Opleidingsplan Neurologie

 

Inleiding

Dit document beschrijft het lokale opleidingsplan van de Opleiding Neurologie van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. In het plan is een vertaling gemaakt van het NEURON (NEUrologie Opleidingsplan Nederland) uit juni 2010, naar de lokale opleidingssituatie in het Groene Hart Ziekenhuis. Het plan is regionaal afgestemd met de opleiding in het Medisch Centrum Haaglanden

 

Inhoud en structuur van de opleiding

De opleiding Neurologie van het Groene Hart Ziekenhuis bestaat uit een stage van 12 maanden. De planning van de opleidingsperiode wisselt per AIOS en is afhankelijk van het moment van instroom en persoonlijke omstandigheden. De stage vindt plaats in jaar 1 van de opleiding.

Er wordt vooral aandacht besteed aan 8 van de 19 Neuron-thema’s en de daarvoor kenmerkende klinische beroepssituaties.

 

Aandachtsgebieden neurologie GHZ

Het Groene Hart Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis. Er is een maatschap bestaande uit 6 neurologen. Er worden ruim 10.000 DBC’s per jaar gezien. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend.

De neurologen hebben een verdeling in aandachtsgebieden gemaakt. Uitgangspunt

hierbij blijft dat een relatief kleine maatschap van zes neurologen alle neurologen de neurologie in de volle breedte moeten beheersen en uitoefen.

Een neuroloog met het bepaalde aandachtsgebied:

  1. Houdt zoveel mogelijk de literatuur en belangrijke congressen van dit aandachtsgebied bij.
  2. Neemt het initiatief voor het opstellen van protocollen van aandoeningen welke onder dit aandachtsgebied vallen.
  3. Is het eerste aanspreekpunt namens de maatschap voor andere specialismen, patiëntenverenigingen e.d.
  4. Ziet patiënten die verwezen worden naar elders, eventueel een second opinion of wordt op de hoogte gesteld van de verwijzing.
  5. Houdt de andere maatschapsleden op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het aandachtsgebied.
  6. Neemt zitting namens de maatschap in commissies met raakvlakken betreffende deze aandoeningen.

 

Verdeling aandachtsgebieden:

G.A. van Meer                          M. Parkinson

G.A.M. Verheul                         MS en infectie ziekten Hoofdpijn Neuromusculair aandoeningen

Mw. J.E. Dalman                      Slaapstoornissen, Neuro-oncologie, Neuro-intensive care / Traumatologie

Mw. Dr. J. Schuuring                Dementie, Neuro-oncologie, KNF/Epilepsie, neuromusculaire, aandoeningen

L.M.H. Kloos                            Vasculaire neurologie,  M Parkinson

de Gans                                   Vasculaire neurologie, Slaapstoornissen, Neuro-intensive care / Traumatologie, KNF

 

Er zijn in de aandachtsgebieden MS, Parkinson, cognitie en hoofdpijn speciale poli’s met speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen. Een of twee neurologen hebben de leiding over deze poliklinieken. Er is tenminste 1 en soms 2 dagdelen polikliniek hiervoor georganiseerd.

Met betrekking tot de slaappoli wordt er samengewerkt met longartsen en KNO artsen.

 

Stagewerkplaatsen

Tijdens een jaar opleiding GHZ worden de stagewerkplaatsen kliniek, polikliniek, consulten en SEH bezocht. Bij een oudere jaars opleidingsassistent kan hier vanaf geweken worden en kan het accent op een van de werkplekken komen te liggen.

 

Er zijn 7 arts-assistenten A, B, C, D, E en F. Een van de zeven is in opleiding (AIOS); zij werken volgens onderstaand schema. Hierdoor is de verdeling 1/3 kliniek,1/6 polikliniek,1/3 % consulten/SEH en 1/6 diensten en compensatie.

De AIOS doet daarnaast continu 2 dagdelen extra eigen poli, andere werkzaamheden worden op dat moment overgenomen door een van de andere assistenten.De verdeling voor de AIO is hierdoor anders dan de ANIOS: kliniek1/4 consulten en SEH 1/4, polikliniek 1/3 en diensten compensatie 1/6

In overleg kan een AIO met een een of meerdere aandachtsgebieden poli’s meedraaien. Er is een ms-poli, cognitie-poli, hoofdpijn-poli en parkinson-poli.

 

 

Afd1+SU

Afd 2

SEH/Consulten

TIA/(CTS) poli

Polikliniek

Nachtdienst*

Compensatie*

Assistent A

x

 

 

 

 

 

 

Assistent B

 

x

 

 

 

 

 

Assistent C

 

 

x

 

 

 

 

Assistent D

 

 

 

x

 

 

 

Assistent E

 

 

 

 

x

 

 

Assistent F

 

 

 

 

 

x

 

Assistent G

 

 

 

 

 

 

x

 

Inwerkperiode

Alle assistenten volgen in de eerste week van de aanstelling een 4-daagse SEH cursus alvorens er dienst gedaan kan worden.

Een beginnend assistent draait de eerste 2 tot 3 weken geen diensten. Tijdens deze inwerkperiode loopt de assistent tenminste twee keer een avonddienst mee. Daarnaast zorgt de assistent dat hij voldoende geïnformeerd is over de stand van zaken tijdens een dienst door overdag tijdens de inwerkperiode enkele keren mee te kijken op de SEH.

 

Het verrichten van vaardigheden:

Lumbaalpunctie: alvorens een lumbaalpunctie zelfstandig verricht mag worden wordt eerst de literatuur bestudeerd. Daarna oefent de assistent op de lumbaalpunctie simulator, hierna assisteert de arts een lumbaalpunctie, vervolgens mag er onder supervisie een punctie verricht worden. Als deze handeling goed verlopen is (OSATS voldoende) mag de assistent voortaan zelfstandig lumbaalpuncties uitvoeren. De assistent roept de neuroloog indien na 2 keer prikken geen liquor is verkregen.

Neurologisch onderzoek: in de eerste twee weken van de dienst wordt de AIOS geobserveerd en krijgt deze een KBP met uitgebreide feedback over het onderzoek. Als deze voldoende is mag dit onderzoek voortaan zelfstandig uitgevoerd worden.

 

Kliniek

Assistenten A en B zijn kliniek assistenten. Er is elke dag papieren visite van alle opgenomen patiënten.

De superviserend neuroloog loopt daarnaast elke dag visite op de stroke, verder om de dag op afdeling 1 of afdeling 2.

 

Consulten/SEH

De consulten en SEH worden door assistent C gedaan. Het consult wordt altijd binnen 24 uur verricht en op dezelfde dag besproken met de neuroloog. Bij de patiënt wordt eerst de anamnese afgenomen lichamelijk onderzoek en status onderzoek verricht. Na het opstellen van een differentiaal diagnose vindt overleg plaats met de neuroloog, alvorens aanvullend onderzoek aangevraagd wordt. De assistent houdt de decursus bij en kijkt patiënten zo nodig opnieuw na. Indien het consult is afgerond wordt een brief gemaakt. Patiënten op de SEH worden zo spoedig mogelijk met de dienstdoende neuroloog besproken voor een verder beleid.

 

TIA/CTS poli/polikliniek

Deze functie wordt door assistent D uitgevoerd. In de ochtend worden 2 TIA patiënten gezien en nadien wordt de CTS poli gedaan (maximaal 4 patiënten). Arts-assistent dient in bezit te zijn van een certificaat rep-online CTS. In de middag doet assistent D mee met de polikliniek.

 

Polikliniek

Assistent E doet mee op de polikliniek. Bij de betreffende supervisor wordt dan een nieuwe patiënt geboekt bij aanvang van de polikliniek. De arts-assistent ziet tenminste 3 nieuwe patiënten. Alle patiënten worden onmiddellijk met de supervisor overlegd en eventueel samen opnieuw onderzocht alvorens aanvullend onderzoek in te zetten.

De AIOS doet op maandag en donderdag middag polikliniek gesuperviseerd door dr. Verheul (maandag) en dr. de Gans (donderdag). De nieuwe patiënten worden direct gesuperviseerd. De controle patiënten worden voorbesproken. Zo nodig kan ook over controle patiënten tijdens de poli overleg plaatsvinden.

 

Diensten

Alle assistenten volgen in de eerste week van de aanstelling een 4 daagse SEH cursus alvorens er dienst gedaan kan worden.

Een beginnend assistent doet de eerste 2 - 3 weken geen diensten. Tijdens deze inwerkperiode loopt de assistent tenminste 2 keer een avonddienst mee. Daarnaast zorgt de assistent dat hij voldoende geïnformeerd is over de stand van zaken tijdens een dienst door overdag tijdens de inwerk periode enkele keren mee te kijken op de SEH.

Alle diensten zijn bereikbaarheids diensten. Maandag tot vrijdag doet een assistent dienst tot 20.30 uur ( A,B,C,D, E) en is er een assistent die de nachten van 20.30 uur tot 8.15 uur werkt (F).

Weekeinde: zaterdag wordt een 24uurs dienst gedraaid (A,B,C,D of F). De assistent die de nachtdiensten werkt (F) heeft zondag een 24uurs dienst en heeft vervolgens een week compensatie voor alle voorafgaande diensten. Feestdagen worden in overleg gedaan en worden apart gecompenseerd.

De AIOS wordt in de weekeinden altijd door een GHZ neuroloog gesuperviseerd.

 

Opleidingsactiviteiten

Assistent A, B en C begeleiden een coassistent en betrekken deze bij hun werkzaamheden. Verder zijn er wekelijks terugkerende onderwijsmomenten zoals vermeld in onderstaand weekschema.

 

Dag v/d week

activiteit

plaats

verplichte aanwezigheid

maandag           8.15

                        17.15         

ochtendrapport

avondrapport

assistentenkamer

assistentenkamer

ja

ja

dinsdag            17.15

avondrapport

(voorafgaand door 5 minutenpraatje van coassistent)

assistentenkamer

ja

woensdag 8.15-9.00

              12.45-13.15

              16.30-17.30

              even weken

          oneven weken

               aansluitend

patiëntendemonstratie

radiologie bespreking

neurochirurgiebespreking

neuro-oncologie bespreking

refereren

avondrapport

V1

radiologieafdeling

 

 

 

assistentenkamer

ja

ja

ja

ja

ja

ja

donderdag 8.15-9.00

                        17.15

onderwijs aios

avondrapport

(voorafgaand door voordracht van coassistent)

V1

assistentenkamer

ja

ja

vrijdag   14.00-14.30

                        17.00

PA bespreking (elke 3 maanden)

avondrapport

PA afdeling

assistentenkamer

ja

ja

 

Twee keer per jaar houdt een assistent een referaat/CAT volgens het refereer rooster. Hier wordt een beoordelingsformulier over ingevuld (blz. 65 Neuron).

1 keer per 3 maanden is er een arts-assistenten vergadering. Een van de arts-assistenten maakt een (kort) verslag en plaatst dit op intranet bij arts-assistenten opleidingsvergadering.De opleider stuurt dit verslag door naar de COC.

 

Begeleiding en toetsing

Verdeling van supervisie taken volgens onderstaand schema:

 

Supervisie Afdeling, consulten, SEH en TIA poli*

Supervisie polikliniek

Dalman

X

 

De Gans

 

X

Kloos

 

X

Van Meer

 

X

Schuuring

 

X

Verheul

 

X

*De kliniek neuroloog is vrijgesteld van polikliniek taken

De afdeling wordt elke 3 weken door een andere neuroloog gesuperviseerd. Deze “kliniek neuroloog” is grotendeels vrijgesteld van polikliniek taken.

Anamnese en lichamelijk onderzoek worden gecontroleerd tijdens de klinische presentatie, op de polikliniek en verder op initiatief van de neuroloog.

Iedere CT en MRI wordt samen met de superviserend neuroloog beoordeeld.

Tijdens de visite word de statusvoering gecontroleerd door kliniekneuroloog.

Correspondentie wordt voor verzending gecontroleerd en zo nodig besproken.

 

Elke assistent heeft een neuroloog als mentor met wie elke 3 maanden een voortgangsgesprek plaats vindt.

 

Minimaal 1 keer per maand wordt een KPB ingevuld via het elektronisch portfolio.

De onderstaande KPB’s worden ten minste verricht:

obductie aanvraag

trombolyse protocol

stroketeam overleg

slecht nieuws gesprek

chronische patiënt

ontevreden patiënt

 

Twee keer per jaar wordt er een referaat/CAT gehouden volgens het refereer rooster. Hierna wordt het betreffende formulier ingevuld (blz 65 Neuron).

Een keer per jaar vindt er een 360 graden beoordeling plaats. De AIOS deelt aan secretariaat, neurologen, arts-assistenten en verpleging per groep ca 5 formulieren uit met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen naar de opleider.

Iedere 3 maanden vindt er een gezamenlijk voortgangsbespreking plaats met de AIOS, lokale opleider (Verheul) en A opleider (Prof .Taphoorn).

April en oktober in Medisch Centrum Haaglanden, in juli en december in Groene Hart Ziekenhuis.

In het document functieomschrijving arts-assistent Neurologie staat verdere (praktische)informatie over het hoe en wat van het functioneren van een arts-assistent

 

 

 

 

Beheersingsniveau’s (BN)

1

heeft kennis van

2

handelt onder strenge supervisie

3

handelt onder beperkte supervisie

4

handelt zonder supervisie

5

superviseert en onderwijst bij handeling

 

 

Competenties Medische specialist:

 

1 medisch handelen;

2 kennis en wetenschap;

3 communicatie;

4 samenwerken;

5 maatschappelijk handelen;

6 organisatie;

7 professionaliteit

 

Overzicht jaar 1 NEURON

Thema

BN*

opleidingsactiviteiten

toetsing/portfolio

Kliniek 3 mnd

 

 

 

 

1 Stoornissen van het bewustzijn

3 Cerebrovasculaire ziekten

8 Infecties van het zenuwstelsel

16 Neuropsychiatrische stoornissen

18 Trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

19 Algemene interne aandoeningen

1/2

EVS, EPD

ochtendrapport

afdeling visite

grote visite

wekelijkse patientendemonstratie

neurochirurgiebspreking

instructie lumbale punctie

MDO

richtlijnen

zelfstudie

OSAT anamnese en neurologisch onderzoek

OSAT LP

KPB 1x naar keus

ontslagbrief

statuscontrole

beoordeling radiologie (CT/MRI)

kwartaalgesprek (3 mnd)

Algemeen 2 mmd

 

 

 

diensten doen

 

 

KPB Consult SEH 18 (3)

KPB   Trombolyseprotocol

SEH consulten 3 mnd

 

 

 

 

1 Stoornissen van het bewustzijn

3 Cerebrovasculaire ziekten

8 Infecties van het zenuwstelsel

16 Neuropsychiatrische stoornissen

18 Trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

19 Algemene interne aandoeningen

1/2

ochtendrapport

afdeling visite

grote visite

wekelijkse patientendemonstratie

neurochirurgiebspreking

instructie lumbale punctie

MDO

richtlijnen

zelfstudie

KPB Comateuze patiënt

KPB obductievraag

ontslagbrief

statuscontrole

kwartaalgesprek (6 mnd)

Algemeen

competenties 2 - 7

 

 

KPB Stroketeam informeren

KPB Slechtnieuws gesprek

Einde stagewerkplek gesprek

KNF

 

 

 

 

1 Stoornissen van het bewustzijn

2 Stoornissen van de slaap

3 Cerebrovasculaire ziekten

4 Corticale stoornissen en dementie

6 Epilepsie en kortdurende wegrakingen

13 Neuromusculaire aandoeningen

18 Trauma van het centrale en perifere zenuwstelsel

 

1

Stagewerkplekgebonden verrichten van functieonderzoeken: EEG, EMG, Duplex

 

OSATS vaardigheden Uitvoering EEG, eenvoudinge EMG, Duplex

KPB EEG, EMG, Duplex

(CVA patiënt)

 

Algemeen

competenties 2 - 7

 

 

KPB

Polikliniek 4 mnd

 

 

 

 

 

2 Stoornissen van de slaap

4 Corticale stoornissen en dementie

5 Demyeliniserende aandoeningen

6 Epilepsie en kortdurende wegrakingen

7 Hoofd- en aangezichtspijn

9 Intoxicaties

11 Ziekten van het myelum, cauda en wortel

12 Neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen

13 Neuromusculaire aandoeningen

14 Neurooftalmologie en –otologie

15 Neuro-oncologie

16 Neuropsychiatrische stoornissen

17 Neurologische pijnsyndromen

19 Algemene interne aandoeningen

 

1/2

polikliniekbespreking

patientdemonstratie

neurochirurgiebespreking

protocollen

zelfstudie

MDO vasculair, dementie

oncologie

 

KPB chronische patiënt

KPB ontevreden patiënt

administratie, ontslagbrieven

Consultaanvragen

Collegiaal overleg

Medicatievoorschrift

Kwartaalgesprek (12 mnd)

Algemeen

competenties 2 - 7

 

Cursorium eerstejaars

Disciplineoverstijgend onderwijs

Lokaal onderwijs

Regionaal onderwijs

Landelijk onderwijs (Biemond Cursussen)

Referaat

kennistoets cursorium 1

CAT 2x

jaargesprek/geschiktheidsbeoordeling

360-gradenbeoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.