
 • Stagebeoordeling per 4 maanden supervisor (endoscopie / opleider)

 

 1. SUPERVISIE STAGE
  1. Hoofd/supervisor endoscopie afdeling
  2. Opleider (waarnemer)

 


 1. Supervisie zaal

 

 1. ALGEMEEN:

Ziekenhuis en plaats

HMC, locatie Westeinde ziekenhuis

Omvang stage

6-9 maanden in jaar 4, 5 of 6 (bij voorkeur jaar 5 of 6).

 

Plaats in de opleiding

LIJNSTAGE. De stage kan in   delen worden opgesplitst

Supervisoren

Dagelijkse supervisie door aangewezen vast lid van de opleidingsgroep

 

 1. THEMA’S EN COMPETENTIEDOMEINEN

Thema’s

ü   

1

Gastro-intestinale Oncologie

ü   

2

Inflammatoir darmlijden

ü   

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

ü   

4

Ischaemische aandoeningen

ü   

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

ü   

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

ü   

7

Aandoeningen van de pancreas

ü   

8

Aandoeningen van de galwegen

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

ü   

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

ü   

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

ü   

12

Voeding

ü   

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

ü   

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

 

15

Diagnostische endoscopie

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

Voor de invulling en uitwerking van de bij de thema´s behorende competenties voor deze stage (zie het landelijk plan voor de uitwerking), geeft de aios specifieke aandachtsgebieden aan in het individueel opleidingsplan (IOP). De aios documenteert de vorderingen in de competentieontwikkeling in het portfolio en zorgt in samenwerking met de opleider (gedurende de gehele stage) voor voldoende ervaring met en bestudering van de thema´s.

 


 

 1. Setting/Context

Beschrijving afdeling ( routines):

 

-          De klinische MDL afdeling bevindt zich op locatie Westeinde ziekenhuis van HMC een STZ ziekenhuis in de binnenstad van Den Haag. De klinische afdeling MDL beschikt over een eigen afdeling op de 7e etage met 16 klinische bedden, met uitloop voor acute opnames tot 20 bedden. Dagelijks visite lopen door AIOS met klinische zaalstage/ANIOS/AIOS Interne geneeskunde/SemiArtsen

-          Een maal per week grote visite met MDLartsen /klinische supervisoren

-          Een maal per week grote visite met 1 MDL arts

-          Regelmatig contact met andere specialisten en AIOS van andere specialismen in het belang van de patiëntenzorg

-          Dagelijkse opnames,contact met familie patiënten, samenwerking en teamwerk met verpleegkundigen

-          Verslaglegging en verslaggeving

-          Dagelijkse klinische besprekingen en ochtendrapport

-          Zie ook beschrijving klinische zaalstage

 

Beschrijving activiteiten, verantwoordelijkheden aios (ook ihkv begeleiding co´s)

 

Vanaf het derde opleidingsjaar(2 e jaar van de vervolgopleiding) superviseert de AIOS in totaal 6-9 maanden de MDL AIOS, de interne AIOS en de co-assistenten die zorg hebben voor de MDL patiënten op verpleegafdeling 7a.

De periode van supervisie wordt ook wel Supervisiestage genoemd

 

In principe worden alle patiënten primair met de superviserende AIOS besproken en pas in tweede instantie met de superviserende MDL arts

 

Beschrijving type werk (bijv. onderdeel van multidisciplinair team etc.)

 

De AIOS loopt 2 keer per week visite mee en neemt actief deel aan de grote visite op dinsdagochtend en doet daarnaast indien van toepassing consulten bij de interne, chirurgie- en patiënten op andere klinische afdelingen, tezamen of in overleg met de AIOS die de klinische zaalstage doet .

 

 • Dagelijkse supervisie van zorg voor MDL patiënten
 • Controle op Statusvoering( indien van toepassing EPD ).
 • Overleg (consultatie) met klinische supervisor (MDLartsen –stafleden;volgens roulerend schema).
 • Twee keer per week supervisie zaalvisite
 • Een maal per week bijwonen papieren visite
 • Een keer per week supervisie patiëntenpresentatie op grote visite
 • Overleg met superviserende MDL arts;
 • Dagelijkse ochtendrapporten
 • Dagelijkse Overdrachten

 

 

 

Beschrijving samenwerking met anderen/andere andere afdelingen

 

 • Bijwonen van         alle relevante besprekingen,MDO:Heelkunde Interne-MDL,MDL Röntgen bespreking, PA bespreking, oncologie-bespreking en hepatologie bespreking.
 • (Supervisie) consulten andere afdelingen
 • GE Röntgenbespreking
 • overleg in consulten met specialisten en AIOS van andere disciplines binnen en buiten MDO verband
 • Bewaking van de samenwerking van de gesuperviseerde AIOS met de klinische zaalstage met Verpleegkundigen en AIOS van andere disciplines.

 

Het accent ligt tijdens deze stage op het verdiepen van kennis en wetenschap: het bevorderen van deskundigheid en een bijdrage aan onderwijs. Het intensiveren van de professionaliteit: het reflecteren op eigen handelen en geven van feedback. Ook aspecten van organisatie en samenwerking komen daarbij naar voren.

 

 

 1. LEERDOELEN / competenties

Medisch handelen

De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.

 

Dit betekent het kunnen toepassen en overdragen van de kennis van de etiologie, inclusief risicofactoren, de pathologische anatomie, de pathosfysiologie, (inclusief indien dienstig immunologie), de symptomatologie, de diagnostiek, de behandeling (inclusief chirurgische, medicamenteuze en andere behandelingsmodaliteiten, waaronder indien van toepassing radiotherapie) en de prognose van ziekten en   aandoeningen binnen de competentie van de MDL arts, in zoals aangegeven onder de Thema’s 1 t/m 8,   resp. 10 t/m 14, zie boven.                                                                                    

Kennis en gebruik van de richtlijnen van NVMDL, CBO en andere geaccepteerde richtlijnen.

 

Meer toegespitst op deze stage:

In behandelsituaties toepassen van kennis en vaardigheden maar ook het leren geven van supervisie omtrent de anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvragen vervolgonderzoek, statusvoering en het maken van adequaat beleid rondom een MDL patiënt.

Communicatie

Het invoelend en begrijpend superviseren en bijsturend en deelnemend begeleiden van de gesuperviseerden bij de empathische zorg voor- en begeleiding van patiënten met acute of chronische ziekten, inclusief maligniteiten, het leren omgaan met rouw, verdriet, angsten, onzekerheid, boosheid van patiënten en hun verwanten, maar ook het leren omgaan met de onzekerheden van de gesuperviseerde AIOS.

 

Supervisie van voorlichting aan patiënten , familie, andere zorgverleners, over risico’s, diagnostische   en reguliere behandelingsmodaliteiten

 

Supervisie van de slecht nieuws gesprekvoering.

Kennis en wetenschap

Een bijdrage leveren aan het onderwijs aan AIOS en andere (co) assistenten en medewerkers binnen de organisatie.

 

Op juiste wijze feedback geven aan AIOS en andere (co) assistenten, medewerkers en leden van de opleidingsgroep.

 

Superviseren op basis van Evidence Based Medicine en patiënt centered medicine.

 

Leert en bewaakt de kritische beschouwing van Medische informatie

 

Bijdragen aan de verbreding en ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis van de gesuperviseerde AIOS.

 

Bijhouden van een en persoonlijk bij- en nascholingsplan.

Samenwerking

Goed kunnen samenwerken met collega’s en andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis waaronder chirurgen, oncologen, radiologen,internisten, radiotherapeuten, klinische genetici, huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen,nurse practitioners, endoscopie assistenten en andere specialisten en medewerkers.

 

In het bijzonder goed kunnen samenwerken in multidisciplinair overleg met deze en zo mogelijk andere beroepsgroepen.,

 

De superviserende AIOS ziet toe op doelmatig overleg met collegae en andere zorgverleners van de gesuperviseerde AIOS.

Dit betekent dat de superviserend AIOS mee-beoordeeld en corrigeert waar nodig.

Feedback geven aan de gesuperviseerde AIOS over samenwerking met collega’s, regelmatig overleggen, waarbij de werkafspraken bij intercollegiale consulten en na MDO effectief en duidelijk zijn.

 

Goed samenwerken in een team met verpleegkundigen, andere klinische medewerkers met respect voor hun vaardigheden en beperkingen, leidend tot effectieve interdisciplinaire keten zorg.

 

De superviserende AIOS past hierin op juiste wijze sturende technieken toe en leert adequaat te delegeren.

Organisatie

Optimalisering van de zorglogistiek, doelmatige diagnostiek, wakend voor over- en onderdiagnostiek.

 

De superviserend AIOS werkt doeltreffend en doelmatig binnen het ziekenhuis

·         Leert de organisatie van de klinische afdeling te overzien

·         Leert supervisietaken te combineren met andere werkzaamheden zoals poliklinische spreekuren, endoscopie programma’s en klinische werkzaamheden.

De AIOS leert daarbij om effectief en doelmatig om te gaan met de informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en bij- en nascholing.

Maatschappelijk handelen

De superviserend AIOS heeft kennis van- en kan voorlichting geven over patiëntenorganisaties, gebruik maken van brochures, folders, e.d.

 

Kan voorlichting geven over gevolgen van de ziekte, de prognose, de invloed op andere aspecten van het bestaan , de voor- en nadelen van aanvullende diagnostiek en behandelingen.

 

De AIOS draagt deze kennis over aan de gesuperviseerde AIOS.

De AIOS handelt volgens relevante wettelijke bepalingen .

De superviserende   AIOS treedt adequaat op bij incidenten in de zorg en kan hierin ook de gesuperviseerde AIOS bijstaan en scholen.

Professionaliteit

De superviserende AIOS:

-      Leert ook in deze stage de juiste balans tussen persoonlijke en professionele rollen te bewaken.

-      De AIOS toont flexibiliteit en geeft feedback.

-      Leert te reflecteren op zijn eigen handelen.

-      Stelt zich toetsbaar op.

-      Leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn

handelingen.

-      Onderhoudt zijn kennis en vaardigheden volgens de normen van zijn wetenschappelijke vereniging.

-      Evalueert eigen behandelresultaten.

-      Draagt bij aan de   complicatieregistratie volgens de normen van de NVMDL.

-      Herkent en leert omgaan met ethische dilemma’s .

 

Meer toegespitst op deze stage:

De superviserende AIOS ontwikkelt adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag en draagt bij aan het op integere, oprechte en betrokken wijze   leveren van hoogstaande patiëntenzorg .

 

De superviserende AIOS draagt bij aan het (leren) begeleiden van patiënten met chronische ziekten en maligniteiten op een empathische wijze en instrueert daarin de gesuperviseerde AIOS, semiartsen en coassistenten.

 

De superviserende AIOS ontwikkelt kennis van eigen grenzen en leert te verwijzen   naar collegae met meer specifieke kennis en kunde en zal er aan bijdragen dat ook de gesuperviseerde AIOS, semiartsen, coassistenten deze kennis en vaardigheden ontwikkelen.

 

Leert   kennis en vaardigheden met betrekking tot stervensbegeleiding te ontwikkelen en over te dragen, leert gesprekken over euthanasie te voeren over andere ethische dilemma’s; ontwikkelt inzicht in ethische normen en is in staat om dit in besluitvorming te betrekken.

Stelt zich   op de hoogte van de behandeling van chronische pijn;

leert goed onderscheid te maken tussen pluis en niet pluis en dit over te dragen op de gesuperviseerde AIOS/semiartsen/coassistenten.

 

Ontwikkelt een adequate handelingssnelheid en bekwaamheid.

 

Ontwikkelt begrip voor en tolerantie van gedrag van patiënten die door angst en pijn of achtergrond niet in staat zijn tot effectieve behandelrelaties.

 

Leert om te gaan met klachten, complicaties en de gevolgen daarvan en instrueert daarin ook anderen.

 

 

 1. VAARDIGHEDEN
 • Reflectie op eigen functioneren.
 • Adequaat geven van feedback
 • Geven van onderwijs
 • Delegeren van werkzaamheden.

 

 

 1. LEERMIDDELEN /LEERACTIVITEITEN

Patiëntgebonden leeractiviteiten:

 • Communicatie met aios MDL, aios Interne en coassistenten
 • Organisatie van eigen werk
 • Poliklinische statusvoering: maakt zelfstandig verslag t.b.v. medische status
 • samenwerking met huisartsen en andere specialisten

 

Niet- patiëntgebonden leeractiviteiten:

 • zelfstudie n.a.v. casuïstiek
 • begeleiding,instructie en scholing van coassistenten, semi-artsen
 • samenwerking met verpleegkundigen van de afdeling
 • onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen en andere medewerkers
 • Begeleidt jongerejaars in het presenteren van een patiënt.

 

Besprekingen en overlegsituaties:

 • overdracht en ochtendrapport MDL
 • complicatie besprekingen
 • MDL oncologiebespreking
 • MDL radiologie en PA bespreking
 • referaat en CAT, probleem- patiëntbespreking
 • Heelkundige MDL bespreking
 • Opleidingsvergadering
 • Zit teambespreking zelfstandig voor.

 

 • Verplicht locaal/ regionaal Onderwijs:
 • MDL onderwijs lokaal
 • Discipline overstijgend onderwijs

 

 • regionaal onderwijs en bijscholing:
 • regionale MDL refereeravonden LUMC/Diner Pensant/MMW-North Sea Gut club (8x per jaar),

 

Verplicht landelijk Onderwijs

 • Cursus stralenhygiëne, eenmalig
 • Landelijk cursorisch onderwijs NVGE, wetenschappelijke vereniging ( voor- en najaarsvergadering NVGE);Veldhoven, 2x per jaar; minimaal 6x tijdens opleiding
 • Landelijk onderwijs Lunteren 1x/jaar, minimaal 3x tijdens opleiding
 • Cursus klinische hepatologie NVH, 1x tijdens opleiding
 • Cursus stralenhygiëne, 1x tijdens opleiding
 • Hands-on basiscursus flexibele endoscopie, 1x tijdens opleiding
 • Casuïstiek NVGE/ Utrecht casuïstiek patiëntbesprekingen NVGE Utrecht

 

 

 1. TOETSEN

Continue zelfreflectie

KPB

360º beoordeling. Verdieping van samenwerking, communicatie, kennis en wetenschap (bevordert de deskundigheid van studenten, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg) en professionaliteit.

Verdieping van:

 • de relatie met andere assistenten
 • de relatie met andere stafleden
 • de attitude t.o.v. verpleegkundigen
 • de attitude t.o.v. paramedische medewerkers
 • de attitude t.o.v. patiënten

 

 1. BEGELEIDING EN EVALUATIE
 • Introductiegesprek en bespreken individueel opleidingsplan (IOP)
 • Voortgangsgesprekken, twee keer in het vierde, vijfde, zesde jaar.
 • De supervisor zal gedurende een supervisie periode minimaal één KPB per maand invullen.

 

 

 1. SUPERVISIE STAGE

Door vast lid van het opleidingsteam volgens een roulerend schema.

 

10.WEEKSCHEMA

Zie schema bij zaalstage, waarbij AIOS meeloopt met de visite op maandag en woensdag.

 

 

 1. Dienst stage

 

 1. ALGEMEEN:

Ziekenhuis en plaats

HMC

Omvang stage

Jaar 3 tot en met 6. 1 dag in de week

Plaats in de opleiding

Lijnstage

Supervisoren

Supervisie door een van de leden van de opleidingsgroep (dienstdoende MDL arts)

 

 1. THEMA’S EN COMPETENTIEDOMEINEN

Thema’s

 

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

P

2

Inflammatoir darmlijden

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

P

4

Ischaemische aandoeningen

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

P

7

Aandoeningen van de pancreas

P

8

Aandoeningen van de galwegen

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

P

12

Voeding

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

P

15

Diagnostische endoscopie

P

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

P

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

Voor de invulling en uitwerking van de bij de thema´s behorende competenties voor deze stage (zie het landelijk plan voor de uitwerking), geeft de aios specifieke aandachtsgebieden aan in het individueel opleidingsplan (IOP). De aios documenteert de vorderingen in de competentieontwikkeling in het portfolio en zorgt in samenwerking met de opleider (gedurende de gehele stage) voor voldoende exposure voor de thema´s.

 


 

 1. Setting/Context HMC

 

Beschrijving afdeling

De AIOS MDL is tijdens dienstmomenten telefonisch bereikbaar waarbij hij/zij fungeert als achterwacht voor de dienstdoende assistent interne geneeskunde bij 1. patiënten die zich presenteren op de SEH met MDL gerelateerde ziekten, 2. acute consulten MDL in het ziekenhuis en 3. problematiek op de afdeling Maag- darm- leverziekten.

 

Beschrijving activiteiten, verantwoordelijkheden aios (ook ihkv begeleiding co´s)

De dienst voor de MDL wordt aangevangen 3 maanden nadat de AIOS begonnen is met zijn opleiding Maag/ darm/ en leverziekten, dat wil zeggen in het derde jaar van de opleiding. De AIOS dient hiervoor logistiek voldoende wegwijs gemaakt te worden m.b.t. gang van zaken op de verpleegafdeling maag- darm- leverziekten, de SEH en de endoscopie afdeling. Alle patiënten die zich op de SEH presenteren met MDL problematiek worden in eerste instantie door de AIOS interne overlegd met de AIOS MDL, waarna de AIOS MDL altijd telefonisch overlegd met de dienstdoende MDL arts, waarbij diagnose en het ingezette beleid worden getoetst door de dienstdoende MDL arts. Bij acute problemen of endoscopieën komt de AIOS samen met de superviserende MDL-arts in huis en verricht de AIOS waar mogelijk zoveel mogelijk zelf de endoscopie. Diensten door de week lopen van 18.00 tot 8.15 de volgende dag. De AIOS draagt zorg voor de ochtendoverdracht MDL. De weekdienst vindt gemiddeld 1x per week plaats. Weekenddiensten lopen van zaterdagochtend 09.00 tot maandagochtend 8.15 en vinden gemiddeld 1x per 6 weken plaats onder begeleiding van verschillende MDL-artsen. De AIOS loopt in het weekend zelfstandig visite op de verpleegafdeling MDL en overlegt alle opgenomen patiënten met de superviserend MDL-arts. Nieuwe opnames zullen daarbij ook altijd binnen 24 uur door een van de leden van het opleidingsteam (lees dienstdoende MDL arts) gezien worden. Op maandagochtend is de AIOS MDL aanwezig voor de ochtendoverdracht, waarna hij/zij de rest van de dag compenseert. De stage wordt gedurende jaar 3 tot en met 6 vervuld en loopt parallel aan de andere stages, zaalstage, polikliniek, endoscopie, advanced endoscopy en zaal supervisie.

 

Beschrijving samenwerking met anderen/andere andere afdelingen

Effectieve en prettige communicatie met dienstdoende arts assistenten interne geneeskunde maar ook verpleegkundigen van de SEH en klinische afdelingen alsmede AIOS en medisch specialisten van andere afdelingen. Bijwonen van alle relevante besprekingen,MDO:Heelkunde Interne-MDL,MDL Röntgen bespreking, PA bespreking, oncologie-bespreking, hepatologie en IBD bespreking. Overleg in consulten met specialisten en AIOS van andere disciplines binnen en buiten MDO verband

 

Het accent ligt tijdens deze stage op het verdiepen van medische kennis,communicatie en samenwerking. Uiteraard komen ook de competenties kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen en organisatie aan de orde.

 

 

 

 1. LEERDOELEN / competenties

 

Medisch handelen

De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van acute maag-darm-leverziekten.

Kennis en gebruik van de richtlijnen “acuut leverfalen”, “acute pancreatitis”, “bloedingen tractus digestivus”, “endoscopische ingrepen bij patiënten met antistolling”, “sedatie en/of analgesie bij endoscopische ingrepen”

Kunnen uitvoeren van een therapeutische oesophago-gastro-duodenoscopie, waaronder haemostase, verwijderen van corpora aliena, poliepectomie, dilatatie van oesophagusstricturen, plaatsen PEG, plaatsen applicatuur voor inwendige radiotherapie bij oesophaguscarcinoom, plaatsen van protheses bij oesophaguscarcinoom (facultatief).

Kunnen uitvoeren van een therapeutische colonoscopie, waaronder poliepectomieToegespitst op deze stage: Leren acute MDL-ziekten juist in te schatten en zorg te dragen voor de eerste opvang van een acuut verwezen patiënt. Analyseren MDL ziekten bij patiënten verwezen door huisarts en andere specialisten, door gebruik te maken van noodzakelijke aanvullende diagnostiek. Leren van acute endoscopische verrichtingen. Voordragen van patiëntencasuïstiek tijdens het ochtendrapport, onder supervisie van de dienstdoende MDL-arts. Daarnaast dient de AIOS ook inzicht te hebben in zijn eigen medisch handelen Gebruiken richtlijnen NVMDL , CBO en andere geaccepteerde richtlijnen.

Communicatie

Overleg met supervisor of het voorgestelde beleid juist is. Adequaat overdragen van de zorg voor patiënt aan verpleging en de collegae. Patiënten voorlichten over endoscopische behandelingsmethoden, kan een slecht nieuws gesprek voeren, rouwverwerking herkennen en daarmee omgaan, omgaan met verdriet, angst of onzekerheid en boosheid van patiënten en hun verwanten.

Kennis en wetenschap

Werken op basis van Evidence Based Medicine en patient centered medicine. Medische informatie kritisch kunnen beschouwen. De wetenschappelijke vakkennis verbreden en ontwikkelen. Een persoonlijk bij- en nascholingsplan bijhouden

Samenwerking

Goed kunnen samenwerken met collega’s en andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis waaronder met chirurgen, oncologen,radiologen,internist-infectiologen, radiotherapeuten,klinische genetici, huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen,nurse practitioners,endoscopie assistenten en andere specialisten en medewerkers. In het bijzonder goed kunnen samenwerken in multidisciplinair overleg met deze en zo mogelijk andere beroepsgroepen.

Organisatie

Optimalisering van de zorglogistiek,doelmatige diagnostiek,wakend voor over- en onderdiagnostiek. Leren omgaan met stress tijdens pieken in de werkbelasting, door prioriteiten te stellen in de te verrichten werkzaamheden.

Maatschappelijk handelen

Kennis van en voorlichting geven over patiëntenorganisaties,brochures,folders;

voorlichting geven over gevolgen van de ziekte voor keuringen, verzekeringen, arbeidsgeschiktheid; voorlichting over levensstijl,voeding,preventie en behandeling.

Professionaliteit

Inzicht in eigen handelen. Empathische Begeleiding van patiënten. Kennis van eigen grenzen en verwijzen naar collegae met meer specifieke kennis en kunde. Stervensbegeleiding, gesprekken over euthanasie; Goed onderscheid kunnen maken tussen pluis en niet pluis. Adequate handelingssnelheid en bekwaamheid. Begrip voor en tolerantie van gedrag van patiënten die door angst en pijn of achtergrond niet in staat zijn tot effectieve coöperatie binnen de behandeling. Leren omgaan met klachten, complicaties en de gevolgen daarvan.

 

 


 

 1. VAARDIGHEDEN
 • Voorschrijven geneesmiddelen
 • Indicatie stelling van endoscopisch onderzoek en behandeling (gastroscopie, colonoscopie, endo echografie en ERCP)
 • Onder (in) directe supervisie doen van anamnese, lichamelijk onderzoek, maken van een differentiaal diagnose, doen van voorstel tot onderzoek, therapie en opname
 • Voorlichting over diagnostiek en behandeling
 • Begeleiding van patiënten
 • Reanimatie
 • Inbrengen maagsonde
 • Diagnostische ascitespunctie (onder supervisie)
 • Ascitesdrainage (onder supervisie)

 

 1. LEERMIDDELEN /LEERACTIVITEITEN

Behoudens de eerder beschreven stage specifieke leeractiviteiten en verplicht lokaal/regionaal en landelijk onderwijs, is er is dagelijks een ochtend overdracht waarbij alle nieuw opgenomen patiënten besproken worden door de dienstdoende AIOS die de patiënten presenteert onder supervisie van de dienstdoende MDL arts. Alle patiënten die zich op de SEH presenteren voor de MDL/arts worden telefonisch altijd overlegd met de dienstdoende MDL arts, waarbij diagnose en het ingezette beleid worden getoetst. Bij acute problemen of endoscopieën komt de AIOS samen met de superviserende MDL-arts in huis en verricht waar mogelijk zoveel mogelijk zelf de endoscopie.

 

 1. TOETSEN
 • KPB (dienst, endoscopie).
 • 1 CAT
 • 360˚ beoordeling (na 3-4 maanden zaalstage)
 • Introductie, voortgang- en eindgesprekken met stage begeleider
 • Voortgang- en jaargesprekken met opleider
 • Voorgang en vaardigheden registratie in E-portfolio
 • Toetsen en actieve deelname verplicht onderwijs Veldhoven en AIOS dagen Lunteren

 

 1. BEGELEIDING EN EVALUATIE

Opleidingsgesprekken

Tijdens de opleiding vinden de volgende formele gesprekken plaats: Kennismaking- en introductiegesprek. Tijdens het introductiegesprek bespreekt de (plaatsvervangend) opleider met de AIOS verschillende onderwerpen, zoals: dit lokale opleidingsplan, het persoonlijk opleidingsplan en het portfolio van de AIOS, de organisatie van de MDL groep, de administratie en de MDL introductieklapper. Voortgangsgesprekken, waarbij de voortgang van de opleiding besproken wordt en nieuwe afspraken voor de volgende opleidingsperiode gemaakt kunnen worden. Beoordelingsgesprekken. Zowel de voortgangsgesprekken als de jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling worden gevoerd aan de hand van de daarvoor beschikbare MSRC formulieren.

 

 

 

 

 1. SUPERVISIE STAGE

De supervisor van de dienst is altijd de dienstdoende MDL arts. Indien er een ERCP verricht moet worden zal 1 van de in ERCP gespecialiseerde MDL artsen dit samen met de AIOS doen. Overleg over de indicatie zal in eerste instantie met de dienstdoende MDL arts plaats vinden.

 1. WEEKSCHEMA

Voor de AIOS die dienst heeft is geen vast weekschema, aangezien het doen van dienst parallel verloopt aan een van de andere stages. Voor het weekschema wordt dan ook verwezen naar het schema van de desbetreffende stage. Wel zal er voor de diensten gecompenseerd worden in tijd zodanig dat het werktijden besluit niet overschreden zal worden.

 

 1. Consulten stage

 

 1. ALGEMEEN:

Ziekenhuis en plaats

HMC

Omvang stage

Jaar 3 tot en met 6. 1 dag in de week

Plaats in de opleiding

Lijnstage.

Supervisoren

Supervisie door een van de leden van de opleidingsgroep

 

 1. THEMA’S EN COMPETENTIEDOMEINEN

Thema’s

 

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

P

2

Inflammatoir darmlijden

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

P

4

Ischaemische aandoeningen

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

P

7

Aandoeningen van de pancreas

P

8

Aandoeningen van de galwegen

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

P

12

Voeding

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

 

15

Diagnostische endoscopie

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

 

Voor de invulling en uitwerking van de bij de thema´s behorende competenties voor deze stage (zie het landelijk plan voor de uitwerking), geeft de aios specifieke aandachtsgebieden aan in het individueel opleidingsplan (IOP). De aios documenteert de vorderingen in de competentieontwikkeling in het portfolio en zorgt in samenwerking met de opleider (gedurende de gehele stage) voor voldoende exposure voor de thema´s.

 


 

 1. Setting/Context HMC

 

Beschrijving afdeling

De consulten stage wordt gedurende jaar 3 tot en met 6 vervuld en loopt parallel aan de stage polikliniek – endoscopie en zaal supervisie. Consulten worden verricht op alle klinisch afdelingen van HMC, locatie Westeinde. De meeste consulten zullen worden verricht op de klinische afdelingen Heelkunde, Interne geneeskunde en Intensive care, maar kunnen in principe op alle afdelingen plaats vinden. Daarnaast is het mogelijk dat de AIOS in consult wordt gevraagd op de SEH.

 

Beschrijving activiteiten, verantwoordelijkheden aios (ook ihkv begeleiding co´s)

De AIOS zal gedurende zijn opleiding minimaal 1 dag in de week verantwoordelijk zijn voor de consulten die aangevraagd worden door andere specialismen uit de kliniek. In het EPD zal verslaglegging plaats vinden waarin anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, conclusie en beleid genoteerd worden. Dagelijkse zullen alle consulten met een supervisor besproken worden en het beleid geaccordeerd. De AIOS informeert zowel patiënt als aanvragend arts over het uitgebrachte advies en vervolgd “zijn” patiënten tot aan ontslag of het moment dat het consult beëindigd is. Gedurende de consultenstage dient de AIOS aan het eind van de periode te beschikken over voldoende kennis om andere specialismen te ondersteunen bij MDL problemen, indicaties te kunnen stellen voor aanvullend onderzoek en gefundeerd advies uit te brengen naar collega specialisten.

 

Beschrijving type werk (bijv. onderdeel van multidisciplinair team etc.)

De AIOS gaat bij alle patiënten langs waar hij door collega AIOS of medisch specialisten in consult wordt gevraagd. De AIOS verricht anamnese, lichamelijk onderzoek bij de patiënt en formuleert op basis van deze gegevens en mogelijk aanvullend onderzoek een conclusie en beleid. Dit beleid wordt besproken met de superviserende MDL arts en hierna wordt door de AIOS een advies uitgebracht aan de aanvrager van het consult. Hiertoe wordt een adequate statusvoering verwacht, Dagelijkse supervisie door een van de MDL-artsen, aanwezigheid bij het dagelijkse ochtendrapport en het bijwonen van besprekingen.

 

Beschrijving samenwerking met anderen/andere andere afdelingen

Effectieve en prettige communicatie met aanvragende afdelingen waaronder verpleegkundigen en AIOS/medisch specialisten. Bijwonen van alle relevante besprekingen,MDO:Heelkunde Interne-MDL,MDL Röntgen bespreking, PA bespreking, oncologie-bespreking, hepatologie en IBD bespreking. Overleg in consulten met specialisten en AIOS van andere disciplines binnen en buiten MDO verband.

 

Het accent ligt tijdens deze stage op het verdiepen van medische kennis,communicatie en samenwerking. Uiteraard komen ook de competenties kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen en organisatie aan de orde.

 

 

 

 1. LEERDOELEN / competenties

 

Medisch handelen

De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.

 

Dit betekent het kunnen toepassen en overdragen van de kennis van de etiologie, inclusief risicofactoren, de pathologische anatomie, de pathosfysiologie, (inclusief indien dienstig immunologie), de symptomatologie, de diagnostiek, de behandeling (inclusief chirurgische, medicamenteuze en andere behandelingsmodaliteiten, waaronder indien van toepassing radiotherapie) en de prognose van ziekten en   aandoeningen binnen de competentie van de MDL arts, in zoals aangegeven onder de Thema’s 1 t/m 8,   resp. 10 t/m 14, zie boven.                                                                                      

Kennis en gebruik van de richtlijnen van NVMDL, CBO en andere geaccepteerde richtlijnen.

 

Meer toegespitst op deze stage:

In behandelsituaties toepassen van kennis en vaardigheden omtrent de anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvragen vervolgonderzoek, statusvoering en het maken van adequaat beleid rondom een MDL patiënt.

Communicatie

Patiënten voorlichten over endoscopische behandelingsmethoden, kan een slecht nieuws gesprek voeren, rouwverwerking herkennen en daarmee omgaan, omgaan met verdriet, angst of onzekerheid en boosheid van patiënten en hun verwanten. Kan patiënten met chronische vaak invaliderende ziekten begeleiden en voorlichten, maar ook patiënten met ernstige en vaak acute ziekte begeleiden. De overwegingen voor behandeling van chronische ischaemie met de patiënt kunnen bespreken. Voorlichting kunnen geven over voeding, kunstmatige orale en/of totale parenterale voeding.

Kennis en wetenschap

Werken op basis van Evidence Based Medicine en patient centered medicine. Medische informatie kritisch kunnen beschouwen. De wetenschappelijke vakkennis verbreden en ontwikkelen. Een persoonlijk bij- en nascholingsplan bijhouden

Samenwerking

Goed kunnen samenwerken met collega’s en andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis waaronder met chirurgen, oncologen,radiologen,internist-infectiologen, radiotherapeuten,klinische genetici, huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen,nurse practitioners,endoscopie assistenten en andere specialisten en medewerkers. In het bijzonder goed kunnen samenwerken in multidisciplinair overleg met deze en zo mogelijk andere beroepsgroepen.

Organisatie

Optimalisering van de zorglogistiek,doelmatige diagnostiek,wakend voor over- en onderdiagnostiek.

Maatschappelijk handelen

Kennis van en voorlichting geven over patiëntenorganisaties,brochures,folders;

voorlichting geven over gevolgen van de ziekte voor keuringen, verzekeringen, arbeidsgeschiktheid; voorlichting over levensstijl,voeding,preventie en behandeling.

Professionaliteit

Empathische Begeleiding van patiënten met chronische ziekten,kennis van eigen grenzen en verwijzen naar collegae met meer specifieke kennis en kunde. Stervensbegeleiding,gesprekken over euthanasie;behandeling van chronische pijn;goed onderscheid kunnen maken tussen pluis en niet pluis. Adequate handelingssnelheid en bekwaamheid.   Begrip voor en tolerantie van gedrag van patiënten die door angst en pijn of achtergrond niet in staat zijn tot effectieve cooperatie binnen de behandeling.

Leren omgaan met klachten, complicaties en de gevolgen daarvan.

 


 1. VAARDIGHEDEN
 • Voorschrijven geneesmiddelen
 • Indicatie stelling van endoscopisch onderzoek en behandeling (gastroscopie, colonoscopie, endo echografie en ERCP)
 • Onder (in) directe supervisie doen van anamnese, lichamelijk onderzoek, maken van een differentiaal diagnose, doen van voorstel tot onderzoek en therapie
 • Voorlichting over diagnostiek en behandeling
 • Begeleiding van patiënten
 • Reanimatie
 • Inbrengen maagsonde
 • Diagnostische ascitespunctie (onder supervisie)
 • Ascitesdrainage (onder supervisie)

 

 1. LEERMIDDELEN /LEERACTIVITEITEN

Stage specifieke leeractiviteiten

 • introductie opleider/oudere AIOS
 • dagelijksesupervisie van consulten door MDL arts
 • twee maal per week grote visite
 • klinische statusvoering
 • Multi disciplinaire patiënten besprekingen
 • overdrachten MDL
 • wekelijkse Heelkunde –MDL-Interne overleg
 • probleempatiënt/poli bespreking
 • besprekingen: radiologie, oncologie, pathologie
 • incident- en complicatiebespreking

 

 • gesprekken voeren met patiënten en familie
 • omgang met co-assistenten/semi-artsen
 • aanvragen röntgen onderzoek
 • zelfstudie n.a.v. casuistiek

 

 • Zelfstudie, afdelingsprotocollen, skilslab
 • Lezen klinische MDL tijdschriften, raadplegen handboeken en gebruik elektronische bibliotheek

 

Verplicht lokaal/regionaal onderwijs

 • Lokale refereeravonden
 • Bespreking CATS
 • Lokaal AIOS onderwijs
 • Lokale complicatie besprekingen
 • Regionale CATS en Richtlijnbesprekingen ( 3 x per jaar)
 • Diner pensant (regionale cauistiek) (3x per jaar)
 • Regionale Hepatologie bespreking ( Liver at the Beach) ( 3x per jaar)
 • Skilslab onderwijs / zelfstudie in LUMC
 • Cursus EZIS/elektronisch voorschrijven

 

Verplicht landelijk onderwijs

 • Cursus stralenhygiëne, eenmalig
 • Landelijk cursorisch onderwijs NVGE Veldhoven 2x/jaar, minimaal 6x tijdens opleiding
 • Landelijk onderwijs Lunteren 1x/jaar, minimaal 3x tijdens opleiding
 • Cursus klinische hepatologie NVH, 1x tijdens opleiding
 • Cursus stralenhygiëne, 1x tijdens opleiding
 • Hands-on basiscursus flexibele endoscopie, 1x tijdens opleiding
 • Casuïstiek NVGE/ Utrecht

 

 1. TOETSEN (zie ook tabel 6.4 landelijk plan p.81) KPB gekoppeld aan canmeds
 • KPB (overdracht, dienst, grote visite, MDO) minimaal 1 KPB per maand
 • 1 CAT
 • 360˚ beoordeling (na 3-4 maanden zaalstage)
 • Introductie, voortgang- en eindgesprekken met stage begeleider
 • Voortgang- en jaargesprekken met opleider
 • Voorgang en vaardigheden registratie in E-portfolio
 • Toetsen en actieve deelname verplicht onderwijs Veldhoven en AIOS dagen Lunteren

 

 1. BEGELEIDING EN EVALUATIE

Opleidingsgesprekken

Tijdens de opleiding vinden de volgende formele gesprekken plaats: Kennismaking- en introductiegesprek. Tijdens het introductiegesprek bespreekt de (plaatsvervangend) opleider met de AIOS verschillende onderwerpen, zoals: dit lokale opleidingsplan, het persoonlijk opleidingsplan en het portfolio van de AIOS, de organisatie van de MDL groep, de administratie en de MDL introductieklapper. Voortgangsgesprekken, waarbij de voortgang van de opleiding besproken wordt en nieuwe afspraken voor de volgende opleidingsperiode gemaakt kunnen worden. Beoordelingsgesprekken. Zowel de voortgangsgesprekken als de jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling worden gevoerd aan de hand van de daarvoor beschikbare MSRC formulieren.

 

Tevens zijn er na de vooropleiding Inwendige Geneeskunde drie ijkpunten voor toetsing:

 

 1. SUPERVISIE STAGE

De supervisor wisselt per 6 maanden volgens rooster, de consulten begeleider is bij voorkeur diegene die niet de kliniekstage of poliklinische stage superviseert.

 

 1. WEEKSCHEMA

Voor de AIOS die het consulten sein draagt is geen vast weekschema, aangezien het doen van consulten parallel verloopt aan een van de andere stages. Voor het weekschema wordt dan ook verwezen naar het schema van de desbetreffende stage.

 

 

Bijlage

 

Relatie stages, opleidingsactiviteiten, beheersingsniveaus en toetsing

Overzicht jaar 3

Klinische

setting

Activiteiten

Thema’s

Inhoudelijke focus / KBS

toetsing

BN

Portfolio (eind jaar 1)

Zaal

(6 maanden)

·           introductie opleider/oudere AIOS

·           dagelijkse klinische ronde/visite,

·           een maal per week grote visite,

·           een maal per week papieren visite

·           klinische statusvoering

·           gesprekken met patiënten en familie

·           omgang met co-assistenten/semi-artsen

·           aanvragen intercollegiale consulten

·           röntgen onderzoek aanvragen

·           zelfstudie n.a.v. casuistiek

·           klinische ontslagbrieven

1 t/m 8

 

10 t/m 14

 

(evt splitsen in kwartalen)

 

Zelfreflectie

KPB

360 FB

OSATS

CAT

 

(zie ook toetkaarten in HOM)

 

 

4                     x voortgangsgesprekken

x eindgesprek

x modelbrief

 

 

12 KPB´s

X OSATS

2 CAT

1 referaat

1 reflectie

Toets en en deelname verklaring Veldhoven en aiosdagen Lunteren

X examens

1 evaluatieformulieren 3600

 

Polikliniek

 

 

 

 

 

Dienst

 

 

 

 

 

Endoscopie

 

 

 

 

 

Patienten

administratie

 

 

 

 

 

Wetenschap/

verdieping

 

 

 

 

 


Bijlage 1 Competentie Medisch Handelen per thema

 

 

Thema

Zaalstage

 

 

Poli

Endoscopische

verrichtingen

Diensten

consulten

Supervisie

zaal

 

 

 

 

 

 

Opbouwfase algemene MDL

 

 

 

1

Gastro-intestinale Oncologie

P

P

 

P

 

P

 

 

2

Inflammatoir darmlijden

P

P

 

P

 

P

 

 

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

P

P

 

P

 

P

 

 

4

Ischaemische aandoeningen

P

P

 

P

 

P

 

 

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

P

P

 

P

 

P

 

 

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

P

P

 

P

 

P

 

 

7

Aandoeningen van de pancreas

P

P

 

P

 

P

 

 

8

Aandoeningen van de galwegen

P

P

 

P

 

P

 

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

 

 

 

 

 

 

 

 

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

P

P

 

P

 

P

 

 

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

P

P

 

P

 

P

 

 

12

Voeding

P

P

 

P

 

P

 

 

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

P

P

 

P

 

P

 

 

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

P

P

 

P

 

P

 

 

15

Diagnostische endoscopie

 

 

 

P

 

 

 

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

 

 

 

P

 

 

 

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

 

 

P

 

 

 

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijlage 1 Competentie Medisch Handelen per thema

 

 

Thema

Medisch handelen

 

1

Gastro-intestinale Oncologie

·         Kennis hebben van maligne en premaligne gastro-intestinale tumoren (inclusief lever, galwegen en pancreas) ten aanzien van risicofactoren, sympto-matologie, diagnostiek, behandeling en prognose.

·         Dit houdt ook in kennis van chirurgische, radiologische en radiotherapeutische, endoscopische en chemotherapeutische behandeling, zowel in curatieve als palliatieve zin.

·         Kennis en gebruik van richtlijnen NVMDL (“colorectale levermetastasen”, “diagnostiek en behandeling oesofaguscarcinoom”, “follow-up na poliepec-tomie”), gebruiken richtlijnen CBO en andere geaccepteerde richtlijnen.

 

2

Inflammatoir darmlijden

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, immunologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van inflammatoir darmlijden.

·         Kennis en gebruiken van richtlijn “sedatie en/of analgesie bji endoscopische ingrepen” en “endoscopische ingrepen bij patiënten met anti-stolling”

 

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van ontstekingsprocessen van het maag-darmkanaal

 

4

Ischaemische aandoeningen

·         Kennis van de anatomie en fysiologie van de intra-abdominale vascularisatie.

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van ischaemische intra-abdominale aandoeningen, waaronder acute en chronische ischaemie en Non-Occlusive Mesenterial Ischaemia (NOMI)

 

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

·         Kennis van fysiologie van de maagzuursecretie, kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van zuur-gerelateerde aandoeningen.

·         Kennis en gebruik van richtlijnen ”bloedingen tractus digestivus”, “gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap”, “maagklachten”, “NSAID-gebruik en preventie van maagschade” en “sedatie en/of analgesie bij endoscopische ingrepen

 

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van leverziekten, kennis van indicaties voor levertransplantatie.

·         Kennis en gebruik van de richtlijn “acuut leverfalen” en “colorectale levermetastasen”

 

7

Aandoeningen van de pancreas

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van pancreasziekten.

·         Kennis en gebruik van de richtlijn “acute pancreatitis”, “endoscopische ingrepen bij patiënten met antistolling” en “sedatie en/of analgesie bji endoscopische ingrepen”

 

8

Aandoeningen van de galwegen

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van ziekten van de galwegen en infecties van de galwegen cq sepsis.

·         Kennis en gebruik van de richtlijn “acute pancreatitis”, “endoscopische ingrepen bij patiënten met antistolling” en “sedatie en/of analgesie bij endoscopische ingrepen”

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van bekkenbodem-aandoeningen incl. incontinentia alvi en van proctologische aandoeningen

 

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

·         Kennis van digestie en absorptie, kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van dunne darmaandoeningen

 

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

·         Uitgebreide kennis van de fysiologie van het maag-darmkanaal, kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van functionele aandoeningen en motoriekstoornissen

 

12

Voeding

·         Kennis van fysiologie van het maag-darmkanaal, inzonderheid van absorptie en voeding, kennis van indicaties voor diverse vormen van extra voeding, herkennen van ondervoeding.

·         Ervaring met het percutaan aanbrengen van voedingssondes en met de indicaties voor divers toedieningsvormen en –wegen van voeding.

 

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

·         Kennis van aetiologie, pathofysiologie, symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van acute maag-darm-leverziekten.

·         Kennis en gebruik van de richtlijnen “acuut leverfalen”, “acute pancreatitis”, “bloedingen tractus digestivus”, “endoscopische ingrepen bij patiënten met antistolling”, “sedatie en/of analgesie bij endoscopische ingrepen”

 

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

·         Basale kennis van algemene genetica. Gedetailleerde kennis van symptomatologie, diagnostiek, behandeling en prognose van gastro-intestinale genetische aandoeningen.

·         Gedetailleerde kennis van hereditaire poliepsyndromen en familiaire carcinomen.

 

15

Diagnostische endoscopie

·         Kunnen uitvoeren van een diagnostische oesophago-gastro-duodenoscopie en een totale colonoscopie, beide met het nemen van biopten

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

·         Kunnen uitvoeren van een therapeutische oesophago-gastro-duodenoscopie, waaronder haemostase, verwijderen van corpora aliena, poliepectomie, dilatatie van oesophagusstricturen, plaatsen PEG, plaatsen applicatuur voor inwendige radiotherapie bij oesophaguscarcinoom, plaatsen van protheses bij oesophaguscarcinoom (facultatief).

·         Kunnen uitvoeren van een therapeutische colonoscopie, waaronder poliepectomie

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

Kunnen uitvoeren van een:

·         ERCP en EPT

·         Plaatsing galwegprothese

·         Plaatsing pancreasprothese

·         Endoscopische behandeling pancreas-pseudocysten

·         Dilatatie oesophagusstenose en pneumodilatatie achalasie

·         Plaatsing oesophagusprothese

·         Plaatsing applicatuur inwendige radiotherapie

·         Plaatsing PEJ

·         Dilatatie colonstenoses

·         Plaatsing colonprotheses

·         Verrichten van EMR

·         Verrichten van EUS met cytologische puncties

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

·         In staat zijn de aanwezigheid van ascites, portale hypertensie en de obstructieve (mechanische) aard van icterus vast te stellen, in staat zijn een gerichte leverbiopsie met behulp van abdominale echografie te verrichten

Bijlage 2 Competentie Communicatie per thema

 

 

Thema

Communicatie

 

1

Gastro-intestinale Oncologie

Slecht nieuws gesprek voeren, rouwverwerking herkennen en daarmee omgaan, omgaan met verdriet, angst of onzekerheid en boosheid van patiënten en hun verwanten

 

2

Inflammatoir darmlijden

Patiënten met chronische vaak invaliderende ziekten kunnen begeleiden en voorlichten

 

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

Gevolgen infecties voor omgeving, voorlichting patiënt en naasten

 

4

Ischaemische aandoeningen

Patiënten met ernstige en vaak acute ziekte kunnen begeleiden. De overwegingen voor behandeling van chronische ischaemie met de patiënt kunnen bespreken

 

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

Patiënten met chronische ziekten met vaak langdurige (medicamenteuze) behandeling kunnen begeleiden. Adequate voorlichting geven, patiënt verschillende mogelijkheden van behandeling kunnen voorleggen

 

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

Patiënten met chronische vaak invaliderende ziekten en familie daarvan kunnen begeleiden

 

7

Aandoeningen van de pancreas

Patiënten met chronische vaak invaliderende ziekten kunnen begeleiden

 

8

Aandoeningen van de galwegen

Voorlichten van patiënten

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

Patiënten met chronische vaak invaliderende ziekten kunnen begeleiden

 

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

Patiënten met chronische ziekten kunnen begeleiden

 

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

Patiënten met chronische subjectief vaak invaliderende, maar objectief vaak weinig ernstige en soms moeilijk aantoonbare ziekten kunnen begeleiden

 

12

Voeding

Voorlichting kunnen geven over voeding, kunstmatige orale en/of totale parenterale voeding

 

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

Patiënten met een acute ziekte kunnen begeleiden

 

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

Patiënten voorlichten over mogelijkheden van erfelijkheidsdiagnostiek en de psychologische risico‟s daarvan

 

15

Diagnostische endoscopie

Patiënten voorlichten over endoscopisch onderzoek

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

Patiënten voorlichten over endoscopische behandelingsmethoden

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

Patiënten voorlichten over endoscopische behandelingsmethoden

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

Patiënten voorlichten over endoscopische behandelingsmethoden

 


Bijlage 3 Competentie Kennis en Wetenschap per thema

 

 

Thema

Kennis en Wetenschap

 

1

Gastro-intestinale Oncologie

Werken op basis van Evidence Based Medicine en Patiënt centered Medicine, kennis hebben van www.oncoline.nl; kennis hebben van de principes en resultaten van surveillance

 

2

Inflammatoir darmlijden

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

4

Ischaemische aandoeningen

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

7

Aandoeningen van de pancreas

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

8

Aandoeningen van de galwegen

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

12

Voeding

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 

15

Diagnostische endoscopie

 

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

 

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

 

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

Werken op basis van Evidence Based Medicine

 


Bijlage 4 Competentie Samenwerking per thema

 

 

Thema

Samenwerking

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

Met collega's en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid een multidisciplinaire benadering gebruikend samen met oncologen, radiotherapeuten en oncologisch chirurgen

P

2

Inflammatoir darmlijden

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met gastro-intestinaal chirurgen en IBD-

verpleegkundigen

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met internist-infectiologen en microbiologen

P

4

Ischaemische aandoeningen

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met vaatchirurgen en interventie-radiologen

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met gastro-intestinaal chirurgen

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met levertransplantatie-centra en internist-infectiologen

P

7

Aandoeningen van de pancreas

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met gastro-intestinaal chirurgen

P

8

Aandoeningen van de galwegen

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met gastro-intestinaal chirurgen en radiologen

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met gastro-intestinaal chirurgen, urologen, gynaecologen en fysiotherapeuten

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid diëtisten

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek

P

12

Voeding

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid diëtisten, liefst in de vorm van voedingsteam

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met gastro-intestinaal chirurgen en radiologen

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

Met collega’s en zorgverleners binnen en buiten de kliniek, inzonderheid met klinisch genetici

 

15

Diagnostische endoscopie

Met collega’s en endoscopie-assistenten

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

Met collega’s en endoscopie-assistenten

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

Met collega’s en endoscopie-assistenten

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 


Bijlage 5 Competentie Organisatie per thema

 

 

Thema

Organisatie

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

Zorglogistiek optimaliseren

P

2

Inflammatoir darmlijden

Doelmatige diagnostiek, eventueel speciale IBD-spreekuren en gecombineerde MDL-chirurgische verpleegafdelingen

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

Doelmatige diagnostiek

P

4

Ischaemische aandoeningen

Doelmatige snelle diagnostiek kunnen (doen) uitvoeren

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

Doelmatige diagnostiek

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

Doelmatige diagnostiek

P

7

Aandoeningen van de pancreas

Doelmatige diagnostiek

P

8

Aandoeningen van de galwegen

Doelmatige diagnostiek

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

Doelmatige diagnostiek, eventueel speciaal proctologisch spreekuur en/of bekkenbodemspreekuur, bij voorkeur werken met bekkenbodemteam

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

Doelmatige diagnostiek

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

Doelmatige diagnostiek, waken voor het gevaar van overdiagnostiek

P

12

Voeding

Doelmatige diagnostiek, organisatie van voedingsteams

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

Doelmatige en snelle diagnostiek en eventuele endoscopische behandeling kunnen (doen) uitvoeren

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

Doelmatige diagnostiek

 

15

Diagnostische endoscopie

Doelmatige diagnostiek

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

Doelmatige diagnostiek

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

Doelmatige diagnostiek en behandeling

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

Doelmatige diagnostiek, abdominale echografie tijdens spreekuren kunnen verrichten

 


Bijlage 6 Competentie Maatschappelijk handelen per thema

 

 

Thema

Maatschappelijk handelen

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

Kennis van en voorlichting geven over patiëntenorganisaties, brochures, folders

P

2

Inflammatoir darmlijden

Voorlichting geven over patiëntenvereniging, gevolgen voor keuringen, verzekeringen, voorlichting geven over mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

Voorlichting geven over aandoening, preventie en behandeling

P

4

Ischaemische aandoeningen

Voorlichting geven over prognose van de acute en chronische ischaemische maag-darmziekten

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

Preventie door voorlichting omtrent levensstijl, overgewicht, aanpassen voeding etc.

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

Voorlichting geven over patiëntenvereniging, gevolgen voor keuringen, verzekeringen, voorlichting geven over mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid

P

7

Aandoeningen van de pancreas

Omgaan met risico’s invasieve diagnostiek en complicaties daarvan (ERCP, drainages van abcessen, pseudo-cystes etc

P

8

Aandoeningen van de galwegen

Voorlichting geven over risico’s van invasieve diagnostiek en therapie en complicaties daarvan (ERCP, galweg-protheses)

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

Voorlichting geven over patiëntenvereniging(en)

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

Voorlichting geven over patiëntenvereniging, gevolgen voor keuringen, verzekeringen, voorlichting geven over mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

Voorlichting geven over patiëntenvereniging, gevolgen voor keuringen, verzekeringen, voorlichting geven over mogelijkheid van moeilijk objectiveerbare arbeidsongeschiktheid

P

12

Voeding

Om kunnen gaan met patiënten met voedingsproblematiek

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

 

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

Voorlichting geven over erfelijke aandoeningen, gevolgen van “at risk zijn” voor keuringen, verzekeringen

 

15

Diagnostische endoscopie

Voorlichting geven over algemene aspecten van endoscopisch onderzoek

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

Voorlichting geven over algemene aspecten van endoscopische behandelingsmethoden en de daarbij voorkomende complicaties

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

Voorlichting geven over algemene aspecten van endoscopische behandelingsmethoden en de daarbij voorkomende complicaties

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

 


Bijlage 7 Competentie Professionaliteit per thema

 

 

Thema

Professionaliteit

P

1

Gastro-intestinale Oncologie

Begeleiding, stervensbegeleiding en gesprekken over euthanasie. Grenzen eigen kennen en kunnen respecteren.

P

2

Inflammatoir darmlijden

In staat zijn een patiënt met chronische ziekten te begeleiden en empathie daarvoor te tonen. Grenzen eigen kennen en kunnen respecteren.

P

3

Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair

Omgang met infecties zoals HIV en virale hepatitis en de gevolgen daarvan

P

4

Ischaemische aandoeningen

 

P

5

Maagzuur-gerelateerde aandoeningen

 

P

6

Aandoeningen van de lever en levertransplantatie

In staat zijn een patiënt met chronische ziekten te begeleiden en empathie daarvoor te tonen, weten wanneer iemand te verwijzen naar collega met meer specifieke kennis en kunde.

P

7

Aandoeningen van de pancreas

In staat zijn een patiënt met chronische ziekten te begeleiden en empathie daarvoor te tonen

P

8

Aandoeningen van de galwegen

Leren omgaan met complicaties

 

9

Bekkenbodemproblematiek en proctologie

In staat zijn een patiënt zijn/haar schaamtegevoelens te doen overwinnen en problematiek bespreekbaar te maken

P

10

(Mal)absorptie en (mal)digestie

In staat zijn een patiënt met chronische ziekten te begeleiden en empathie daarvoor te tonen, in staat zijn het belang van “invaliderende” voedingsvoorschriften goed uit te leggen

P

11

Neurogastro-enterologie en motiliteit

In staat zijn een patiënt met chronische ziekten te begeleiden en empathie daarvoor te tonen; behandeling van chronische pijn

P

12

Voeding

In staat zijn patiënten, die afhankelijk zijn van kunstmatige voeding te begeleiden en bij noodzaak voor chronische parenterale voeding zo nodig verwijzen naar een daarin gespecialiseerd centrum

P

13

Spoedeisende maag-darm-leverziekten

Goed onderscheid kunnen maken tussen pluis en niet pluis en in staat zijn een patiënt met acute ziekte te begeleiden en handelingssnelheid en–bekwaamheid daarbij te tonen

P

14

Genetische en aangeboren aandoeningen

In staat zijn een patiënt met genetische en aangeboren aandoening te begeleiden en empathie daarvoor te tonen

 

15

Diagnostische endoscopie

In staat zijn een patiënt met angst voor endoscopisch onderzoek gerust te stellen, empathie voor hen te tonen en kunnen verdragen als de patiënt door pijn, angst en dergelijke het verloop van het onderzoek hindert

 

16

Algemene therapeutische endoscopie (o.a. bloedingen, poliepectomie, ERCP niet verplicht)

In staat zijn een patiënt met angst voor endoscopisch onderzoek gerust te stellen, empathie voor hen te tonen en kunnen verdragen als de patiënt door pijn, angst en dergelijke het verloop van het onderzoek hindert

 

17

Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS

In staat zijn een patiënt met angst voor endoscopisch onderzoek gerust te stellen, empathie voor hen te tonen en kunnen verdragen als de patiënt door pijn, angst en dergelijke het verloop van het onderzoek hindert

 

18

Abdominale echografie (facultatief)

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.