Dermatologie en venerologie

                                                                 

        

 Lokaal Opleidingsplan Dermatologie en Venerologie

Haaglanden Medisch Centrum
Stage in samenwerkingsverband met afdeling Huidziekten LUMC

 

 

Inhoudsopgave

 

 1. Uitgangspunt 5
 2. Opleidingsteam en opleider 5
 3. Opleidingsinrichting. 9
 4. Indeling van de opleiding Dermatologie in het HMC. 10

4.1.     Flebologie. 10

4.1.1.        Inhoudelijk eerste stage: 10

4.1.2.        Inhoudelijk tweede stage: 11

4.2.     SOA. 11

4.3.     Algemene dermatologie met nadruk op gepigmenteerde huid. 12

4.4.     Bijzondere onderdelen. 12

4.5.     Overige activiteiten. 13

 1. Overlegmomenten tussen opleidingsteam en aios. 14

5.1.     Beoordeling van de aios tijdens de stage. 15

5.2.      TOETSSCHEMA AIOS HMC. 15

5.3.     ROOSTER AIOS PER 01-08-2016. 16

 

 

 

1.              Uitgangspunt

 

De Organisatorische Eenheid Dermatologie (DOE) van het Haaglanden Medisch centrum (HMC) te Den Haag en de LangeLand Huidkliniek (LLH) te Zoetermeer en de afdeling Dermatologie LUMC verzorgen gezamenlijk de opleiding tot dermatoloog. Uitgangspunt zijn het kaderbesluit CCMS en het Besluit dermatologie en venerologie. Het deel van de opleiding dat door de DOE HMC/LLH verzorgd wordt, betreft de flebologie, sexueel overdraagbare aandoeningen en algemene dermatologie met nadruk op de gepigmenteerde huid en beoogt voor een deel complementair te zijn aan de opleidingsactiviteiten binnen het LUMC.

 

 

2.              Opleidingsteam en opleider

 

Er is sprake van een enthousiast en coherent opleidingsteam, dat in zijn geheel verantwoordelijk is voor en actief zal participeren in de opleiding. Het opleidingsteam bestaat uit dr. Th.W. van den Akker, mw. dr. S. Badeloe, V.R. Basdew, dr. B.W. Boom, mw. dr. A. Chang, E. Honig, mw. dr. N.H. Shadid, mw. M. van der Vegt, mw. dr. J. Vink, mw. dr. L.E. Vos en mw. A. Westers, allen dermatoloog en deel uitmakend van de DOE HMC/LLH. Dr. Th.W. van den Akker fungeert als coördinator van het opleidingsteam en is opleider. Mw. dr. L. E. Vos is plaatsvervangend opleider.

 

Specifieke taken en verplichtingen opleidingsgroep

 

Naam

FTE

Locatie

Taken binnen de vakgroep

 

Th.W. van den Akker

1

WZ-Bronovo

Opleidingsrol

Opleider

Supervisor

Beoordeling aios eerste stage Flebologie, SOA

Begeleider verdiepingsonderwerpen

Onderwijs coassistenten LUMC

Lid COC HMC

Logistieke taken

Controle realisatie actiepunten opleidingsvergaderingen

Lokaal eindverantwoordelijk opleiding

Aandachtsgebieden

Biologicals

Sjögren syndroom

Teledermatologie

Nevenfuncties

Voorzitter OE Dermatologie

 

S. Badeloe

0.875

WZ- Buitenpolikliniek Monster

Opleidingsrol

Supervisor

Beoordeling stage aios

Perifeer opleider coassistenten LUMC

Logistieke taken

-andachtsgebieden

AIN poli

Vulvapoli MCH-WE met gynecoloog Dr. I.F. van Luijk

HIV-spreekuur WE

Nevenfuncties

 

V.R.Basdew

1

AH - LL huidkliniek

Opleidingsrol

Supervisor

Beoordeling aios eerste en tweede stage Flebologie

Onderwijs coassistenten LUMC

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

Flebologie

Nevenfuncties

medisch manager Langeland Huidkliniek

 

B.W. Boom

1

Bronovo- Gezondheidscentrum Wassenaar

Opleidingsrol

Supervisor

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

Nevenfuncties

Afgevaardigde Medische Staf HMC

 

J.M. Brand, GGD

0.2

GGD Haaglanden

Opleidingsrol

Supervisor

Supervisor aios SOA stage

Beoordeling aios SOA stage

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

aanvullende (op de huisarts) curatieve soa-bestrijding en aanvullende seksuele hulpverlening

Nevenfuncties

 

A. Chang

0.5

AH-LL huidkliniek

Opleidingsrol

Supervisor Lange Land Huidkliniek

Lid opleidingsteam Physician assistant

Onderwijs coassistenten LUMC

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

algemene dermatologie, psoriasis, huidkanker

Reuma-spreekuur met dr. G. Collee, reumatoloog

Gezamenlijk spreekuur met gynecoloog mw. dr. E. Davelaar LangeLand Ziekenhuis

Nevenfuncties

Klachtencommissie LangeLand Ziekenhuis

Contactpersoon klachtenfunctionaris HMC

Afgevaardigde kernstaf vergadering LLH

Afgevaardigde DBC/DOT oberleg HMC en LLH

 

E. Honig

 

1

LL Huidkliniek

Opleidingsrol

Supervisor opleidingsonderdelen Lang Land Huidkliniek

Onderwijs coassistenten LUMC

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

Dermatochirurgie

Wond en decubituszorg

Certificeringscommissie LLH

Planningsoverleg LLH

Nevenfuncties

Penningmeester DOE(OE Dermatologie)

 

N.H. Shadid

0.75

AH - Bronovo

Opleidingsrol

Supervisor

Beoordeling aios eerste en tweede stage Flebologie

Onderwijs coassistenten LUMC

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

flebologie, dermatochirurgie

Nevenfuncties

Secretaris DOE

Commissie dure geneesmiddelen

Werkgroep HIX

Complicatieregistratie

MDO oncologie HMC

Afgevaardigde Medische Staf HMC

 

M. van der Vegt

0.7

Wz en Bronovo

Opleidingsrol

Supervisor

Onderwijs coassistenten LUMC

Beoordeling aios stage Gepigmenteerde huid

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

Gepigmenteerde huid en Etnische dermatologie

Revalidatiegeneeskunde

Nevenfuncties

 

J. Vink

1

WZ, Bronovo en Gezondheidscentrum Wassenaar

Opleidingsrol

Supervisor

Onderwijs coassistenten LUMC

Logistieke taken

spreekuur intake begeleiden, allergie-testen aanvragen en uitslagen bespreken met aios en patient, aanvullend onderzoek verrichten naar diverse allergenen

Aandachtsgebieden

alg dermatologie, donkere huid, soa en allergie

Nevenfuncties

gemandateerde in MSB, voorzitter WEC

Wond en decubitus commissie HMC

Klankbordgroep Huidtherapie Haagsche Hogeschool

 

L.E. Vos

0.75

AH – Bronovo - Gezondheidscentrum Wassenaar

Opleidingsrol

Plaatsvervangend opleider

Supervisor

Beoordeling aios eerste en tweede stage Flebologie

Beoordeling aiosAlgemene Dermatologie

Begeleiding aios verdiepingsonderwerpen

Onderwijs coassistenten LUMC

Plv lid COC HMC

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

Flebologie

Dermatochirurgie

Nevenfuncties

Afgevaardigde Medische Staf HMC

 

A. Westers - Attema

0.75

WZ en LL Huidkliniek

Opleidingsrol

Supervisor

Beoordeling aios eerste en tweede stage Flebologie

Onderwijs coassistenten LUMC

Logistieke taken

Aandachtsgebieden

Huidoncologie

Dermatochirurgie

Flebologie

Nevenfuncties

MDO oncologie HMC

 

 

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot dermatoloog.

 

 

3.              Opleidingsinrichting

 

Het Haaglanden Medisch Centrum is een groot perifeer opleidingsziekenhuis (STZ) en omvat de locaties Westeinde te Den Haag (HMC-WE), Bronovo te Den Haag (HMC-BRO) en Antoniushove te Leidschendam (HMC-AH). De opleidingsactiviteiten vinden plaats op deze drie genoemde locaties plaats en in de LangeLand Huidkliniek te Zoetermeer, alwaar hetzelfde opleidingsteam werkzaam is. De SOA-opleiding vindt feitelijk plaats op de SOA-poli van de GGD, op het terrein van HMC-WE.

Het HMC kent opleidingen voor Interne Geneeskunde, Heelkunde, Gynaecologie en Verloskunde, Orthopedische Heelkunde, Keel-, Neus- en Oor Heelkunde, Anesthesiologie, Intensive Care, Klinische Fysica, Neurologie, Neurochirurgie, Oogheelkunde, Pathologie, Radiologie, Radiotherapie, Sportgeneeskunde, Urologie, Ziekenhuisfarmacie, en binnenkort voor Cardiologie. Het HMC is een zgn “Teaching Hospital”, waar een centrale opleidingscommissie functioneert die maandelijks bijeenkomt. Behalve aiossen, worden coassistenten opgeleid in vrijwel alle disciplines. Medische studenten volgen onderwijs bij de specialismen Interne Geneeskunde, Heelkunde en Gynaecologie en Verloskunde in het kader van “vroege praktijkcontacten”.

 

De Centrale Opleidings Commissie

 

In het HMC wordt de kwaliteit en de uitvoering van de medisch-specialistische opleidingen gefaciliteerd en bewaakt door de Centrale Opleidings Commissie (COC). De COC heeft een dagelijks bestuur dat maandelijks bijeenkomt. Vier keer per jaar is er een plenaire COC vergadering waarvoor alle opleiders zijn uitgenodigd. Eenmaal per jaar wordt de AIOS gevraagd om digitale D-rect enquête in te vullen ter evaluatie van de opleiding. De uitkomst van deze enquête wordt besproken met de AIOS in de COC-vergadering en in de vergadering erna wordt de opleider uitgenodigd om toelichting te geven op de uitkomsten van de enquête. Tevens wordt hier een plan van aanpak besproken betreffende de uit de enquête naar voren gekomen punten. De implementatie van dit plan van aanpak wordt uiterlijk een jaar later weer besproken in een plenaire COC-vergadering. Ook worden toekomstige visitaties en uitkomsten van visitaties van alle opleidende vakgroepen besproken in deze commissie. De COC houdt zo toezicht op de implementatie van de Plan-Do-Check-Act cyclus van specifieke aspecten van de individuele opleidingen binnen het HMC.

 

 

Het Landsteiner Instituut

 

Het Landsteiner Instituut is in 2005 opgericht als zogenaamd leerhuis van het HMC. De 3 kerntaken van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van de medewerkers en de bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2012 fungeert het Landsteiner Instituut als leerhuis voor de 4 Coöperatieziekenhuizen. Voor het medisch onderwijs faciliteert het instituut het onderwijs aan co-assistenten, AIOS en ANIOS, maar ook aan verpleegkundigen, nurse practitioners en doktersassistenten. Verder speelt het instituut een grote rol bij de bevordering van wetenschappelijk onderzoek voor AIOS, ANIOS en medisch specialisten. Hiertoe functioneert ook een Wetenschapscommissie bestaande uit wetenschappelijk actieve specialisten en de directeur van het Landsteiner Instituut. Deze commissie toetst nieuw wetenschappelijk onderzoek in het HMC en stimuleert dit onderzoek al dan niet met gelden uit het Wetenschapsfonds. Een keer per jaar organiseert het Instituut een Wetenschapsdag. Hier kunnen AIOS meedingen naar een prijs voor het beste wetenschappelijk onderzoek van het jaar. Tevens looft de wetenschapscommissie 3 beurzen uit voor de AIOS met het meest veelbelovende onderzoeksvoorstellen om een jaar lang een dag per weekonderzoek te kunnen verrichten. Ook organiseert het Instituut een verplichte themamiddag voor alle AIOS en opleiders over een onderwerp dat valt binnen de algemene medisch-specialistische kerncompetenties maatschappelijk handelen en communicatie. Tevens organiseert het instituut 2 maal per jaar een GCP cursus voor AIOS, specialisten en medewerkers die actief betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek.

De eerste 2 werkdagen van de stage dermatologie bestaat uit een algemene introductie georganiseerd vanuit het Landsteiner Instituut plaats. Hierin wordt o.a. kennisgemaakt met het HMC, uitleg gegeven over het EPD, elektronisch ziekenhuis informatiesysteem, het elektronisch voorschrijven van medicatie en het werken met de DOT systematiek.

 

 

4.              Indeling van de opleiding

                   Dermatologie in het HMC

 

Zoals in het bijgevoegde weekschema is aangegeven zal de nadruk tijdens deze stage liggen op de flebologie, SOA en de algemene dermatologie van m.n. de gepigmenteerde huid. Tijdens de eerste opleidingsperiode van 5 maanden worden 4 dagdelen (maandag, dinsdag) doorgebracht op HMC-AH en 2 dagdelen op HMC-WE (donderdag) i.v.m. flebologie en 2 dagdelen op de SOA-poli van de GGD op locatie HMC-WE (vrijdag). Tijdens de tweede opleidingsperiode van 5 maanden worden 2 dagdelen doorgebracht op locatie HMC-WE i.v.m. gepigmenteerde huid (maandag), 3 dagdelen op locatie HMC-AH i.v.m. flebologie( dinsdag, woensdagmorgen) en eveneens voor flebologie op locatie HMC-BRO (vrijdag om de week).

Verder wordt kennis gemaakt met een aantal bijzondere spreekuren (Verdachte Plekjes, HIV) en de gang van zaken op het Dermatologisch Dagbehandelingscentrum in HMC-WE. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende onderdelen van de stage.

 

4.1.           Flebologie

 

Intensiteit: 6 dagdelen per week eerste stage, 4 dagdelen tweede stage
Supervisie: dr. Th.W. van den Akker; V.R. Basdew; mw. dr. A. Chang; mw. dr. N.H. Shadid; mw. dr. L.E. Vos

 

 

4.1.1.      Inhoudelijk eerste stage:

 

 • Op maandagochtend worden o.a. flebologische ingrepen als ambulante flebectomie, en echosclerose verricht door mw. dr. N.H. Shadid op de poliklinische OK van HMC-AH. De aios leert deze vaardigheid van de supervisor en zal deze in toenemende mate zelfstandig uitvoeren. Genoemde activiteiten kunnen eveneens plaats vinden in de LangeLand Huidkliniek onder supervisie van V.R. Basdew.

          Leerdoel: Aan het eind van de stage heeft de aios de basisvaardigheden verworven om  zelf-           standig ambulante flebectomie volgens Müller en echosclerose uit te voeren.

 • Op maandagmiddag en dinsdagmiddag participeert de aios in het spreekuur van mw. dr. N. H. Shadid en V.R. Basdew waarbij veneuze duplex aan de orde komt bij de intake van nieuwe patienten. De aios leert de vaardigheid van duplex-geleide diagnostiek, die in toenemende mate zelfstandig zal worden uitgevoerd. Op maandagmiddag kunnen genoemde activiteiten eveneens plaatsvinden in de LangeLand Huidkliniek te Zoetermeer onder supervisie van V.R. Basdew.
 • Op dinsdagmorgen is er ruimte voor de uitwerking van een verdiepingsonderwerp of een CAT, een Critical Appraised Topic onder begeleiding van dr.Th.W. van den Akker en/of mw. dr. N.H. Shadid/V.R. Basdew. Dit behoeft niet noodzakelijk een flebologie-onderwerp te zijn.
 • Op donderdagochtend en donderdagmiddag wordt de aios betrokken bij de intake van nieuwe varicespatiënten op locatie HMC-WE. Onder supervisie van dr. Th.W. van den Akker doet de aios de intake van nieuwe varicespatienten. De veneuze duplexanalyse wordt door de aios geleerd. Een ervaren vaatlaborante is betrokken bij de instructie t.b.v. duplexdiagnostiek. De aios zal ervaring opdoen met de uitvoering en interpretatie van uitslagen van veneuze duplexdiagnostiek bij vooral varicosis-, maar ook bij ulcus cruris- en diepe veneuze trombose (DVT)-patiënten. Aandacht wordt besteed aan de indicatiestelling voor behandelingen in relatie tot de actuele vergoedingssituatie door de ziektekostenverzekeraars. Verder wordt sclerocompressietherapie uitgevoerd onder supervisie van dr. Th.W. van den Akker. Op ad hoc basis vindt overleg met de vaatchirurgen plaats. Samenwerking met de thuiszorg zal aan de orde komen.

         Leerdoel: Aan het eind van de stage is de aios in staat om grotendeels zelfstandig  in                         samenwerking met een laborante veneuze duplexanalyse te verrichten bij varicosis-, ulcus            cruris- en DVT-patiënten, de uitkomsten van dit onderzoek te interpreteren, indicaties voor de diverse behandelingsmodaliteiten te stellen en sclerocompressietherapie uit te voeren. De aios is ook in staat complicaties van sclerocompressietherapie te onderkennen en te behandelen.

 

4.1.2.      Inhoudelijk tweede stage:

 • Op dinsdagochtend zal de aios participeren in het algemene dermatologie spreekuur van V.R. Basdew en mw. dr. N.H. Shadid in HMC-AH, waarbij ook patienten met ulcus cruris worden gezien. De aios leert de diagnostiek en de behandeling van patiënten met een ulcus cruris. De aios leert patiënten met een ulcus cruris poliklinisch te begeleiden in de perifere praktijk, een compressief verband aan te leggen en een adequate steunkous aan te meten.

Leerdoel: Aan het eind van de stage is de aios in staat de oorzaak van een ulcus cruris vast te stellen, een behandelplan voor ulcus cruris op te stellen en uit te voeren, complicaties te herkennen en te behandelen, een compressief verband aan te leggen en een adequate steunkous aan te meten in de context van een beperkte tijdsperiode in de perifere praktijk.

 • Op dinsdagmiddag is er ruimte voor de uitwerking van een verdiepingsonderwerp of een CAT, een Critical Appraised Topic onder begeleiding van dr.Th.W. van den Akker en/of V.R. Basdew/ mw. dr. N.H. Shadid. Dit behoeft niet noodzakelijk een flebologie-onderwerp te zijn.

Op vrijdag zal de aios om de week endoveneuze lasertherapie (EVLT) leren uit te voeren op de poliklinische OK van locatie HMC-BRO. De in de eerdere stage geleerde vaardigheid van veneuze duplexanalyse wordt toegepast om de betreffende varix op te sporen, aan te prikken, een laserdraad op te voeren en laserbehandeling toe te passen. Leerdoel: Aan het eind van de stage is de aios in staat zelfstandig EVLT toe te passen bij een geschikte patiënt. De andere vrijdag zal de aios extra ervaring opdoen in alle flebologietechnieken tijdens het flebologiespreekuur van mw. dr. L.E. Vos en mw. dr. N.H. Shadid. Alle technieken komen hierbij aan de orde. Leerdoel: Aan het eind van de stage is de aios in staat om zelfstandig een volwaardig flebologiespreekuur te verrichten. Op vrijdagen zullen ook patienten met verdachte huidlesies worden beoordeeld in de spreekuren van mevr. dr. N.H. Shadid en mw. dr. L.E. Vos.

 

4.2.           SOA

Intensiteit: 1 dag per week tijdens de eerste stage; 1 dagdeel om de 2 weken tweede stage

Supervisie: dr. Th.W. van den Akker; mw. dr. S. Badeloe

Inhoudelijk:

 • Op vrijdag zal de aios SOA-spreekuur doen op de SOA-poli van de GGD op het terrein van HMC-WE (G-gebouw). De stage bestaat uit het leren zelfstandig diagnosen te stellen, beleid te bepalen en zo nodig uit te voeren. Leidraad hierbij vormt het SOA-protocol ‘Diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen van De NVDV i.s.m. NVMM’. Contactopsporing en aanvullende patiëntinformatie vindt plaats bij verpleegkundigen van de GGD. De supervisie van de aios op de werkvloer vindt plaats door de SOA-artsen van de GGD. Supervisie op de uitvoering van deze taken door de opleider dr. Th.W. van den Akker vindt plaats d.m.v. controle van protocollen en gesprekken met de aios en de GGD artsen.

Leerdoel: Aan het eind van de SOA-stage is de aios in staat zelfstandig SOA te diagnostiseren en te behandelen.

 • Op woensdagmiddag om de 2 weken zal de aios deelnemen aan de AIN-poli. AIN staat voor Anale Intra-epitheliale Neoplasie. Tijdens deze polikliniekmiddag worden HIV+ patienten gezien en gescreend op HPV gerelateerde(pre)maligne huidafwijkingen in het anale kanaal met behulp van HR anoscopie (High Resolution anoscopie), waarbij biopten worden genomen van verdachte lesies. De uitvoering en supervisie van deze polikliniek is in handen van mw. dr. S. Badeloe. Door middel van deze techniek kunnen HPV gerelateerde(pre)maligne huidafwijkingen in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. De aios kan hier dus kennisnemen van een superspecialistische activiteit, die op slechts 6 plaatsen in Nederland wordt toegepast. Leerdoel: Aan het einde van deze stage is de aios in staat om HPV gerelateerde(pre)maligne huidafwijkingen huidafwijkingen in het anale kanaal te herkennen, te biopteren, histologisch uitslagen hiervan te interpreteren en te behandelen.

 

4.3.           Algemene dermatologie met nadruk op gepigmenteerde huid

 

Intensiteit: 3 dagdelen per week tijdens de tweede stage

Supervisie: dr. Th.W. van den Akker; mw. dr. S. Badeloe, mw. dr. L.E. Vos, mw. dr. J. Vink,

Inhoudelijk tweede stage:

 • De meeste spreekuren betreffende de algemene dermatologie zullen worden uitgevoerd in het LUMC. Op maandag zal de aios een algemeen poliklinisch spreekuur uitvoeren op HMC-WE, waarbij de nadruk ligt op de gepigmenteerde huid. Tevens zullen kleine ingrepen worden verricht, die voortvloeien uit dit spreekuur. Als supervisor zullen hierbij optreden mw. M. van der Vegt en mw. dr. S. Badeloe. Bij dit spreekuur worden in principe 6 nieuwe en 12 controle-patiënten gezien. Daarnaast zal op vrijdagmiddag in MCH-AH algemene dermatologie plaats vinden onder supervisie van mevr. dr. L.E. Vos. Er vindt dan een zgn Verdachte Plekjes Poli (VPP) plaats, waar patiënten gezien worden die ongerust zijn over de mogelijke aanwezigheid van huidkanker. Kleine excisies zullen dan meteen worden uitgevoerd door de aios onder supervisie. Op dinsdagmorgen zal ook ruimte zijn voor algemene dermatologie tijdens het algemene spreekuur van V.R. Basdew en mw. dr. N.H. Shadid. De aios leert op deze wijze kennis te nemen van de gang van zaken betreffende de algemene dermatologie in een perifeer ziekenhuis, die zal afwijken van de situatie in een universitair medisch centrum.

Leerdoel: Aan het einde van de stage is de aios in staat dermatosen van de gepigmenteerde huid te diagnostiseren en te behandelen. De aios moet in staat zijn tot zelfstandige, leesbare verslaglegging van de dermatologische problematiek in de status met daarin vervat differentieel diagnostische overwegingen en een adequaat en uitgewerkt beleids- en behandelplan. De aios moet het bovenstaande kunnen uitvoeren in de beperkte tijd die daarvoor beschikbaar is in de perifere dermatologische praktijk.

 

 

4.4.           Bijzondere onderdelen

Incidenteel zal de aios worden betrokken bij een aantal bijzondere onderdelen:

 1. Kleine ingrepen: De praktijk van de door de aios uit te voeren algemene spreekuren op maandag, dinsdagochtend en vrijdagmiddag zal een aantal kleine verrichtingen genereren, die deels op de maandagmorgen en deels op de vrijdagmiddag zullen worden uitgevoerd op de afdeling dermatologie (heelkundige ingrepen, electrocoagulaties, excochleaties, shavebiopsieën). De supervisie hiervan berust bij dr. Th.W. van den Akker, mw. dr. S. Badeloe, V.R. Basdew, mw. dr. A. Chang, mw. dr. L.E. Vos en mw. dr. N.H. Shadid,
 2. Dermatologisch Dagbehandelingscentrum: Tijd zal vrijgemaakt worden om kennis te nemen van de gang van zaken in het Dermatologisch Dagbehandelingscentrum in HMC-WE. De afdeling beschikt over UV-B (TL-01) lichtcabines en een UV-A lichtcabine alsmede over deelbelichtingsapparatuur, badinrichtingen en een zalfkamer.
 3. Intercollegiale consulten: De aios beoordeelt dermatologische pathologie en koppelt dit terug naar de supervisor.

 

 

4.5.           Overige activiteiten

 • Multidisciplinaire en overige besprekingen

-Multidisciplinaire besprekingen vinden ad hoc plaats in het kader van de flebologie.

-Iedere eerste woensdag van de maand wordt op MCH-WE een beleidsmiddag gehouden, waarbij complexe patiëntenproblematiek door alle dermatologen van de maatschap wordt ingebracht. De aiossen zijn normaliter op woensdag in het LUMC, maar één keer per maand zijn ze uitgeroosterd en volgen ze de beleidsmiddag in het MCH.

-Tevens wordt op deze middagen afdelingsbeleid bediscussieerd, waarvoor soms een deskundige wordt gehoord bij behoefte aan externe informatie.

-Tijdens opleidingsvergaderingen, eens per kwartaal, wordt opleidingsproblematiek besproken.

-Op deze middag worden ook de complicaties van de afgelopen maand besproken.

-Aan het einde van de beleidsmiddag wordt een dermatopathologie bespreking gehouden, waarbij moeilijke casuïstiek van de afgelopen maand aan de orde komt.

 

 • Wetenschappelijke activiteiten

De aios werkt tenminste één maal per stageperiode van 5 maanden een leerzame ziektegeschiedenis of verdiepingsonderwerp (CAT) uit voor één van de refereerochtenden in het LUMC. Hij wordt hierin begeleid door het opleidingsteam. Het niveau van uitwerking dient zodanig te zijn, dat publicatie van de casus in een landelijk of internationaal tijdschrift mogelijk is.

 

 • Administratie en zelfstudie

Tijd voor administratie, verdieping en zelfstudie wordt gevonden op dinsdagochtend en de gehele woensdag (terugkomdag LUMC) gedurende de eerste stage en op dinsdagmiddag en de woensdag gedurende de tweede stage.

 

 

 

5.              Overlegmomenten tussen opleidingsteam en aios

 

 • Onmiddellijk tijdens de spreekuren.
 • Dagelijks van 16.30-17.00 uur bij het generaal dagelijks rapport (GDR) na afloop van het spreekuur.
 • 1x per maand tijdens de klinische en pathologische patiëntenbespreking (zie onder ‘multidisciplinaire besprekingen’).

 

Besprekingen dermatologie, waaraan aios deelneemt

 

DAG

TIJD

ONDERWERP

Elke werkdag

16.30- 17.00 uur

Generaal dagelijks rapport

Eerste woensdag van de maand

13.30-14.00 uur

Kwaliteitsbespreking derma HMC-WE

Eerste woensdag van de maand

14.00-15.00 uur

Complexe patiëntencasuïstiek

Eén woensdag per kwartaal

15.00-15.30 uur

Opleidingsvergadering

Eerste woensdag van de maand

15.30-16.30 uur

Afdelingsbeleidsbespreking met event. externe deskundige, voordracht door aios

Eerste woensdag van de maand

16.30- 16.45 uur

Gesprek met divisiemanager

Eerste woensdag van de maand

16.45-17.45 uur

Dermatopathologiebespreking

 

 

 

 

5.1.           Beoordeling van de aios tijdens de stage

 

Een toetsschema is opgesteld, waarin staat aangegeven het tijdstip en de aard van de beoordelingen van de stages. Het opleidingsteam van het HMC zal na 10 en na 20 weken een schriftelijke beoordeling geven van beide aiossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van KPB, OSATS en aparte evaluatieformulieren voor de verschillende modules (algemene dermatologie, flebologie, SOA). De beoordeling wordt gerapporteerd aan de opleider LUMC.

EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn landelijk in ontwikkeling.

 

 

5.2.                 TOETSSCHEMA AIOS HMC

 

Eerste periode van 5 maanden: AIOS 1

 

 1. Na 10 weken: Evaluatieformulier Flebologie (vdA)
 2. Na 10 weken: KKB Intake varicespatient (vdA)
 3. Na 10 weken: OSATS sclerocompressietherapie (vdA, Sha)
 4. Na 20 weken: Evaluatieformulier Flebologie met aantallen patiënten per onderdeel (vdA)
 5. Na 20 weken: KPB Intake varicespatient (vdA)
 6. Na 20 weken: OSATS sclerocompressietherapie (vdA, Bsd, Sha, Vos)
 7. Na 20 weken: OSATS ambulante flebectomie (Bsd, Sha)
 8. Na 20 weken: OSATS (foam)echosclerose (Bsd, Sha, Vos)
 9. Na 20 weken: OSATS veneuze duplexanalyse (vaatlaborant)
 10. Na 20 weken: Evaluatieformulier SOA met aantallen ‘live’ geobserveerde SOA (vdA)
 11. Na 20 weken: Verdiepingsonderwerp SOA (vdA)

 

 

Tweede periode van 5 maanden: AIOS 2

 

 1. Na 10 weken: OSATS EVLT (Bsd, Sha, Vos)
 2. Na 10 weken: KKB ethnische dermatologie (Bad, Vgt, vdA)
 3. Na 10 weken: Evaluatieformulier ethnische dermatologie (vdA, Bad, Vgt)
 4. Na 10 weken: OSATS flebologie (EVLT, Muller of echosclerose) (Bsd, Sha, Vos)
 5. Na 10 weken: OSATS AIN-poli (HRA, coagulatie) (Bad)
 6. Na 20 weken: OSATS EVLT (Bsd, Sha, Vos)
 7. Na 20 weken: KKB ethnische dermatologie (vdA, Bad, Vgt)
 8. Na 20 weken: Evaluatieformulier ethnische dermatologie (vdA, Bad, Vgt)
 9. Na 20 weken: OSATS flebologie (EVLT, Muller of (foam)echosclerose) (Bsd, Sha, Vos)
 10. Na 10 weken: OSATS AIN-poli (HRA, coagulatie) (Bad)
 11. Na 20 weken: Verdiepingsonderwerp Flebologie of ethnische dermatologie (vdA)

 

 

 

 

 

5.3.           ROOSTER AIOS PER 01-08-2016

 

 

AIOS 1
(eerste periode)

Supervisie 1

AIOS 2
(tweede periode)

Supervisie 2

Ma mo

AH- Muller, echosclerose, ingrepen

Shadid/Chang

WE- Gepigmenteerde huid

VdVegt/Badeloe

Ma mi

AH- duplex, sclero, foam

Shadid/Chang

WE- Gepigmenteerde huid

VdVegt/Badeloe

Di mo

HMC- Verdieping

VdAkker/Basdew/ Shadid

AH- Algemeen/ulcus cruris

Basdew/ Shadid

Di mi

AH- Sclero, foam, duplex

Basdew

MCH- Verdieping

VdAkker/Basdew/ Shadid

Wo mo

LUMC- Verdieping

 

AH- EVLT

 

Wo mi

LUMC- Verdieping of beleidsmiddag WE

 

LUMC- Verdieping, beleidsmiddag WE of AIN poli

AIN-Badeloe

Do mo

WE- Intake flebo, duplex, sclero

VdAkker

LUMC- Alg. spreekuur

 

Do mi

WE- Intake flebo, duplex, sclero

VdAkker

LUMC- Alg. spreekuur

 

Vr mo

GGD-SOA

GGD/VdAkker

AH- EVLT, Muller, sclero, foam

Vos/Shadid

Vr mi

GGD- SOA

GGD/VdAkker

AH- EVLT, VPP

Vos/Shadid

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.