Opleidingsplan KNO

Inleiding

Bij deze willen wij je van harte welkom heten op de afdeling KNO van het Groene Hart ziekenhuis.

De komende 8 tot 12 maanden zullen wij je coachen in de eerste fase van je opleiding tot KNO-arts.

De ervaring leert dat wanneer een AIOS begint met de B-stage in het Groene Hart Ziekenhuis er

vrijwel nog geen vaardigheden op KNO-gebied aanwezig zijn, zowel poliklinisch als op de OK.

Het is voor ons een uitdaging om jou over 8 tot 12 maanden als een zelf-verzekerde beginnende

KNO-arts weer af te leveren in het LUMC. We hopen dat jij die handschoen wilt oppakken en dat je er

alles aan zult doen om zowel qua kennis-vergaring als qua inzet het optimale uit jezelf zult halen zodat

deze stage een onmisbaar fundament in je opleiding tot KNO-arts zal worden.

Namens alle medewerkers van de afdeling KNO wensen wij je een prettige en leerzame stage toe in

het Groene Hart Ziekenhuis.

Henk Westerbeek, B-opleider

mede namens,

Frans Bakker,

Christa Lopuhaa

Jim Kemper, plv opleider

Cas Schuwirth

 

Werkplekken

Introductie

Tijdens de eerste week van je verblijf hier zul je een tweetal introductie-dagen doorlopen die door het

ziekenhuis en het Landsteiner Instituut worden verzorgd. Na deze dagen wordt je dag-indeling

bepaald door het weekschema wat op onze afdeling wordt gehanteerd.

Week-indeling

activiteit/bijeenkomst

maandag ochtend

12.30

middag

kinder OK

lunchbespreking/overdracht

poli

nabespreking met supervisor

dinsdag ochtend

12.30

middag

volwassenen OK

lunchbespreking/overdracht

poli

nabespreking met supervisor

woensdag ochtend

12.30

middag

kinder OK

lunchbespreking/overdracht

poli

nabespreking met supervisor

donderdag ochtend

12.30

middag

Poli

nabespreking met supervisor

lunchbespreking/overdracht

onderwijs LUMC

vrijdag 08.00-12.00

12.30-14.30

14.30-16.30

Multidisciplinair OSAS spreekuur

Afdelingsbespreking/opleidingsbespreking

spoedspreekuur

Multidisciplinair spreekuur

Op de vrijdagochtend sta je ingedeeld op het OSAS-spreekuur, dit is een multidisciplinair spreekuur

wat samen met de longarts wordt verzorgd (thema-kaart 10)

Afdelingsbespreking

Op de vrijdagmiddag is er de vaste afdelingsbespreking, van 13.00-14.30u met de volgende

onderwerpen:

• Bespreking bijzondere patiënten

• Complicatie-bespreking

• Radiologie bespreking (eens in de 4 maanden)

• PA-bespreking (eens in de 2 maanden)

• CAT-voordracht co-assistenten

• Bespreking OK-programma

• Organisatorische onderwerpen

Spoedspreekuur

Na 14.30u is er een kort spreekuur voor spoed-patiënten wat door jou als AIOS wordt verzorgd, weer

onder directe supervisie van het dienstdoend staflid van het aansluitende weekend

4

Activiteiten op de poli

• Zelfstandig polikliniekspreekuren invullen en afhandelen

• Aanleren correcte attitude t.a.v. patiënten.

• Zelfstandig klinische consulten kunnen verrichten

• Spoedeisende zaken zelfstandig in kunnen schatten en zo mogelijk af kunnen

handelen.

• Klein Poliklinische operatieve ingrepen zelfstandig en/of onder supervisie uit

kunnen voeren.

• De administratieve afhandeling van bovengenoemde zaken beheersen.

Activiteiten op de OK

• Aanleren van m.n. het zelfstandig uitvoeren van de volgende ingrepen

o (Adeno)-Tonsillectomie volgens Sluder

o Middenoordrainage

o Klassieke Tonsillectomie

o Submuceuze septumcorrecties

o Micro-Laryngoscopie

o Functionele Endoscopische Bijholtechirurgie (eenvoudig)

• Assisteren bij otologische en rhinologische ingrepen

• Assisteren bij weke delen chirurgie in het Hoofd-Halsgebied

Algemene activiteiten

• Begeleiden van en evt. onderwijs geven aan co-assistenten

• Refereren over een klinische casus danwel over een literatuur-onderzoek voor

de Goudse maatschap of voor een groter graemium.

• Schrijven van een case-report mocht er zich een interessante casus voordoen

• Naast de algemene Thema-kaarten met name nadruk op Themakaart 11

(Snurken en OSAS)

Supervisie

In principe bestaat iedere dag voor jou uit een dagdeel poli en een dagdeel OK.

Op ieder dagdeel sta je onder supervisie van 1 van onze stafleden (in rood weergegeven in het

weekschema). Vragen over het onderzoek van of het beleid bij patiënten die je op je spreekuur ziet

kun je altijd direct tijdens het spreekuur stellen. Ook wordt in principe ieder spreekuur wat je doet met

je supervisor nabesproken.

Doordat je tijdens je poli en je OK altijd onder directe supervisie staat van één van onze stafleden zul

je merken dat je tijdens deze opleidingsstage niet lang hoeft rond te lopen met vragen of problemen

die je tijdens je werk tegenkomt, dit wellicht in tegenstelling tot de situatie in het LUMC, waar de lijnen

wat langer zijn.

Aandachtsgebieden supervisoren

Bakker: rhinologie

Kemper: bijholtechirurgie, endoscopie, OSAS

Lopuhaa: allergie

Schuwirth: rhinologie, Down-spreekuur

Westerbeek: otologie

5

Onderwijs

Op de donderdagmiddagen wordt je verwacht op de regionale onderwijsmiddag in het LUMC, waar

onze staf ook wisselend in zal participeren.

Landelijke voortgangstoets

Elk jaar in oktober/november is er een landelijke voortgangstoets.

De toets bestrijkt alle thema’s, per thema worden 8 vragen gesteld. De te bestuderen literatuur is te

vinden in ENTER bijlage G.

Ontwikkeling niet-medische competenties

Tijdens je werk op de poli en de OK sta je zoals gezegd altijd onder directe supervisie van een staflid.

Deze zal je functioneren ook beoordelen op de niet direct medische vaardigheden, zoals

communicatie en organisatorische vaardigheden en dit ook met je spiegelen.

Verder wordt van je verwacht dat je, op verschillende momenten, poliklinische contacten met patiënten

registreert met een op de afdeling aanwezige videocamera, zodat je werk op de polikliniek kan worden

nabesproken.

Ook voor de KPB’s is deze videomogelijkheid beschikbaar.

Enkele malen per jaar wordt er gerefereerd samen met de andere B-klinieken. Van jou wordt verwacht

dat je je bijdrage levert aan deze refereeravonden.

Voortgangsgesprekken

Er worden drie gesprekken gevoerd; aan het begin, in het midden en aan het eind van je stage.

Voorafgaand aan het gesprek krijg je een zelfreflectieformulier toegestuurd. Dit dien je ingevuld mee

te nemen en zal gebruikt worden tijdens het gesprek en wordt later opgenomen in je portfolio.

Kwaliteit van de opleiding

Gedurende de gehele opleiding wordt je uitgenodigd om onze opleiding kritisch te beoordelen. Iedere

vrijdag is de opleiding in de breedste zin van het woord een agendapunt tijdens de

afdelingsbespreking. Ook tijdens je tussentijdse beoordeling krijg je de kans om opbouwende kritiek te

leveren op onze opleiding.

Aan het eind van je stage in het GHZ krijg je een exit gesprek met een onderwijs adviseur.

6

Toetsing

Tijdens je stage in het GHZ zul je op diverse manieren worden getoetst:

• Op de poli-kliniek d.m.v. KPB’s: bij ieder staflid dien je tijdens deze stage 2 KPB’s in te dienen.

Wij gebruiken hiervoor o.a. de mogelijkheid tot het maken van video-opnames tijdens je

poliklinische werkzaamheden.

• Op de OK d.m.v. OSATS

Voor elk thema zijn Kritische Beroeps Situaties (KBS) geformuleerd. Dit zijn casussen die

exemplarisch of prototypisch zijn voor een bepaald deelgebied van de opleiding. Van elke KBS moet

je minimaal één KBP halen. Om te garanderen dat alle niet-medische competenties ook aan bod

komen tijdens de opleiding, staat per KBS aangegeven welke competenties beoordeeld moeten

worden.

In onderstaande toetstabel zie je op welk beheersingsniveau (BN) je bepaalde thema’s tijdens deze

stage moet afsluiten. Thema 10, 15 en 16 zijn vooral van belang tijdens deze stage.

Beheersingsniveau’s (BN)

1

heeft kennis van

2

handelt onder strenge

supervisie

3

handelt onder

beperkte supervisie

4

handelt zonder

supervisie

5

superviseert en

onderwijst bij

handeling

Toetstabel

Specifieke thema’s GHZ BN toetsing/portfolio opleidingsactiviteiten

10 Snurken/OSAS

KBS

Anamnese van de snurkende patiënt

waarbij de klachten worden geplaatst in

de context van de problemen die de

partner van de patiënt met het snurken

heeft

frequent voorkomende pediatrische KNO

Anamnese, onderzoek en behandeling

van OSAS bij een patiënt met

overgewicht in een multidisciplinaire

context

4

4

KPB

- Communicatie

- Maatschappelijk handelen

KPB

- Medisch handelen

- Organisatie

- Samenwerken

o polikliniek

o overdracht

o nabesprekingen met

supervisor

o multidisciplinaire OSAS

poli

o kinderdagbehandeling

Sluderen/buisjes

o operatieve vaardigheden

FESS

o operatieve vaardigheden

Rhinologie I

o operatieve vaardigheden

Otologie I

o operatieve vaardigheden

OSAS

o richtlijn ZATT/COM/OSAS

15

Frequent voorkomende volwassen KNO

KBS

Patiënt met een recidiverende

neusbloeding en een laag Hb

Patiënt met recidiverende otitis externa

Omgang met patiënt met taal- en

cultuurverschil

Patiënt met chronisch verstopte neus en

een scheef tussenschot

4

4

4

4

KPB

- Communicatie

- Organisatie

KPB

- Medisch handelen

- Gedrag

KPB

- Professioneel gedrag

KPB

- Medisch handelen

7

16 frequent voorkomende pediatrische KNO

KBS

Omgang met angstige kinderen, die niet

goed te onderzoeken zijn

Omgang met ouders die onzeker zijn of

die met redenen omkleed bepaalde

behandelingen verlangen

Adequate informatie geven over

postoperatieve zorg na (adeno)

tonsillectomie/plaatsing

trommelvliesbuisjes

Adequate uitleg geven en

professionaliteit bij complicaties

3-4

4

5

5

KPB

- Communicatie

- Professioneel gedrag

KPB

- Kennis & Wetenschap

- Maatschappelijk handelen

KPB

- Professioneel gedrag

KPB

- Communicatie

- g

overige thema’s perifere stage

overige toetsinstrumenten

(ook voor thema’s 10, 15 & 16)

overige opleidingsactiviteiten

7: neusskelet en aangezichtschirurgie

8: rhinosinusitis / neusbijholten

9: allergie

18: acute KNO

+ algemene vaardigheden

+ praktijkvoering en management

o 2x CAT

o 2x OSATS

o Documentatie

ziektebeelden

o OK-verslagen /

verrichtingen

o Cursus mini-FESS

o Cursus hoorrevalidatie

o Professionaliteit

o 360° feedback polikliniek

o Modelbrieven

o OK-Verslagen /

Verrichtingen

o Complicatie-registratie

o Bekwaamheidsverklaringen

o Landelijke kennistoets

KNO

o zelfbeoordeling en

voortgangs-gesprek

o EBM gebruiken

o planning polikliniek

o operatieplanning

o goed gebruik van

supervisie

o omgang met personeel en

assistentie

o omgaan met complicaties

o consulten ziekenhuisbreed

8

Vaardigheden

Bij de vaardigheden worden streefaantallen genoemd. Er kan niet altijd gegarandeerd worden dat een

aios deze aantallen haalt. Tijdens de voortgangsgesprekken zal dit besproken worden.

Vaardigheden

kwalitatief

&

kwantitatief

Th4 Beoordeling preoperatieve CT scanoor 3x

Microscopisch oortoilet 5x

Assisteren sanerende ooringreep 3x

Th5 Interpretatie audiometrie en behandelingskeuze bij

geleidings! en gemengde verliezen

8x

Eerste operateur bij myringoplastiek en/of

ketenreconstructie- onder supervisie 7x

Assisteren bij stapedotomie 2x

Meatusplastiek 3x

Th7Th15 Zelfstandige septum correctie 8x

conchacaustiek/chirurgie 5x

Th7 Assisteren rhinoplastiek 2x

Th8 FESS onder supervisie 5x

FESS zelfstandig 5x

Th10 slaapendoscopie osats

UPPP osats

Interpreteren van polysomnografie x

Th13 fiberscopie 6x

Biopt in lokaal anaesthesie 3x

Panendoscopie in narcose 5x

Th14 Casus beschrijving bij verschillende zwellingen 1x

Th16 TV buisje bij kind 5x

ATE 20x

Oor toilet onrustig kind 3x

Th18 tracheotomie x

Excisie aangezichtsbasalioom x

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.