Interne geneeskunde HMC

nleiding

 

Dit document betreft het Opleidingsplan van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) afdeling interne geneeskunde.

 

Het plan bestaat uit drie delen:

In deel A wordt een toelichting gegeven op de opleiding tot internist en de interne vooropleidingen. De verschillende onderdelen daarvan, zoals stagemogelijkheden, leerdoelen, leermiddelen, vaardigheden en toetsen, worden daarin uitgelegd.

Deel B geeft een toelichting op een belangrijk instrument voor een goede opleiding, het opleidingsportfolio en een beschrijving van de diverse leermiddelen.

 

Dit opleidingsplan is lokale uitwerking van het regionaal opleidingsplan Leiden.

Elke aios krijgt voor aanvang van de werkzaamheden op onze afdeling een aparte introductieklapper met daarin informatie over de afdeling Interne geneeskunde, namen van medewerkers, werkafspraken en regels op de afdeling Interne geneeskunde.

  

Aart Bootsma, opleider

Mariëlle de Vreede, plaatsvervangend opleider

’s-Gravenhage, april 2014

 

 1. DE AFDELING

 

De afdeling Interne geneeskunde van het MCH

Het MCH is een groot opleidingsziekenhuis met twee locaties en is voortgekomen uit een fusie van de ziekenhuizen Westeinde in het centrum van ‘s-Gravenhage en ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam.

Deze fusie heeft ervoor gezorgd dat door het verschil in adherentie het aanbod van pathologie op het gebied van de Interne Geneeskunde zeer divers is. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden.

 

De opleidingsgroep

In de Maatschap Interne Geneeskunde werken 16 internisten, 2 chef de clinics interne en 5 MDL-artsen. Alle internisten zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen hebben daarnaast een aandachtsgebied (enkelvoudig profiel):

 

Opleidingsgroep

FTE

Aandachtsgebied

 

 

 

Drs. L. te Boome

0,8

Hematologie, CdC

Dr. A.H. Bootsma

1

Endocrinologie, opleider

Drs. C. Brumsen

1

Endocrinologie

Dr. P.K.Chandie Shaw                                    

0,8

Nefrologie

Drs. M. Galli-Leslie        

0,8

Nefrologie, Acute Geneeskunde

Dr. P.H.L.M. Geelhoed-Duijvestijn

1

Endocrinologie

Dr. L.B.S. Gelinck

0,8

Infectieziekten, Acute Geneeskunde

Drs. J.H.M. Groeneveld

0,8

Nefrologie

Drs. H. Helgason

0,8

Oncologie

Dr. H.M.A. Hofstee

1

Acute Geneeskunde

Dr. F.J.F. Jeurissen

0,8

Oncologie

Dr. S. Johannsson-Viddarsdottir

0,8

Endocrinologie

Dr. A.Kharagjitsing                                          

0,8

Endocrinologie, CdC

Dr. E.M.S. Leyten

0,8

Infectieziekten, Acute Geneeskunde

Drs. H.M. Oosterkamp

0,8

Oncologie

Drs. L.E. Perk

1

MDL

Dr. E.M.Scholten

0,8

Nefrologie

Dr. H. van Soest

0,8

MDL

Drs. N. Srivastava                                                

0,8

MDL

Drs. H.D. Thang

0,8

Nefrologie

Dr.P.J.J. van der Veek

1

MDL

Dr. R. Verburg

1

MDL

Drs. M.J.M. de Vreede

0,8

Oncologie, plv. opleider

 

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot internist en de interne vooropleiding voor andere specialismen in het MCH. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin heeft een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden.

 

 

 

Organisatie, taken en verantwoordelijkheden

Dr. A.H. Bootsma is de opleider. Hij is samen met Drs. M.J.M. de Vreede, de plaatsvervangend opleider, primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen:

 • aannemen van a(n)ios;
 • introductiegesprek bij aanvang opleiding op de afdeling Interne geneeskunde;
 • stagerooster c.q. individueel opleidingsplan aios;
 • eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van aios betreffende de opleiding;
 • stuurt de opleidingsgroep aan en bewaakt het nakomen van afspraken gemaakt in het lokaal opleidingsplan;
 • onderhoudt de contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding;
 • lid centrale opleidingscommissie MCH;
 • voorzitter opleidingsvergaderingen;
 • opstellen en implementeren van het nieuwe opleidingscurriculum;
 • ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, ter verdere verbetering van de opleiding;
 • samenstelling onderwijsrooster;
 • stimuleren en faciliteren van het doen van wetenschappelijk onderzoek
 • monitoren en bijhouden van de voortgang van de opleiding van de individuele aios door het bespreken van portfolio’s van de aios en het houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten conform regelgeving van de CCMS/MSRC;
 • voorbereiden van de opleidingsvisitatie

 

Alle internisten superviseren de aios bij (poli) klinische activiteiten en nemen actief deel aan overdrachten en onderwijsmomenten. Hiertoe hebben zij of zullen zij onder meer de Teach the Teachers nascholingsprogramma’s volgen. De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch inhoudelijke en professionele voortgang van de aios en begeleiden hem/haar tijdens de gehele periode van aanwezigheid in het MCH. De supervisoren worden door de opleider gehoord en betrokken bij de beoordelingen en toetsmomenten van de aios. Daarnaast is er binnen de opleidingsgroep een internist - mentor per aios aangewezen (dit is per definitie niet de opleider), als een soort vertrouwenspersoon. Tevens hebben de a(n)ios recent het “assistent buddy systeem” ingevoerd, waarbij een ervaren aios gedurende enkele maanden gekoppeld wordt aan een beginnende a(n)ios.

 

De totale opleidingsgroep is verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van het lokale opleidingsplan. Dit opleidingsplan is afgeleid van het landelijk opleidingsplan van de opleiding tot internist van de NIV en het regionale opleidingsplan van de OOR Leiden. Het voldoet aan de daarin gestelde eisen en aan de regelgeving met betrekking tot het specialisme Inwendige geneeskunde (kaderbesluit en specifiek besluit CCMS, KNMG, 2010).

 

Kwaliteit

De kwaliteit van de opleiding wordt jaarlijks gemeten met de D-Rect en Effect enquetes, de zelfevaluatietool van Scherpbier en de resultaten van het jaarplan. De uitkomsten hiervan worden door de COC besproken met de opleiders. In de najaars- opleidingsvergadering worden de resultaten door de opleiders met de aios besproken. Door opleiders en aios wordt aan de hand daarvan en jaarplan opgesteld dat in de maatschapvergadering en in de winter-opleidingsvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 

Communicatie

Om de organisatie, de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding vorm te geven is het noodzakelijk om met verschillende partijen op bepaalde momenten te overleggen en af te stemmen. Hieronder staan de verschillende overlegmomenten genoemd, inclusief doel, aanwezigen, frequentie, deelnemers en plaats waar notulen zijn te vinden.

 

 • Regionaal Opleidersoverleg

Doel:

 • Volgen ontwikkeling aios over regionale instellingen heen
 • Toetsing en afstemming opleidingsschema’s regionale opleidingsinstellingen
 • Toetsing en afstemming lokale opleidingsplannen aan regionaal opleidingsplan
 • Toetsing en aanscherping regionaal opleidingsplan aan landelijke kaders
 • Evaluatie en afstemming opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in regionaal verband
 • Selecteren van nieuwe internisten i.o., middels een regionale sollicitatieprocedure

Frequentie: 2-3 x per jaar alle opleiders en vertegenwoordigers van de aios. Daarnaast is er 1-2x per jaar een regionale sollicitatieronde. Hierbij worden steeds gesprekken gevoerd met één academische en één niet-academische (plv)opleider.

 

Te bespreken onderwerpen zijn o.a. regionaal opleidingsplan, cursorisch onderwijs, opleidingsroosters, verdeling instroom aios etc.

Notulen en vergaderstukken worden elektronisch verspreid vanuit het LUMC.

 

 • Centrale Opleidings Commissie (COC) van het MCH

Doel: Evaluatie en afstemming opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in MCH-verband met als doel om met elkaar de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist vorm te geven, te bewaken en te bevorderen conform de regelgeving CCMS (Kaderbesluit 2010).

Frequentie: elke 1e dinsdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur, waarvan 8 met een beperkte vertegenwoordiging en een aios, 4 plenaire met alle opleiders van het MCH.

Deelnemers kleine COC: opleiders van de specialismen interne geneeskunde, heelkunde en gynaecologie aangevuld met opleiders van kleinere specialismen en ondersteuners, afgevaardigde aios, afvaardiging Raad van Bestuur, manager Landsteiner Instituut en afhankelijk van de agenda inhoudsdeskundigen (op uitnodiging).

Inhoud: de aios van elke opleiding binnen het MCH worden 1x per jaar, of vaker indien nodig geacht, uitgenodigd voor een gesprek over de opleiding. Hiervoor vult voorafgaande aan het gesprek elke individuele aios de D-Rect enquete in. Op die manier kunnen eventuele knelpunten van de opleiding in vertrouwen worden besproken. De resultaten van het gesprek worden genotuleerd en een samenvatting ter goedkeuring aan de aios voorgelegd en daarna door de COC met de opleider besproken. Tevens worden andere onderwerpen de opleiding betreffende geagendeerd en besproken.

Notulen: door secretariaat Landsteiner Instituut, die ook zorgt voor de archivering.

 

 

 

 • Opleidingsvergadering

Doel: Lopende opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) worden besproken. In verband met de grootte van de opleidingsgroep is besloten tot een maandelijkse Kleine Opleidingsvergadering (KLOP) met het bestuur van de aios-groep met opleider en plv opleider en een grote opleidingsvergadering 4x per jaar met alle aios, de gehele opleidingsgroep en de ondersteuner vanuit het Landsteiner Instituut.

Frequentie: KLOP 12x per jaar (vrijdag 14u). Grote opleidingsvergadering 4x per jaar met vaste agenda.

Notulen: worden gearchiveerd in een Map Opleiding en gestuurd naar alle a(n)ios en supervisoren. De goedgekeurde notulen worden door de office manager van het Landsteiner Instituut gemaild naar de COC.

 

 • Maatschapvergadering

Doel: Alle relevante zaken betreffende de organisatie van de maatschap, inclusief opleidingszaken, worden besproken als vast agendapunt.

Frequentie: Maatschapsbestuur elke 2 weken en plenair 6x per jaar.

 

 • Aios-overleg

Doel: Alle relevante zaken betreffende de opleiding worden besproken. Met name afstemming en voorbereiding op het overleg met de centrale opleidingscommissie en opleidingsvergadering.

Frequentie: 12 x per jaar.

Deelnemers: alle aios.

Voorbereiding: niet specifiek.

Notulen: elektronisch terug te vinden in eigen Map op T-schijf.

 

Vooropleiding en stages

Naast de aios interne geneeskunde worden ook de vooropleidingen van aios reumatologie, MDL, SEH, klinisch geriatrie, longgeneeskunde en cardiologie voor zover aanwezig, verzorgd. Voor deze vooropleidingen gelden na het eerste jaar algemeen interne geneeskunde andere individuele opleidingsplannen. Deze worden in overleg tussen opleider en aios in samenhang met de opleiding c.q. het opleidingsplan van het desbetreffende specialisme, waartoe de aios na de vooropleiding wordt opgeleid, afgestemd. Naast de verplichte stages zijn er ook mogelijkheden voor specifieke wensen.

De verschillende stages buiten de interne geneeskunde voor aios Interne geneeskunde worden verzorgd door:

 • MDL-ziekten: de gezamenlijke MDL specialisten
 • Cardiologie: de gezamenlijke cardiologen
 • Intensive Care: de gezamenlijke intensivisten
 • Longziekten: de gezamenlijke longartsen.

 

 

 

 1. DE OPLEIDING

 

De functie van het specialisme Interne geneeskunde en de interne opleiding in het MCH

Het vakgebied van de internist richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen, geïsoleerd en in hun samenhang, bij adolescenten en volwassenen. Interne geneeskundige kenmerkt zich door een integrale benadering van patiënten, waarbij het professionele handelen zo veel mogelijk is gebaseerd op evidence-based medicine en vigerende pathofysiologische en farmacotherapeutische concepten. Ook psychosociale aspecten en maatschappelijke verwachtingen komen tot uitdrukking in het handelen van de internist. De interne geneeskunde heeft door haar aard raakvlakken met vrijwel alle andere intramurale specialismen en vervult een centrale rol in de intramurale gezondheidszorg.

 

Acute en chronische ziektebeelden op haar terrein kunnen zich presenteren in klinische, poliklinische en consultatieve setting. De ziektebeelden zijn meer dan eens complex van aard, en zelden terug te brengen tot het falen of disfunctioneren van slechts één enkel orgaan(systeem). Mede door de breedte van het vak dienen zich regelmatig nieuwe ziektebeelden, diagnostische en behandelmethoden en inzichten aan die van invloed zijn op het professioneel handelen van de internist.

 

Bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met intern geneeskundige aandoeningen maakt de interne geneeskunde vaak gebruik van de diensten van andere intramurale poortspecialismen en ondersteunende specialismen. De discipline interne geneeskunde heeft intensief contact met medische beroepen in de eerste lijn en kenmerkt zich, door haar centrale rol in het ziekenhuis, ook door participatie in het management van ziekenhuizen en gezondheidszorg. Ten slotte spelen door de aard van het vakgebied internisten vaak een centrale rol bij het onderwijs in de initiële opleiding tot basisarts.

 

De internist werkt direct of indirect samen met verpleegkundigen, doktersassistenten, administratief medewerkers, alle in het ziekenhuis aanwezige specialisten en huisartsen. Continuïteit en coördinatie van medische zorg zijn sleutelbegrippen als het om de rol en positie van de internist gaat. De internist is hoofdbehandelaar van de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten en coördineert de contacten met alle andere hulpverleners, medisch en paramedisch, in het ziekenhuis en daarbuiten. Hij is daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van zorg voor de aan hem toevertrouwde patiënt. De internist handelt volgens de in het MCH vastgestelde medische kaders en houdt rekening met de specifieke omstandigheden van de patiënt en zijn begeleiders.

 

De internist ziet erop toe dat hij zich bekwaamt en blijft bekwamen in kennis en vaardigheden die van hem in de uitoefening van zijn functie worden verwacht. Hij/zij participeert in de voor hem relevante overlegstructuren. Voorts zorgt hij voor onderlinge afstemming en overleg met collega internisten en draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. De internist draagt zorg voor regelmatig overleg met specialistische vakgroepen en huisartsen. In onderling overleg worden richtlijnen voor behandelingen opgesteld.

 

 

 

 

 

Opbouw van de opleiding

De totale opleiding tot internist duurt 6 jaar, waarvan men maximaal 4 jaar in het MCH kan doorlopen. In de opleiding krijgen de aios de gelegenheid zich de competenties van de internist eigen te maken, in samenwerking met de opleidingsregio Leiden.

 

Competenties, leerdoelen, klinische presentaties en stages

De competenties van de internist zijn uitgewerkt als klinische presentaties, ziektebeelden en vaardigheden voor het medisch handelen (bijlagen 1, 2 van het Opleidingsplan Interne Geneeskunde van de NIV `Een team een taak` 2009) en als leerdoelen voor de overige competenties (bijlage 3 opleidingsplan).

 

Om al deze leerdoelen te bereiken tijdens de opleiding zijn leermiddelen nodig. Van deze leermiddelen zijn een aantal verplicht en een aantal zijn door de aios te kiezen uit een gevarieerd aanbod. Ook kan het voorkomen dat een aios in overleg met de opleider een specifieke leermodule volgt naar aanleiding van geconstateerde lacunes tijdens het voortgangsgesprek. Een overzicht van de verschillende leermiddelen staat in tabel 1 van het opleidingsplan. Een aantal van deze leermiddelen worden getoetst middels een beoordeling, in de vorm van onder meer een Korte Praktijk Beoordeling.

 

Tabel 1 Overzicht leermiddelen en toetsen.

 

Leermiddelen

Toetsen

Introductie Landsteiner Instituut

aanwezigheid

cursus ALS

certificaat

Ochtendoverdracht

KPB overdracht

Röntgenbespreking

aanwezigheid

Visite lopen

KPB algemeen

Statusvoering

Fiatteren status door supervisor

Grote visite

KPB grote visite

Gesprek met patiënten / familie

KPB algemeen en KPB gesprek na directe observatie

Dienst

KPB dienst

Brieven

KPB brief

Consult / aanvullend onderzoek aanvragen

KPB/portfolio

Chirurgische overdracht

aanwezigheid

Directe observatie op de polikliniek

via opgenomen gesprekken (camera)

Begeleiden co-assistenten

Voortgangsgesprek

PA- bespreking

aanwezigheid

Probleempatiënt bespreking

KPB/ casus in portfolio

CAT

KPB/ portfolio

Refereerbijeenkomst

aanwezigheid/KPB

Artikel/voordracht

Portfolio

Patiëntenvoorlichting

voortgangsgesprek

Protocollen maken/bijstellen

Beoordeling resultaat en werkwijze. portfolio

Incidentbespreking

aanwezigheid

Oncologie bespreking lokaal en regionaal

aanwezigheid

Diabetes bespreking lokaal

aanwezigheid

HIV bespreking

aanwezigheid

Regionale refereeravonden

aanwezigheid

ROIG

certificaat

COIG

certificaat

Discipline overstijgend onderwijs

Landsteiner Instituut/BMS/PAOG Boerhaave certificaat

Voortgangstoetsen

certificaat

Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging

certificaat

 

De klinische presentaties en stages staan beschreven in het Opleidingsplan Interne Geneeskunde van de NIV. De verschillende presentaties zijn ingedeeld naar wat eenieder aan het eind van de opleiding moet weten/kunnen en welke onderdelen meer in de specifieke stages worden geleerd.

 

De opleiding interne geneeskunde bestaat van oudsher naast het eerste jaar algemeen interne geneeskunde uit het volgen van stages in delen van het vakgebied gedurende zes jaar. Het opleiden vindt met name op de werkplek plaats, tijdens de patiëntenzorg. Op elk moment kan er dan ook geleerd worden. De stages beschrijven samen het gehele vakgebied Interne geneeskunde en vormen de kern van de verplichte leermiddelen. Zij zijn op de werkvloer voor de aios herkenbaar aan de aard van de betrokken patiëntenpopulaties. Alle stages bieden de mogelijkheid tot het groeien in de diverse competenties.

 

Verplicht voor alle aios interne is het eerste jaar algemeen interne geneeskunde. Daarna zijn er verplichtingen die per specialisatie kunnen verschillen. Tevens kan men voorkeurs- en keuzestages volgen. Aan de verplichte stage in het eerste jaar worden leerdoelen gekoppeld, die dus door alle aios moeten worden behaald. De overige leerdoelen zijn verdeeld over de stages na het eerste opleidingsjaar (deels stage- en deels opleidingsjaar gebonden).

 

De stages worden vooral gekenmerkt door de competentie medisch handelen, c.q. specifieke klinische presentaties. De aios neemt tijdens de stages deel aan de relevante opleidingsmomenten van de stageplaats. De planning hiervan is verschillend per stageperiode (zie ook desbetreffende stageomschrijvingen). Sommige activiteiten zullen specifiek aandacht aan het leren besteden, dit zijn m.n. de onderwijsmomenten. Tijdens deze opleidingsactiviteiten komen verschillende zaken aan de orde die door een supervisor beoordeeld kunnen worden. Voor de ontwikkeling van kennis en wetenschap wordt onder andere gebruik gemaakt van referaten, bespreking van probleempatiënten en CAT. In Deel B worden de verschillende instrumenten toegelicht.

 

Door de groeicurve van de aios gedurende de gehele opleiding wordt het niveau van een medisch specialist bereikt voor alle competenties. Deze groei wordt bewaakt in de voortgangsgesprekken tussen opleider en aios. Verslaglegging en documentatie ten aanzien van deze groei zijn terug te vinden in het portfolio van de aios. De aios bespreekt de voor hem geldende leerdoelen per stage (stage-afhankelijk, stage-onafhankelijk en individuele) tevoren met de supervisor die de betreffende stage begeleidt in een begin-stageblok gesprek.

 

Bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar het individuele leerdoel. Deze individuele leerdoelen worden vastgesteld tijdens het voortgangsgesprek met de opleider. Zo wordt niet nodeloos veel energie gestoken in competenties die al op het nodige niveau blijken te zijn ontwikkeld en slechts ‘periodiek onderhoud’ behoeven. Tevens wordt extra aandacht besteed aan achterblijvende competenties, zodat een evenwichtig competentieprofiel ontstaat tijdens de opleiding. Van de aios wordt verwacht dat er een toename plaatsvindt in het zelfstandig functioneren (afname supervisie) in steeds complexere situaties. Het kennen van eigen grenzen (en daarmee tijdig inschakelen van hulp) zijn belangrijke competenties die gedurende de opleiding ontwikkeld worden.

 

Verplichte stages per specialisme

Verplichte stages voor aios Interne geneeskunde en aios reumatologie

 • Algemeen interne geneeskunde 16mnd, waarvan 12mnd in jaar 1
 • Poliklinisch werken minimaal 8 maanden
 • Consultatief werken minimaal 4 maanden
 • Intensive care 4 tot 6 maanden

 

Verplichte stages voor aios MDL

 • algemeen interne geneeskunde in jaar 1
 • IC (of stage met aandacht voor acute problemen circulatie en respiratoir)
 • nefrologie
 • oncologie

 

Verplichte stages voor aios longziekten

 • algemeen interne geneeskunde in jaar 1
 • stage cardiologie
 • aanverwant aan longziekten: IC, nefrologie, infectiologie, allergologie/immunologie, medische oncologie

 

Verplichte stages voor aios cardiologie

 • algemeen interne geneeskunde in jaar 1
 • 4-6 mnd stage IC
 • 3-4 mnd. stage longgeneeskunde.
 • 3-4 stage nefrologie

 

Verplichte stages voor aios klinische geriatrie

 • algemeen interne geneeskunde in jaar 1
 • Twee of drie stages keuze uit (in volgorde van voorkeur): cardiologie, MDL, nefrologie, consulten, en longgeneeskunde

 

Voortgang en beoordelen

Middels zelfreflectie op basis van de ervaringen van de afgelopen periode en het portfolio vinden de voortgangsgesprekken plaats met de opleider en/of de plaatsvervangend opleider. Om de ontwikkeling en voortgang van de aios tijdens de stages te monitoren en bij te stellen zullen naast deze voortgangsgesprekken regelmatig gesprekken worden gevoerd. Deze gesprekken hebben als doel de vorderingen van de aios in alle competenties te bespreken. Op basis van het portfolio (en de directe beoordeling van supervisoren middels KPB´s) wordt de voortgang besproken.

 

 

 

Schema beoordeling voortgang aios

 • Voor aanvang opleiding Introductiegesprek/Introductieformulier/ (plv)opleider en aios
 • Voortgangsgesprekken iedere 3 mnd in eerste jaar, daarna 2x per jaar in jaar 2 en 3, 1x per jaar in jaar 4 ev/ beoordelingen stage gesprekken, mening opleidingsteam, opleider en plv opleider/ secretariaat, aios en (plv) opleider
 • KPB’s, zelfreflectie verslag en portfolio/(plv)opleider en aios
 • Begin stage, halverwege en aan het einde van de stages/ stagebeschrijving, KPB, zelfreflectie/ supervisor die verantwoordelijk is voor de structurele begeleiding van de stage
 • De jaarlijkse beoordeling A/B formulier van vooropleiders versturen naar hoofdopleider (niet meer naar MSRC)
 • ROIG-toets
 • Voortgangstoets NIV

 

Alle elementen van beoordeling en toetsing staan schematisch in onderstaande tabel weergegeven.

 

 

Tabel: Schema met overzicht onderwijs- en toetsingsinstrumenten

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Stages

Interne Genees- kunde (12mnd)

Polikliniek (8mnd), Consulten (4mnd),

Intensive Care (4-6mnd),

Niet-verplichte stages (4-6mnd)*

Samengesteld profiel (3x8mnd) of Enkelvoudig profiel (24mnd)*

Stageblokgesprek

Aan het begin en eind van elke stage

Voortgangsgesprek

4x

2x

2x

1x

1x

1x

Geschiktheidbeoordeling

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Aanvullende regelgeving: Geschiktheidbeoordeling Enkelvoudig profiel

-

-

-

-

 Binnen een halfjaar na aanvang van enkelvoudig profiel

 

Kennistoets

-

1x

-

1x

-

-

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

10x

10x

10x

10x

10x

10x

Referaat of Critical Appraised Topic (CAT)

2x

2x

2x

2x

2x

2x

Verplichte besprekingen

 

Generaal rapport, grote visite, pathologie, chirurgie, radiologie, probleemoplossende bespreking, refereerbijeenkomst/CAT, complicatiebespreking

Verplicht regionaal onderwijs

5x

5x

5x

5x

-

-

Verplicht landelijk onderwijs (COIG)

Cursus Klinische Farmacologie, Water & Zout, Moleculaire Biologie en Klinische Genetica

Geaccrediteerd onderwijs

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Portfolio

aios houdt portfolio bij conform format CCMS

Wetenschap

 

Ten minste één voordracht of presentatie van poster of publicatie danwel

één artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of medische vakblad of proefschrift

Aanvullende regelgeving Enkelvoudig profiel: Oordeel geschiktheid algemene competenties interne geneeskunde

-

-

-

-

-

Uiterlijk vier maanden voor het beoogde einde

Eindoordeel

-

-

-

-

-

Uiterlijk drie maanden voor het beoogde einde

               

 

 

 

 

Wetenschap

Het MCH is één van de topklinische (STZ) ziekenhuizen waarin naast opleiden wetenschap een belangrijke rol speelt. De meeste internisten zijn gepromoveerd of zijn nog bezig in een promotie traject. Daarnaast wordt het geven van voordrachten door aios buiten het ziekenhuis gestimuleerd en begeleid evenals het schrijven van een case report of het doen van eigen onderzoek. Binnen het MCH functioneert het Landsteiner Instituut als wetenschapsbureau dat a(n)ios begeleidt bij het verrichten van onderzoek, verwerken van gegevens en schrijven van een artikel en/of voorbereiden van een presentatie. Ook medisch specialisten kunnen van dit Instituut gebruik maken.

 

Het is voor de afronding van de opleiding vereist dat de aios:

 • tenminste eenmaal een voordracht houdt of een posterpresentatie heeft op een wetenschappelijke vergadering
 • tenminste één artikel in een wetenschappelijk tijdschrift publiceert of een dissertatie schrijft.

 

Naast het doen van onderzoek worden er andere opleidingsmomenten gecreëerd waarin aandacht is voor het wetenschappelijk denken en werken. Tweemaal per jaar doen de a(n)ios (in eerste jaar 1 maal) een CAT, zijn er refereerbijeenkomsten en wordt middels patiëntbesprekingen het evidenced based denken en werken gestimuleerd. De verschillende supervisoren die de bijeenkomsten begeleiden c.q.aanwezig zijn geven de aios met name feedback op het wetenschappelijke deel (zie KPB CAT/referaat/probleempatiënt bespreking). Daarnaast worden er door het Landsteiner Instituut verschillende cursussen aangeboden waarmee aios onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen.

 

(Cursorisch) onderwijs

Cursorisch onderwijs is onderwijs dat zich buiten de patiëntenzorg afspeelt, maar wel een duidelijk verband heeft met de patiëntenzorg. Het gaat hierbij om onderwijs op het gebied van algemene kennis, vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en gedrag (waar mogelijk te realiseren deels met behulp van e-learning).

 

De gezamenlijke onderwijsmomenten in de kliniek worden gevormd door:

 • Het ochtendrapport aangevuld met referaat co-assistent, bilocatief op dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag houdt een van de a(n)ios een referaat
 • Het wekelijks cardiologie-onderwijs voor alle a(n)ios interne in WZ
 • De dagelijkse radiologiebespreking op beide locaties apart
 • Het dinsdag/woensdagmiddagonderwijs, volgens rooster en thematisch aan de hand van de onderwerpen in het Opleidingsplan, afgewisseld met pathologie en complicatiebespreking, bilocatief
 • Het donderdagmiddagonderwijs: probleem gestuurd verzorgd door de aios in aanwezigheid van opleider en plv opleider en leden van het opleidingsteam in WZ. Eenzelfde type bespreking op vrijdagmiddag op locatie AH in aanwezigheid van lokale huisartsen

 

Op wisselende locaties worden regionaal Onderwijsdagen Interne geneeskunde Leiden (ROIG) georganiseerd, waarbij naar aanleiding van casuïstiek cursorisch onderwijs wordt gegeven. Voor de invulling zijn steeds één academisch en één niet-academisch specialist uit de Leidse OOR interne verantwoordelijk.

 

Het discipline overstijgend onderwijs (OOR, MCH-breed en regionaal georganiseerd in samenwerking met het LUMC) is toegankelijk voor de aios. Deelname-certificaten en behaalde resultaten worden opgenomen in het portfolio.

Tot slot zijn er de landelijke verplichtingen in het kader van het COIG onderwijs.

 


 • OVERZICHT OPLEIDING INTERNE GENEESKUNDE, STAGEBESCHRIJVINGEN EN TOELICHTING VERSCHILLENDE BESPREKINGEN IN JAREN 1, 2, 3, 4*

 

Het MCH heeft de bevoegdheid 4-jaren van de interne opleiding te verzorgen. In deze periode kunnen in principe alle verplichte stages worden gedaan, waarna in de laatste 2 jaar de opleiding in een academisch ziekenhuis (meestal LUMC) wordt voortgezet, al dan niet in een specifiek aandachtsgebied. Een aantal aios kiest voor een 3/3 verdeling niet-academisch/academisch of voor een zogenaamde AGIKO constructie.

 

Het MCH kent de volgende werkplekken, c.q. stage-afdelingen:

 

Algemeen interne geneeskunde in het eerste jaar te volgen op alle interne afdelingen in het MCH. Er is een erkenning voor alle verplichte stages. Daarnaast zijn de stages MDL en oncologie erkend. De stage nefrologie zal bij de volgende visitatie voor erkenning aangeboden worden.

 

Verplichte stages:

 • Alg. Interne Geneeskunde
 • Poliklinisch werken
 • Consultatief werken
 • Intensive Care

Niet verplichte erkende stages:

 • Oncologie
 • MDL

Facultatieve stages:

 • Cardiologie
 • Longziekten
 • Nierziekten

Differentiatiestage (aandachtsgebied):

 • Acute interne geneeskunde

 

* Mogelijke ervaring als anios interne geneeskunde, die conform de regelgeving mee mag tellen voor de opleiding.

 

 


 

STAGEBESCHIJVINGEN

 

In het navolgende gedeelte zijn de stagebeschrijvingen en beschrijving van de werkzaamheden tijdens Avond, Nacht en Weekenddiensten opgenomen. Iedere stage is volgens een zelfde format uitgewerkt. Wordt de stage bij een ander specialisme gevolgd dan kan het format enigszins afwijken. Tijdens de stages worden specifieke ziektebeelden geleerd en aan algemene leerdoelen gewerkt. Wanneer een stage in de verschillende opleidingsjaren gevolgd kan worden (bv interne/oncologie), kunnen de algemene leerdoelen per aios verschillen.

 

 • Stage algemene interne geneeskunde (pag. 23)
 • Stage poliklinisch werken (pag. 27)
 • Stage consultatief werken (pag. 32)
 • Stage intensive care (pag. 36)
 • Stage oncologie (pag. 41)
 • Stage MDL-ziekten (pag. 45)
 • Stage cardiologie (pag. 50)
 • Stage longziekten (pag. 55)
 • Stage nefrologie (pag. 60)
 • Stage hematologie (pag. 66)
 • Stage SEH overdag (stage acute geneeskunde) en avond, nacht en weekenddiensten (pag. 69)
 • Differentiatiestage Acute interne geneeskunde (pag. 75)

 

 

 

 

 


 • STAGE ALGEMEEN INTERNE GENEESKUNDE

 

Plaats: Medisch Centrum Haaglanden, locaties Westeinde en Antoniushove

Duur: drie aaneensluitende periodes van 4 maanden in het eerste opleidingsjaar en 4 maanden gedurende de rest van de opleiding, totaal 16mnd.

Begeleiders/supervisoren: de hiervoor aangewezen internisten

 

Werkzaamheden

De aios begint de opleiding met klinische stages van ieder 4 maanden op de afdeling interne geneeskunde gedurende in totaal 12 maanden. Tijdens deze stages heeft de assistent de zorg over klinische patiënten opgenomen met interne ziekten.

 

Klinische Presentaties

In de eerste fase van de opleiding ligt het accent niet zozeer op specifieke ziektebeelden, maar komt een zo breed mogelijk palet van de interne geneeskunde aan bod.

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

 • Kennis van en ervaring met internistisch denken
 • Kennis van anamnese en lichamelijk onderzoek
 • Kennis van laboratoriumdiagnostiek
 • Kennis van beeldvormende diagnostiek
 • Kennis van therapeutisch beleid en farmacotherapie
 • Kennis en ervaring in probleem oplossend denken en de toepassing daarvan
 • Kennis en ervaring in communicatie met patiënten
 • Optimaal samenwerken met andere zorgverleners en specialisten
 • Leren wanneer welke deelspecialismen in consult te vragen
 • Het verkrijgen van inzicht in eigen beperkingen
 • Het leren van zorgvuldige statusvoering en administratie
 • Kennis en ervaring van organisatie van geneeskundige processen rond individuele patiënten
 • Voortgang krijgen en behouden in het diagnostisch en therapeutisch proces
 • Het aansturen van, bij de behandeling van de patiënt betrokken, verpleegkundigen
 • Het voeren van een rationeel en goed voorbereid ontslagbeleid

Specifieke leerdoelen:

 • Praktische kennis en toepassing van kennis betreffende veelvoorkomende interne ziekten
 • Het leren omgaan met, en het behandelen van, patiënten met complexe interne ziektebeelden,
 • Integreren en onderscheiden van hoofd – en bijzaken.
 • Omgaan met andere culturen.
 • Integreren behandeldoelen met wens van patiënt.

 

Klinische presentaties:

 • pneumonie; hospital acquired/ community acquired
 • infectie van urinewegen/ prostaat
 • erysipelas/ cellulitis
 • analyse anemie
 • diep veneuze trombose
 • ontregeling diabetes mellitus type 1 en 2, en diabetes mellitus de novo
 • hartfalen
 • nierinsufficientie
 • verwardheid door oa. delier of dementie
 • voedingstoestand
 • obstipatie en diarree
 • artritiden
 • hypertensie
 • electrolytstoornissen en zuurbase-evenwicht
 • (hypo/hyperthyreoidie)

 

 

Vaardigheden als leerdoel

 • Infuusbeleid
 • Reanimatie
 • ECG beoordeling
 • Arteriepunctie
 • Venapunctie
 • Non-invasieve bloeddruk- en saturatiemeting
 • Voorschrijven van geneesmiddelen

 

Leermiddelen

 • Intensieve, dagelijkse, gestructureerde begeleiding
 • Grote visite
 • Overdrachten
 • Statusvoering en ontslagbrieven
 • Locale, regionale en landelijke onderwijsbesprekingen
 • Basic life support training
 • ECG cursus
 • CAT
 • Voorbeelden van te gebruiken literatuur:
 • com
 • Marriot’s Practical Electrocardiography 11th ed.
 • Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders. Burton D Rose, T
 • Post, McGraw-Hill Companies, 5th edition, 2000
 • Harrison’s Principles of Internal Medicine, A. Fauci et al (Eds), McGraw-Hill
 • Companies, 17th Edition, 2008 (on line beschikbaar)
 • lokale protocollen (incl antibiotica boekje) beschikbaar via intranet
 • Acute boekje: Richtlijnenvoor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de inwendige specialismen. Van Zuiden Communications, 2009

 

Praktische Uitvoering

De aios maakt dagelijks visite. Tweemaal per week is er een grote visite, d.w.z. zowel klinische patiënten visite aan bed als papieren visite in aanwezigheid van supervisor(en), verantwoordelijke verpleegkundigen en co-assistenten. Opgenomen patiënten worden op de dag van opname met de supervisor besproken en gezien. De dagen en tijdstippen van de grote visites worden in overleg met de unit-coördinator van de betreffende afdeling, waar de aios stage loopt, afgestemd.

 

 

Supervisie

Er is een vaste supervisor per aios per stage periode van 4 maanden. Er is op structurele basis dagelijks overleg tussen de aios en de supervisor.

 

Faciliteiten

Op de afdeling is een assistentenkamer beschikbaar met computers met internet toegang en een telefoon. Tijdens de dagelijkse visites levert de assistent zijn/haar pieper in bij de afdelingssecretaresse.

 

 

Aantal Patiënten per arts-assistent:

varieert van 8-13

 

Besprekingen:

Zie overzicht weekprogramma

 

 

 

Weekindeling zaalstage/werkzaamheden overdag:

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.15 - 09.00 overdracht

09.00 - 11.30 visite afdeling

11.30 - 12.30 uitwerken visite

12.30 -13.00 lunch

 

13.00 - 16.30 opnamen, administratie, gesprekken/MDO/grote visite*

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 intern-chirurgische bespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

Dinsdag

08.15 - 09.00 overdracht met co-ass referaat;

09.00 - 11.30 visite afdeling

11.30 - 12.30 uitwerken visite

12.30 - 13.30 lunch met cardiologie onderwijs

 

In WZ: in de middag poli

13.00 - 16.00 opnamen, administratie,gesprekken/overleg

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 overdracht

17.00 - 18.00 HIV bespreking*

 

Woensdag

08.15 - 09.00 overdracht en co-ass referaat;

09.00 - 11.30 visite afdeling

11.30 - 12.30 uitwerken visite

12.30 - 13.00 lunch

 

13.30 - 15.30 onderwijs***

15.30 - 16.30 afdelingswerk

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 overdracht

 

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht en co-ass referaat

09.00 - 11.30 visite afdeling

11.30 - 12.30 uitwerken visite

12.30 - 12.45 lunch

 

12.45 - 13.30 onderwijs

13.30 - 16.30 afdeling/grote visite*

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 18.00 Oncologiebespreking****

17.00 - 17.30 overdracht

 

Vrijdag

08.15 - 09.00 overdracht en assistent referaat

09.00 - 11.30 visite afdeling

11.30 - 12.30 uitwerken visite

12.30 - 13.00 radiologiebespreking

13.00 - 13.30 lunch

In AH: in de middag poli

 

13.30 - 16.00 opnamen, administratie, samenvattingen/weekendoverdracht

16.00 - 17.00 weekendoverdracht

 

 

* grote visites vinden minstens 2x per week plaats; de tijden zijn per afdeling vastgelegd

** deze bespreking is verplicht voor poli-assistenten; tevens worden daar de problemen van de opgenomen patiënten met diabetes als hoofdprobleem besproken

***Het programma wordt gemaakt door de opleider in samenwerking met de leden van het opleidingsteam. Er wordt gezorgd dat de onderwerpen uit het Opleidingsplan van de NIV aan de orde komen, aangevuld met pathologiebespreking en refereren en CAT.

**** de oncologiebespreking is verplicht voor de stage-assistent oncologie en facultatief voor de overige assistenten

 

 

 • STAGE POLIKLINISCH WERKEN

 

Duur: 8 mnd of 12 maanden indien gecombineerd met de stage consulten

Invulling: mogelijk op locatie Westeinde en Antoniushove.

Begeleiders: iedere aios heeft een supervisor.

De stage begint met een gesprek met de directe begeleider. Besproken wordt de stagespecifieke en stageonafhankelijke leerdoelen, evenals de individuele leerdoelen, naar aanleiding van het portfolio. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Halverwege is er een voortgangsgesprek, de stage wordt afgesloten met een eindgesprek. Ook de resultaten van deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd, gebruikmakend van de formulieren in het portfolio.

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen: De aios leert specifieke poliklinische interne geneeskunde problematiek zoals hypertensie, cardiovasculair risico management, anemie, diabetes mellitus, osteoporose, schildklierziekten, buikklachten, chronische moeheid en afwijkend aanvullend onderzoek te analyseren en behandelen. Middels voor- en nabespreken patiënten casuïstiek en zelfstudie.

Specifieke leerdoelen: Analyseren van problemen door huisarts en andere specialisten verwezen. De indicaties van aanvullende onderzoeken (laboratorium, endoscopieën, radiologische en functieonderzoeken) leren kennen en interpreteren. Daarnaast verwerven de aio’s specifieke deskundigheid in de behandeling en begeleiding van patiënten met chronische ziekten. Het diagnostisch beleid bij en begeleiding van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten. De aios moet besluiten kunnen nemen in beperkte tijd en op basis van eenvoudige technieken. Kunnen beoordelen wanneer de behandeling weer aan de verwijzer kan worden overgedragen, middels een brief. De aios heeft hierbij met name in de tweede fase meer zelfstandigheid.

 

Leermiddelen

- bespreking video-opnamen van policontacten met supervisor

- statusvoering

- brieven

- zelfstudie n.a.v. casuistiek

Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties:

- overdracht en röntgenbespreking

- oncologiebespreking

- nucleaire bespreking

- referaat en CAT, probleempatiëntbespeking

- chirurgische overdracht

- onderwijs lokaal - regionaal (ROIG)

- Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) conform leerjaar

- Kennistoets (indien dit in deze periode valt)

- Per jaar deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DISCOO) georganiseerd door het Landsteiner Instituut en/of LUMC

- Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging (bv Internisten Dagen); minimaal 1 dag per jaar

 

Klinische presentaties

- verhoogde bloedingsneiging

- thoracale pijn

- anemie

- koorts

- oedeem

- dyspnoe

- hypertensie

- diabetes mellitus

- dorst en polyurie

- schildklierziekten

- hepatitis en icterus

- klachten bovenste deel tractus digestivus

- buikpijn

- veranderd defaecatie patroon

- chronische moeheid

- gewichtsverlies / gewichtstoename

- gewrichtsklachten

- afwijkende bij laboratorium onderzoek of toevalsbevinding bij beeldvormend onderzoek

- hematurie

- proteinurie

- klierzwelling

- zwellingen in de hals

- hirsutisme

- gynaecomastie

- galactorrhoe

 

Vaardigheden

- voorschrijven geneesmiddelen

- anamnese

- gesprekstechnieken

- niet invasieve RR meting

- interpreteren resultaten

- organisatie

 

Toetsen

- KPB overdracht (voorbereiden poli)

- KPB algemeen

- KPB brieven

- KPB statusvoering

- KPB probleempatiënt bespreking / CAT / PA-bespreking

- Participatie bespreking met nucleaire geneeskundige

- Participatie incidentbespreking

- Certificaat COIG

- Certificaten discipline overstijgend onderwijs.

- Resultaat kennistoets

- Voortgangsgesprekken met stagebegeleider en halfjaarlijks met (plv) opleider

 

Verplicht voor deze stage:

- Introductie, halverwege en eindgesprek door stagebegeleider

- 8 KPB* verdeelt over de verschillende competenties.

- Beoordeling voordracht voor een patiënten vereniging / patiëntenfolder / protocol / artikel en, of wetenschappelijke voordracht afhankelijk van opleidingsjaar

- 1 x CAT en 1 x referaat en 1 x probleempatiëntbespreking.

 

* Twee maal wordt de aios gevraagd een dagdeel van zijn poli middels registratie via webcamapparatuur vast te leggen. Hieruit kiest hij zijn beste en slechtste contact om te bespreken met de supervisor, middels een KPB.

 

WERKINDELING

Per week 5 dagdelen polikliniek, twee dagdelen voor studie en administratie een dagdeel, woensdagmiddag onderwijs, indien deze stage NIET gecombineerd wordt met de stage consulten. Indien deze wel gecombineerd zijn zoals in het MCH in principe altijd wordt het aantal dagdelen polikliniek teruggebracht tot 4 en zijn de aanvangstijden aangepast zodat de aios de taken op de consultafdelingen en poliwerk goed kan combineren. Voor een nieuwe patiënt wordt 45 minuten en voor een controle patiënt 15 minuten ingeroosterd. Poliklinische patiënten worden in de eerste fase voor en na besproken, in de tweede helft van deze stage indien akkoord van de supervisor in principe alleen erna. Bij problemen is er uiteraard direct overleg mogelijk met supervisor.

 

Aios 1: (in EZIS AA4)

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 13.00 consulten en polivoorbereiding

13.00 – voorbespreking MDL

14.00 – 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

 

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 consulten

12.00 – 12.30 vaste bespreking consulten en poli met supervisor

12.45 – 13.30 cardio onderwijs

13.30 – 14.00 lunch en administratie

 

14.00– 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

 

Woensdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 11.45 poli

11.45– 13.00 consulten/administratie

13.00 – 13.30 lunch

 

13.30 – 15.30 onderwijs

15.30 – 16.30 consulten/administratie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

10.00 – 12.45 poli

12.45– 13.30 Onderwijs/pat bespreking

 

13.30 – 16.30 consulten/administratie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

 

Vrijdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 13.00 consulten/ polivoorbereiding/administratie/studie

13.00 – 13.30 lunch

 

14.00 – 16.00 poli

16.00 – 17.00 weekendoverdracht

17.00 afhandelen werkzaamheden. Laatste vrijdag van de maand HIV(Het Is weer Vrijdag)borrel

 

 

 

 

 

Aios 2: (in EZIS AA4)

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 poli

12.30 – 13.00 lunch

13.00 voorbespreking MDL

 

13.00 – 16.30 consulten en administratie/studie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 consulten

12.00 – 12.30 vaste bespreking consulten met supervisor

12.45 – 13.30 cardio onderwijs

13.30 – 14.00 lunch en administratie

13.00 – 14.00 lunch en administratie

14.00 – 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Woensdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 13.00 poli en administratie

 

13.00 – 13.30 lunch

13.30 – 15.30 onderwijs

15.30 – 16.30 consulten/administratie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.30 afhandelen werkzaamheden

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.15 – 12.30 poli

12.45 – 13.30 Onderwijs/pat bespreking

 

13.30 – 16.30 consulten/ administratie/studie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Vrijdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 poli (evt. in diabetescentrum)

12.00 – 13.00 adminstratie

13.00 – 13.30 lunch

 

13.30 – 16.00 consulten

16.00 – 17.00 weekendoverdracht

17.00 afhandelen werkzaamheden. Laatste vrijdag van de maand HIV(Het Is weer Vrijdag)borrel

 

 

Aios 3: (in EZIS AA7)

Alleen poli stage

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 poli

12.30 – 13.00 lunch

13.00 voorbespreking MDL

 

13.00 – 16.30 poli WZ

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 10.00 adminstratie

10.00 – 12.30 poli voorbespreking

12.45 – 13.30 cardio onderwijs

 

13.30 – 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Woensdag

Antoniushove

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.30 poli

 

13.00 – 13.30 lunch

13.30 – 15.30 onderwijs

15.30 – 16.30 administratie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.30 afhandelen werkzaamheden

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.15 – 12.30 administratie

12.45 – 13.30 Onderwijs/pat bespreking

 

13.30 – 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Vrijdag

Antoniushove

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.30 adminstratie

12.30 – 13.30 onderwijs

 

13.30 – 16.00 poli

16.00 – 17.00 weekendoverdracht

17.00 afhandelen werkzaamheden. Laatste vrijdag van de maand HIV(Het Is weer Vrijdag)borrel

 

 

Aios 4:

(Antoniushove)

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 –13.00 consulten en polivoorbereiding

 

13.30 – 16.00 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 13.30 consulten

13.30 – 14.00 lunch en administratie

 

13.30 – 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Woensdag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 13.00 consulten/administratie

12.45 – 13.30 onderwijs/pat bespreking

 

13.30 – 15.30 onderwijs

15.30 – 16.30 consulten/administratie

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.15 – 12.30 administratie

12.45 – 13.30 Onderwijs/pat bespreking

 

13.30 – 16.30 poli

16.30 – 17.00 radiologiebespreking

17.00 overdracht

17.30 afhandelen werkzaamheden

Vrijdag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 13.00 consulten/polivoorbespreking/ adminstratie/studie

13.00 – 13.30 lunch

 

13.30 – 16.00 poli

16.00 – 17.00 weekendoverdracht

17.00 afhandelen werkzaamheden. Laatste vrijdag van de maand HIV(Het Is weer Vrijdag)borrel


 • STAGE CONSULTATIEF WERKEN

 

Plaats: Medisch Centrum Haaglanden, locaties Westeinde en Antoniushove

Duur: 4 tot 6 maanden, in combi met poli 12 maanden

Begeleider: één vaste internist.

De consultenstage wordt in het MCH in principe gecombineerd met de polistage.

In de eerste week van de stage wordt het stagegesprek gehouden met de directe begeleider.

Besproken wordt de stagespecifieke en stageonafhankelijke leerdoelen, evenals de eventuele extra leerdoelen, naar aanleiding van het portfolio. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Halverwege is er een voortgangsgesprek, de stage wordt afgesloten met een eindgesprek. Ook de resultaten van deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd, gebruikmakend van de formulieren in het portfolio.

 

Competentiedomeinen

medisch handelen

samenwerken

communicatie

organisatie

maatschappelijk handelen

kennis en wetenschap

reflectie

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen: Tijdens deze stage leert de aios op adequate en efficiënte wijze adviezen te geven, in samenspraak met de aanvrager over internistische vraagstellingen bij patiënten die niet op de eigen verpleegafdeling behandeld worden.

Specifieke leerdoelen: Na lezen vraagstelling en eventuele navraag ter verduidelijking, wordt na inzage van de klinische gegevens, anamnese en lichamelijk onderzoek verricht, om een plan van aanpak te maken. Daarbij worden adviezen gegeven voor aanvullende diagnostiek en voorlopig beleid. In een latere fase worden de resultaten hiervan beoordeeld, om te besluiten tot afronden van het consult of inzetten van een medebehandeling of overname patiënt. Organisatie van de werkzaamheden is hierbij van groot belang evenals samenwerking met de andere zorgverleners op de consultafdeling.

 

Leermiddelen

- overdracht

- röntgenbespreking

- verslaglegging consulten

- gesprek met patiënten en familie

- onderwijs aan co-assistenten

- Ontslagbrieven bij zondere pathologie.

 

Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties

- bedside teaching

- dinsdag/woensdagmiddag en donderdag onderwijs

- referaat en CAT, probleempatiëntbespreking

- chirurgische overdracht, op indicatie

- Klinische les aan verpleging

- Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) conform leerjaar

- Kennistoets (indien in periode valt)

- Per jaar deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DISCOO)

- Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging (bv Internisten Dagen); minimaal 1 dag per jaar

 

Klinische presentaties

- Trombose en embolie

- Verhoogde bloedingneiging

- Thoracale pijn

- Anemie

- Koorts

- Hypotensie en shock

- Oedeem

- Dyspnoe

- Hypertensie

- Diabetes mellitus

- Dorst en polyurie

- Tractus digestivus bloeding

- Klachten bovenste tractus digestivus

- Veranderd defeactiepatroon

- Buikpijn

- Intoxicaties/medicatie-overdosering

- Verwardheid

- Zwangerschapsgerelateerde problemen

- Bewustzijnstoornissen en coma

- Elektrolyt en zuur-base stoornissen

- Transfusie van bloed en bloedbestanddelen

- Palliatieve zorg

- Afwijkingen bij laboratorium onderzoek

- Toevalsbevinding bij beeldvormende diagnostiek

 

Vraagstelling consulten met pathologie specifiek voor deze stage

Heelkundige specialismen

- Preoperatieve beoordeling voor zover niet door anesthesist geregeld

- Postoperatieve zorg: behandeling gecompliceerde infecties, infuusbeleid bij cardiale voorgeschiedenis, elektrolytstoornissen

- Profylactische en therapeutische antistolling

- Beoordeling voedingstoestand en indicatie (par)enterale voeding

- Medicatie, waaronder orale glucoseverlagnede medicatie en insuline

- Indicatie postoperatieve bewaking

- Oedeem: diagnostiek en behandeling

- Antibioticaprofylaxe

Neurologie

- Post-CVA zorg

- Indicatie sondevoeding / PEG

- medebehandeling diabetes

- complicerende infecties

- hypertensie behandeling

Cardiologie

- Internistische gevolgen linkerventrikelfalen

- Anemie

- Nierinsufficientie

- Farmacotherapeutische interacties cardiovasculaire medicatie

- Preventie contrastnefropathie

- Bloedingen bij antistolling/plaatjesagreggatieremmers

Gynaecologie / verloskunde enkel in WZ

- (Pre)eclampsie, HELPP

- Diabetes gravidarum en zwangere diabeten

- Zwangerschapshypertensie

- Schildklierfunctiestoornissen

Vanuit de Nederlandse obesitas kliniek en daarom alleen in AH

- DM bij gastric bypass chirurgie

- naadproblematiek: stricturen, lekkage

- electrolytproblemen na chirurgie

 

Vaardigheden

- infuusbeleid

- ECG beoordeling

- arteriepunctie

- (par)enterale voeding

- non-invasieve bloeddruk- en saturatiemeting

- voorschrijven geneesmiddelen

 

Toetsen

- KPB probleempatiënt bespreking/CAT/gesprek/brief/niveau serviceverlening/organisatie

- Beoordeling ingevuld consultformulier

- Participatie probleempatiënt-bespreking en chirurgische overdracht

- Certificaat ROIG en COIG

- Certificaten discipline overstijgend onderwijs.

- Halverwege en eindbeoordeling van de stagist.

- Voortgangsgesprekken.

- Eventueel kennistoets

 

Verplicht tijdens deze stage:

- Introductie, halverwege en eindgesprek door stagebegeleider

- Participatie interne bespreking

- 4-6 KPB verdeelt over de verschillende competenties.

- 1 x CAT en 1 x referaat en 1 x probleempatiëntbespreking.

 

Werkwijze

Indeling :

Consulent A heeft pieper 687, consulent B pieper 688. Antoniushove heeft pieper 871.

Hoe te handelen:

Maak met de afdelingen duidelijk afspraken wanneer je langs komt voor de consulten, dit voorkomt veel onnodige telefoontjes. Consulten worden aangevraagd door de verantwoordelijk arts van de betreffende afdeling (dus NIET de verpleegkundige tenzij in geval van nood). De status bevindt zich op de artsenkamer voor zover er nog geen EPD is. Van bekende patiënten doorschrijven in de klinische status/het EPD.

Op consultvel of in EPD op hiervoor bedoelde plaats voor aanvragend specialist, kort de bevindingen en het vervolgplan.vermelden. Een overzicht van de mensen bij wie je in consult bent wordt in een speciale map op de T-schijf bewaard. Tevens wordt van elke patient in het ZIS een registratie bijgehouden en DBC aangemaakt en aan het eind afgesloten. Indien van belang voor het vervolg wordt bij het afsluiten va het consult een kort briefje gemaakt met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Supervisie:

Deze wordt gedaan door een vaste internisten, tenzij de vraagstelling specifiek bedoeld is voor oncoloog, HIV-internist of MDL-arts. Op dinsdagochtend is er altijd

gestructureerd overleg over de consulten met de supervisor.

Aanvraag op klinische afdeling :

Alle consulten worden via EZIS aangevraagd en bij spoed dient gebeld te worden.

 

 

 

 • STAGE INTENSIVE CARE

Plaats: Medisch Centrum Haaglanden, locaties Westeinde en Antoniushove

Opleidingseisen: Verplichte stage ICU.

Duur: 4-6 maanden.

Supervisie: ………………….

 

Werkzaamheden gedurende deze periode op een ICU met ernstig zieke patiënten met name afkom­stig uit de inwendige geneeskunde en bij voorkeur ook uit de heelkunde. De ICU moet voldoen aan de eisen die door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care artsen zijn gesteld aan ten minste een I.C.-afdeling "type II".

 

Ziektebeelden/problemen: Diagnostiek en behandeling van shock, zuurbase- en electrolytstoor­nissen, gaswisselingsstoornissen, haemostaseproblemen, acute tubulus­necrose, infectieuze complicaties etc.

 

Onderzoeks- en behandelingsmethoden: Indicaties, methoden, controle en begeleiding beade­ming. Indicaties en uitvoering parenterale voeding, sondevoeding. Indicaties en uitvoering haemodynami­sche bewaking. Indicaties haemodialyse en haemofiltratie.

 

Te leren technieken: Reanimatie, intuberen. Inbrengen subclaviacatheter, bij voor­keur ook andere typen lijnen.

 

Doel:

Het leren herkennen van de vitaal bedreigde patient. Kennis maken met de mogelijkheden en beperkingen van Intensive Care geneeskunde. Ervaring opdoen met het bewaken en ondersteunen van vitale functies en coördineren en uitvoeren van beleid ten aanzien van Intensive Care patienten afkomstig van uiteenlopende specialismen.

 

Nadere omschrijving:

 • In samenwerking met verpleegkundigen bewaken van vitale functies (respiratie, hemodynamiek) en overige functies van op de Intensive Care opgenomen patiënten.
 • Maatregelen nemen tot instandhouding van vitale en overige functies onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist, al dan niet in overleg met medebehandelaars.
 • Het intuberen en beademen van patiënten onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist.
 • Het inbrengen van centrale-, dialyse- en arterielijnen onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist.
 • Het inbrengen van thorax- en ascitesdrains onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist.
 • Coördineren van overleg tussen verschillende specialismen; zorgen voor integraal beleid
 • Opdrachten verstrekken aan verpleegkundigen welke binnen de verantwoordelijkheid van de arts liggen (in de ruimste zin van het woord). Deze opdrachten moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 • Zorgen voor een goede statusvoering, verslaglegging en het bijhouden van een verrichtingsregistratieformulier.
 • Communicatie met patient en familie. In de ICU-status wordt vermeld welke informatie verstrekt is, de reactie daarop van de patiënt en familie en welke afspraken er zijn gemaakt.
 • Als lid van het Spoed Interventie Team (SIT) beoordelen van patiënten op de verpleegafdelingen of spoedeisende hulp, en zonodig adequate initiele therapie starten onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist
 • Als lid van het reanimatieteam zeker stellen van de luchtweg en beademen van gereanimeerde patiënten op de verpleegafdelingen of spoedeisende hulp onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist.
 • Als lid van het traumateam zeker stellen van de luchtweg en beademen van traumapatienten op de spoedeisende hulp onder begeleiding en/of verantwoording van de intensivist of anaesthesist.
 • Verzorgen van onderwijs (klinische les) aan verpleegkundigen en co-assistenten.

 

Klinische Presentaties

- Trombose en embolie

- Verhoogde bloedingneiging

- Koorts

- Hypotensie en shock

- Oedeem

- Dyspnoe

- Hypertensie

- Hypothermie

- Tractus Digestivusbloedingen

- Intoxicaties

- Acute medische problemen

- Bewustzijnsdaling en coma

- Electrolyt- en zuurbasestoornissen

- Transfusie

- Afwijkingen bij laboratoriumonderzoek

 

Vaardigheden

- infuusbeleid

- reanimatie

- ECG beoordeling

- inbrengen lange lijnen

- arteriepunctie

- pleurapunctie

- ascitespunctie

- inbrengen maagsonde

- (par)enterale voeding

- non-invasieve bloeddruk- en saturatiemeting

- voorschrijven geneesmiddelen

 

 

Diensten:

Dagdienst:                              07.30 u. – 16.00 u. (+ ½ uur overdracht)

Avonddienst:                         15.30 u. – 24.00 u. (+ ½ uur overdracht)

Nachtdienst:                           23.30 u  – 08.00 u (+ ½ uur overdracht)

 

 

 

 

Aantal arts-assistenten op de IC:

12.2 fte, waaronder in wisselende samenstelling:

- anios IC

- aios interne geneeskunde, heelkunde, SEH, neurologie / neurochirurgie

 

Duur stage:

4 tot 8 maanden

 

Dagindeling:

 

07.30 – 08.00 uur

Overdracht (langs de bedden) tussen arts-assistent van de nacht- en dagdienst in aanwezigheid van de dienstdoende intensivist (en eventueel co-assistent of semi-arts). Acute problemen worden direct aangepakt. Opnamecapaciteit wordt vastgesteld in overleg met leidinggevend verpleegkundige aan de hand van te verwachten ontslagen en het OK-programma.

 

08.00 – 11.00 uur

Ochtendvisite bij alle patiënten met focus op het beloop gedurende de opname en de huidige probleemlijst. Volledig lichamelijk onderzoek, interpretatie laboratorium uitslagen, invullen status, formuleren probleemlijst en differentiaal diagnose, noteren en motiveren van beleid en beleidsaanpassingen, invullen opdrachtenformulier, aftekenen medicatieopdrachten. Over iedere patiënt overleg met verantwoordelijk verpleegkundige. Overleg met supervisor. Overleg met diverse inbrengend specialisten (m.n. chirurgen, neurochirurgen, en neurologen) m.b.t. vakspecifieke problemen.

 

11.00 – 11.15 uur

Röntgenbespreking. Deze wordt bijgewoond door de arts-assistent, intensivist, en eventuele co-assistenten. Alle thoraxfoto’s worden met de dienstdoend radioloog besproken in samenhang met het klinisch beeld, en vergeleken met voorgaand röntgenonderzoek. Ook eventuele andere vormen van beeldvormende diagnostiek worden besproken.

 

11.15 – 12.30

Multidisciplinair Overleg (MDO). Het MDO wordt bijgewoond door de arts-assistent, intensivist, co-assistent, verpleegkundigen, inbrengend specialisten, en overige bij patiënt betrokken professionals (consulenten, fysiotherapeut, apotheker, microbioloog, diëtiste, etc.) voor zover van toepassing. Voorgedragen worden alle patiënten met voorgeschiedenis, decursus, actuele status, röntgenfoto’s , laboratoriumuitslagen, kweekresultaten, overige diagnostiek, probleemlijst, en plan van aanpak. Actuele gegevens uit het EZIS worden centraal geprojecteerd. Beleid en beleidswijzigingen worden in de status genoteerd en gemotiveerd. In principe wordt in deze bespreking het beleid voor de komende 24 uur geformuleerd.

 

12.30 – 15.30

Lunchpauze. Familiegesprekken. Beleid en opdrachten zoals besproken tijdens het MDO worden verder uitgewerkt. Steeds opnieuw dient het beleid te worden geëvalueerd, en zonodig aangepast. Continu ruggespraak met de supervisor.

 

 

15.30 – 16.00

Middagoverdracht (in bespreekruimte en/of langs de bedden) tussen arts-assistent en intensivist van de dagdienst, en de arts-assistent en intensivist (locatie Westeinde) van de avonddienst. De intensivist van de dagdienst op locatie Antoniushove woont de overdracht tussen de arts-assistenten op die locatie bij, en draagt daarna telefonisch over aan zijn collega van de avonddienst. Korte recapitulatie van de ziektegeschiedenis, huidige probleemlijst, en afgesproken beleid.

 

16.00 – 17.00

Middagvisite bij alle patiënten met focus op huidige probleemlijst. Evaluatie ingezet beleid. Overleg met supervisor.

 

17.00 – 23.30

Voorkomende werkzaamheden. Familiegesprekken. Beleid en opdrachten zoals afgesproken tijdens middagoverdracht en visite worden verder uitgewerkt. Steeds opnieuw dient het beleid te worden geëvalueerd, en zonodig aangepast. Continu ruggespraak met de supervisor.

 

23.30 – 24.00

Avondoverdracht (langs de bedden) tussen arts-assistent van de avond- en nachtdienst, zo mogelijk in aanwezigheid van de dienstdoende intensivist. Korte recapitulatie van de ziektegeschiedenis, huidige probleemlijst en afgesproken beleid.

 

24.00 – 07.30

Voorkomende werkzaamheden. Beleid en opdrachten zoals afgesproken tijdens de avondoverdracht worden verder uitgewerkt. Steeds opnieuw dient het beleid te worden geëvalueerd, en zonodig aangepast. Continu ruggespraak met de supervisor. Aanvragen voor röntgen- en laboratoriumonderzoek voor de volgende dag worden geschreven. Overplaatsingsbrieven voor patiënten die de volgende dag worden ontslagen worden zoveel mogelijk in orde gemaakt. Mediscore-formulieren worden bijgewerkt. Medicatieopdrachten van de afgelopen dag worden verwerkt in de computer.

 

NB      Acute problemen en opnames, alsmede trauma-opvang en reanimaties hebben de hoogste prioriteit, en gaan te allen tijde voor op het formele dagprogramma.

 

 

Beoordeling:

Bij aanvang van de stage vindt een aanvangsgesprek plaats. Hierin wordt uitgelegd wat de verwachtingen en doelstellingen van de stage zijn. Ongeveer halverwege de stage is er een tussenbeoordeling waarin wordt besproken of de arts-assistent aan de verwachtingen voldoet. Sterke en zwakke punten worden benoemd, evenals eventuele aanbevelingen. Aan het eind van de stage volgt nog een eindbeoordeling, waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan.

 

Toetsen

In totaal 4-6 (afhankelijk stageduur), verdeeld over:

- KPB overdracht

- KPB grote visite /dienst

- KPB probleempatiënt bespreking / CAT

- KPB brieven

- KPB vaardigheden (aftekenlijst met bovengenoemde vaardigheden)

- KPB gesprek met patiënt (en familie)

Daarnaast:

- FCCS toets

- Certificaat reanimatie onderwijs

- Fiattering statusvoering

- Participatie ROIG

- Participatie Incidentbespreking

- Certificaat COIG conform leerjaar

- Certificaat discipline overstijgend onderwijs.

- Resultaat kennistoets

- Halverwege en eindbeoordeling stagist

 

Verplicht voor deze stage

- Introductie en eindgesprek door stagebegeleider

- Participatie IC-besprekingen

- Participatie theoretisch en practisch reanimatieonderwijs

- 4-6 KPB verdeelt over de verschillende competenties.

- Certificaat FCCS

- 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatiëntbespreking.

 

 


 • STAGE ONCOLOGIE

 

Plaats: Medisch Centrum Haaglanden, ‘s-Gravenhage en Leidschendam

Locatie: MCH Westeinde

Duur: 4 maanden

Begeleiders/supervisoren; alle internist-oncologen en hematologen

De stage wordt begonnen met een introductiegesprek met een van de twee of beide supervisoren die verantwoordelijk zijn voor de gestructureerde supervisie tijdens deze stage. Tijdens dit gesprek wordt ook uitgelegd wie verantwoordelijk is voor de begeleiding van het poliklinische deel.

Halverwege en aan het einde van de stage volgt met dezelfde persoon (-en) een voortgangsgesprek.

 

Competentiedomeinen:

medisch handelen,

samenwerken,

communicatie,

organisatie,

maatschappelijk handelen

kennis en wetenschap,

reflectie.

 

Leerdoelen:

Algemene leerdoelen: De aios interne doet ervaring op in de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van klinische en poliklinische patienten met een maligniteit.

Specifieke leerdoelen: Herkennen van oncologische aandoeningen en complicaties van de ingezette behandelingen en weten hoe deze qua diagnostiek aangepakt dienen te worden en behandeld. Kennis vergaren over stadiering van maligne aandoeningen en consequenties hiervan voor de multidisciplinaire behandeling. Daarnaast is tijdens deze stage van groot belang de communicatie met patienten en familie, onder meer door het houden van slecht nieuws gesprekken.

 

Leermiddelen:

- overdracht,

- röntgenbespreking,

- grote visite,

- statusvoering,

- overleg supervisor poli,

- gesprekken met patiënt en familie,

- lokale en regionale oncologie bespreking

- ontslagbrieven,

- zelfstudie nav casuïstiek

 

Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties als:

- Probleempatientbespreking

- Complicatiebespreking

- PA-bespreking,

- Cursorisch onderwijs (clusterbreed);

- Onderwijs lokaal

- Regionaal (ROIG)

- Eventueel landelijke kennistoets.

- Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) conform leerjaar

- Kennistoets (indien in periode valt)

- Per jaar deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) georganiseerd door: het Landsteiner Instituut, LUMC.

- Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging (bv Internisten Dagen); minimaal 1 dag per jaar

- IKW bijeenkomsten in overleg met supervisor

 

Klinische presentaties:

koorts

- icterus

- trombose en longembolie

- acute medische problemen

- gewichtsverlies

- hematurie

- klierzwellingen

- zwelling in de hals

- klachten bovenste tractus digestivus

- palliatieve zorg

- afwijkingen bij laboratoriumonderzoek.

- toevalsbevindingen

Dit heeft betrekking op de volgende ziektebeelden: (zowel primaire tumor als gemetastaseerde ziekte):

- mammacarcinoom

- coloncarcinoom

- KNO tumoren

- ovariumcarcinoom

- slokdarm en maagcarcinomen

- prostaat carcinoom

- niercelcarcinoom

- blaascarcinoom

- melanoom

Speciale entiteiten:

-hersentumoren: onze kliniek is een expertisecentrum voor deze tumoren

-testiscarcinoom en andere meer zeldzame tumoren: weten wat te doen aan snelle diagnostiek en doorverwijzing naar een centrum

Farmacologie van oncolytica

- beperkingen van dosis berekening

- belangrijke interacties

- verschillende toedieningsvormen

- belangrijke verschillen in de werkingsmechanisme van cytostatica, immunotherapie en thyrosinase kinase remmers en hormonale therapie

- specifieke pharmacogenetische problemen (DPD deficiencie)

Complicaties tgv maligniteit en/of behandeling:

- ascites

- pleuravocht

- obstipatie / diarree

- misselijkheid en braken

- delier / verwardheid

- uitdroging en nierfunctiestoornis

- koorts bij leucopenie

- pijn

- anaemie en trombopenie

- trombose

- hypercalciemie / electrolytestoornissen

 

Vaardigheden:

- aanprikken portacath,

- ascitespunctie (onder begeleiding radioloog)

- beenmergpunctie

- (par)enterale voeding

 

Toetsen:

- KPB probleempatiënt / CAT / referaat

- KPB poli-patient 1-2 x observatie polikliniek

- KPB statusvoering

- KPB Correctie brieven

- beoordeling slecht nieuws gesprek

- zelfstandig beenmergpunctie uitvoeren, tenminste twee.

- samenwerking met oncologie-verpleegkundige

- Referaat oncologisch onderwerp

Verplicht voor deze stage:

- Introductie, halverwege en eindgesprek door stagebegeleider

- Participatie lokale en regionale oncologie bespreking

- 4-6 KPB verdeelt over de verschillende competenties.

- 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatiëntbespreking of artikel.

 

 

WEEKINDELING

 

 

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.30 grote visite

12.30 – 13.00 uitwerken grote visite

 

13.30 – 16.00 afdelingstaken, gesprekken en poli voorbereiding

16.00 – 16.30 nabespreking

16.30 – 17.30 neuro-oncologie bespreking

17.00 – 17.30 overdracht

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

08.30 – 09.00 gynaecologie bespreking, 1e dinsdag van de maand

09.00 – 12.00 visite afdeling

 

13.45 – 14.00 beenmergen kijken

14.15 hematologiebespreking (2e dinsdag van de maand)

14.00 – 16.00 poli

14.00 – 16.00 onderwijs (even week)

16.15 – 17.00 KNO-oncologie bespreking

17.00 overdracht

17.00 hematologiebespreking (4e dinsdag van de maand)

Woensdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 visite afdeling

 

12.30 – 13.00 urologie bespreking

13.30 – 15.30 onderwijs (oneven week)

16.30 – 17.00 palliatie overleg

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 09.30 beenmergpuncties

09.30 – 12.30 grote visite gecombineerd met MDO

 

13.00 – 14.00 mammabespreking

12.45 – 13.45 onderwijs / bespreking casuïstiek

15.00 – 15.30 polikliniek cq probleem patientbespreking oncologie (even week)

16.45 –  18.00 multidisciplinaire oncologiebespreking MCH – Landsteiner zaal

Vrijdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 visite afdeling

 

14.00 – 16.00 poli

16.00 – 16.45 weekendoverdracht

 

 


 • STAGE MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN

 

Plaats: Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde Ziekenhuis, ’s-Gravenhage

Duur : 4 maanden

Begeleiders supervisoren: MDL-artsen in de personen Lars Perk, Hanneke van Soest, Nidhi Srivastava, Patrick van der Veek, Robert Verburg.

 

De stage wordt begonnen met een introductiegesprek met de supervisor van de afdeling Hanneke van Soest. Zij is verantwoordelijk voor de supervisie van de aios en zal hem of haar ook begeleiden in het poliklinische deel. Halverwege en aan het einde volgt met dezelfde persoon een voortgangsgesprek.

 

De aios krijgt op de eerste dag de handleiding ten behoeve van arts assistenten tijdens de stage maag-darm- en leverziekten. Hierin staat expliciet beschreven wat de leerdoelen, weekindeling en onderwijs tijdens de stage MDL ziekten zijn.

 

Competentiedomeinen:

- medisch handelen

- samenwerken

- communicatie

- organisatie

- maatschappelijk handelen

- kennis en wetenschap

- reflectie

 

Leerdoelen:

Algemene leerdoelen: de aios heeft algemene kennis van de ziekten van maag, darm, alvleesklier, galwegen en lever (tractus digestivus) en kan de presentaties van deze ziekten herkennen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de aios kennis verkrijgt van de huidige inzichten in de pathofysiologie, preventie, (differentiële) diagnostiek en therapie van aandoeningen van de tractus digestivus. Na afloop van de stage beschikt de aios over kennis van klinische presentaties op het gebied van de MDL-ziekten, zoals in het opleidingsplan interne geneeskunde 2009 “Eén team één taak” worden genoemd.

 

Van de arts-assistenten wordt verwacht dat zij kennis verkrijgen betreffende de huidige inzichten in de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van ziekten van de tractus digestivus:

 

 • Peritonitis
 • ‘Acute buik’
 • Appenditicis
 • Analyse ascites
 • Diarree (acuut/chronisch)
 • Gastro-oesophageale reflux (GERD)
 • Gastro-intestinaal bloedverlies
 • Motiliteitsstoornissen
 • Inflammatoire darmziekten (IBD): colitis ulcerosa en M. Crohn
 • Diverticulose/diverticulitis
 • Spastisch colon (IBS)
 • Malabsorptie
 • Ulcuslijden
 • Darmpoliepen
 • Darmcarcinoom (slokdarm, maag, colon)
 • Ileus
 • Overige darm-/levermaligniteiten
 • Galsteenlijden
 • Galgangobstructie
 • Cholestatische leverziekten
 • Levercirrhose
  • Behandeling van spontane bacteriële peritonitis (SBP)
  • Behandeling van hepatorenaal syndroom
 • Acuut leverfalen
 • Analyse leverbiochemieafwijkingen/ Hepatitis (viraal, medicamenteus, etc.)
 • Stapelingsziekten
 • Pancreatitis (acuut/chronisch)
 • Pancreascarcinoom
 • Endocriene darmtumoren

 

 

* Van de arts-assistent wordt verwacht dat zij geïnformeerd zijn over de problematiek van hun eigen patiënten en het ziektebeeld met differentiaal diagnose.

De arts-assistenten dienen het ziektebeeld helder, schematisch, kort en bondig te kunnen presenteren, met name tijdens de Grote Visite. Bij de Grote Visite wordt verwacht dat iedere MDL patiënt als volgt wordt besproken (evt. middels power-point sheet):

                       - naam en leeftijd patiënte

                       - datum van opname

                       - reden van opname

                       - voorgeschiedenis

                       - probleemlijst

                       - voorgestelde beleid inclusief vragen

 

* Van de arts-assistent wordt verwacht dat zij bekend zijn met de indicaties en onderzoeks- en behandelingsmethoden van de gangbare endoscopische procedures:

- oesofagogastroduodenoscopie

- dunne darmbiopsie

- colonoscopie

- ERCP

- endo-echo

En van de verschillende functietesten.

 

* Van de arts-assistent wordt tevens verwacht dat zij bekend zijn met de indicaties en onderzoeks- en behandelingsmethoden van de, binnen de MDL, gangbare radiologische procedures:

- TIPSS procedure

- PTC (in- en uitwendige percutane galwegdrainage)

- radiologische behandeling grote levercysten

 

* Van de arts-assistent wordt tevens verwacht dat zij bekend zijn met de indicaties voor chirurgie van de tractus digestivus.

 

* Van de arts assistenten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de mogelijk gerelateerde complicaties ten gevolge van endoscopische en binnen de MDL gangbare radiologische procedures.

 

Leermiddelen:

- verpleegafdeling: zorg voor opgenomen patiënten op de afdeling, overdracht, radiologiebespreking, grote visite, statusvoering, endoscopie afdeling, brieven, incidentbespreking, MDL onderwijs. Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties als: oncologiebespreking, chirurgische overdracht, PA-bespreking,

Refereren, CAT en probleempatiëntbespreking (casusbespreking). Locaal onderwijs (woensdagmiddag), probleempatiëntbespreking, Regionaal (ROIG), Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) conform leerjaar, Kennistoets (indien in periode valt), Per jaar deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

georganiseerd door:

 het Landsteiner Instituut,

 LUMC.

Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging (bv Internisten Dagen); minimaal 1 dag per jaar

 

Onderwijs tijdens de stage maag-darm-leverziekten

 

 • kennis toetsen en aanvullende kennis geven betreffende MDL ziektebeeld naar aanleiding van de opgenomen patiënten op de MDL met name tijdens de GROTE VISITE. Tijdens de grote visite wordt dieper op de problemen rond MDL ziektebeelden ingegaan.
 • onderwijs rond de chirurgische vragen bij MDL patiënten tijdens het Heelkunde-MDL overleg op maandagmiddag
 • aanpak bij benigne levertumoren tijdens de benigne levertumor bespreking
 • 1x/ 3 maanden MDL refereren
 • 1x/ 3 weken PA bespreking
 • 1x/ 4 weken Hepatitis bespreking
 • 1x/ 3 maanden complicatie bespreking en bespreking van bijzondere endoscopie beelden
 • 1x/ 4 maanden CAT betreffende een MDL probleem samen met HAGA ziekenhuis en LUMC

 

Vaardigheden:

- Ascitespunctie onder echogeleide i.o.m. de radioloog

- inbrengen maagsonde.

 

Toetsen:

In totaal 4-6 (afhankelijk stageduur), verdeeld over:

- KPB algemeen (betreffende directe observatie anamnese en/of onderdeel lichamelijk, onderzoek), KPB overdracht, KPB grote visite, KPB probleempatiënt / referaat / PA bespreking / CAT, KPB brieven, KPB vaardigheden, KPB gesprek met patiënt (en familie), Daarnaast: Fiattering statusvoering, Participatie ROIG, Participatie Incidentbespreking, Certificaat ROIG conform leerjaar, Certificaat COIG conform leerjaar, Certificaat discipline overstijgend onderwijs, Certificaat deelname wetenschappelijke vereniging, Resultaat kennistoets. Halverwege en eindbeoordeling stagist

Verplicht:

- Introductie-, halverwege- en eindgesprek door opleider MDL-ziekten

- Participatie lokaal onderwijs MDL

- 4-6 KPB verdeelt over de verschillende competenties.

- 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatiëntbespreking.

 

Werkzaamheden

De stage maagdarmleverziekten omvat de klinische zorg voor 10 tot 15 patiënten, met MDLpathologie op afdeling C7A onder supervisie van de MDL-artsen en vierde jaar MDL-arts i.o. Overdag is er een rooster van dienstdoend MDL-artsen, waarmee acute pathologie kan worden overlegd. Volgens een schema superviseren de MDL-artsen de zorg voor de klinische patiënten.

 

Weekindeling tijdens de stage maag-darm-leverziekten

 

Dagelijks:

            08.15 - 08.30:             Interne overdracht

08.30 - 09.00:             MDL overdracht in Westeinde (de opgenomen MDL patiënten worden kort besproken met voorgestelde plan voor de dag)

 

maandag t/m donderdag:

16.30-17.00:               Rontgenbespreking (patiënten tevoren via groupwise aanmelden via RadBes)

 

           

Maandagochtend 9.30u: grote visite op de afdeling met 1 MDL-arts

 

Woensdagmiddag 15.30u: grote visite met alle MDL-artsen

 


 

 

 

Ochtend

Middag

Maandag

 

09.00 - 12.00 zelfstandig visite lopen

 

12.00 - 13.30 uitwerken visite, lopende zaken, lunch

08.15 - 08.30 1x/ 4 weken Hepatitis bespreking (data via dr. van Soest, ook patiënten aanmelden via dr. van Soest)

14.00 -16.00 Grote Visite (papieren visite en er wordt langs alle bedden gelopen) met dr. Van Soest.

17.00 -18.00 Chirurgische-MDL bespreking

Dinsdag

09.00 - 12.00 zelfstandig visite lopen

 

12.00 - 13.30 uitwerken visite, lopende zaken, lunch

14.30 - 16.30 opnamen, studie, brieven dicteren

17.00 - 18.00 een MDL arts doet papieren visite met de arts-assistenten.

 

Woensdag

09.00 - 12.00 zelfstandig visite lopen, uitwerken visite, lopende zaken

 

1530 - 17.30 Grote Visite

Alle opgenomen MDL patiënten worden schematisch op boven beschreven wijze gepresenteerd. Co-assistent bespreekt in 5 minuten een “nieuwe patiënt” Arts-assistent bepreekt in 15 minuten een klinisch probleem

16.00 - 16.30 afwisselend: PA bespreking of Complicatiebespreking / bijzondere scopiebevindingen of

Refereren (MDL artsen en arts-assistent MDL)

16.30 de MDL arts die komende weekend MDL dienst heeft loopt met de arts-assistenten visite langs alle opgenomen patiënten

Donderdag

09.00 - 12.00 zelfstandig visite lopen, uitwerken visite, lopende zaken

 

14.00u-16.30u: voor AIOS polikliniek MDL

16.00 - 16.30 Visite (papieren visite)

16.30 - 16.45 Benigne levertumoren bespreking met radioloog, chirurg en MDL arts voorafgaande aan de Heelkunde-Oncologie bespreking (patiënten aanmelden via ROZOS)

16.45 - 18.00 Heelkunde-Oncologiebespreking (patiënten moeten uiterlijk VOOR woensdag 16.00 uur aanmelden voor deze bespreking via ROZOS)

 

Vrijdag

09.00 - 12.00 zelfstandig visite lopen

12.00 - 13.30 uitwerken visite, lopende zaken

 

14.30 – 17.00 opnamen, studie, brieven dicteren

17.00-18.00 Papieren visite en weekend overdracht met dienstdoende MDL arts

 

 

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na de ochtend visite mee te lopen met het endoscopieprogramma.

 

 

 • STAGE CARDIOLOGIE

 

Plaats: Medisch centrum Haaglanden, ‘s-Gravenhage

Duur: 4 maanden

Begeleiders/supervisoren: alle cardiologen

 

De stage heeft als voornaamste doel dat de aios kennis en ervaring opdoet met de meest voorkomende acute en chronische cardiologische aandoeningen. Om de gestelde doelen te behalen zal de aios ingedeeld worden volgens een wisselrooster op CCU en de klinische afdeling cardiologie. Tevens zullen consultatieve functies worden vervuld. De aios participeert in het dienstenrooster van de afdeling cardiologie.

 

Vaardigheden

 • elektrische cardioversie
 • Reanimatie
 • hartauscultatie

 

Leerdoelen, leermiddelen en toetsen

Algemene leerdoelen

 

 • Kennis van de klinische presentaties van patiënten met acute, post-acute en chronische hartziekten, met name met thoracale pijnklachten, dyspnoe en ritmestoornissen
 • Kennis van de pathofysiologie van hartziekten
 • Kennis van een normaal ECG en van de meest voorkomende uitingen van pathologie (waaronder ritme- en geleidingsstoornissen, manifestaties van LVH, ST-T afwijkingen bij acute coronaire syndromen).
 • Kennis van de meest voorkomende farmacologische therapieën bij acute coronaire syndromen.
 • Het verkrijgen van inzicht in de indicatie tot (spoed)PCI bij acute coronaire syndromen en de plaats van invasieve behandelingen bij chronische vormen van coronaria- en kleplijden.
 • Het verkrijgen van inzicht in de meest voorkomende farmacologische therapieën en indicatie voor RF ablatie bij supraventriculaire en ventriculaire hartritmestoornissen en het zelfstandig kunnen toepassen van initiële behandelingen.
 • Het verkrijgen van inzicht in de therapie van acute en chronische uitingen van hartfalen en het zelfstandig kunnen initiëren van farmacologische behandelingen.
 • Het zelfstandig kunnen participeren in het reanimatieteam.
 • Het adequaat kunnen instrueren van verpleegkundig en ander ondersteunend personeel met betrekking tot verrichtingen voortvloeiend uit het bovenstaande.

Specifieke leerdoelen

 

Het verkrijgen van inzicht in de diagnostische mogelijkheden (en onmogelijkheden) van cardiologische diagnostiek:

 1. (Slokdarm) echocardiografie
 2. Hartcatheterisaties
 3. Fietsergometrie
 4. 24-uurs ECG (Holter)
 5. 24-uurs bloeddrukmeting
 6. Pacemakerimplantaties
 7. Electrofysiologisch onderzoek
 8. Cardiale CT en MRI
 9. Isotopendiagnostiek (met Nucleaire Geneeskunde)
 10. Indicaties voor klepchirurgie, CABG, PCI en elektrofysiologie
 11. Indicaties voor externe en interne pacemakers en implanteerbare defibrillatoren (ICD)
 12. Indicaties voor uitvoering van haemodynamische monitoring en ondersteuning

 

Leermiddelen

-   Dagelijks gestructureerde supervisie

-    Dagelijks rapport

-    ESC-Textbook of Cardiovascular Medicine

-    The ECG Emergency Decision Making; HJJ Wellens, Conover MB (eds) WB Saunders, 2006

-    Protocollen

-    Structureel onderwijs

 

 

Beoordelingen:

 • Aan het begin van de stage vindt een stage introductie gesprek plaats
 • Na 2 maanden vindt een tussen beoordeling plaats
 • Na 4 maanden vindt een eindbeoordeling plaats aan de hand van het competentieformulier
 • Minimaal eenmaal per maand wordt een deel van een of meerdere patiëntencontacten geobserveerd en beoordeeld als KKB
 • Andere beoordelingsmomenten zijn de patiëntenpresentaties, JournalClub referaten en CATs

 

 

Klinische presentaties

 • Pijn op de borst
 • Dyspnoe
 • Dyspnoe d’effort
 • Moeheid
 • Hartkloppingen
 • Oedemen
 • Shock, collaps
 • Syncope
 • Hypertensie
 • Perifere vaatziekten
 • Claudicatio intermittens
 • Abnormale harttonen en geruisen
 • Verhoogd risico op hart- en vaatziekten

 

 

 

 

Ziektebeelden

Aritmiëen

  Supraventriculair

  Geleidingsstoornissen

  Ventriculair

Congenitale hartziekten

Decompensatio cordis

  Astma cardiale

  Chronisch

Coronarialijden

  Angina pectoris stabiel

  Angina pectoris onstabiel

  Myocardinfarct

Endocarditis

Hypertensie

  Chronisch stabiel

  Crisis

  Secundair

Cardiomyopathie

Myocarditis

Acute pericarditis

Harttamponade acuut

Constrictieve pericarditis

Harttamponade chronisch

Perioperatieve evaluatie hartpatiënt

Hartklepvitia

Vaatziekten

  Aorta

  Perifeer vaatlijden

  Chronische veneuze insufficiëntie

  Aorta


 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Week 1-4

 

CCU/SEH

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

12.45 – 13.30 uur algemeen onderwijs cardio

 

14.00 – 16.00 uur onderwijs interne i/d even weken, indien niet: supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht Thorax-Chirurgie

 

Grote visite CCU/SEH

 

13.30 – 15.30 uur onderwijs interne i/d oneven weken, indien niet: supervisie/onderwijs cardioloog*

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

12.45 – 13.30 uur patiëntbespreking interne

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

13.30-14.00 supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

 

Week 5-7

 

Verrichtin-gen

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Verrichtingen CCU

Hartecho’s

Angio’s

ICD

(Evt OK HAGA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Verrichtingen CCU

Hartecho’s

Angio’s

ICD

 

12.45 – 13.30 uur algemeen onderwijs cardio

 

14.00 – 16.00 uur onderwijs interne i/d even weken, indien niet: supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

Thorax-Chirurgie

 

Verrichtingen CCU

Hartecho’s

Angio’s

ICD

 

13.30 – 15.30 uur onderwijs interne i/d oneven weken, indien niet: supervisie/onderwijs cardioloog*

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Verrichtingen CCU

Hartecho’s

Angio’s

ICD

 

12.45 – 13.30 uur patiëntbespreking interne

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Verrichtingen CCU

Hartecho’s

Angio’s

ICD

 

13.30-14.00 supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

 

Week 8-11

 

CCU/SEH

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

12.45 – 13.30 uur algemeen onderwijs cardio

 

14.00 – 16.00 uur onderwijs interne i/d even weken, indien niet: supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht Thorax-Chirurgie

 

Grote visite CCU/SEH

 

13.30 – 15.30 uur onderwijs interne i/d oneven weken, indien niet: supervisie/onderwijs cardioloog*

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

12.45 – 13.30 uur patiëntbespreking interne

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Grote visite CCU/SEH

 

13.30-14.00 supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

 

Week 12-17

 

Poli

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Ochtend: Poli

Middag uitwerking en voorbereiding Poli/SEH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

Ochtend: Poli

Middag uitwerking en voorbereiding Poli/SEH

 

12.45 – 13.30 uur algemeen onderwijs cardio

 

14.00 – 16.00 uur onderwijs interne i/d even weken, indien niet: supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

Thorax-Chirurgie

 

Ochtend: Poli

Middag uitwerking en voorbereiding Poli/SEH

 

13.30 – 15.30 uur onderwijs interne i/d oneven weken, indien niet: supervisie/onderwijs cardioloog*

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Ochtend: Poli

Middag uitwerking en voorbereiding Poli/SEH

 

12.45 – 13.30 uur patiëntbespreking interne

 

 

 

 

 

 

Eventueel:

16.30 uur radiologie bespreking interne

07.45 uur Ochtend overdracht

 

 

Ochtend: Poli

Middag uitwerking en voorbereiding Poli/SEH

 

13.30-14.00 supervisie/ onderwijs cardioloog*

 

 

 

 


 • STAGE LONGZIEKTEN

 

Locatie: Medisch Centrum Haaglanden, Westeinde en Antoniushove

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider/supervisoren:

 1. dr Korteweg, dr Baur
 2. dr Nocker

Bijgestaan door alle longartsen.

 

Werkzaamheden

 

Afdeling:

De aios is verantwoordelijk als zaalarts voor de patiënten opgenomen op de verpleegafdeling longziekten en tuberculose. De dagelijkse supervisie berust bij de longarts. Elke dag vindt er een uitgebreide zaalvisite plaats en 2 maal per week grote/papieren visite. De assistent neemt actief deel aan de reguliere besprekingen van de afdeling en aan het lokale en regionale onderwijs.

Polikliniek:

 1. Locatie Westeinde

De aios woont verrichtingen op de behandelkamer en op de longfunctie afdeling bij.

De AIOS heeft 1 dagdeel per week een eigen spreekuur op woensdagochtend onder supervisie van dr. Baur.

Vaardigheden: De aios leert het doen van pleurapuncties en drainages onder supervisie van een van de longartsen.

Er is wekelijks na de ochtendoverdracht een polikliniekbespreking waarbij een van de longartsen 1 a 2 lastige patiënten presenteerd.

 1. Locatie Antoniushove

De aios woont verrichtingen op de behandelkamer en op de longfunctie afdeling bij.

Vaardigheden: De aios leert het doen van pleurapuncties en drainages onder supervisie van een van de longartsen.

.

Leerdoelen:

 • Het verwerven van theoretische en praktische kennis op alle onderdelen van de Longziekten:
  • COPD/Astma,
  • longkanker,
  • infectieziekten,
  • longembolie,
  • interstitiele longziekten,
  • pleurale aandoeningen en
  • slaap apneu.
  • drainbeleid
  • bloedgasanalyse
  • longfunctie

 

 • Het zelfstandig verrichten van diagnostiek en therapie van opgenomen longpatiënten.
 • Het stellen van indicaties tot longfunctieonderzoek, endoscopie en thoraxchirurgie.
 • Het realiseren van adequate communicatie met patiënt, familie en mede-zorgverleners

-      Verdieping kennis van de wetenschappelijke achtergronden van de longziekten: Eenmaal in de 2 weken organiseert een van de longartsen een praatje ter verdieping van de wetenschappelijke achtergronden van de longziekten.

 

Leermiddelen:

 • Richtlijnen: afdelingsgebonden, Nationaal (NVALT) en internationaal (ERS/ATS)
 • Overzichtsartikelen op onderdelen Longziekten
 • Comprehensive Respiratory Medicine R Albert, S Spiro, J Jett Mosby, Thieme, 2004.
 • Dagelijkse overdracht longziekten
 • Wekelijkse grote visite longziekten

 

De aios participeert in het diensten-, rooster- en opleidingsschema van de interne geneeskunde.

 


Beoordelingen:

 • Aan het begin van de stage vindt een stage introductie gesprek plaats
 • Na 2 maanden vindt een tussenbeoordeling plaats
 • Na 4 maanden vindt een eindbeoordeling plaats aan de hand van het competentieformulier
  • Minimaal eenmaal per maand wordt een deel van de patiënten contacten geobserveerd en beoordeeld als KKB
 • Andere beoordelingsmomenten zijn patiënt presentaties, referaten en CATs

 

Klinische presentaties

 • Pijn op de borst
 • Dyspnoe
 • Haemoptoe
 • Slaapapneu
 • Koorts
 • Afwijkende X-thorax
 • Pleuravocht
 • Heesheid
 • Stridor
 • Piepende ademhaling

 

Ziektebeelden

COPD

Pneumonieën

Aspiratie

Interstitiële longafwijkingen

Systeemziekten

Recidiverende luchtweginfecties

Ziekten van de pleura

Pneumo-thorax

Trombo-embolie

Pulmonale hypertensie

Congenitale longziekten (mucoviscidosis) (weinig aanbod)

/ alpha-1-antitrypsinedeficiëntie)

Tuberculose

Beroepsziekten

(asbestosis, pneumoconiosis)

 

Competenties die specifiek zijn voor de stage longgeneeskunde:

- Tuberculose zorg in samenwerking met de GGD (volksgezondheidsaspect)

- Slecht nieuwesgesprekken en palliatieve zorg bij patiënten met respiratoire insufficiëntie

- Organisatie en time managment

- Technische aspecten van pleuradrain beleid

- Bloedgasanalyse en arteriële bloedgaspuncties

 

 

 

 

 

 

Weekrooster, locatie Westeinde

 

 

 

ochtend

middag

na middag

maandag

8:00 Overdracht

9:00 Grote visite

(NB vindt nooit plaats)Bespreken interessante consulten (soms, niet systematisch)

Zaalvisite uitwerken

Bijwonen bronchoscopieen, longfunctie onderzoeken

Inspanningstesten (is bijna nooit mogelijk)

 

 

dinsdag

8:00 Overdracht

Visite door assistent

 

 

 

woensdag

8:00 Overdracht

9.00-12.00 uur pilokliniek

Visite door assistent

Consulten door assistent

 

Zaalvisite uitwerken

Bijwonen bronchoscopieen, longfunctie onderzoeken

inspanningstesten

 

donderdag

8:00 Overdracht

Polibespreking longartsen

9:00 Grote visite    

Bespreken interessante consulten

ILD bespreking 1/weken locatie Westeinde

16:30 oncologie bespreking

 

vrijdag

8:00 Overdracht

Visite door assistent Consulten door assistent

 

16:00 weekend overdracht

 

Capita selecta

Afwisselend kunnen dit zijn: HRCT en andere rontgen bespreking, PA bespreking/ obductie besprekingen, TBC bespreking met GGD, Geen informatie over deze besprekingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekrooster, locatie Antoniushove

 

 

ochtend

middag

na middag

maandag

8:00 Overdracht

9:00 Grote visite

(NB vindt nooit plaats)Bespreken interessante consulten (soms, niet systematisch)

Zaalvisite uitwerken

Bijwonen bronchoscopieen, longfunctie onderzoeken

Inspanningstesten (is bijna nooit mogelijk)

 

 

dinsdag

8:00 Overdracht

Visite door assistent

 

 

woensdag

8:00 Overdracht

Visite door assistent

Consulten door assistent

Zaalvisite uitwerken

 

 

donderdag

8:00 Overdracht

Polibespreking longartsen

9:00 Grote visite    

Bespreken interessante consulten

16:30 oncologie bespreking

 

vrijdag

8:00 Overdracht

Visite door assistent Consulten door assistent

 

16:00 weekend overdracht

 

Capita selecta

Afwisselend kunnen dit zijn: HRCT en andere rontgen bespreking, PA bespreking/ obductie besprekingen, TBC bespreking met GGD, Geen informatie over deze besprekingen

1 maal per 2 weken bereid longarts praatje voor ter verdiepeing wetenschappelijke kennis


 

 • STAGE NEFROLOGIE

 

Plaats: Medisch centrum Haaglanden, ‘s-Gravenhage

Locatie: Westeinde ziekenhuis

Duur: 4-6 maanden

Begeleiders/supervisoren; Alle internist-nefrologen

 

De stage wordt begonnen met een introductiegesprek met de nefroloog die verantwoordelijk is voor de gestructureerde supervisie tijdens deze stage. Deze zorgt

ook voor de begeleiding van het poliklinische deel. Halverwege en aan het einde volgt met dezelfde persoon een voortgangsgesprek.

 

Competentiedomeinen:

- medisch handelen,

- samenwerken,

- communicatie,

- organisatie,

- maatschappelijk handelen

- kennis en wetenschap,

- reflectie.

 

Leerdoelen:

Algemene leerdoelen: De aios interne doet ervaring op in de behandeling en begeleiding van chronische hemo- en peritoneaaldialysepatiënten op de dialyseafdeling en klinische patiënten met acute en chronische nierinsufficiëntie op de intensive care en andere afdelingen. Daarnaast worden poliklinische patiënten gezien verwezen voor nefrologische pathologie.

Specifieke leerdoelen: de aios leert het klinisch redeneren en heeft kennis van de diagnostiek en behandeling van nierziekten. Is in staat te bepalen of en welke vorm van dialyse geïndiceerd is. Kan een acute dialyse begeleiden en is in staat om een chronische dialyse patiënt te begeleiden. Kan frequent voorkomende complicaties, als vaattoegang, stoornissen in de calcium- en fosfaat huishouding, behandeling nefrogene anemie en peritonitis bij CAPD, herkennen en behandelen.

Gezien de multidisciplinaire behandeling (o.a. verpleging, vaatchirurg, radioloog) van dialysepatiënten zijn de competenties communicatie, samenwerken en organisatie bij uitstek geschikt om in deze stage verder te leren. Daarnaast moet de aios goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving rondom dialyseren en het stoppen hiervan, idem orgaandonaties.

 

Leermiddelen:

- overdracht,

- röntgenbespreking,

- grote visite,

- statusvoering,

- overleg supervisor poli,

- gesprekken met patiënt en familie,

- ontslagbrieven,

- Op de T-schijf bevindt zich een map: “Stage nefrologie” waarin artikelen staan die de aios moet lezen/bestuderen,

 

- 2 maal in de stage een presentatie (korte CAT, richtlijn bespreking, verdieping in ziektebeelden) a 15 min aan de hand van casuïstiek op donderdag middag nefrologie bespreking over de volgende onderwerpen: Hemodialyse, peritoneaal dialyse, niertransplantatie, acute nierinsufficientie, chronische nierinsufficientie, water/zout/zuurbase evenwicht, glomerulaire/interstitiele nierziekten, hypertensie.

- nefrologie bespreking op donderdag middag

- regionale nefrologie bespreking

 

Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties als:

- probleem patientbespreking

- Incidentbespreking

- PA-bespreking,

- Onderwijs lokaal

- Regionaal (ROIG)

- Eventueel landelijke kennistoets.

- Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) conform leerjaar

- Kennistoets (indien in periode valt)

- Per jaar deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) georganiseerd door:

- het Landsteiner Instituut,

- LUMC.

- Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging (bv Internisten Dagen); minimaal 1 dag per jaar

 

Klinische presentaties:

- oedeem

- hypertensie

- dorst en polyurie

- buikpijn

- complicaties tijdens de zwangerschap

- acute medische problemen

- electrolyt- en zuurbasestoornissen

- hematurie

- hypertensie

- proteinurie

- afwijkingen bij laboratoriumonderzoek.

- Differentiaal-diagnostiek en behandeling van de volgende ziektebeelden:

- glomerulonefritis

- interstitiële nefritis

- nefrotisch syndroom

- acute tubulus necrose

- postrenale nierinsufficiëntie

- nierarteriestenose

- Diagnostiek en behandeling van acute en chronische nierinsufficiëntie

- indicatie nierbiopsie

- urine onderzoek

- immunologisch onderzoek

- verschillende methoden nierfunctiemeting

- indicaties plasmaferese

- indicaties prednison en cytostatica

- analyse en behandeling hypertensie en hypertensieve crisis

- analyse en behandeling van secundaire hyperparathyreoïdie tgv nierinsufficiëntie

- indicaties en methoden acute/chronische nierfunctievervangende therapie

- analyse en behandeling vaattoegang

- analyse en behandeling CAPD peritonitis

- analyse nierfunctiestoornissen en zwangerschap

 

Vaardigheden:

- infuusbeleid

- non-invasieve bloeddruk- en saturatiemeting

- voorschrijven geneesmiddelen

- Inbrengen van lies-/jugularis lijn voor dialyse (alleen tijdens 8 maanden stage).

 

Toetsen:

- KPB overdracht (2x) (voorbereiden poli of nav nefroconsulten)

- KPB algemeen

- KPB brieven (minimaal 4x)

- Fiattering statusvoering

- Beoordeling voordracht voor patiënten vereniging / patiëntenfolder / protocol / artikel en, of wetenschappelijke voordracht

- KPB probleempatiënt bespreking / CAT / PA-bespreking

- Participatie nefrologie besprekingen / MDO dialyse / shuntbespreking

- Participatie ROIG

- Participatie incidentbespreking

- Certificaat ROIG en COIG

- Certificaten discipline overstijgend onderwijs.

- Resultaat kennistoets

- Certificaat deelname wetenschappelijke vereniging (cq sectie nefrologie)

- Voortgangsgesprekken met stagebegeleider en halfjaarlijks met (plv) opleider

Verplicht voor deze stage:

- Introductie, halverwege en eindgesprek door stagebegeleider

- Participatie Nefrologie / dialyse MDO bespreking op donderdag middag/ dinsdag middag

- Participatie regionale nefrologie bespreking

- 4 KPB verdeelt over de verschillende competentiedomeinen.

- 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatiëntbespreking.

- 2 KPB van de presentaties op de donderdag middag nefrologie bespreking

 

Werkzaamheden

Overdag is er een rooster van dienstdoend nefroloog. Daarnaast heeft iedere nefroloog zijn eigen dialyse groep en heeft men afspraken gemaakt, wie bij toerbeurt verantwoordelijk is voor de IC-/CCU-consulten. Er wordt naast de dialyse gewerkt op de afdelingen (nefrologisch consulten), IC (dialyse en CVVH), CCU en op de polikliniek.

Dialyse afdeling

Visite bij hemodialysepatiënten vindt wekelijks plaats samen met de behandelend nefroloog. Tijdens deze visite worden de volgende aspecten altijd bekeken:

- hematologische status

- calcium/fosfaathuishouding

- hemodynamiek en streefgewicht,

- medicatie,

- vaattoegang,

- eventuele intercurrente medische problemen.

Eenmaal per maand vindt bij alle dialysepatiënten standaard bloedonderzoek plaats. Extra bloedonderzoek kan eenvoudig gebeuren bij aanvang van de dialyse. Voor opgenomen patiënten wordt een opdracht in het electronisch dialyse dossier (DIAMANT) aangemaakt voor bloedbepalingen. Hemodialyse patiënten mogen niet worden geprikt in de shuntarm. Bij patiënten met een chronische nierziekte en/of nierinsufficiëntie moet de niet-dominante arm gespaard worden in verband met mogelijke toekomstige shuntaanleg. Ook in deze arm mag dus niet geprikt worden. Gedurende de hele week worden dialysepatiënten gezien en beoordeeld die zich presenteren met een intercurrent probleem. Van alle visites en intercurrente patiëntgebonden activiteiten worden aantekening gemaakt in de dialyse status.

 

Consulten

Naast de begeleiding van dialysepatiënten op niet interne afdelingen, wordt er iedere dag visite gelopen op de IC/CCU ter beoordeling dialyse cq CVVH behoefte van aldaar opgenomen patiënten. Indien hiertoe besloten wordt is de aios ook aanspreekpunt voor het begeleiden hiervan.

 

Polikliniek

Onder supervisie van een nefroloog wordt een maal per week poli gedaan. Daarnaast worden er een maal per week nieuwe patiënten (45 min) gezien met het vermoeden op een nierfunctiestoornis. Na overleg met de supervisor worden deze voor controle gezien (15 min). De aios is ook verantwoordelijk voor de correspondentie over deze patiënten.

 

HD polikliniek

Onder supervisie van een nefroloog wordt per maand minimaal 2 hemodialyse patiënten apart gezien op de HD-polikliniek met wie een “jaarevaluatie” wordt gehouden. Tijdens dit gesprek kan de aios zich beter verdiepen in de meestal complexe voorgeschiedenis/problematiek van een hemodialyse patient.

 

 

 

WEEKINDELING

 

 

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 9.30 overdracht nefrologie, IC/CCU acute dialyse nefrologie

09.30 – 12.30 Grote visite afdeling c7b2

 

13.00 – 15.30 consulten + poli nefrologie voorbespreken met supervisor

15.30 – 18.00 meelopen met visite dialyse afdeling (na verloop van tijd eigen patiënten op B-zaal)

17.00 dienstoverdracht

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 meelopen met visite dialyse afdeling, IC/CCU acute dialyse, consulten

12.00 – 13.30 cardiologie onderwijs

 

13.45 – 15:00 MDO dialyse of

14.00 – 16.00 onderwijsmiddag

16.00 – 17.30 meelopen met visite dialyse afdeling (na verloop van tijd eigen patiënten op B-zaal), IC/CCU acute dialyse, consulten

17.00 dienstoverdracht

Woensdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.30 Poli HD patiënten (1-2 patienten), dialyse afdeling, IC/CCU acute dialyse, consulten

 

13:30 – 15:30 onderwijsmiddag om de week/ zelfstudie casus presentatie donderdag middag

16:30 – 17:00 vaatbespreking

20.00 twee x per jaar KPC PA-bespreking LUMC

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 Poli HD patiënten (1-2 patienten), dialyse afdeling, IC/CCU acute dialyse, consulten

 

12.45 – 13.30 onderwijs

13.30 – 16.30 poli nefrologie (reeds voorbesproken op maandag)

17.00 dienstoverdracht

17.00 – 18.00 nefrologen overleg: casus bespreking

Vrijdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 dialyse afdeling, IC acute dialyse, consulten/ administratie

 

12.30 – 14.30 dialyse afdeling, IC/CCU acute dialyse, consulten

14.30 – 15.30 bespreking therapie-resistente hypertensie

15.30 – 16.00 dialyse afdeling, IC/CCU acute dialyse, consulten

16.00 – weekendoverdracht

 

 

 

Eén deel weekindeling is vast en een deel wordt aangepast op de individuele aios. Bovenstaande kan daarmee voor sommigen afwijkend zijn.

 

Bij afwezigheid van Ai(n)os die de interne stage op C7b doet, wordt dit rooster aangepast. De Ai(n)os op de afdeling, die de stage algemene interne doet, heeft de zorg over de afdeling nefrologie.

De opgenomen (dialyse) patiënten op afdeling C7b worden gezien door de assistent op de afdeling C7b. Van deze patiënten wordt de klinische status/decursus bijgewerkt in het algemeen interne Ezis-EPD. Bij ontslag worden de ontslag medicijnen bijgewerkt in Diamant.

 

 

 


WEEKINDELING voor de Ai(n)os ingedeeld op de nefrologie afdeling

 

 

Ochtend

Middag

Maandag

 

08.15 – 09.00 overdracht

9.00-9.30 voorbereiding grote visite

9.30 – 12.30 Grote visite afdeling c7b2

 

13.00 – 16.30 uitwerking grote visite, familie gesprekken

16.30 – 17.00 rontgen bespreking

17.00 dienstoverdracht

Dinsdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 11.00 visite lopen op afdeling c7b2

11.00 – 11.30 MDO

11.30 – 12.30 uitwerken visite

 

12.45 – 13.30 cardiologie onderwijs of

14.00 – 16.00 om de week onderwijs interne

16.00 – 16:30 visite uitwerken

16.30 – 17.00 rontgen bespreking

17.00 dienstoverdracht

Woensdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.30 visite lopen op de afdeling c7b2

 

13:30 – 15:30 onderwijsmiddag om de week

16.30 – 17.00 rontgen bespreking

17.00 dienstoverdracht

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 11.00 visite lopen op de afdeling c7b2

11.00 – 12.30 kleine visite

 

12.45 – 13.30 onderwijs

13.30 – 16.30 uitwerken visite

16.30 – 17.00 rontgen bespreking

17.00 – 18.00 nefrologen overleg: casus bespreking

Vrijdag

08.15 – 09.00 overdracht

09.00 – 12.00 visite lopen op de afdeling c7b2

12.30 – 16.00 uitwerken visite

16.00 – weekendoverdracht

 

 

 

 

 

 • STAGE HEMATOLOGIE

 

Locatie: Westeinde en Antoniushove

Duur: 4 maanden

Begeleiders/supervisoren: Drs. L. te Boome, Dr. M. de Vreede

 

Werkzaamheden

De stage hematologie is een keuzestage gedurende 4 maanden die vanaf het tweede opleidingsjaar gekozen mag worden. Tijdens deze stage heeft de arts-assistent de zorg over poliklinische hematologie patiënten, verricht klinische hematologie consulten en richt zich op het bijwerken of maken van een protocol m.b.t. de hematologie onderbouwd door wetenschappelijke literatuur.

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

 • De AIOS Interne doet ervaring op in de behandeling van poliklinische patiënten
 • De AIOS leert zelfstandig te werken
 • De AIOS Interne doet ervaring op in de organisatie rondom het opstellen van een protocol.

Specifieke leerdoelen:

 • De AIOS Interne doet ervaring op in adequate en efficiënte wijze adviezen te geven, in samenspraak met de aanvrager over hematologische vraagstellingen bij patiënten die niet op de interne verpleegafdeling behandeld worden, zowel maligne als benigne hematologie.
 • Herkennen van hematologische aandoeningen en complicaties van de ingezette behandelingen en weten hoe deze qua diagnostiek aangepakt dienen te worden en behandeld.
 • Indicatiestelling voor het verrichten van een beenmergpunctie
 • Verrichten van beenmergpuncties
 • Interpretatie van uitslagen van beenmerg cytologie, histologie, immunofenotypering, moleculaire diagnostiek en cytogenetica
 • Kennis van laboratoriumdiagnostiek m.b.t. de hematologie waarbij ook een korte cursus in het laboratorium waarbij in ieder geval aan de orde komen stolling en bloedtransfusie
 • Optimaal samenwerken met andere zorgverleners en specialisten bij het opstellen van een protocol
 • Geven van onderwijs over een hematologische onderwerp aan (collega) arts-assistenten en specialisten.

 


 

Leermiddelen

 • Intensieve, dagelijkse, gestructureerde begeleiding
 • Voor- en nabespreken van poliklinische patiënten met vaste begeleiders
 • Bijwonen hematologische overleggen
 • Bijwonen beenmergbeoordelingen
 • Naar keuze bijwonen van een congres m.b.t. hematologie
 • stage in laboratorium
 • stage afdeling pathologie
 • Zelfstudie o.a. beenmergmorfologie, hematopoëse:
 • com
 • Handboek Hematologie, Dr Löwenberg et al, 2008, ISBN 9789058981325 (inzage exemplar beschikbaar op werkplek)
 • Lokale protocollen beschikbaar via intranet
 • Acute boekje: Richtlijnenvoor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de inwendige specialismen. Van Zuiden Communications, 2009
 • hematologieklapper.nl
 • Wintrobe’s clinical hematology (aanwezig in artsenkamer)

 

 

Praktische Uitvoering

Driemaal per week heeft de AIOS een dagdeel poli waarbij nieuwe en controle hematologische patiënten gezien worden. Vooraf worden poliklinische patiënten besproken met de supervisor, waarbij tevens studie-materiaal wordt besproken.

Dagelijks is de AIOS bereikbaar voor consulten via pieper 124.

De dagen en tijdstippen van de poli worden in overleg met de unit-coördinator van de hematologie polikliniek afgestemd.

Op donderdagochtend worden onder begeleiding beenmergpuncties verricht.

 

Supervisie

Er is een vaste supervisie door beide hematologen. Er is op structurele basis dagelijks overleg tussen de aios en de supervisor.

 

Faciliteiten

Er is een computer beschikbaar met internettoegang.

 

 

Aantalen Patiënten

Op de poli is per dagdeel i.i.g. plaats voor 2 nieuwe patiënten en 3 controles, wat kan worden uitgebreid indien mogelijk.

 

Besprekingen:

Zie overzicht weekprogramma


 

Weekindeling werkzaamheden overdag:

 

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.15 - 09.00 overdracht

09.00 - 12.30 voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol*

12.30 -13.00 lunch

13.00 - 16.30 polikliniek*

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

Dinsdag

08.15 - 09.00 overdracht met co-ass referaat;

09.00 - 12.30 voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol*

12.30 - 13.30 lunch met cardiologie onderwijs

13.45 -14.30 beenmergmorfologie bespreking ****

13.30-16.30 voorbespreken poli donderdag (met Dr. de Vreede), voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol*

16:00-17:00 (1ste dinsdag van de maand) vergadering werkgroep antistolling

17.00-18.00 hematologiebespreking (2de+4de dinsdag van de maand)

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 overdracht

Woensdag

08.15 - 09.00 overdracht en co-ass referaat;

09.00-12.30 voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol*

12.30 - 13.00 lunch

13.30 - 15.30 onderwijs***

15.30 - 16.30 voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol

Voorbespreking poli maandag (Dr. Heyning)*

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 overdracht

Donderdag

08.15 – 09.00 overdracht en co-ass referaat

9.00-9.30 beenmergpunctie

09.00-12.30 poli hematologie*

12.30 - 12.45 lunch

12.45 - 13.30 onderwijs

13.30-16.30 poli hematologie*

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 overdracht

Vrijdag

08.15 - 09.00 overdracht en assistent referaat

09.00-12.30 voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol*

13.00 - 13.30 lunch

13.30 - 16.00 voorbereiden polikliniek, overleg/bijwerken protocol*

16.00 - 17.00 weekendoverdracht

 

 

* dagelijks is de arts-assistent bereikbaar op sein 124 voor consultatie m.b.t. de hematologie

*** Het programma van het onderwijs wordt gemaakt door de opleider in samenwerking met de leden van het opleidingsteam. Er wordt gezorgd dat de onderwerpen uit het Opleidingsplan van de NIV aan de orde komen, aangevuld met pathologiebespreking en refereren en CAT.

**** Het bijwonen van de beenmergmorfologie bespreking is verplicht voor de arts assistent van de hematologie, voor andere is het facultatief.

 


 

 • STAGE SEH OVERDAG (STAGE ACUTE GENEESKUNDE) EN AVOND, NACHT EN WEEKENDDIENSTEN

 

Locatie: Medisch Centrum Haaglanden Westeinde

Duur:

Supervisie:

 

Werkplekken:

De acute stage wordt op de volgende plekken gelopen op locatie Westeinde:

- Spoedeisende Hulp (SEH)

- Polikliniek

- Acute Opname Afdeling (AOA)

- Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

- (Medium Care -> in ontwikkeling)

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

 • Leren acute pathologie op gebied van interne geneeskunde, longziekten en MDL-ziekten juist in te schatten en zorg te dragen voor de eerste opvang van een acuut verwezen patiënt of zelfverwijzer.
 • Analyseren van problemen op internistisch gebied van patiënten verwezen door huisarts en andere specialisten, door gebruik te maken van noodzakelijke aanvullende diagnostiek.
 • Adequaat te overleggen met supervisor en andere bij de acute zorg betrokken collegae en juiste overdracht van patiëntengegevens aan de collegae.

Specifieke leerdoelen:

 • Middels anamnese en lichamelijk onderzoek komen tot een probleemlijst en inschatten welk relevant vervolgonderzoeken met spoed dienen te worden ingezet en deze ook aanvragen
 • Overleg met supervisor of het voorgestelde beleid juist is.
 • Begeleiden van patiënt en familie in deze fase in samenwerking met verpleging SEH.
 • Adequaat overdragen van de zorg voor patiënt aan verpleging en de collegae die overdag de zorg hebben voor deze patiënt. Dit middels een adequate statusvoering in het SEH-dossier, die ook gebruik wordt als terugkoppeling naar verwijzer, cq eerste lijn.
 • Leren omgaan met stress tijdens pieken in de werkbelasting, door prioriteiten te stellen in de te verrichten werkzaamheden en hulp in te roepen waar nodig.
 • Voordragen van patiëntencasuïstiek tijdens het ochtendrapport, onder supervisie van de dienstdoende internist en MDL-arts.

 

Leermiddelen

Overdracht, röntgenbespreking, statusvoering, korte brief, overleg met supervisor, ECG cursus, reanimatiecursus (ATLS en ABCD), onderwijs lokaal ( probleem-patiëntbespreking, PAbespreking, chirurgische overdracht), regionaal (ROIG) en landelijk (COIG), evenals kennistoets, discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door het Landsteiner Instituut e.a.

 

Klinische presentaties

- trombose en embolie

- thoracale pijn

- koorts

- hypotensie en shock

- collaps

- dyspnoe

- diabetes mellitus

- dorst en polyurie

- huidafwijkingen

- hypothermie

- tr digestivusbloedingen

- veranderd defecatiepatroon

- buikpijn

- intoxicaties

- verwardheid

- zwangerschap

- acute medische problemen

- bewustzijnsdaling en coma

- electrolyt- en zuurbasestoornissen

- gewrichtsklachten

- hematurie

- zwelling in de hals

- transfusie

- presentaties op grensvlak

 

Van deze klinische presentaties zal men vooral de acute medische aspecten zien, zich uitend in o.a. de volgende ziektebeelden:

- pneumonie,

- pyelonefritis

- anafylaxie / allergie

- auto-intoxicaties

- vasovagale collaps

- hypertensieve crisis

- CAPD peritonitis

- nierinsufficientie

- prerenaal (uitdroging)

- renaal (glomerulonefritis, TIN of tubulusnecrose)

- postrenaal (prostaathypertrofie, RIP, stenen)

- koorts (bij neutropenie)

- ontregelde diabetes mellitus,

- ketoacidose of hyperosmoliare ontregeling

- hypoglykemieen.

- Addisonse crisis

- gastro-enteritis

- diverticulitis

- erysipelas en andere huidinfecties

- verhoogde bloedingsneiging

- autoimuun of verworven thrombopenie / leucopenie / anemie

- sikkelcel crise

- DVT / longembolie

- Acute artritis

Initiële diagnose en therapie, tijdige consultatie en eventueel verwijzing

- shock

- acuut hartfalen en asthma cardiale

- hartritmestoornissen

- ACS / myocardinfarct

- AAAA / dissectie

- gastro-intestinale bloeding

- acute buik / peritonitis

- leverfalen

- pancreatitis

- colitis

- galsteenlijden

- niersteenkoliek

- ileus

- meningitis, sepsis, endocarditis

- respiratoire insufficientie

- pneumothorax

- exacerbatie COPD

- zwangerschapstoxicose

- coma, CVA, TIA,

- acute psychiatrie, agressie, suicide

 

Vaardigheden

- infuusbeleid

- reanimatie

- ECG beoordelen

- arterie- en venapunctie

- afnemen materiaal voor microbiologisch onderzoek

- inbrengen maagsonde

- non-invasieve bloeddruk- en saturatiemeting

- voorschrijven geneesmiddelen.

 

Toetsen

- Reanimatie certificaat

- KPB overdracht

- KPB dienst

- (KPB probleempatiënt bespreking / CAT)*

- KPB SEH brieven

- Fiattering status

- Certificering ECG cursus / reanimatie cursus

- Certificaat ROIG en COIG

- Certificaten discipline overstijgend onderwijs.

- Voortgangsgesprekken conform fase van de opleiding.

In de diensten worden ook KPB’s overdracht en KPB’s dienst ingevuld, door de directe supervisoren.

 

Indeling werkzaamheden tijdens de dienst

Voor aanvang van een dienstenblok heeft men een ABCDE en ATLS certificaat en kan de aios een ECG en X-thorax beoordelen. Heeft kennis vergaard met het werken met DKS, alwaar ziekenhuisprotocollen te vinden zijn. Heeft voldoende expositie gehad aan het werken op de SEH overdag onder supervisie van de vaste SEH internist (iha 5 dagen) en meegelopen in de avonddienst met een ervaren arts-assistent. Dit wordt in een gesprek met de (plv) opleider geverifieerd en vastgelegd.

 

Buiten kantooruren zijn er een of twee a(n)ios interne werkzaam voor de interne geneeskunde, longziekten en MDL-ziekten. De IC heeft een eigen dienstenpoule, waarin de aios interne participeert als hij deze stage loopt. De cardiologie en IC zijn verantwoordelijk voor de reanimaties in huis.

 

Als er twee a(n)ios dienst doen, is er één verantwoordelijk voor de patiënten in huis, zowel op de afdeling interne geneeskunde, dialyse en afdelingen longziekten en MDL-ziekten, als voor de consulten van opgenomen patiënten op de andere afdelingen. De andere a(n)ios is werkzaam op de SEH. Buiten kantooruren is deze laatste a(n)ios aanspreekpunt voor verwijzers naar de SEH. Uiteraard kan men elkaar bij drukte ondersteunen. Alle patiënten gezien op de SEH worden overlegd met de dienstdoende internist, cardioloog, longarts of MDL-arts. Bij specifieke problematiek van dialysepatienten wordt direct met de dienstdoend nefroloog overlegd. De keuze voor welke van de supervisoren hangt af van de klinische presentatie. De MDL-arts wordt gevraagd bij:

- Crohn en colitis

- Pancreatitis

- Cholangitis, choledochusstenen

- Cholecystitis

- Hoge bloedingen, hematemesis, melena

- Lage bloedingen, rood rectal bloedverlies

- Diverticulitis

- Problemen met PEG-catheters

- Voedselimpactie c.q. acute passagestoornissen van de oesofagus

- Leverfalen, hepatitis

De patiënten die in de dienst gezien zijn worden overgedragen tijdens de ochtendoverdracht in aanwezigheid van internisten, MDL-artsen en longartsen.

 

 

Algemene bijeenkomsten/onderwijsmomenten

 • Ochtendoverdracht dagelijks ma. t/m vr. 08:15
 • Middagoverdracht dagelijks ma t/m vr. 17:00 (assistent voorzitter)
 • Röntgenbespreking dagelijks ma. t/m do. 16:30
 • Referaat di. t/m vr. (aansluitend aan ochtendoverdracht)
 • Woensdag (combinaties van):
 • CAT (Critical Appraisal of a Topic)
 • ROIG (voorbereiding)
 • PA bespreking
  • Donderdag (combinaties van):
 • Moeilijke patiëntbespreking
 • Necrologiebespreking
  • Complicatiebespreking 1/maand

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden en indeling tijdens de stage

De stage acute interne geneeskunde wordt ingevuld door minimaal 2 personen uit de doelgroep zoals boven vermeld. Gezien de tijdsspanne waarbinnen de meeste presentaties en opnames van acute interne patiënten zijn, zijn er op werkdagen van 12:00- 21:00 steeds 2 assistenten aanwezig (naast de stageassistenten acute interne geneeskunde is er ook een avond- nacht -en weekenddienst). De 2 assistenten die de acute interne stage doen, lopen wekelijks om en om een vroege en een late stage. De dagindeling is als volgt:

 • Vroege stage:
 • Dag start om 08:15 met ochtendoverdracht. Aansluitend rond 09:00 visite lopen op de AOA en MPU, met daarnaast SEH
 • Dag eindigt na middagoverdracht rond 17:30
  • Late stage:
 • 12:00 begin op acute poli (1 à 2 patiënten), met aansluitend SEH
 • Dag eindigt rond 21:00

Aangezien van de assistenten die de acute stage doen een behoorlijke inspanning wordt gevraagd t.a.v. het werken op onregelmatige uren, zullen zij gedurende de stage in principe niet voor dienstblokken (avond- en nachtdienst) worden ingedeeld.

De assistenten worden grotendeels direct gesuperviseerd door een internist acute geneeskunde, die ook de KKB’s en beoordelingen doet.

 

 

Tot Slot

Een aantal patiënten is geïnstrueerd bij bepaalde noodsituaties zelf contact op te nemen met het ziekenhuis (altijd laten komen) of direct naar de SEH te gaan:

 1. Oncologie patiënten met koorts na chemo
 2. Peritoneaal-dialyse patiënten met buikpijn of troebele uitloop,
 3. Gastro-enterologie patiënten met een stent in de galwegen en koorts.
 4. Mensen met diabetes mellitus type 1 die braken moeten in ieder geval bellen en meestal komen.
 5. Mensen met M. Addison of hypofyse-uitval die hun medicatie niet kunnen binnenhouden

 

 

TOETSING

 • KPB overdracht.
 • KPB overleg met supervisor
 • KPB fiattering SEH brief
 • KPB dienst organisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstenschema aios:

De aios wordt volgens het onderstaande schema ingedeeld in de diensten. De overige diensten worden door anios ingevuld.

Aios

ma

di

wo

Do

Vr

za

zo

1

D1

D1

D1

D1

D1

 Nwz

Nwz 

2

Nwz

 

 

DR

DR

Dwz

 

3

 

L2wz

L2W

L2wz

L2 Wz

 

 

4

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

5

 D1

D1

D1

D1

 

 

 

6

 D1

D1

D1

D1

D1

 

 

7

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

8

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

9

 D1

D1

D1

D1

D1

 

 

10

D1

D1

D1

D1

D1

 L2wz

L2wz 

11

 L2wz

 

 

 

 DR

Dwz

Dwz

12

 

D1

D1

D1

D1

 

 

13

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

14

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

15

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

16

D1

D1

D1

 D1

D1

 

 

17

D1

D1

D1

D1

D1

 

 

 

 

ANW Diensten WZ:

L1

L2: Laat 2: 17-24

N: Nacht: 23.45-8.45

DwZ Weekenddag: 8.30-17.15

D: Weekenddag: 8.30-17.15

ANW Diensten AH:

L2: Laat 2: 17-24

N: Nacht: 23.45-8.45

D: Weekenddag: 8.30-17.15

 

De aangegeven diensten zijn bruto diensturen. D1 diensten zijn de reguliere dagdiensten. DR diensten bevatten in te roosteren uren ter vervanging van afwezige collega’s, studie etc.

 


 

 • DIFFERENTIATIESTAGE ACUTE INTERNE GENEESKUNDE

 

Plaats: Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, ‘s Gravenhage

Duur: 8 maanden

Stagehouder/beoogd opleider: Dr. Hofstee, internist acute geneeskunde

 

Doelgroep

 • AIOS in opleiding tot internist met enkelvoudig profiel acute geneeskunde die hun eerste of laatste 8 maanden SEH stage doen
 • AIOS in opleiding tot internist met meervoudig profiel, waaronder profielstage acute interne geneeskunde

 

Omschrijving van de stage en de differentiatie

 • Definitie:
 • ‘De acute geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling, van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte; en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig.’
  • Omschrijving takenpakket internist acute geneeskunde:
 • ‘De internist acute geneeskunde is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acute geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist acute geneeskunde alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, zowel op de Spoedeisende Hulp (SEH), op de verpleegafdeling als op de (spoed)polikliniek. Hij kent de indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met urgentie en timing. Hij beschikt over voldoende vaardigheden om met behulp van een generalistische differentieeldiagnostische benadering van de acuut zieke patiënt te komen tot een geïntegreerd beleidsplan (voor tenminste eerst volgende 24 uur). Daarnaast beschikt hij over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van ALS (Advanced Life Support), pijnbehandeling en toxicologie. De internist acute geneeskunde heeft ervaring en opleiding in de organisatie van acute zorg in de meest brede zin, zowel intra- en extramurale spoedopvang en rampengeneeskunde. De internist acute geneeskunde is in staat om doeltreffend samen te werken in het overgangsgebied met andere specialismen. Van de internist acute geneeskunde wordt een leidinggevende en/of voortrekkersrol verwacht bij de opleiding van AIOS Interne Geneeskunde en AIOS Spoedeisende Geneeskunde (SEG), evenals bij wetenschappelijk onderzoek. In dit verband wordt verwezen naar de eindtermen van de opleiding Interne Geneeskunde.’

Werkplekken

De acute stage wordt op de volgende plekken gelopen in het MCH locatie Westeinde:

 • Spoed Eisende Hulp (SEH)
 • Polikliniek
 • Acute Opname Afdeling (AOA)
 • Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
 • (Medium Care -> in ontwikkeling)

 

Algemene bijeenkomsten/onderwijsmomenten

 • Ochtendoverdracht dagelijks ma. t/m vr. 08:15
 • Middagoverdracht dagelijks ma t/m vr. 17:00 (assistent voorzitter)
 • Röntgenbespreking dagelijks ma. t/m do. 16:30
 • Referaat di. t/m vr. (aansluitend aan ochtendoverdracht)
 • Woensdag (combinaties van):
 • CAT (Critical Appraisal of a Topic)
 • ROIG (voorbereiding)
 • PA bespreking
  • Donderdag (combinaties van):
 • Moeilijke patiëntbespreking
 • Necrologiebespreking
  • Complicatiebespreking 1/maand

 

Acute Interne Geneeskunde bijeenkomsten/onderwijsmomenten

 • Wekelijks patiëntbespreking acute interne geneeskunde, i.c.m.:
 • Journal Watch
 • MKSAP (Medical Knowledge Self Assessment Program)
  • Wekelijks KKB in het kader van portfolio

 

Werkzaamheden en indeling tijdens de stage

De stage acute interne geneeskunde wordt ingevuld door minimaal 2 personen uit de doelgroep zoals boven vermeld. Gezien de tijdsspanne waarbinnen de meeste presentaties en opnames van acute interne patiënten zijn (zie grafiek), zijn er op werkdagen van 12:00- 21:00 steeds 2 assistenten aanwezig (naast de stageassistenten acute interne geneeskunde is er ook een avond- nacht -en weekenddienst). De 2 assistenten die de acute interne stage doen, lopen wekelijks om en om een vroege en een late stage. De dagindeling is als volgt:

 • Vroege stage:
 • Dag start om 08:15 met ochtendoverdracht. Aansluitend rond 09:00 visite lopen op de AOA en MPU, met daarnaast SEH
 • Dag eindigt na middagoverdracht rond 17:30
  • Late stage:
 • 12:00 begin op acute poli (1 à 2 patiënten), met aansluitend SEH
 • Dag eindigt rond 21:00

Aangezien van de assistenten die de acute stage doen een behoorlijke inspanning wordt gevraagd t.a.v. het werken op onregelmatige uren, zullen zij gedurende de stage in principe niet voor dienstblokken (avond- en nachtdienst) worden ingedeeld.

De assistenten worden grotendeels direct gesuperviseerd door een internist acute geneeskunde, die ook de KKB’s en beoordelingen doet.

 

Omschrijving van de stage vanuit de competenties

Gezien de omvang van het patiëntenaanbod en de specifieke supervisie wordt de assistent ruim in gelegenheid gesteld zich in de volgende competenties te bekwamen (n.a.v. competentiebeschrijving NIV):

 

 1. MEDISCH HANDELEN

M1. Bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied

De AIOS beheerst de initiële opvang, resuscitatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met de volgende acute klinische presentaties:

 • dyspnoe
 • shock
 • pijn op borst
 • verminderd bewustzijn
 • collaps
 • intoxicatie
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • verkleuring, zwelling of pijn benen
 • warme en gezwollen gewrichten
 • huiduitslag
 • acute pijnklachten
 • algemene malaise klachten van lichamelijke tot psychische origine

 

De AIOS heeft kennis van de volgende protocollen of gegevens:

 • ALS (Advanced Life Support) protocol
 • behandelingsprotocollen betreffende acute interne geneeskunde
 • pijnprotocol
 • transfusieprotocol
 • prik- en seksaccidenten protocol
 • antibioticabeleid
 • infectie preventieve maatregelen, waaronder BMRO/MRSAprotocol
 • epidemiologie van acute interne aandoeningen in Nederland
 • ziekenhuis rampen opvangplan (ZiROP); specifiek nucleaire, biologische- en chemische rampen

 

M2. Past het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van het vakgebied goed en waar mogelijk evidence-based toe

 • De AIOS verricht snelle en efficiënte triage naar urgentie en zorgtraject.
 • De AIOS beheerst de initiële opvang en resuscitatie van patiënten in acuut levensbedreigende omstandigheden:
 • Benadert de acuut zieke patiënt op een gestructureerde manier, bestaande uit ‘primary assessment’, ‘secondary assessment’, initiële behandeling en definitieve zorg
 • Verricht adequate ‘primary assessment’; snel en efficiënt initieel onderzoek aan de hand van de ABCDE-methodiek om alle direct levensbedreigende aandoeningen te herkennen en te behandelen.
 • Verricht adequate ‘secondary assessment’; herkent en behandelt alle ziektebeelden die niet bij de ‘primary assessment’ zijn vastgesteld.
 • De AIOS heeft een goed probleemoplossend vermogen in de context van een acute ziektepresentatie, juist ook bij de ongedifferentieerde patiënt: het efficiënt opstellen van een probleemlijst met bijbehorende werkhypothesen in de vorm van een differentiaaldiagnose, daarbij gebruik makend van de informatie direct bij de patiënt verkregen, evenals integratie van de overige diagnostische gegevens uit anamnese, lichamelijk onderzoek en voortgezet onderzoek.
 • De AIOS is in staat om snel en efficiënt therapeutisch beleid te formuleren in de context van een acute ziektepresentatie mede op basis van adequate parate kennis op het gebied van farmacotherapie.
 • De AIOS is in staat om op korte en lange termijn de consequenties van het medisch handelen bij acute patiënten te overzien in termen van overleven en kwaliteit van leven.

 

Ziektebeelden

De AIOS heeft kennis betreffende de pathosfysiologie, de klinische presentatie, de anamnese, de fysische diagnostiek, de aanvullende diagnostiek en de therapie van de volgende aandoeningen op het gebied van de acute interne geneeskunde (conform CCMS besluit opleidingseisen en Opleidingsplan Interne Geneeskunde m.b.t. Acute Interne Geneeskunde):

 • Cardiovasculair:
 • anafylaxie
 • acuut hartfalen
 • aritmie
 • acuut myocardinfarct
 • hypertensieve crisis
 • shock
 • hyper/hypothermie
 • syncope
 • aneurysma aortae (aneurysma aortaruptuur, aneurysma dissecans)
  • Endocrinologisch:
 • diabetische ketoacidose/ hyperosmolaire ontregeling
 • hypoglykemie
 • thyreotoxische crisis
 • myxoedeemcoma
 • acute bijnierschorsinsufficiëntie/Addisonse crisis
  • Gastro-intestinaal:
 • acute buik/peritonitis
 • acuut leverfalen
 • acute pancreatitis
 • acute gastro-enteritis
 • bloedverlies tractus digestivus
 • ascites
 • ileus
 • cholecystitis/appendicitis/diverticulitis
 • ulcuslijden
 • hepatitis
 • cholangitis
 • ischemisch darmlijden
  • Hematologisch:
 • anemie
 • trombopenie
 • leukopenie
 • bloedingsneiging
 • epistaxis
 • polycythaemia/leucocytosis
 • sikkelcelcrisis
 • koorts bij neutropenie
 • diffuse intravasale stolling
 • transfusiereactie
  • Infectieziekten:
 • Meningitis
 • pneumonie/luchtweginfecties
 • sepsis (shock)
 • pyelonefritis
 • endocarditis
 • sepsis
 • huidinfecties
 • malaria
 • tuberculose
 • immuungecompromitteerde gastheer (o.a. HIV/AIDS)
  • Respiratoir:
 • respiratoire insufficiëntie
 • ARDS
 • Astma
 • Pneumothorax
 • longembolie/veneuze trombose
  • Neurologisch:
 • Coma
 • CVA/TIA
 • Insulten
 • dreigende dwarslaesie
  • Nefrologisch:
 • acute nierinsufficiëntie
 • niersteenkoliek
 • stoornissen zuur-base evenwicht
 • stoornissen elektrolyten
 • urineretentie
  • Reumatologisch:
 • Jicht
 • acute arthritis
 • vasculitis
  • Psychiatrisch:
 • delier
 • depressie
 • psychose
 • neurose (aanvulling MCH: benadering en herkenning persoonlijkheidsstoornissen, en andere psychiatrische stoornissen in relatie met somatische problematiek)
 • opvang patiënten met persoonlijkheidsstoornis
  • Toxicologie:
 • (auto)intoxicatie

 

Vaardigheden en procedures

De AIOS verwerft deskundigheid op het gebied van de indicatie en/of uitvoering van de volgende procedures of vaardigheden:

 • resuscitatie
 • indicatie intubatie en (non)invasieve beademing
 • bepalen EMV score
 • uitvoeren triage
 • arteriepunctie en inbrengen arterielijn
 • inbrengen centraal veneuze katheter
 • afname materiaal voor microbiologisch onderzoek
 • pleurapunctie
 • ascitespunctie
 • blaaskatheterisatie
 • inbrengen sengstaken ballon
 • gewrichtspunctie
 • pijnbestrijding
 • antistollingstherapie

De AIOS heeft kennis van de volgende protocollen of gegevens:

 • ALS protocol
 • behandelingsprotocollen betreffende de acute geneeskunde
 • pijnprotocol
 • transfusieprotocol
 • accidentenprotocol bloedoverdraagbare aandoeningen
 • antibioticabeleid
 • infectiepreventie maatregelen, waaronder BMRO/MRSA protocol
 • epidemiologie van de acute interne aandoeningen in Nederland

 

M3. Levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg

De AIOS is in staat integer te handelen in de context van een acute en levensbedreigende ziektepresentatie met inachtneming van

 • de plotse eindigheid van het leven en de grenzen van het medisch handelen
 • het al dan niet toepassen van medische interventies
 • het vaak ontbreken van een bestaande arts-patiënt relatie
 • een balans tussen voldoende empathie met de acuut zieke patiënt en voldoende afstand om de eigen gezondheid te bewaren
 • enerzijds daadkracht, anderzijds inzicht in de beperkingen van de eigen kennis en vaardigheden

 

 1. COMMUNICATIE

C2. Deelcompetentie: luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiëntinformatie

De AIOS is in staat om kort en bondig essentiële informatie van een patiënt te verkrijgen bij een soms ernstig zieke patiënt met een potentieel levensbedreigende aandoening in een hectische context.

De AIOS is in staat om kort en bondige informatie te verzamelen en synthetiseren uit andere bronnen zoals familie, artsen en andere hulpverleners.

 

 1. SAMENWERKING

S1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners

De AIOS is in staat om effectief samen te werken met verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een acute presentatie. Deze competentie wordt tijdens de gehele opleiding tot internist ontwikkeld, maar krijgt in het multidisciplinair overleg en behandeling rondom de acute patiënt een verdieping. Zo zal in de acute situatie veel meer de nadruk gelegd worden op taken en rolverdeling van een ieder rondom de zorg van de acuut zieke patiënt, en zal alle informatie nog strikter gefilterd moeten worden op relevantie.

 

S4. Draagt bij aan interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

De AIOS is in staat om adequaat in een multidisciplinair team te kunnen functioneren in de context van een acute ziektepresentatie met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen.

De AIOS is in staat om leiding te geven aan een multidisciplinair team en zowel het eigen functioneren als het functioneren van anderen in een multidisciplinair team te evalueren.

De AIOS levert een adequate bijdrage aan de continuïteit van zorg voor de patiënt met een acute ziektepresentatie door het verkrijgen van noodzakelijke informatie van een verwijzend arts en overdracht van alle benodigde informatie aan een andere arts.

De AIOS heeft een voortrekkersrol bij het bevorderen van doelmatige, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgketens.

De AIOS beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de organisatie van de prehospitale zorgverlening.

 

 1. WETENSCHAP

W2. Bevorderen van de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis

De AIOS kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het wetenschappelijk domein van de acute geneeskunde door te participeren in onderzoek- en/of kwaliteitsprojecten.

De AIOS levert een bijdrage aan de ontwikkeling van richtlijnen of protocollen op het gebied van de acute geneeskunde.

De AIOS schrijft een artikel en/of verzorgt een presentatie op het gebied van de acute geneeskunde.

 

W4. Bevorderen deskundigheid van anderen

De AIOS is in staat

 • samen met anderen de onderwijsbehoeften en gewenste leerdoelen van anderen vast te stellen
 • effectieve onderwijsmethoden te selecteren en het leerproces van anderen te faciliteren
 • onderwijs te geven aan coassistenten
 • supervisie op de SEH aan AIOS interne, AIOS SEG en huisartsen in opleiding (in de latere fase van de opleiding)

 

Ma. MAATSCHAPPELIJK HANDELEN

Ma1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu

De AIOS moet in staat zijn om complexe problemen en atypische presentaties bij acute patiënten te kunnen ontleden.

 

Ma2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel

De AIOS moet in staat zijn om bijzondere ziektebeelden en/of presentaties met epidemische kenmerken die van belang zijn voor de volksgezondheid vroegtijdig te herkennen en te melden bij betreffende instanties.

De AIOS is in staat om preventieve maatregelen toe te passen (isolatie en decontaminatie).

De AIOS neemt, waar nodig, gerichte acties naar doelgroepen of instanties om de gezondheid van het individu en groepen in de samenleving te bevorderen.

 

O ORGANISATIE

O1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere (sociale) activiteiten

De AIOS is in staat om op flexibele en slagvaardige wijze om te gaan met de wisselende en onvoorspelbare omstandigheden op de SEH door:

 • om te gaan met stress
 • het stellen van prioriteiten met betrekking tot het verrichten van diverse werkzaamheden
 • in staat te zijn tot time management
 • in staat te zijn om balans te houden tussen het medisch handelen in de beroepsmatige sfeer en het privéleven

 

O3. Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidszorgorganisatie

De AIOS is op de hoogte van de wijze waarop de SEH van het ziekenhuis is ingericht en hoe de organisatie van het zorgaanbod is geregeld.

De AIOS is op de hoogte van de diverse informatiestromen, procedures en protocollen.

De AIOS participeert in acties ter verbetering van de werkorganisatie van de SEH door deel te nemen aan overleg en werkgroepen hieromtrent.

De AIOS levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg en ontwikkeling van de patiëntenzorg van het ziekenhuis als geheel en op de afdeling.

De AIOS heeft inzicht in de bedrijfsvoering van de SEH, budgettering, financiering en betrokken instanties.

De AIOS wordt in staat gesteld om vaardigheden te verkrijgen in het effectief en resultaatgericht leidinggeven aan een complexe SEH.

De AIOS draagt bij aan een adequate patiëntenlogistiek voor de interne geneeskunde door:

 • bewaking van de patiëntenstroom
 • brugfunctie tussen eerste lijn, SEH, kliniek en polikliniek
 • bewaking van de voortgang van het diagnostisch proces
 • kennis van de indicatiestelling voor opname, controle op polikliniek of terugverwijzing naar eerste lijn

De AIOS draagt bij aan een adequate patiëntenlogistiek op de SEH door:

 • kennis en toepassing van het triage systeem
 • bewaking van de voortgang en de efficiëntie van het diagnostisch proces
 • kennis van de voorwaarden voor observatie en behandeling van patiënten op de observatieafdeling (indien van toepassing)

De AIOS draagt bij aan een adequate algemene logistiek van de acute zorg door:

 • te handelen in het belang van de toegankelijkheid en bereikbaarheid in de acute zorgketen
 • kennis van relevante infectiepreventieve maatregelen bij de beoordeling van een patiënt op de SEH

 

Competenties die onvoldoende of niet aan bod komen

Ondanks het grote volume van patiënten met een zeer gevarieerde zorgvraag in een ziekenhuis met een groot zorgaanbod, zijn er enkele onderdelen van de competenties die onvoldoende of in het geheel niet aan bod komen tijdens de stage acute interne geneeskunde. Dit betreft de volgende onderdelen:

 

 1. MEDISCH HANDELEN
 • ziekenhuis rampen opvangplan (ZiROP); specifiek nucleaire, biologische- en chemische wapens

 

ziektebeelden

 • Toxicologie:
 • Nucleaire-, biologische- en chemische rampen

 

Verplichte specifieke vaardigheden en procedures

 • inbrengen sengstaken ballon

 

Toetsing

Onderstaande toetsing wordt zoveel mogelijk in het digitale portfolio bijgewerkt

 • Verslag introductiegesprek
 • Verslag beoordeling halverwege stage
 • Verslag eindbeoordeling
 • Reanimatie certificaat
 • ALS certificaat (indien niet reeds in bezit)
 • KPB’s overdracht
 • KPB’s t.a.v. diverse aspecten acuut zieke patiënt (conform competenties zoals hierboven beschreven)
 • KPB statusvoering
 • KPB SEH brieven
 • KPB probleempatiënt bespreking / CAT
 • Certificaat ROIG
 • Certificaten discipline overstijgend onderwijs (passend bij het 5e en 6e jaar van de opleiding)
 • Voortgangsgesprekken conform fase van de opleiding


Weekindeling

 

Vroege stage:

Late stage:

Maandag

08.15 - 09.00 overdracht

09.00 - 12.00 visite AOA en MPU afdeling

09.00 - 17.30 SEH

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

12.00 - 13.00 spoed poli

12:00 - 21:00 SEH

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

Dinsdag

08.15 - 09.00 overdracht met co-ass referaat

09.00 - 12.00 visite AOA en MPU afdeling

09.00 - 17.30 SEH

15.30 - 16.30 bespreking/onderwijs acute interne geneeskunde

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

12.00 - 13.00 spoed poli

12:00 - 21:00 SEH

15.30 - 16.30 bespreking/onderwijs acute interne geneeskunde

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

Woensdag

08.15 - 09.00 overdracht en co-ass referaat

09.00 - 12.00 visite AOA en MPU afdeling

09.00 - 17.30 SEH

13.30 - 15.30 onderwijs/PA bespreking volgens schema

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

12.00 - 13.00 spoed poli

12:00 - 21:00 SEH

13.30 - 15.30 onderwijs/PA bespreking volgens schema

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

Donderdag

08.15 - 09.00 overdracht en co-ass referaat

09.00 - 12.00 visite AOA en MPU afdeling

09.00 - 17.30 SEH

12.45 - 13.30 onderwijs/necrologie/complicatiebespreking

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

12.00 - 13.00 spoed poli

12:00 - 21:00 SEH

12.45 - 13.30 onderwijs/necrologie/complicatiebespreking

16.30 - 17.00 radiologiebespreking

17.00 - 17.30 avondoverdracht

Vrijdag

08.15 - 09.00 overdracht en assistent referaat

09.00 - 12.00 visite AOA en MPU afdeling

09.00 - 17.30 SEH

12.30 - 13.00 radiologiebespreking

16.00 - 17.00 weekendoverdracht

12.00 - 13.00 spoed poli

12:00 - 21:00 SEH

12.30 - 13.00 radiologiebespreking

16.00 - 17.00 weekendoverdracht

 

 

 

 

 

 

 


 1. TOELICHTING VERSCHILLENDE BESPREKINGEN

 

BESPREKINGEN

Uit het Kaderbesluit en het Besluit Interne Geneeskunde vloeien de volgende verplichte besprekingen voort:

 • tenminste wekelijks een bespreking met de afdeling radiologie zodanig dat alle vormen van beeldvormende diagnostiek onderwerp van discussie zijn
 • ten minste eenmaal en ten hoogste tweemaal per week wordt een grote visite gehouden met de opleider of supervisor
 • tenminste maandelijks een overdrachts- en beleidsbespreking met de afdeling chirurgie, zodanig dat de indicatie, therapeutische mogelijkheden en de complicaties van chirurgisch handelen onderwerp van discussie zijn;
 • tenminste tweemaal per maand een probleemoplossende patiëntenbespreking;
 • tenminste tweemaal per maand besprekingen met de patholoog over obducties en biopsieën (macroscopie en microscopie)
 • tenminste eenmaal per maand een refereerbijeenkomst plaatsvindt, waarbij de nadruk ligt op analyse van de literatuur, kennisvergaring van actuele ontwikkelingen en op presentatie.
 • Generaal dagelijks rapport
 • tenminste vier maal per jaar een genotuleerde vergadering met de aios, uitsluitend ter bespreking van opleidingszaken, met als oogmerk de kwaliteit van de opleiding in de opleidingsinrichting te bevorderen en te bewaken;

 

 

 

 1. Overdracht en ochtendrapport

 

Om de overdracht met meer structuur te laten verlopen, zijn een aantal werkafspraken opgesteld voor zowel assistenten als specialisten. Doel hiervan is om een optimaal rendement te halen uit de patiënten-overdracht zowel voor de patiëntenzorg als ook voor de opleiding.

 

Ochtend overdracht

 

 1. start-tijd 08:15, later binnenkomen werkt verstorend.
 2. Eind-tijd uiterlijk 08:55
 3. Ook al is de overdracht bi-locatief, ieder moet zich gedragen alsof men in 1 ruimte bij elkaar is.
 1. De audio-verbinding gedurende de bespreking van de opnames, in 2 richtingen OPEN laten staan. Het uitzetten aan de “luisterende” kant heeft tot gevolg dat er aan die kant onderonsjes ontstaan. Verder maakt het de drempel tot actieve participatie hoger.
 2. Vermijden van lawaai nabij de microfoon & niet schuiven met stoelen etc
 3. Op locatie Antoniushove zitten assistenten en specialisten om de ovale tafel (op de mensen die de computer bedienen na). Verder weg zitten dan deze tafel maakt actieve participatie lastiger en chaotischer omdat het doorgaans niet te horen is op locatie Westeinde.
 4. Onderonsjes geven ruis. Opmerkingen plenair houden, anders bewaren tot na de overdracht.
  1. De overdracht wordt voorgezeten door een technisch voorzitter. Technisch voorzitters zijn: Maandag: Geelhoed, dinsdag: Bootsma, woensdag: Johannsson, donderdag:, Groeneveld, en vrijdag: Verburg.
  2. Van zowel assistenten als specialisten wordt een actieve rol verwacht, waarbij de volgende punten belangrijk zijn:
 5. De technisch voorzitter bewaakt de structuur van de overdracht, de andere deelnemers onthouden zich van instructies richting de dienstdoende als “kort & bondig” of “volgende patiënt”.
 6. Stokpaardjes mogen niet bereden worden
 7. Hou medisch-inhoudelijk commentaar concreet en met als doel verbetering van de zorg dan wel als opleidingsmoment
 8. Medisch-inhoudelijke vragen zijn altijd welkom (zolang de tijd het toe laat)
  1. De locatie met de minste opnames start met overdragen, om te garanderen dat beide locaties afdoende aan bod komen.
  2. Alle MDL patiënten worden eerst besproken
  3. De dienstdoende assistent heeft voor de overdracht beoordeeld welke “recht toe, recht aan” opnames slechts kort besproken hoeven te worden (bv TS met paracetamol).
  4. Van de opnames die uitgebreider besproken moeten worden
 9. Naam, leeftijd, pat nummer
 10. RvO
 11. Relevante VG
 12. Speciële anamnese incl relevante medicatie
 13. Relevante bevindingen bij LO (kan zowel de aan- als afwezigheid zijn van afwijkingen, zolang maar relevant)
 14. Relevante bevindingen bij aanvullend onderzoek
 15. Samenvatting van hoofdprobleem in 1 zin
 16. Differentiaal diagnose / werkdiagnose
 17. Ingezette behandeling
 18. Evt verder onderzoek
  1. Problemen bij klinische patiënten & overleden patiënten: kort & bondig (bij overleden patiënten aangeven of er wel/niet toestemming voor obductie/donatie verkregen is).

 

Overige aandachtspunten:

 1. op maandag wordt het weekschema doorgenomen aan het eind van de overdracht
 2. aanwezigheid: verplicht voor alle assistenten en co-assistenten die gestationeerd zijn binnen de interne/MDL
 3. aanwezigheid medisch specialisten: hoe meer hoe beter, maar tenminste 1 van elke bloedgroep gedurende gehele overdracht

 

Avondoverdracht

 

 1. Starttijd 17.00 uur in de koffiekamer.
 2. Manier van patiënt-presentatie conform ochtend overdracht.
 3. Op maandag worden voor de avondoverdracht in WZ alleen de direct bij de dienst betrokken aios en anios verwacht, dus zij die patiënten hebben over te dragen en zij die dienst hebben. De overige aios worden dan bij de Heelkunde-Interne overdracht verwacht
 4. Voorzitterschap ligt bij afdelingssupervisoren, met op locatie Westeinde de volgende verdeling (NB op locatie Antoniushove is vooralsnog niet de noodzaak tot een specifieke verdeling)
 1. Maandag: 7 Interne
 2. Dinsdag: 7 Nefrologie
 3. Woensdag 6 Oncologie
 4. Donderdag 7 Interne
 5. Vrijdag opleiders

 

 

 1. Probleempatiëntbespreking

 

Op donderdagmiddag is er altijd een mogelijkheid om een probleempatiënt te bespreken. De bedoeling is dat de a(n)ios de casus presenteert, waarbij het van belang is eerst het probleem te benoemen. Daarna worden de relevante gegevens uit de anamnese verteld, evenals de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. In overleg met de aanwezigen wordt een differentiaal diagnose opgesteld. Vervolgens worden de laboratoriumgegevens en eventuele foto’s getoond. Tot slot wordt in samenspraak met de aanwezigen een plan van aanpak vastgesteld.

NB In belang van het leerproces is het relevant om in een latere fase terug te komen op de casus, zeker als er een diagnose gesteld wordt.

 

 1. Chirurgische overdracht

 

Elke maandag is er na de röntgenbespreking bespreking met de chirurgen waarbij door de assistenten van de afdelingen interne geneeskunde patiënten met heelkundige problematiek ter discussie worden gesteld en/of ter operatie worden aangeboden. Aanwezig zijn: chirurgen, de assistenten en de co-assistenten van de afdeling heelkunde, internisten en de assistenten en co-assistenten van de afdeling interne geneeskunde.

Geopereerde patiënten worden door de afdeling heelkunde teruggemeld. In voorkomende gevallen worden specifieke onderwerpen door een van de disciplines verder uitgediept.

 

 1. PA bespreking

 

Twee maal per maand vindt er een bespreking plaats met de afdeling pathologie. Rondom een

thema worden er biopten besproken. Daarnaast is er 4 maal per jaar een bespreking van meerdereobducties (obductiebespreking)

 

Bespreking biopten

Aan de hand van de lijst met onderwerpen is er een cyclische bespreking gedurende 2 jaar van de meest voorkomende PA diagnoses op het gebied van de interne geneeskunde en MDL-ziekten.

De opzet van deze bespreking is als volgt:

 1. Een a(n)ios houdt gedurende 10 minuten een inleidende bespreking over de klinische

aspecten van het te bespreken onderwerp.

 1. Daarna volgt de patholoog met het bespreken van PA materiaal ter illustratie, gedurende 20

min. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan manier van aanvragen PA-onderzoek,

insturen materiaal en problemen bij de PA-diagnostiek. Het materiaal wordt geselecteerd uit

ingestuurd materiaal door de afdeling Interne geneeskunde / MDL-ziekten.

 1. Daarna volgt een afsluiting van 10 minuten over de leermomenten van hetgeen besproken is, door de a(n)ios of door de begeleider.

De besprekingen worden een half jaar van tevoren gepland. Wanneer een a(n)ios onverhoopt

verhinderd is, dient hij/zij dit zelf te ruilen met een collega.

De aios neemt twee weken van tevoren contact op met de afdeling pathologie (telefoon 2750/1; mailadres pathologie@mchaaglanden.nl), om een afspraak te maken met de patholoog. Het secretariaat van de afdeling pathologie zorgt voor een selectie van patiëntenmateriaal dat voor de onderhavige bespreking in aanmerking komen. Enkele dagen later selecteren assistent en patholoog een 5-10 tal patiënten ter illustratie.

 

Obductiebespreking

Tijdens deze bespreking worden 3 à 4 obducties besproken, waarbij een a(n)ios, internist of

MDL-arts middels een sheet de casus presenteert en afsluit met enkele concrete vragen aan de

patholoog betreffende de obductie.

De te bespreken obducties worden twee weken van tevoren door Dianne Pouw geselecteerd uit het aanbod en doorgeven aan het secretariaat van de afdeling pathologie. Daarna worden deze verdeeld onder de a(n)ios en/of supervisoren. Bij de voorbereiding geeft de persoon die de casus presenteert zijn vragen één week van tevoren door aan de patholoog, zodat deze zich kan voorbereiden en eventueel extra kleuringen kan inzetten.

In afwachting van de invoering van de ziekenhuisbrede onderwijsmiddag op de woensdag, vinden deze besprekingen plaats op woensdagen van 12.30 tot 13.30 uur in de demonstratieruimte van de afdeling pathologie op de derde etage.

 

Lijst van PA diagnoses relevant voor de internist


Algemeen interne geneeskunde:

- Artritis temporalis

- Schildkliernodus

- Bijschildklier nodus / hyperplasie

- Bijnier adenoom / carcinoom

- Carcinoid /pheochromocytoom

MDL-ziekten:

- Dikke darmpoliepen

- Barret oesophagus

- Coeliakie

- IBD; Crohn / colitis ulcerosa

- Leverpathologie :

- virale hepapti

- autoimuun hepatitis

- levercirrhose

- primaire biliaire cirrhose

Nefrologie:

- Glomerulonefritiden

- Diabetische nefropathie

- Tubulusnecrose

- Afstoting transplantatienier

Oncologie:

- Lymfomen: reactief / maligne

- Hodgkin / non-Hogkin

- Mammaca

- Colonca

- Adenocarcinoom van onbekende orgine


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL B

 

VOORTGANG EN BEOORDELING

 

 

 


 • Portfolio

Het portfolio is bedoeld om een overzicht te geven van de ontwikkeling gedurende de opleiding.

Elke aios is verplicht een volledig portfolio bij te houden en ter inzage mee te nemen bij het eerste gesprek in een volgende opleidingskliniek, elk jaargesprek en voorafgaande aan de registratie.

Het portfolio van de aios bestaat in ieder geval uit:

 1. het individueel opleidingsplan;
 2. documentatie van CAT’s, KPB’s en kennistoetsen;
 3. verslagen van de voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de opleider en verslagen van stage-introductie- en stagebeoordelingsgesprekken met de supervisor;
 4. een registratie van de door de aios uitgevoerde verplichte opleidingsactiviteiten;
 5. een of meerdere overdrachtsdocumenten. Daaronder wordt verstaan het verslag dat is opgesteld door de opleider waar de aios het betreffende onderdeel van de opleiding heeft afgerond en dat is gericht aan de opleider waar de aios zijn opleiding vervolgt, met als doel de continuïteit en voortgang van de aios tijdens de opleiding te waarborgen.
 6. Alle correspondentie met de MSRC

Voor de opleiding interne geneeskunde wordt gewerkt aan de invoering van een elektronisch portfolio. Tot die tijd hanteert de regio Leiden een papieren versie. De vigerende versie met de bijbehorende formulieren is beschikbaar op de T-schijf: T:\Maatschap Interne Geneeskunde\Algemeen\Opleiding\Portfolio MCH.

 

 

 

 


 • Overzicht begeleiding individuele aios tijdens zijn opleiding

 


 • Het maken van een Individueel Opleidings Plan (IOP)

 

 •  

Doel

Overzicht over het opleidingsniveau van de aios en het beloop hiervan. Concrete beschrijving van (persoonlijke) leerdoelen.

 

Wanneer

De aios maakt in samenspraak met de (plv)opleider tijdens de voortgangsgesprekken zijn/haar individueel opleidingsplan.

 

Werkwijze

De aios blikt gestructureerd terug op zijn functioneren gedurende de afgelopen periode van 3 tot 6 maanden, met name voor wat betreft zijn niveau van functioneren op de 7 verschillende competentiegebieden. Daarbij wordt de informatie gebruikt van de themakaarten, de toetsmomenten gedurende die periode en bewijsmaterialen dat is vergaard in de afgelopen periode (gevolgde cursussen, gegeven presentaties e.d.). De aios analyseert deze gegevens en schrijft zijn bevindingen op in het IOP formulier.

 

Aandachtspunten

Wat waren de afspraken bij het vorige gesprek?

In hoeverre zijn de afspraken geëffectueerd?

Hoe kijkt de aios nu terug op het afgelopen 3-6 maanden?

Welke sterkte-zwakte analyse wordt nu gegeven en op basis van welk bewijs (bijv. worden alle competenties in de analyse betrokken; worden uitspraken gedaan die voortvloeien uit de verzamelde bewijsmaterialen; worden activiteiten genoemd die bijdragen tot het verbeteren van het functioneren voor wat betreft de ‘zwakke’ punten dan wel het verder ontwikkelen van de ‘sterke’ punten.

Welke afspraken zo specifiek mogelijk, haalbaar binnen een bepaalde tijdsperiode en toetsbaar.

 

 • Het voeren van een introductiegesprek bij aanvang opleiding en bij aangaan van een stage

 

 

Doel

Afspraken te maken tussen de aios en opleider, c.q. supervisor over wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het functioneren op de afdeling.

 

Wanneer

Bij de start van de opleiding en bij de start van de stage.

 

Werkwijze

Afgesproken wordt, afhankelijk van de voorgeschiedenis van de aios, welke (onderdelen van) leerdoelen in de komende periode aan bod zullen komen en getoetst zullen gaan worden. Zowel stagespecifiek (zie stageomschrijvingen) en stage onafhankelijke leerdoelen. Ook het aantal Korte Praktijk Beoordelingen en brief beoordelingen wordt afgesproken. Richtlijn is dat per aios per maand één KPB wordt afgenomen tot een totaal van 12 KPB’s per aios/jaar. De aios en opleider bewaken beide of er tijdens de komende periode ook nog andere beoordelingen dienen te worden gegeven (360˚ feedback, CAT’s, vaardigheidstoetsen etc.).

 

Aandachtspunten introductiegesprek

  • Wat waren de sterke en zwakke punten van de aios in de voorafgaande periode.
 • Wat zijn de leerdoelen van de aios in deze periode.
 • Wat kan de aios leren in komende periode. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan medisch handelen, maar ook aan andere competenties als communicatie, samenwerking en organisatie.
 • Afspraken over welke leerdoelen worden getoetst.
 • Afspraken over hoeveel KPB’s worden afgenomen. Ook worden afspraken gemaakt over het inhoudelijk domein waar de KPB’s over gaan.
 • Afspraken over hoeveel brief beoordelingen zullen worden afgenomen.
 • Afspraken over het eventueel gebruik van andere beoordelingsinstrumenten tijdens de stage. Tijdstip van eerstkomend voortgangsgesprek.

 

 • Alle gebruikte formulieren van de introductiegesprekken dienen te worden opgenomen in het portfolio.

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Stages

Interne Genees- kunde (12mnd)

Polikliniek (8mnd), Consulten (4mnd),

Intensive Care (4-6mnd),

Niet-verplichte stages (4-6mnd)*

Samengesteld profiel (3x8mnd) of Enkelvoudig profiel (24mnd)*

Stageblokgesprek

Aan het begin en eind van elke stage

Voortgangsgesprek

4x

2x

2x

1x

1x

1x

Geschiktheidbeoordeling

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Aanvullende regelgeving: Geschiktheidbeoordeling Enkelvoudig profiel

-

-

-

-

 Binnen een halfjaar na aanvang van enkelvoudig profiel

 

Kennistoets

-

1x

-

1x

-

-

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

10x

10x

10x

10x

10x

10x

Referaat of Critical Appraised Topic (CAT)

2x

2x

2x

2x

2x

2x

Verplichte besprekingen

 

Generaal rapport, grote visite, pathologie, chirurgie, radiologie, probleemoplossende bespreking, refereerbijeenkomst/CAT, complicatiebespreking

Verplicht regionaal onderwijs

5x

5x

5x

5x

-

-

Verplicht landelijk onderwijs (COIG)

Cursus Klinische Farmacologie, Water & Zout, Moleculaire Biologie en Klinische Genetica

Geaccrediteerd onderwijs

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Portfolio

aios houdt portfolio bij conform format CCMS

Wetenschap

 

Ten minste één voordracht of presentatie van poster of publicatie danwel

één artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of medische vakblad of proefschrift

Aanvullende regelgeving Enkelvoudig profiel: Oordeel geschiktheid algemene competenties interne geneeskunde

-

-

-

-

-

Uiterlijk vier maanden voor het beoogde einde

Eindoordeel

-

-

-

-

-

Uiterlijk drie maanden voor het beoogde einde

               

 

 

 


 • Het voeren van een voortgangsgesprek en geschiktheidsbeoordeling

 

Doel

De aios en opleider bespreken het functioneren van de aios van de afgelopen periode en meer specifiek: de voortgang en het niveau van de verschillende competenties die de aios ontwikkelt. Het voortgangsgesprek kan beschouwd worden als een tussentijdse evaluatie gericht op specifieke leermomenten voor de komende periode. Bij de geschiktheidsbeoordeling wordt door de opleider een oordeel uitgesproken over de geschiktheid van de aios als toekomstig specialist.

 

Wanneer

Voortgangsgesprekken: jaar 1: iedere drie maanden, jaar 2: iedere zes maanden en daarna éénmaal per jaar. De aios wordt ieder jaar in zijn opleiding door de opleider beoordeeld of hij geschikt is de opleiding voort te zetten. Dat is een unilateraal oordeel. Op deze momenten kan de opleiding van de aios tussentijds worden gestaakt. Deze beoordeling vindt plaats conform formulieren van de MSRC (geldt dit nog steeds, A/B formulier). Bij een onvoldoende oordeel wordt dit formulier naar de MSRC gestuurd (geschiktheidsbeoordeling).

 

Werkwijze

De aios en opleider bereiden beiden het voortgangsgesprek voor. De opleider stelt de agenda samen, mede op basis van de punten die door de aios worden aangedragen. Vraagt na bij de leden opleidingsteam en andere medewerkers hoe de betreffende aios functioneert. De aios levert uiterlijk 1 week van tevoren de volgende stukken bij de opleider in:

   1. Agendapunten voortgangsgesprek
 • Portfolio waaronder:
 • Zelfbeoordeling compententies (algemeen en specifiek).
 • Individueel Ontwikkelings Plan
 • Leerdoel stageperiode
 • Beoordeling KPB’s
 • Andere beoordelingen
 • CV
 • Informatie met betrekking tot relevante activiteiten op één of meerdere competentiegebieden.
 • Reflectie op eigen functioneren op basis van voorafgaande informatie.

 

  1. Leerklimaat
  2. ToekomstAandachtpunten voor voortgangsgesprek/geschikheidbeoordeling
   • Identificeren sterke en zwakke punten
   • Vastleggen op welke wijze zwakke punten kunnen worden verbeterd.
   • Vastleggen hoe deze verbetering getoetst wordt.
   • Bespreken van zelfreflectie en mate van overeenkomst en eventuele discrepanties met het oordeel van de opleidingsgroep
   • Bespreken leerklimaat voor de aios
   • Alle verslagen dienen te worden opgenomen in het portfolio
   • De opleider ziet erop toe dat van het voortgangsgesprek / de geschiktheidsbeoordeling een schriftelijk verslag gemaakt wordt dat zowel door de opleider als door de aios ondertekend wordt. Dit verslag wordt aan het portfolio toegevoegd.
   • Onvoldoende oordeel dient in het dossier dat opleider van de aios heeft opgenomen te worden
  3.  


 • Het beoordelen d.m.v. korte praktijkbeoordelingen (KPB)

 

 

Doel

Het vastleggen en het nabespreken van het functioneren van aios op onderdelen van competenties door middel van observatie m.b.v. een gestructureerd beoordelingsformulier.

 

Wanneer

Op ieder moment tijdens de opleiding kan een aios geobserveerd worden op onderdelen van het functioneren. Dat betekent dat de observatiemomenten primair worden bepaald door de mogelijkheden die de bedrijfsvoering biedt. Binnen deze conditie verdient het aanbeveling de observatiemomenten zoveel mogelijk te spreiden. Zwakkere onderdelen kunnen dan vaker geobserveerd worden om te beoordelen of er verbetering is opgetreden.

 

Werkwijze

Het initiatief tot het afnemen van een KPB kan zowel door de aios als door de opleider/ supervisor genomen worden. Als regel geldt dat bij elke aios eenmaal per maand een KPB wordt afgenomen minimaal 10 per jaar. Waarover de KPB gaat wordt deels bepaald door wat de aios wil leren en deels door de klinische presentaties en de voor de opleiding relevante activiteiten van de betreffende stageplek. De inhoud van een KPB beperkt zich tot het beoordelen van een beperkt aantal competenties.

 

Mogelijkheden voor KPB

 • poli/SEH/afdeling consult (anamnese, LO, probleem, DD) (KPB algemeen)
 • overdracht (KPB overdracht)
 • (grote) visite (KPB grote visite)
 • dienst (KPB dienst)
 • status (fiattering door supervisor)
 • brief (KPB brief)
 • patiënt/familie/-gesprek (KPB gesprek)
 • slecht nieuwsgesprek (KPB gesprek)
 • probleempatiëntbespreking/voordracht/referaat/CAT (KPB Cat/referaat/ probleempatiëntbespreking) 
 • Aandachtspunten bij de beoordeling van de KPB
 •  
 • Bepaal welke activiteiten waardevol zijn om aios te observeren en feedback te geven
 • Houdt bij de observatiemomenten rekening met de leerdoelen van de aios genoemd in het introductie- en voortgangsgesprek
 • Spreek tijdens introductie- en voortgangsgesprek al af wanneer en over welke taken in ieder geval een KPB wordt afgenomen.
 • Beoordeel aios op een beperkt aantal competenties.
 • Bespreek de observatie direct na met de aios.
 • Alle gebruikte formulieren dienen te worden opgenomen in het portfolio.
 • Neem tijd voor de toetsing en de aansluitende bespreking van de resultaten.
 • Een onvoldoende oordeel dient in het dossier dat de opleider van de aios heeft opgenomen te worden.
 •  


 • Critically appraised topic (en critical appraisal of literature)

 

 

 

De onderwerpen worden in overleg met een staflid uitgekozen. De CAT wordt door een A(N)IOS wordt uitgewerkt en tijdens het woensdagmiddagonderwijs of de vrijdagochtendoverdracht gepresenteerd.

 

Zie KPB CAT/referaat/probleempatientbespreking

 

Doel

De Critical Appraisal of Literature en Critically Appraised Topic (CAL/CAT) zijn vormen om de algemene competentie ‘kennis en wetenschap’ te ontwikkelen. De principes zijn evidence based medicine met het kritisch beschouwen van de verschillende onderdelen van de wetenschappelijke publicatie wordt hiermee beoordeeld. Daarnaast is het een instrument om de vakkenis te verbreden en de deskundigheid van collegae en andere professionals in de gezondheidszorg te bevorderen.

 

Wanneer

De onderwerpen worden in overleg met een staflid uitgekozen. De CAT wordt door een a(n)ios uitgewerkt en tijdens het woensdagmiddagonderwijs of de vrijdagochtendoverdracht gepresenteerd.

 

Werkwijze

  • CAT’s zijn bedoeld als oefening in het wetenschappelijk denken over het klinisch handelen (aanvraaggedrag, therapiekeuze). Een CAT omvat de volgende stappen:
  • Beschrijving van een klinisch scenario (aan de hand van een patiënt van het ochtendrapport of naar aanleiding van casuïstiek besproken tijdens een grote visite);
  • Formuleren van een relevante klinische vraag naar aanleiding van dit scenario;
  • Beschrijven van het zoekproces met databronnen, sleutelwoorden en inclusiecriteria voor de gevonden artikelen;
  • Beschrijven van opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van de kwaliteit ervan;
  • Weergeven van de mate van ‘evidence’;
  • De CAT voorzien van commentaar en conclusie over het toepassen van de bevindingen voor het geschetste scenario.
  • Middels een PowerPointpresentatie van maximaal 15 minuten wordt het resultaat gepresenteerd. De presentatie wordt bewaard en verspreid onder all a(n)ios en leden opleidingsteam.De CAT’s hebben betrekking op vier klinisch relevante domeinen:Diagnostiek
  • Prognose
  • Therapie en (contra)indicaties
  • Evaluatie van het gevolgde beleidToets
  • Supervisor en overige aanwezige vullen naar aanleiding van de presentatie het KPB-formulier CAT in. De aios neemt dit op in zijn portfolio.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.