Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Haaglanden Medisch Centrum

 

 

 

Opleider:                                                     Dr. B.A. in 't Veld

Plaatsvervangend opleider:                  Drs. F. de Kempenaer-Ulrich      

 

 

Inleiding

 

Dit is het 2e herziene Lokale Opleidingsplan van de afdeling Anesthesiologie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

De opleiding anesthesiologie in HMC beslaat het tweede opleidingsjaar uit het Landelijk opleidingsplan. Dit tweede jaar wordt verzorgd binnen de opleidingscluster met het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein (opleider dr. P. Bruins, plaatsvervangend opleider dr. D. Nieuwenhuis).

Dit opleidingsplan vormt met het opleidingsplan van het Sint Antoniusziekenhuis het regionale opleidingsplan.

 

Dr. B.A. in ’t Veld, anesthesioloog, opleider Anesthesiologie HMC.

Drs. F. de Kempenaer-Ulrich, anesthesioloog, plaatsvervangend opleider Anesthesiologie HMC.

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding. 3

DEEL A – ALGEMEEN.. 5

Medisch Centrum Haaglanden-Bronovo (MCH-Bronovo) 6

Het Landsteiner Instituut 6

De Centrale Opleidings Commissie. 7

DEEL B – AFDELING ANESTHESIOLOGIE. 8

Afdeling Anesthesiologie. 9

Patiëntenzorg. 9

Professionaliteit 9

Opleiding. 9

Opleidingsgroep. 10

Specifieke taken en verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep. 16

Docentprofessionalisering. 17

Wetenschappelijk onderzoek. 18

DEEL C –OPLEIDING ANESTHESIOLOGIE. 19

Leerdoel van dit (tweede) opleidingsjaar. 20

Leermiddelen. 20

Introductie MCH-Bronovo. 20

Inwerkplan. 22

Werkzaamheden. 22

Supervisie. 23

Protocollen. 24

Besprekingen en onderwijs. 24

Weekrooster aios anesthesiologie MC Haaglanden. 25

Dossiervoering. 25

Kamer anesthesiologen en aios. 25

Toetsing en beoordelingen. 26

De excellente of disfunctionerende aios. 27

EPA     28

DEEL D – PRAKTISCHE ZAKEN.. 29

Rooster  30

POS, anesthesie- en verkoevermedewerkers. 30

Stage-artsen en co-assistenten. 30

Snijdende specialismen. 30

Patiëntenstroom.. 31

Trauma team.. 31

Bedrijfsgeneeskundige zaken. 31

Ziekmelden. 31

TBC  31

Hepatitis B.. 31

MRSA   32

Prikaccidenten. 32

Bedrijfsverpleegkundige MCH.. 32

Handige sites. 32

Verantwoording. 33

 

 

 

DEEL A – ALGEMEEN

 

 


Haaglanden Medisch Centum (HMC)

HMC is ontstaan na een fusie van het Westeinde ziekenhuis in Den Haag en het ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam en meer recent, begin 2015, na een fusie met ziekenhuis Bronovo. Het MCH-Bronovo beschikt over een buitenpoli in Monster, Wassenaar en in de wijk Leidschenveen. Samen hebben de drie locaties circa 825 bedden, ongeveer 270000 eerste polibezoeken per jaar en globaal 100.000 SEH-bezoeken.

 

HMC is een topklinisch opleidingsziekenhuis waarin bijna alle specialismen zijn vertegenwoordigd.

 

In HMC lopen op de diverse locaties een aantal medisch wetenschappelijke onderzoeken teneinde de zorg te innoveren.

 

Er wordt samengewerkt met andere instellingen om een volledig zorgaanbod te kunnen bieden. HMC heeft met het Leids Unversitair Medisch Centrum (LUMC) en Groene Hart ziekenhuis een samenwerkingsverband voor een belangrijk deel van de oncologische zorg. Daarnaast is er voor wat de trauma zorg betreft samenwerking met het LUMC en het HAGA. Binnen deze samenwerkingsverbanden kan in de toekomst ook wat betreft de opleiding samenwerking ontstaan.

 

Kwaliteit in het ziekenhuis heeft twee aspecten: enerzijds de vakinhoudelijke en technische kwaliteit, anderzijds de kwaliteit van zorg aan de patiënt. Patiënten zijn individuen aan wie humane zorg verleend wordt. De normen zijn:

 • Respect: iedere patiënt en collega wordt met respect benaderd ongeacht herkomst, geloof of sociale status.
 • Service: er wordt rekening gehouden met wensen voor faciliteiten, informatie communicatie en de culturele en religieuze achtergronden van patiënten.
 • Toegankelijkheid: de entreetijden voor de poliklinieken en de wachttijden voor ingrepen zijn kort. Elektronische middelen worden benut om informatie snel beschikbaar te stellen aan huisartsen, thuiszorgverleners, verpleeghuizen en andere hulpverleners.
 • Doorstroom: er wordt gestreefd naar een verdere verschuiving van klinische zorg naar dagbehandeling en poliklinische zorg.
 • Ethische reflectie: er wordt een open discussie gevoerd met elkaar en met patiënten over het evenwicht tussen technische mogelijkheden en menselijke behoeften en over de grens tussen kunnen, moeten en mogen.

 

Het Landsteiner Instituut

Het Landsteiner Instituut is in 2005 opgericht als leerhuis van het MCH en later van HMC.

De drie pijlers van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de afdeling Medisch Onderwijs van het Landsteiner wordt er ondersteuning geboden aan de vakgroepen op de domeinen co-assistenten en arts-assistenten. Daarnaast faciliteert zij de huisartsen nascholingen. Binnen de Coöperatie is het Landsteiner Instituut m.i.v. 2012 het leerhuis van alle 4 de ziekenhuizen. Inwerkprogramma's en ander medisch onderwijs worden gestroomlijnd en waar mogelijk gezamenlijk aangeboden.

 

De Centrale Opleidings Commissie

In HMC wordt de kwaliteit en de uitvoering van de opleiding gecontroleerd en bewaakt door de Centrale Opleidings Commissie (COC). De COC heeft een dagelijks bestuur (DB) dat maandelijks bijeenkomt. In de DB vergaderingen worden o.a. alle aios van de verschillende opleidingen binnen HMC 1 maal per jaar uitgenodigd om het opleidingsklimaat van de vakgroep en HMC te bespreken. De opleider wordt in de hierop volgende vergadering uitgenodigd om de bevindingen te bespreken. 4 maal per jaar is er een plenaire COC bijeenkomst waarbij alle opleiders en plaatsvervangende opleiders van de opleidingen binnen HMC aanwezig dienen te zijn.

 

 

 

 

DEEL B – AFDELING ANESTHESIOLOGIE

 

 

Afdeling Anesthesiologie

De opleidingsgroep telt 21 anesthesiologen, samen goed voor 18,4 FTE. Tevens bestaat er een overeenkomst met het ministerie van Defensie, waardoor één anesthesioloog bovenformatief is toegevoegd. Nagenoeg alle leden van de vakgroep werken volledig tri locatief. Met genoemde formatie worden onder meer de operatieve ingrepen op de drie operatiecomplexen ondersteund (alsmede de radiologische interventies onder anesthesie), de POS (preoperatief spreekuur) op de drie locaties bemand en de “Pijn” (polikliniek en behandelingen) gedaan op locaties Bronovo en WZ. Buiten kantooruren zijn er drie dienstdoende anesthesiologen, voor iedere locatie één. Eén van de aios anesthesiologie doet van maandag t/m vrijdag dienst op de locatie WZ van 15.30 tot 23.00 uur.

 

De afdeling anesthesiologie valt op beide locaties organisatorisch onder de divisie “behandelend”. Medisch cluster manager is drs. J.W.K.E. Osse, anesthesioloog; organisatorisch cluster manager is dhr. M.A.H. Becks.

 

Patiëntenzorg

De ambitie van de organisatorische eenheid (OE) anesthesiologie bestaat er uit om de anesthesiologische (basis)zorg te blijven verlenen op het huidige, hoogwaardige niveau, waarbij het belang van peri-operatieve patiëntveiligheid centraal staat. De inhoudelijke thema’s uit het landelijk patiëntveiligheidsprogramma zijn daarbij leidend. De OE anesthesiologie erkent haar centrale rol in het risicovolle, peri-operatieve traject.

 

Professionaliteit

De OE koestert een klimaat waarin verschillende beroepsbeoefenaren als een team kunnen samenwerken met behoud van eigen verantwoordelijkheid en met optimale benutting van ieders deskundigheid en kwaliteiten.

 

Opleiding

De OE koestert een klimaat waarin kennis, vaardigheden en beroepshouding met betrekking tot de specialistische opleiding op goed kwalitatief niveau en in een veilige omgeving aan aios kunnen worden aangeboden. Alle anesthesiologen volgen daartoe teach-the-(clinical)-teacher en vergelijkbare vervolgcursussen.

De kwaliteit van de opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd door:

 • De D-rect enquête, deze wordt eenmaal per jaar uitgezet in de gehele OOR Leiden vanuit het LUMC onder alle aios. De resultaten van het MCH worden door het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidings Commissie separaat besproken met de gehele anesthesiologie aios groep. De opleider wordt op een later moment uitgenodigd om het opleidingsklimaat te bespreken met het dagelijks bestuur van de COC.
 • Het Landsteiner Instituut biedt de aios exit gesprekken met een onderwijskundige aan.

 

Daarnaast worden sinds 2014, twee-jaarlijks EFFECT gesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken waarin aios de individuele supervisoren feedback geven volgens een bepaalde, op vragenlijsten gebaseerde, systematiek. Na terugkoppeling worden hieruit verbeterpunten gedestilleerd. Deze worden in een separaat EFFECT verbeterplan vervat, waarop de benodigde acties worden doorgevoerd. In een volgende EFFECT wordt dan geëvalueerd of het verbeterplan ook daadwerkelijk tot de beoogde verbetering heeft geleid.

 

 

 

Opleidingsgroep

 

Naam

 

FTE

Taken binnen de vakgroep

Taken binnen de opleiding

C.F. den Hartog

 

1.0

Logistieke taken

 • Pijn: poli en behandelingen
 • Defensie
 • Coördinatie stagiairs
 • NOK

 

Aandachtsgebieden

 • Echogeleide zenuwblokkades
 • Pijnbestrijding

Rol in opleiding

Regionale technieken

Coördinatie stagiaires

J.D.Holstein

 

0.8

Logistieke taken

 • Medisch gemandateerde
 • DB
 • CD&V
 • BIG commissie

 

Aandachtsgebieden

 • ICT

Rol in opleiding

HIX trainer (EZIS)

Roostering aios

R. Jansen

1.0

Logistieke taken

 • Pijn: poli en behandelingen
 • Ledenraad sectie "pijn"

 

Aandachtsgebieden

 • Pijnbestrijding

Rol in opleiding

 

F. de Kempenaer-Ulrich

0.9

Logistieke taken

 • Postoperatieve pijn
 • Plaatsvervangend opleider
 • Coördinatie APS

 

Aandachtsgebieden

 • Kinderen

Rol in opleiding

Plaatsvervangend opleider

Dr. J.S.Pöll

 

0.9

Logistieke taken

 • Hardware
 • VIM-commissie OK
 • VIM-commissie / complicatie bespreking

 

Aandachtsgebieden

 • Geschiedenis anesthesiologie

Rol in opleiding

Onderwijs

Complicatie besprekingen

Voormalig plaatsvervangend opleider

Wetenschap

Dr. B.A. in ‘t Veld

 

1.0

Logistieke taken

 • DB
 • Pijn: poli en behandelingen
 • Commissie procedurele sedatie
 • IFMS -cie
 • Concilium
 • Redactie NTVA
 • Wetenschap

 

Aandachtsgebieden

 • Pijn

Rol in opleiding

Opleider

Wetenschap

Drs. A.C. Werger

0.8

Logistieke taken

 • Commissie antistolling

 

Aandachtsgebieden

 • Obstetrie

Rol in opleiding

Stagebegeleider ziekenhuisartsen

M. Toonen

 

0.9

Logistieke taken

 • Palliatie coördinatie
 • Geneesmiddelen -cie
 • Commissie procedurele sedatie
 • Ledenraad NVA
 • ATLS instructeur
 • Contactpersoon kamer dienstverbanders

 

Aandachtsgebieden

 • Trauma

Rol in opleiding

IC

W. van Alphen

 

1.0

Logistieke taken

 • DB
 • Pijn: poli en behandelingen
 • Wakkere craniotomie-cie
 • Benoemingsadvies -cie
 • Pijn : coördinatie ziekenhuis breed

 

Aandachtsgebieden

 • Pijn

Rol in opleiding

Dagelijks bestuur

Wakkere craniotomieën

 

K. Jacz

1.0

Logistieke taken

 • CD&V
 • Coördinatie stagiairs
 • Transfusie -cie

 

Aandachtsgebieden

 

Rol in opleiding

Roostering aios

Coördinatie stagiaires

J.W.K.E. Osse

 

0.85

Logistieke taken

 • Palliatie
 • Oncologie -cie
 • Medisch Cluster Manager (OK, IC en SEH)
 • Medisch manager kwaliteit en veiligheid

 

Aandachtsgebieden

Rol in opleiding

Cluster manager

S van Duijn

 

0.8

Logistieke taken

 • POS
 • Wakkere craniotomie-cie
 • Onderwijscoördinator (extern)

 

Aandachtsgebieden

 • Wakkere craniotomie

Rol in opleiding

Coördinatie onderwijs co’s en anios

Wakkere craniotomieën

B.E. Zeppenfeldt

 

1.0

Logistieke taken

 • Hardware
 • Geneesmiddelen -cie
 • Transfusie –cie

 

Aandachtsgebieden

Rol in opleiding

Plaatsvervangend opleider Ziekenhuisarts

M.G.C.M. Verbeek

0.8 (boven formatie)

Logistieke taken

 • POS
 • Wakkere craniotomie-cie
 • Defensie
 • Battles instructeur

 

Aandachtsgebieden

 • Wakkere craniotomie

Rol in opleiding

Defensie

Wakkere craniotomieën

N. van der Wilk

1.0

Logistieke taken

 • Ondernemingsraad
 • SEH
 • Hardware

 

Aandachtsgebieden

 

Rol in opleiding

SEH

F. Kamerling

1.0

Logistieke taken

 • Geneesmiddelen -cie

 

Aandachtsgebieden

 

Rol in opleiding

 

C.E. Kam-Endtz

 

0.7

Logistieke taken

 • NVA sectie obstetrie
 • VIM -cie
 • POS
 • Dagelijks bestuur

 

 

Aandachtsgebieden

 • Obstetrie

Rol in opleiding

Obstetrie

W.G.G. Bóza

0.8

Logistieke taken

 • Contactpersoon kamer dienstverbanders

Aandachtsgebieden

 • Pijn

Rol in opleiding

 

W.J. Engelbrecht

 

1.0

Logistieke taken

 • Stafbestuur
 • Reanimatie–cie
 • Calamiteiten-cie
 • Dagelijks bestuur
 • Transfusie -cie

 

Aandachtsgebieden

 • IC

Rol in opleiding

IC

K. Muderlak

 

1.0

Logistieke taken

 • Dagelijks bestuur
 • Benoemingsadvies –cie
 • Sedatie –cie
 • Stuurgroep Bronovo zorg
 • Bouw –cie
 • Antistolling –cie
 • APS

 

Aandachtsgebieden

 • Kinderen

Rol in opleiding

F. Klerk

 

1.0

Logistieke taken

 • NVA sectie obstetrie
 • Defensie

 

Aandachtsgebieden

 • Obstetrie

Rol in opleiding

Obstetrie

 

 

R.J. Uilkema

?

 

 

 

 

K. Sloot

?

 

 

 

H. Kraak

?

 

 

Nb. Alle leden van de opleidingsgroep werken tri locatief.

 

 


Specifieke taken en verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep

 

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot anesthesioloog.

 

Organisatie, taken en verantwoordelijkheden:

Dr. In ’t veld en dr. de Kempenaer geven als opleider resp. plaatsvervangend opleider leiding aan de opleidingsgroep. Zij zijn primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen.

 • aannemen van aios (volgens CAO en rechtspositieregeling HMC inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden)
 • introductie gesprek bij aanvang opleiding op de afdeling (bespreking modelinstructie aios en portfolio)
 • stage rooster en individueel opleidingsplan aios
 • eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van aios betreffende de opleiding
 • coördinatie wetenschappelijk onderzoek van de aios
 • begeleiden aios bij het verrichten van onderzoek en schrijven van een artikel.
 • sturen de opleidingsgroep aan en bewaken het nakomen van afspraken gemaakt in het lokale opleidingsplan
 • onderhouden contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding
 • lid centrale opleidingscommissie HMC
 • voorzitter opleidingsvergaderingen met de leden van de opleidingsgroep
 • implementeren en zo nodig aanpassen van het Lokale OpleidingsPlan
 • ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, ter verdere verbetering van de opleiding
 • samenstelling onderwijsrooster
 • monitoren van de voortgang van de opleiding van de individuele aios door:
  • controle portfolio’s aios
  • houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten conform regelgeving
  • CCMS/RGS
 • aanvragen en voorbereiden van de opleidingsvisitatie

 

De leden van de opleidingsgroep superviseren de aios bij (poli) klinische activiteiten en nemen actief deel aan overdrachten en onderwijsmomenten. Hiertoe volgen zij onder meer de nascholingsprogramma’s die vallen onder docentprofessionalisering. Ieder lid van de opleidingsgroep volgt regelmatig tenminste één cursus op gebied van algemene (bv. Teach the Teacher) of specifieke didactische vaardigheden (bv. cursus CAT, cursus Feedback geven). De cursussen worden lokaal, regionaal (binnen OOR Leiden) of nationaal gevolgd.

 

De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch-inhoudelijke en professionele voortgang van de aios en begeleiden hem/haar tijdens de gehele opleiding. Alle leden van de opleidingsgroep streven naar een positieve opleidingscultuur van laagdrempelig, horizontaal overleg tussen aios en henzelf, waarin over en weer feedback kan worden gegeven.

 

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van het lokale

opleidingsplan. Dit opleidingsplan is afgeleid van het landelijk opleidingsplan van de opleiding tot anesthesioloog. Het voldoet aan de daarin gestelde eisen en aan de regelgeving met betrekking tot het specialisme Anesthesie.

 

 

Docentprofessionalisering

In HMC is in 2016 door de COC een format ontwikkeld genaamd “professionaliseringsplan opleidingsgroepen”. In dit format houden wij de docentprofessionalisering status van de opleidingsgroepsleden van de Anesthesiologie bij en kunnen we tevens een planning maken voor de toekomst om de leden van de opleidingsgroep getraind te houden.

 

De verschillende “nieuwe” instrumenten in de opleiding zijn enkel bruikbaar als de oplei-ders, andere leden van de opleidingsteams en de aios geschoold zijn in het ermee werken. Ervaringen met bijvoorbeeld portfolio en KPB leren dat de bruikbaarheid van deze metho-des afhankelijk zijn van een geïnformeerde en geschoolde docent. Maar het is ook van be-lang dat de aios geschoold is in het werken met bijvoorbeeld het portfolio. Alleen dan kan de aios gebruik maken van de mogelijkheden die het portfolio biedt om zijn opleiding zelf vorm te geven.

In de Leidse regio zijn verschillende trainingen ontwikkeld voor opleiders en leden van opleidingsteams: o.a. Teach the teacher, KPB en portfolio. Centraal in deze trainingen staan onderwerpen als:

 • het geven en ontvangen van feedback;
 • theorie over leren en toetsing op de werkplek;
 • inrichten onderwijs op de werkplek;
 • het portfolio;
 • KPB;
 • bespreken functioneren aios in het voortgangsgesprek.

 

Op dit moment worden trainingen ontwikkeld specifiek voor de aios (“teach the aios”). Dit lijkt een zinvolle ontwikkeling.

Per opleidingsregio zal moeten worden vastgesteld in hoeverre van de bestaande scho-lingsmogelijkheden gebruik kan worden gemaakt en welke aanvullende scholingsactiviteiten dienen te worden georganiseerd. Het is daarbij aan te raden om zoveel mogelijk aan te slui-ten bij ontwikkelingen van andere verenigingen in de opleidingsregio op dit terrein (bijvoor-beeld het In Vivo project van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (zie www.medischevervolgopleidingen.nl).

De leden van het opleidingsteam die betrokken zijn bij de opleiding, zijn zelf verantwoorde-lijk voor hun scholing op didactisch gebied. Van alle leden van de opleidingsgroep wordt verwacht dat zij geschoold in didactische vaardigheden, het werken met algemene en disci-pline overstijgende competenties en het leren observeren en feedback geven in de vorm van KPB. Van de opleiders, plaatsvervangend opleiders en stageopleiders wordt verwacht dat zij geschoold zijn in het werken met een portfolio en het voeren van voortgang- en be-oordelinggesprekken.

 

Wetenschappelijk onderzoek

De OE initieert op kleine schaal eigen wetenschappelijk onderzoek, tevens participeert de vakgroep in studies van de European Society of Anesthesiology (ESA) en faciliteert de vakgroep onderzoek van andere vakgroepen. Er is momenteel samenwerking met de bariatrische chirurgie en de neurochirurgie. Voor de toekomst liggen er mogelijkheden bij met name de oncologische chirurgie. Andere publicaties komen voort uit case-reports, participatie in de formulering van richtlijnen en promotie onderzoek. De aios worden zoveel als mogelijk bij opzet en uitvoering van het onderzoek en het schrijven van publicaties betrokken.

 

 

 

 

 

 


DEEL C –OPLEIDING ANESTHESIOLOGIE

 

 Leerdoel van dit (tweede) opleidingsjaar

Conform het Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie en het Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Anesthesiologie Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein volgt een aios anesthesiologie dan wel in HMC dan wel in het Jeroen Bosch ziekenhuis in het tweede jaar van zijn opleiding. Aan het eind van dit jaar moeten de volgende leerdoelen behaald zijn:

 • de aios kan de algemene peri-operatieve zorg verlenen voor
  • de meest voorkomende operaties en procedures bij ASA 1-3 patiënten onder indirecte supervisie
  • speciale aandacht en complementair met de clusterkliniek neurochirurgische, neuroradiologische en hoofd-halsoncologische procedures
  • grote ingrepen, spoedeisende ingrepen en ingrepen bij kinderen onder directe supervisie
 • de aios heeft de overstap gemaakt van direct gesuperviseerde naar indirect gesuperviseerde anesthesioloog in opleiding
 • de aios heeft voldoende vorderingen gemaakt in de doorlopende thema’s
  • Urgentiegeneeskunde
  • Wetenschap
  • Professioneel medisch specialistisch functioneren in een ziekenhuis

Leermiddelen

Deze doelen worden bereikt door bed-side teaching en andere “on the job” training, zelfstudie, ECG-onderwijs, regionaal & lokaal cursorisch onderwijs, patiëntbesprekingen en presentaties.

 

Introductie MCH-Bronovo

De eerste vijf werkdagen van de eerste maand vindt een algemene introductie vanuit het Landsteiner Instituut plaats. Het doel van deze introductie dat de aios alle “need to know” informatie ontvangt voor zijn/haar start op de werkvloer.

 

 

 

Dag 1   Algemene introductie

 

Dag 2 Algemene introductie

08:00

 

08:10

 

 

Ontvangst met koffie (H-gebouw, O+)


Inleiding op HMC door                 25 min

Raad van bestuur

08.15

 

08.15

08.30

08.55

Carrousel voorlichting (Schiefbaanzaal C14.085)

Ø  Bloedtransfusie                       15 min

Ø  Infectiepreventie                     25 min

Ø  Medische Bibliotheek             15 min

en Wetenschap

08:45

HiX training (H-gebouw, H4-A+)           2 uur

09.15

Rondleiding Westeinde

10.45

BLS (H-gebouw, H2-B+)                      1,5 uur              

10:15

Apotheek ((H-gebouw, H4-A+)               2 uur

E-learning module Landsteiner Leerplein

12:15

Lunch (Aquarium)

Arts-assistentenvereniging

12.15

Lunch locatie Bronovo

13.00

Patiëntveiligheid en juridische zaken (Marijnenzaal)                                                                          

13.00

Rondleiding en pasjes

13.45

Beveiliging (keycard)                          45 min

 

 

14.45

DBC (H-gebouw, A+)                             1,5 uur

 

 

 

16.15

Einde dag 1 / AIOS aan het roer (H-gebouw, O+)

 

 

         

 

Dag 3 van de introductiedagen

 

08:30 – 08:45

Welkom en uitleg programma

08:45 – 12:30

Plenair de theorie ABCDE

 

Alle groepen ABCDE met examen

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 17:00

ECG leer/ Bloedgassen/ Airway management en Autopulse

 

17:00 – 17:15

Afsluiting

 

Dag 4 van de introductiedagen

 

08:30 – 12:30

Groep 1  (rood) ALS

 

Groep 2  (geel) Opvang ziek kind/APLS

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Groep 1  examen ALS

 

Groep 2  examen APLS

15:00-16:00

Sepsis

16:00-17:00

Kindermishandeling

 

 

 

Dag 5 van de introductiedagen

 

08:30 – 12:30

Groep 1  (rood) APLS/ opvang ziek kind

 

Groep 2 (geel) ALS

 

Groep 3 (groen) APLS/ opvang ziek kind

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Groep 1 examen APLS

 

Groep 2 examen ALS

 

Groep 3 examen APLS

15:00– 16:00

Beoordeling X-thorax

16:00 – 17:00

Acute cardiologie. (SEH, Interne, cardio, ICU)

 

Inwerkplan

De aios ontvangt vóór of direct na aanvang in HMC dit opleidingsplan. De eerste maand in HMC is een kennismakingsperiode. Deze periode dient ervoor om de aios kennis te laten maken met snijdende specialisten, de procedures op de OK (anesthesietoestel, patiëntenmonitor, bijhouden anesthesieverslag, anesthesiekar, communicatiemiddelen) en het preoperatief spreekuur (eenmaal samen met opleider gedurende een preoperatief spreekuur). De aios wordt door de (plaatsvervangend)opleider minimaaloorgesteld aan de anesthesiologen, de zorgmanagers anesthesie en chirurgie en de opleiders van de snijdende specialismen.

 

In deze periode vindt een planningsgesprek tussen opleider en aios plaats teneinde een Persoonlijk Opleidingsplan voor de aios op te stellen. Dit omvat:

 • Te ontwikkelen competenties
 • Benodigde ondersteuning

 

Werkzaamheden

 • Dagelijkse zorg voor de patiënt in de peri-operatieve omgeving holding, operatiekamer, verkoever.
  • Aanspreekbaar voor vragen met betrekking tot postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling <24 uur na anesthesie
  • Statusvoering anesthesielijst
  • Time-out procedure
  • Transport & overdracht van patiënt van operatiekamer naar de verkoever of IC
  • Supervisie/ondersteuning APS verpleegkundigen
  • Dagelijks generaal rapport
  • Daarnaast worden AIOS voor zover mogelijk betrokken bij het schrijven van afdelingsbrede protocollen.
  • Verrichtingen worden geregistreerd in het EZIS

 

 • Pre Operatief Spreekuur (POS)
  • Dagelijkse zorg voor de patiënt op de preoperatieve polikliniek
   • Het volgens de WGBO voorlichten van patiënten
   • ASA 1-2 zelfstandig
   • > ASA 2 altijd in overleg met (laagdrempelig bereikbare) supervisor
  • Statusvoering EPD/screeningsformulier
  • Overleg en consultatie supervisor
  • Op regelmatige basis neemt een opleider het spreekuur van een dag met de aios door
  • Consultatie collega specialisten
  • Eventueel overdracht bijzondere patiënt op dagelijks rapport en/of naar de dienstdoende anesthesioloog
  • Vastlegging van alle relevante gegevens in EZIS

 

Generaal Rapport

Op beide locaties komen van 15.45 hr tot 16.15 hr. Het generaal rapport wordt bijgewoond door alle aanwezige aios en anesthesiologen, coassistenten, eventuele andere op de OK aanwezige a(n)ios, de acute pijnservice en de programma coördinator. De leiding heeft de aios van dienst of op de andere locatie de aios die die dag `de ster` heeft. Eerst presenteert de OK-planner de stand van zaken m.b.t. de OK-bezetting. Daarna vindt er een overdracht plaats van patiëntenzorg of meer specifiek wat hebben we gedaan, wat zijn we aan het doen, wat gaan we nog doen en wat kan er beter. Hierbij is altijd sprake van 1 of meerdere onderwijsmomenten.

Om te komen tot een geïntegreerde trilocatieve overdracht is een videoverbinding tussen de drie operatiekamercomplexen aangevraagd en toegezegd (status Juni 2015).

 

 

Supervisie

Supervisie van de aios vindt plaats door elke aan de afdeling verbonden anesthesioloog. Een aios anesthesiologie werkt altijd onder supervisie van een anesthesioloog. Dit houdt in dat de supervisor direct beschikbaar is om in te grijpen of bij te springen. Afhankelijk van het stadium van de opleiding en ontwikkeling van de aios is de supervisor lijfelijk aanwezig bij de in- en uitleiding van de anesthesie.

Iedere patiënt wordt tevoren besproken tussen supervisor en aios. Daarbij wordt een behandelplan opgesteld met anesthesietechniek, aanvullende maatregelen en postoperatief beleid (o.a. IC-indicatie). Het behandelplan wordt door de besproken met de anesthesiemedewerker.

 

De aios vraagt altijd toestemming van zijn supervisor voor:

 • Starten van de Time Out Procedure
 • In- en uitleiding van de anesthesie
 • Het starten van het prikken van de epiduraal bij parturiënten
 • Wijzigingen in vastgesteld beleid
 • Ontslag van de verkoever van patiënten met ASA-klasse > 2.

 

De aios is het anesthesiologisch aanspreekpunt op zijn OK voor de anesthesie- en verkoevermedewerkers en chirurgisch personeel. In voorkomende en/of noodgevallen kan de anesthesie- of verkoevermedewerker zich rechtstreeks tot de superviserend anesthesioloog wenden.

 

Op het POS handelt de aios patiënten zelf af. Bij twijfel overlegt hij met de supervisor. De supervisor wordt altijd betrokken bij de beoordeling van patiënten met ASA-klasse > 2, bij doorverwijzing naar een consulent, bij IC-indicatie en bij afwijzing van een patiënt.

 

 

Protocollen

Protocollen van de afdeling anesthesiologie bevinden zich in iProva/iDocument het Documentbeheer systeem op intranet. Het is een digitaal systeem waarin documenten beheerd en gepubliceerd worden. Iedere medewerker van HMC heeft toegang tot iProva/iDocument.

 

Besprekingen en onderwijs

 • Lokaal
 • Elke vrijdagochtend om 8.00 uur is er Heilig Uurtje op de locatie Westeinde. Hier zijn alle aios en stafleden aanwezig. Dit half uur is gewijd aan:
  • Klinische besprekingen, bij toerbeurt verzorgd door een aios of een staflid.
  • Wanneer noodzakelijk opleidingszaken
  • Eens per 6 maanden complicatiebespreking op beide locaties
  • ECG onderwijs cardiologen
 • Laatste woensdag van de maand IC-onderwijs in WZ. Herstart 2015.
 • Woensdagmiddag tenminste viermaal per jaar multidisciplinaire klinische demonstratie in de aula.
 • Eens per kwartaal begin van de avond een lokale refereerbijeenkomst dan wel een CAT-bijeenkomst (ingericht als refereeravond met tenminste 3 CATs).
 • Tenminste eens per kwartaal is er overleg tussen opleider, plaatsvervangend opleider en aios-groep.
 • Aios vergadering anesthesiologie. Hier worden probleem- en actiepunten besproken. Doorgaans voorafgaand aan overleg met opleiders.
 • Dagelijks generaal rapport
 • Cursorisch onderwijs in Nieuwegein op donderdagmiddag
 • Discipline overstijgend onderwijs door Boerhaave Instituut Leiden en/of Landsteiner Instituut
 • Regionaal
  • Refereeravonden en cursorisch onderwijs in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein
 • Landelijk
  • Centrale cursus Anesthesiologie van de NVA

 

 

Weekrooster aios anesthesiologie HMC

 

AH

WZ

Besprekingen

frequentie

tijdstip

Locatie

ma

OK

OK / POS

Overdracht

altijd

15:45/16.00

Anesthesiologenkamer OK AH/WZ/BRN

di

 

OK / POS

Overdracht

altijd

15:45/16.00

Anesthesiologenkamer OK AH/WZ/BRN

 

 

 

Refereeravond

driemaandelijks

18:00

Wisselt

wo

OK

OK / POS

Overdracht

altijd

15:45/16.00

Anesthesiologenkamer OK AH/WZ/BRN

 

 

 

IC onderwijs

laatste vd mnd

16:30

Bespreekruimte ICWZ

 

 

 

Overleg opleiders / aios

driemaandelijks

18:00

Buitenlocatie

 

 

 

Multidisciplinaire Klin Demo

viermaandelijks

17:00

Aula WZ

 

 

 

Discipline overstijgend onderwijs

halfjaarlijks

hele dag

LUMC of WZ

do

OK < 15.00

OK < 15.00

Cursorisch Onderwijs

altijd

16:30

Antonius ziekenhuis Nieuwegein

vrij

OK > 9.00

OK

Heilig Uurtje

altijd

8:00

Bespreekruimte anesthesiologie WZ

 

 

 

Overdracht

altijd

15:45/16.00

Anesthesiologenkamer OK AH/WZ/BRN

 

Dossiervoering

Vanaf juni 2015 maakt HMC gebruik van Chipsoft HIX (Healthcare Information X-change) Elektronisch Zorg Informatie Systeem (EZIS). Hierin wordt het medisch dossier van de meeste specialismen ingevoerd, zo ook de preoperatieve screening. Ook poli afspraken, opnames en operaties zijn terug te vinden en medicatie wordt hierin voorgeschreven. De anesthesielijst wordt vanaf dan ook elektronisch bijgehouden.

 

Een eventuele klacht gericht aan een aios moet te allen tijde besproken worden met de betreffende supervisor en de opleider.

 

De aios is verplicht een incident in de patiëntenzorg te melden bij de VIM-cie in overleg met zijn supervisor.

 

Kamer anesthesiologen en aios

Beide OK-complexen beschikken over een aioskamer. De aios hebben hier een eigen computerwerkplek. Hier kun je eventueel onderwijs voorbereiden, aan wetenschappelijk onderzoek werken of dingen nazoeken. Hier bevinden zich ook de postvakken. Gebruik van mobiele telefoon op de OK of tijdens het spreekuur is niet toegestaan. In de operatiekamer geen e-mail gebruik en internet alleen patiëntgebonden.

 

 

Toetsing en beoordelingen

Na één maand wordt de aios beoordeeld op zijn bekwaamheid om een patiënt onder anesthesie te bewaken in HMC. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Bij 4 maandelijkse beoordeling met opleider en plaatsvervangend opleider wordt de aios beoordeeld op de competenties te behalen in het tweede jaar:

 • theoretische kennis
 • handvaardigheid
 • communicatie met patiënten
 • communicatie met supervisor
 • communicatie met medewerkers
 • probleem oplossend vermogen
 • overdracht van patiënten
 • kwaliteit administratie
 • kwaliteit voordrachten

 

De basis voor deze beoordeling is een mailenquête onder alle stafleden.

 

Bij de 4 maandelijkse beoordeling komt in het gesprek verder aan de orde:

 • Portfolio
 • KPB’s
 • Verrichtingen palet
 • Anesthesie technieken palet
 • Wensen ten aanzien van de rest van het tweede jaar

 

KPB’s over de volgende onderwerpen worden gedurende het jaar door verschillende supervisors gegeven, de aios is hiervoor zelf verantwoordelijk:

 • Preoperatieve Polikliniek ASA III-IV
 • Preoperatieve Polikliniek allochtone patiënt
 • Verkoever
 • Anesthesie bij buikchirurgische patiënt (Alg+epid)
 • Plexusanesthesie
 • Anesthesie oogheelkunde
 • Epiduraal anesthesie voor verloskunde
 • IC patiënt
 • Voordracht patiënt casus
 • Critical Appraised Topic
 • Case Based Discussion

 

De competenties te behalen in het 2e jaar zijn ook vertegenwoordigd in de competenties die de AIOS tonen tijdens een 3-maandelijkse CRM-training, communicatie met patiënt, supervisor en medewerkers, probleemoplossend vermogen en overdracht van patiënten. In de ze training hebben de aios “de leiding” over het team. Achteraf worden de trainingen met de groep besproken. Dit wordt niet vastgelegd in E-PASS.

 

Na ongeveer 9 maanden wordt een 360 graden feedback gehouden met een spreekuurassistente, een anesthesiemedewerker, een verkoevermedewerker, een chirurgiemedewerker en een operateur. Onderwerp hiervan zijn communicatie met patiënt en omgeving, samenwerking, teamgedrag, organisatie en professionaliteit.

 

In het tweede opleidingsjaar legt de aios het B-examen Anesthesiologie af, daarnaast tevens jaarlijks het Online In Training Assessment (OLA) examen.

 

Aan het eind van het jaar volgt, bij adequaat functioneren, het B-formulier.

 

Alle gesprekken en beoordelingen worden, net als in Nieuwegein, vastgelegd in het digitaal portfoliosysteem E-pass.

 

 

De excellente of disfunctionerende aios

 

Uitgangspunt voor het onderwijs en toetsprogramma is de “normaal” functionerende aios. In de praktijk blijken de meeste aios de opleiding met goed gevolg te doorlopen. In het geval van disfunctioneren of twijfel over het functioneren van de aios dient het onderwijs- en toetsprogramma te worden geïntensiveerd. Een Canadees onderzoek laat zien dat een gebrek aan documentatie van het functioneren een belangrijke oorzaak is van het niet op-treden bij langdurig disfunctioneren.

Het is dan ook belangrijk dat de opleider een intensiever toetsing- en coachingtraject af-spreekt. Welke competenties beoordeeld worden en hoe, hangt af van de oorzaak van twij-felachtig of disfunctioneren. Schriftelijk dient te worden vastgelegd welke competenties worden beoordeeld en hoe. Binnen een van te voren afgesproken periode wordt de aios door verschillende beoordelaars op verschillende momenten “formeel” beoordeeld. Van belang is dat de beoordelingen resulteren in schriftelijke feedback en schriftelijke beoorde-lingen. Op die manier wordt een inzichtelijk dossier gerealiseerd.

Het komt bij disfunctioneren regelmatig voor dat de externe beoordelingen niet overeenko-men met de zelfbeoordeling. Met andere woorden: de aios is zich soms niet bewust van zijn disfunctioneren. Het gebrek aan probleemherkenning bij de aios maakt het voor de op-leider vaak lastig om verbeterpunten met de aios te bespreken en afspraken te maken over het in te zetten traject. De 360° feedbackprocedure en andere informatie in het portfolio kan hierbij behulpzaam zijn. Het is aan te raden om hier expliciet aandacht aan te besteden in voortgangsgesprekken en het portfolio. Indien het functioneren van de aios niet of onvol-doende verbetert, kan aan het eind van ieder jaar besloten worden de opleiding te beëindi-gen.

 

Er zijn ook aios die zodanig goed functioneren dat ze de te behalen competenties sneller bereiken dan in de opleidingsstructuur is gepland. Op dit moment is binnen de CCMS een discussie gaande hoe daar in de toekomst mee om te gaan. Vooruitlopend op deze discus-sie, moet het mogelijk zijn om deze uitzonderlijk presterende aios een individueel aange-past opleidingsschema aan te bieden, waarin bijvoorbeeld meer ruimte geboden wordt tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Het is aan de opleidingsgroep om deze aios te herkennen. Het sneller behalen van de competenties leidt (nog) niet tot verkorting van de opleiding, maar schept ruimte voor extra (wetenschappelijke) activiteiten van de aios.

 

EPA

In de zeer nabije toekomst zal de opleiding tot anesthesioloog mede gestoeld worden op het behalen van Entrustable Professional Activities (EPA-project). Het is op dit moment nog onduidelijk hoe dit de inrichting van de opleiding precies zal veranderen. Het ligt in de bedoeling om de nu ontwikkelde 20 EPA’s nog in 2015 te testen. In 2016 zullen de EPA’s dan als vast onderdeel van het curriculum worden ingevoerd. Opdat moment zal ook het lokale opleidingsplan worden aangepast.

DEEL D – PRAKTISCHE ZAKEN

 

 

Rooster

Het rooster van de aios vormt een integraal onderdeel van het web based rooster van de afdeling anesthesiologie. Het wordt opgemaakt door één van aios en ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie dienst en vakantieplanning (CD&V).

 

De diensten zijn van 8.00 uur tot 16.30 uur of van 15.30 uur tot 23.00 uur.

 

Tijdens de opleiding heeft de aios recht op een aantal cursusdagen voor door de NVA, door het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein of het Landsteinerinstituut verplicht gestelde cursussen. Cursuskosten worden gedeclareerd in Nieuwegein. Nieuwegein verhaalt dit vervolgens op HMC.

 

Circa 1 dag per 2 weken doet een aios het preoperatieve spreekuur met een van de stafleden als supervisor.

 

Er is een dagelijks generaal rapport van 15.45 tot 16.15 uur op beide locaties in de anesthesiologenkamer op de OK. Bij inzet van de aios op locatie Bronovo zal dit op dezelfde wijze worden geëffectueerd. Dit rapport wordt voorgezeten door de aios van dienst (WZ) of de aios die overdag de aios met de ster is (epiduralen en andere extra werkzaamheden, AH/BRN).

 

De vakantieregeling van het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein is van toepassing.

Daarnaast is een aantal van 19 “studie/vrije” dagen benoemd om alle verplichte cursussen en examens te kunnen doen.

 

POS, anesthesie- en verkoevermedewerkers

Op het POS doet een POS-medewerker het algemeen anamnestisch en lichamelijk onderzoek.

Op de OK doet de aios in principe de time-out procedure, het airway management en de sign-out procedure.

Medicatie bereiden en toedienen gaat volgens de double check methode.

De verkoever sluit op beide locaties om 21.00 uur.

 

Stage-artsen en co-assistenten

Artsen-niet-in-opleiding tot anesthesioloog en coassistenten mogen niet zelfstandig bewaking of handelingen op het gebied van de anesthesiologie verrichten.

 

Snijdende specialismen

Heelkunde, Neurochirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Kaakchirurgie, KNO-heelkunde, Urologie, Plastische Chirurgie, (interventie)-Radiologie

 

Patiëntenstroom

Het POS kent een afspraakspreekuur. De coördinatie van de ingrepen op de OK loopt in WZ via pieper (81)147 die in handen is van een OK-medewerker. In AH verloopt dit via pieper (88)879. In het Bronovo verloopt dit via telefoon (088-979)4082.

 

Trauma team

Dit team wordt via de centrale opgeroepen bij vooraankondiging van ernstige trauma patiënten in overleg met coördinerend verpleegkundige, SEH arts of C-assistent chirurgie.

Het team bestaat uit:

SEH arts of C-assistent chirurgie

SEH verpleegkundigen,

Anios IC, IC verpleegkundige

Anesthesioloog, aios anesthesiologie

Chirurg, B-assistent chirurgie,

Laboranten, röntgenlaboranten,

Radiologie assistent, orthopedie assistent en neurologie assistent.

 

De aios anesthesiologie superviseert hier de anios IC die aan het hoofd van de tafel staat en stelt Airway en Breathing veilig.

 

Bedrijfsgeneeskundige zaken

 

Ziekmelden

Als het enigszins mogelijk is meldt de aios zich persoonlijk ziek om 8.00 uur bij de dienstdoende anesthesioloog van de locatie waar je ingedeeld staat, tevens meldt de aios zich ziek (en beter) op ziek@haaglandenmc.nl . Bij de ziekmelding wordt de afspraak gemaakt wie het eerstvolgende contact legt en wanneer dit plaatsvindt, meestal is dat een dag of twee a drie na het eerste contact. Verder meld je je ziek bij HRM in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.

 

TBC

Voor aanvang moet je een geldige negatieve Mantoux-reactie hebben. Deze is 6 maanden geldig. Mocht deze verlopen zijn dan moet via de afdeling longfunctie HMC (tel. 088-979 2476) een nieuwe Mantoux worden geplaatst.

 

Hepatitis B

Ben je al gevaccineerd en heb je daarna je titer laten bepalen en was deze >100 dan ben je tegen hepatitis B beschermd. Dan wordt u verzocht een kopie van uw hepatitis-B gegevens(= data vaccinatie +  antistof-titerbepaling met vermelding van afnamedatum) vóór aanvang dienstverband te overleggen aan de bedrijfsverpleegkundige HMC.

Mocht je onvolledig of niet gevaccineerd zijn voor hepatitis B, dan biedt HMC de mogelijkheid om het hepatitis B vaccinatieprogramma volledig te doorlopen.

via de bedrijfsverpleegkundige HMC.

 

MRSA

Ben je het afgelopen jaar werkzaam of zelf opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis, dan ben je verplicht dit te melden aan de ziekenhuis hygiënist en dienen er kweken te worden afgenomen.

 

Prikaccidenten

Bij een prik-,spat-,bijtaccident moet u zich binnen 2 uur melden op de SEH van de locatie waar u werkzaam bent. Hier wordt de accident procedure opgestart. Zie verder bloed overdraagbare aandoeningen protocol in iProva/iDocument.

 

 

Bedrijfsverpleegkundige HMC

Mw. R. Kalpoe

Bedrijfsverpleegkundige

Tel: 088-979 2244

E-mail : bedrijfsverpleegkundige@haaglandenmc..nl

Handige sites

 1. www.knmg.nl

 

  1. regelgeving CCMS Kaderbesluit
  2. modelinstructie aios ziekenhuizen
  3. jaarlijks evaluatieformulier aios

 

 1. www.anesthesiologie.nl
  1. Richtlijnen
  2. Landelijk Opleidingsplan

 

 1. https://iprova.mchaaglanden.nl/iPortal/Skin/Default.aspx?Target=MySP
  1. MCH protocollen

 

 

 

Verantwoording

Verantwoordelijk voor dit opleidingsplan is dr. B.A. in ’t Veld, anesthesioloog-opleider.

Dit betekent dat dit hele schema door de nieuwe aios moet zijn doorgenomen en begrepen het liefst voor aanvang van de eerste werkdag, maar zeker aan het eind van de inwerkperiode.

Ook draagt de opleider de verantwoordelijkheid voor borging van een veilig opleidingsklimaat. Mocht er toch een gevoel van onveiligheid bestaan of is er sprake van een probleem dat u liever niet met de opleider bespreekt dan is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Op dit moment is dat Marieke Lub. Mw. Lub is klinisch psycholoog. Zij is bereikbaar op toestel 088-979 2047

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.