Opleidingsplan Interne Geneeskunde

Inleiding

Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een ondernemend algemeen

ziekenhuis, dat een belangrijke functie vervult in de regio Midden-Holland. Ruim 2000

medewerkers, 125 medisch specialisten, 70 arts-assistenten en 80 vrijwilligers zetten

zich dagelijks in om onze patienten goede zorg te bieden.

In nauwe samenwerking met universitaire en topklinische medische centra vervult

het GHZ de functie van opleidingsziekenhuis.

Als werkgever biedt het GHZ een werkklimaat waarin collegialiteit, samenwerking en

opleiding centraal staan.

Naast de vakgroep Interne Geneeskunde/MDL-ziekten verzorgen ook de

vakgroepen Chirurgie, Gynaecologie, Neurologie, Kindergeneeskunde, Cardiologie,

Revalidatie Geneeskunde, KNO Heelkunde en Klinische Chemie een opleiding.

Het ziekenhuis is thans nog gevestigd op 2 locaties: de Bleuland- en de Jozeflocatie.

Op de Bleulandlocatie vindt thans vernieuwbouw plaats zodat in 2013 alles onder

een dak gehuisvest zal zijn.

Maatschap Interne Geneeskunde/MDL-ziekten

De maatschap Interne Geneeskunde/MDL-ziekten bestaat uit zestien personen en

vormt een ambitieuze en op de toekomst gerichte vakgroep waarin vrijwel alle

aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd. Naast de algemene interne

geneeskunde zijn er registraties in de aandachtsgebieden vasculaire geneeskunde

(3x), infectieziekten (1x), nefrologie (3x), hematologie (2x), oncologie (4x), acute

geneeskunde (2x) en endocrinologie (2x). Er zijn bijkomende registraties in de gastroenterologie,

epidemiologie, nucleaire geneeskunde en immunologie. Naast de

internisten zijn er vijf MDL artsen binnen de maatschap werkzaam die nauw en

prettig samenwerken met de overige internisten en aanverwante specialisten zoals

de GE-chirurgen en radiologen. Er is veel ruimte om eigen initiatieven te ontplooien.

Er is een supra-regionale functie voor insulinepompbehandeling en voor diagnostiek

en behandeling van bekkenbodempathologie.

Een deel van de werkzaamheden is georganiseerd in themapoli’s. Zo is er een

trombosepoli, een contrastpoli, een osteoporosepoli en een VIP-spreekuur

(Verloskunde-Interne Geneeskunde Poli). Een multidisciplinair vaatcentrum is in

ontwikkeling. De maatschap wordt ondersteund in haar werkzaamheden door nurse

practitioners en physician assistants.

De afdeling Interne Geneeskunde/MDL heeft opleidingsbevoegdheid voor drie jaar

van de opleiding interne geneeskunde en maakt deel uit van de opleidingsregio

Leiden. Naast aios interne geneeskunde zijn er ook aios werkzaam die hun

vooropleiding interne geneeskunde op onze afdeling volgen (o.a. reumatologen i.o.,

MDL-artsen i.o., cardiologen i.o. en longartsen i.o.). Momenteel bestaat de artsassistentengroep

interne geneeskunde uit 25 personen, waarvan 14 aios.

De afdeling verzorgt ook een deel van de opleiding van geneeskunde studenten,

namelijk coassistentschappen, semi-arts stages en de zogenaamde vroege

praktijkcontacten.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

3

Algemeen

Introductieprogramma

Er is een vast en verplicht introductieprogramma voor het GHZ van 1 week. Dit

programma wordt door alle nieuwe arts-assistenten doorlopen. Het programma is

ontworpen door de centrale opleidingscommissie (COC).

Het programma bestaat uit de onderdelen zoals weergegeven in bijlagen I+II.

Specifieke onderwerpen die alleen voor de interne geneeskunde opgaan komen

aan de orde bij de stage introductie gesprekken en bij de gesprekken met de

andere arts-assistenten. Ook is er een apart introductiegesprek met de opleider.

Diensten en werktijden

Twee tot drie maanden na aanvang van de werkzaamheden vind er een

geschiktheidsbeoordeling plaats door het opleidingsteam of men de diensten in kan

gaan. Uiteraard dienen de SEH training en de ALS/ABCDE cursussen met goed

gevolg te zijn afgerond. Naast dienst voor de interne geneeskunde/MDL doet men

voorwacht voor de cardiologie, longziekten en geriatrie. De intensive care heeft een

eigen 7x24u bezetting.

In het geval men nog niet geschikt bevonden wordt om na 3 maanden dienst te

doen volgt een traject om dat zo spoedig mogelijk wel te bereiken.

Van de aios wordt verwacht dat hij/zij in de eerste 2 maanden tenminste 3 maal een

avonddienst met een ouderejaars aios meeloopt.

Per stageblok van 4 maanden worden er maximaal 2 dienstblokken gedraaid.

Het dienstenblok betreft twee weken met weekend-, avond- en nachtdiensten. Er is

een dienstblok A en B. Compensatie voor de diensten zit ook in het dienstenblok

verwerkt.

Week 1 Za 1 Zo 2 Ma 3 Di 4 Wo 5 Do 6 Vrij 7

A week 1 SEH2 N N N

B week 1 HD1 HD1 N N

Week 2 Za 8 Zo 9 Ma 10 Di 11 Wo 12 Do 13 Vrij 14 Za 15

A week 2 HD2 HD2 AH AH SEH1

B week 2 N N AH AH AH AH

HD1= huisdienst van 08.30-18.00 uur. Na de overdracht door de nachtdienst, loop je

samen met de dienstdoende internist visite over afdelingen van de interne

geneeskunde. Daarna doe je dienst voor de acute problemen op de afdelingen

interne geneeskunde, longgeneeskunde en cardiologie. Eventuele consulten voor

andere afdelingen doe je ook. Je draagt het reanimatiesein.

HD2 = huisdienst van 15.00-23.30 uur. Je doet huisdienst voor acute problemen op de

afdelingen interne geneeskunde, longgeneeskunde en cardiologie. Eventuele

consulten van andere afdelingen doe je ook. Je draagt het reanimatiesein.

AH= dienst van 15.00-23.30 uur, waarbij je van 15.00 tot de overdracht van 17.30 uur

op de SEH werkt en daarna in het huis dienst doet voor de acute problemen de

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

4

afdelingen interne geneeskunde, longgeneeskunde en cardiologie. Eventuele

consulten van andere afdelingen doe je ook. Je draagt het reanimatiesein.

N= nachtdienst van 23.00-09.00 uur. Je doet dienst voor de afdelingen interne

geneeskunde, longgeneeskunde en cardiologie en je ziet patienten op de SEH.

Eventuele consulten voor andere afdelingen doe je ook. Je draagt het

reanimatiesein.

De werktijden en roostering vallen binnen de normen zoals gesteld door de

arbeidsinspectie en zijn getoetst door de afdeling HRM van het GHZ. In aanvulling op

de hierna getoonde stageroosters zij vermeld dat tijdens een normale werkdag 30

minuten pauze genomen dient te worden. De invulling hiervan is aan de aios zelf. Als

voorbeeld kan gelden ‘s morgens en ’s middags 15 minuten koffie- of theepauze. Bij

roosterdagen langer dan tien uur dient 45 minuten pauze genomen te worden.

Het onderwijsrooster zoals hierna weergegeven geldt voor alle aios in de stage

algemene interne geneeskunde, stage consultatief werken, polikliniekstage, stage

longziekten en de nefrologiestage. Alle onderwijsmomenten worden sinds kort ook

gevolgd door de assistenten van de Intensive Care.

Overzicht (verplicht) onderwijs

Lokaal: zie algemeen onderwijsrooster en stage beschrijvingen

Jaarlijkse wetenschapsdag Landsteiner instituut

2x per jaar gezamenlijke refereeravond met chirurgen

Regionaal: ROIG dagen

Casuistiek-dag OOR LEIDEN 1x per jaar

Thema refereeravonden hematologie, oncologie, MDL,

infectieziekten en endocrinologie (optioneel)

Opleidingssymposium OORLeiden (per keer 2-3 aios)

Landelijk: COIG dagen

NIV dagen

DESG cursus

LOIG (per keer 2-3 aios)

Overige cursussen/congressen i.o.m. opleider

Overzicht gesprekken/beoordelingen

Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht in het Regionaal Opleidingsplan Interne

Geneeskunde OOR Leiden en naar de individuele stage beschrijvingen.

Het stage-introductiegesprek en de tussentijdse beoordeling wordt gedaan met de

stage-supervisor. Het stage-eindgesprek vindt plaats met de stage-supervisor en de

opleider. De voortgangsgesprekken kunnen eventueel worden gecombineerd met

het stage-eindgesprek. De jaargesprekken/geschiktheidsbeoordeling vinden plaats

met de opleider en plaatsvervangend opleider

Overzicht presentaties

Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht in het Regionaal Opleidingsplan Interne

Geneeskunde OOR Leiden. In aanvulling hierop geldt dat het aantal CATs voor de

aios interne geneeskunde die 3 jaar in het GHZ verblijft (tenminste) 4 bedraagt. Voor

de aios die 2 jaar in het GHZ verblijft, is dit aantal (tenminste) 3.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

5

Digitaal portfolio

Iedere aios dient dit aan te maken en bij te houden en zo nodig stukken te

uploaden. De supervisor en opleider zorgen voor zo veel als mogelijk voor digitale

invulling en accordering.

Landsteiner Instituut

Het Landsteiner Instituut is verbonden aan het ziekenhuis Bronovo te Den Haag, het

Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, het LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer en het

Medisch Centrum Haaglanden (MCH) te Den Haag en Leidschendam. Zij maken

zich sterk voor het bevorderen van de professionaliteit in deze ziekenhuizen.

De drie pijlers van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van medewerkers en

wetenschappelijk onderzoek. In de regio werkt het Landsteiner Instituut nauw samen

met vele onderwijsinstellingen en leerhuizen/opleidingsafdelingen van collega

ziekenhuizen. Met betrekking tot wetenschap is het Landsteiner Instituut nauw

verbonden met het LUMC. Daarnaast maakt het Landsteiner Instituut deel uit van de

landelijke netwerken op genoemde terreinen.

Het doel van het Landsteiner Instituut is: zorgen voor gekwalificeerde

beroepsbeoefenaren die hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Lees meer op www.landsteiner.nl

Overzicht Opleidingsverantwoordelijkheden

Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de opleiding?

De aios is verantwoordelijk voor:

- Het bijhouden van het eigen portfolio (voldoende toetsing, reflecties en

beoordelingen)

- Het formuleren van individuele leerdoelen in een individueel opleidingsplan (IOP)

- Het werken aan de leerdoelen uit het IOP

- Het vragen om feedback

- Het volgen van onderwijs

- Een actieve opstelling ten aanzien van de eigen opleiding: gebruik maken van

leermomenten, inbrengen van agendapunten voor voortgangsgesprekken

- Het tijdig maken van keuzes voor differentiatie/profielstages

De leden van de opleidingsgroep zijn verantwoordelijk voor:

- Het bieden van een prettige werkomgeving waarin geleerd kan worden

- Het geven van gestructureerde feedback

- Het ondersteunen van de aios bij de formulering van stage doelen

- Het stimuleren dat de aios zijn portfolio bijhoudt

- Participatie in docentprofessionalisering

- Begeleiden van wetenschappelijke activiteiten

- Deelname als toehoorder en/of docent van onderwijsactiviteiten van het lokale

onderwijsprogramma

- Tussentijds informeren van de opleider over de voortgang

- Ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van de algemene stages op de afdelingen,

de polikliniekstage en de consultenstage

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

6

De (plaatsvervangend) opleider is verantwoordelijk voor:

- Alle bovengenoemde punten behorende bij de verantwoordelijkheden leden

opleidingsgroep

- Het verdelen en vastleggen van opleidingstaken binnen de opleidingsgroep

- Het opstellen van een opleidingsschema

- Het voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken op basis van het

portfolio

- Het invullen van de opleidingsformulieren

- Regulier overleg met een delegatie van de aios

- Deelname aan opleidingsvergaderingen in COC en OORLeiden verband

- Deelname aan selectieprocedure aios

- Informeren van de opleidingsgroep over de voortgang van de individuele aios

- Organiseren en geven van onderwijs/refereerbijeenkomsten in en buiten het GHZ

Vertrouwenspersoon

Aios en anios die een probleem hebben dat ze niet met hun opleider willen of

kunnen bespreken, kunnen hiervoor terecht bij de directeur van het Landsteiner

Instituut. De directeur zoekt samen met de aios/anios naar een mogelijke oplossing.

Wat met de directeur besproken wordt is vertrouwelijk en blijft tussen de directeur en

de aios/anios tenzij hier met de aios/anios iets anders over wordt afgesproken. Ook

onderneemt de directeur geen actie zonder goedvinden van de aios/anios.

Assistentenbestuur

De arts-assistenten werkzaam binnen de interne geneeskunde en de stage

gebieden hebben een eigen bestuur. Dit bestuur bestaat uit een eerste-, tweede- en

derdejaars aios en uit een anios. Het bestuur bereidt de vergaderingen voor en de

voorzitter leidt de opleidingsvergadering. Het bestuur heeft twee keer per maand

overleg met de opleiders.

Verder is er een overkoepelende arts-assistentenvereniging in het GHZ. Bestuursleden

hiervan zijn vertegenwoordigd in de Centrale Opleidingscommissie (COC).

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

7

Stage beschrijvingen

In het Groene Hart Ziekenhuis kunnen 8 stages worden gelopen. De aios interne

geneeskunde beginnen altijd met het basisjaar van 12 maanden.

Stage duur

Algemene Interne Geneeskunde 12 maanden

Consultatief werken 4 maanden

Polikliniek 8 maanden

Nefrologie 4 maanden

Cardiologie 4 maanden

Longziekten 4 maanden

Intensive Care 4 maanden

Maag-, darm-, en leverziekten 4 maanden

Competentieontwikkeling

De algemene leerdoelen, leermiddelen en wijze van beoordeling vindt men terug in

het Regionaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde OOR Leiden.

In de hierna volgende stage beschrijvingen volgt een exacte invulling voor het GHZ

wat betreft leermiddelen en toetsen. De aios worden getoetst op alle CanMEDS

competenties. In de hierna volgende toetstabellen staat per stage aangegeven bij

welke KPB's ook een of twee andere competenties beoordeeld moeten worden.

Tijdens de onderwijsmomenten wordt op verschillende manieren aandacht besteed

aan de ontwikkeling van de competenties. De competentie Kennis & Wetenschap

komt bijvoorbeeld aan bod bij het referenen en de CATs. De competenties

Organiseren en Communiceren bij het voorzitten van de overdracht. Verder volgen

alle aios 2 discipline overstijgende cursussen die gericht zijn op de niet-medische

competenties (inschrijven via www.boerhaavenascholing.nl) Tijdens de

voortgangsgesprekken zullen de niet-medische competenties geevalueerd worden.

Minimaal een keer zal hiervoor een digitale 360 graden vragenlijst uitgezet worden

door de aios.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

8

Onderwijsrooster#*%

Activiteit Ruimte Onderwerp

Maandag

08.15-09.00 Ro-bespreking & overdracht

13.00-14.00 Onderwijs F01.24 Onderwijscarrousel door derden:

klinische epidemiologie, longziekten,

klinische chemie, microbiologie,

apotheek, voorbereiding internisten

COIG/ROIG, Intensive care

geneeskunde

16.30-17.00 Onderwijs A3 Cardiologie

17.30-18.00 Overdracht F01.24 DD van de dag

Dinsdag

08.15-09.00 Ro-bespreking & overdracht F01.24

13.00-14.00 Onderwijs F01.24 Probleemoplossende patienten

bespreking A4 en B4 (2x per mnd)

Complicatiebespreking (1x per mnd)

Micro-teachings

16.00-17.30 Hematologie/oncologie

bespreking§ V1

17.30-18.00 Overdracht F01.24 DD van de dag

Woensdag

08.15-09.00 Ro-bespreking & overdracht F01.24

13.00-14.00 Onderwijs F01.24 CAT/ROIG/COIG/Co-praatje

Onderwijs door internisten

17.00-17.30 Heelkunde-Interne bespreking$ V2

17.30-18.00 Overdracht F01.24 DD van de dag

Donderdag

08.15-09.00 Ro-bespreking & overdracht F01.24

13.00-14.00 Onderwijs F01.24 Micro en macro PA (2x per mnd)

Opleidersvergadering (1x per mnd)

Refereren/Journalclub (1x per mnd)

17.30-18.00 Overdracht F01.24 DD van de dag

Vrijdag

08.15-09.00 Ro-bespreking & overdracht F01.24

13.00-14.00 Weekend overdracht F01.24 tevens Casusbespreking (WIDD) en

“Co-vraag de luxe”

# alle activiteiten verplicht

* van toepassing voor de stages Algemene interne geneeskunde; Polikliniekstage;

Consultenstage; Nefrologiestage; Longziektenstage; stage MDL-ziekten

% het ochtend- en middagrapport wordt voorgezeten door de aios die de polikliniekstage doen

  • verplicht voor aios op de afdeling B4

$ niet van toepassing voor aios tijdens stage longziekten

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

9

Stage Algemene Interne Geneeskunde

Duur: 12 maanden, te volgen als eerste deel van de opleiding

Locatie: Groene Hart Ziekenhuis

Stagebegeleider: zaalsupervisor 1

Plaatsvervanger: zaalsupervisor 2

Opleidingsgroep: internisten

De stage algemene interne geneeskunde staat aan het begin van de opleiding,

zowel voor de aios in opleiding tot internist als voor hen in de vooropleiding voor

cardioloog, longarts, MDL-arts en reumatoloog.

De afdeling Interne Geneeskunde in het Groene Hart Ziekenhuis heeft de

beschikking over twee afdelingen: de A-afdeling en de B-afdeling, wegens de

ligging op de vierde etage aangeduid als A4 en B4. Beide afdelingen zijn in principe

een algemene interne afdeling, waar alle type patiёnten kunnen worden

opgenomen. Gestreefd wordt echter dat, naast het deel algemene interne

geneeskunde, er clustering plaatsvindt van bepaalde categorieёn patiёnten. Zo

wordt op de A4 gestreefd naar concentratie van nefrologische patiёnten, moeilijke

infectieproblemen, problematische diabetespatiёnten en endocrinologie. Op de B4

vindt naast de algemene interne geneeskunde, concentratie plaats van

oncologische patienten. Verder heeft de afdeling MDL-ziekten 8 eigen bedden.

Bovenstaande weerspiegelt zich in de samenstelling van de supervisie. Op de A4

voeren twee internisten de supervisie, waarbij steeds een duo aanwezig is waarbij

een internist afkomstig is uit het cluster nefrologie en een uit het cluster vasculaire

geneeskunde/endocrinologie/infectieziekten. Iedere drie maanden wisselen de

supervisoren, zodat per jaar 4 steeds in personele samenstelling verschillende

supervisie-duo's aanwezig zijn (er wordt bewust niet gestreefd naar vaste

combinaties van personen). Op de B4 bestaan de supervisoren uit twee internisten

uit het cluster oncologie/hematologie of uit een duo samengesteld uit een internist

van het cluster oncologie/hematologie en een internist uit het cluster acute

geneeskunde.

Wij hebben gekozen voor een tweetal supervisoren per afdeling wegens zowel het

aantal patiёnten per afdeling (een aios heeft de verantwoordelijkheid voor

gemiddeld 9-15 patiёnten, per afdeling zijn er twee aios), alsook vanwege de

intercollegiale kruisbestuiving van de supervisoren die vooral tijdens de grote visite

kan plaatsvinden. Deze grote visite vindt twee maal per week plaats gedurende een

dagdeel: maandagochtend en donderdagochtend. Alle patienten worden

besproken in aanwezigheid van de beide aios’, de twee supervisoren, de coassistenten,

de semi-arts en een verpleegkundige. Hierbij worden niet alleen lopende

zaken besproken: de grote visite is in belangrijke mate ook bedoeld om

leermomenten te creёren en uit te diepen. Op deze wijze leert de ene aios van de

patienten van de andere en vindt er tevens een gedachtewisseling plaats tussen de

twee supervisoren die hierdoor onderling momenten van reflectie hebben die tevens

leerzaam zijn voor de aios. Na de ‘papieren visite’ gaat iedere supervisor met de

betreffende aios langs zijn eigen patienten. Overdag is de supervisor continu

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

10

bereikbaar voor ad hoc overleg en zal indien nodig direct naar de afdeling komen.

Verder zijn er vaste momenten dat de supervisoren langs komen op de afdeling. Dat

is 45 minuten voor het middagonderwijs en een half uur voor de avondoverdracht

op de afdeling A4 en B4 (uitzondering op woensdag op de B4: supervisie van 14.00-

15.00 uur in verband met MDO mammatumoren van 12.00-13.00 uur). Nieuw

opgenomen patienten worden bekeken en andere problemen worden besproken.

Bij afwezigheid van een supervisor wordt waargenomen door iemand uit diens

cluster. De maatschap bestaat uit de clusters hematologie-oncologie, nefrologie,

vasculaire geneeskunde / endocrinologie / infectieziekten, acute geneeskunde (in

de maak) en MDL-ziekten. In principe worden bij opgenomen patiёnten ingrepen als

pleurapunctie, ascitespunctie en- drainage, botboring/beenmergcytologie en

cytologische punctie door de aios gedaan onder supervisie. Zij houden dit bij in hun

portfolio.

Iedere aios zal in het eerste jaar 4 maanden op A4, 4 maanden op de B4 en 4

maanden op de SEH doorbrengen en zodoende naast de algemene interne

geneeskunde, in zijn/haar eerste jaar met de bovengenoemde meer specifieke

onderdelen van de interne geneeskunde kennismaken, evenals met de acute

beelden uit de interne geneeskunde.

Aan het begin van de stage is er een introductiegesprek met de supervisor en aan

het eind van de stage volgt de eindbeoordeling. Dit gesprek wordt gevoerd met de

stagebegeleider en opleider. Twee maanden na aanvang van de stage volgt een

tussentijdse beoordeling/gesprek. Alle gesprekken worden toegevoegd aan het

digitale portfolio.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

11

Leerdoelen stage algemene interne geneeskunde competenties toetsing

Kennis van en ervaring met internistisch denken M

Kennis van anamnese en lichamelijk onderzoek M

Kennis van laboratoriumdiagnostiek M

Kennis van beeldvormende diagnostiek M

Kennis van therapeutisch beleid en farmacotherapie M

Kennis en ervaring in probleem oplossend denken en de

toepassing daarvan

M

Kennis en ervaring in communicatie met patienten M, C, R KPB

Optimaal samenwerken met specialisten en andere

zorgverleners

M, S, O 360˚FB

Het verkrijgen van inzicht in eigen beperkingen R Voortgangsgesprek

Het leren van statusvoering en administratie M, C, O Fiattering door

supervisor

Kennis en ervaring van organisatie van geneeskundige

processen rond individuele patienten

M, O, S, Ma KPB

Het aansturen van verpleegkundigen M, O, S 360˚FB

Het voeren van een rationeel en goed voorbereid

ontslaggesprek

M, O, Ma, R KPB

Praktische kennis en toepassing van kennis betreffende

veelvoorkomende interne ziekten

M KPB*

Het leren omgaan met, en het behandelen van,

patienten met complexe interne ziektebeelden

M, C, R, KPB*

Kennis betreffende de huidige inzichten in de

pathofysiologie, diagnostiek en therapie van min of

meer complexe beelden, met name bij patienten met

tevoren onbekende problematiek

M KPB

Verkrijgen van vaardigheden (inbrengen infuus en

maken infuusbeleid; reanimatie; ECG beoordeling;

arteriepunctie; venapunctie; afname materiaal voor

microbiologisch onderzoek; inbrengen maagsonde en

CAD; bloeddrukmeting en saturatiemeting;

voorschrijven van geneesmiddelen)

M, O, C KPB* (3x)

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks viste lopen M, C, S, O, R KPB*

Intensieve, dagelijkse, gestructureerde begeleiding M, C, Ma, R, W KPB

2x per week grote visite M, C, S, Ma, R KPB

Overdrachten/besprekingen M, C, S, R, KPB*

Statusvoering en ontslagbrieven M, C, O KPB

Locale, regionale en landelijke onderwijsbesprekingen M, W, O, R aanwezigheid

Overleg met andere specialisten/consult aanvragen M, C 360˚FB

Gesprekken met patient en familie Ma, C, R KPB*

Deelname MDO M, O, C KPB

Begeleiden co-assistenten M, W, C KPB

Voorwacht dienst M, C, S, O, R KPB

Zelfstudie M, W, O uitvoering

CAT 2x per jaar/referaat tenminste 1x per jaar C, W, O, R KPB-CAT*

Patienten voordrachten/probleembespreking M, C, O, R KPB*

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

12

Rooster stage Algemene Interne Geneeskunde

tijd activiteit locatie verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling: grote visite*

Onderwijs

Afdeling

Onderwijs

Afdeling

Overdracht

F01.24

A4/B4/SEH

F01.24

A4/B4/SEH

A3

A4/B4/SEH

F01.24

Ja

Dinsdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

14.00-15.00

16.00-16.30

16.30-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling

Onderwijs

Afdeling

MDO afdeling A4 en B4

Hematologiebespreking a 2 wkn

Oncologiebespreking

Overdracht

F01.24

A4/B4/SEH

F01.24

A4/B4/SEH

A4/B4

V1

V1

F01.24

Ja

**

**

Woensdag

08.15-09.00

09.00-13.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-14.30

14.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling

MDO mammatumoren B4

Onderwijs

Overleg arts-microbioloog

Afdeling

Hlk-Int bespreking

Overdracht

F01.24

A4/B4/SEH

B4

F01.24

A4/B4

A4/B4/SEH

V2

F01.24

Ja

Donderdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling: grote visite*

Onderwijs

Afdeling

Overdracht

F01.24

A4/B4/SEH

F01.24

A4/B4/SEH

F01.24

Ja

Vrijdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling

Weekend overdracht/onderwijs

Afdeling

F01.24

A4/B4/SEH

F01.24

A4/B4/SEH

Ja

* logistiek GroteVisite afdeling B4 ivm simultane visite van de afdeling MDL:

Interne geneeskunde 09.15-11.15uur papieren visite, 11.15-12.15uur ronde langs de bedden.

Uitwerking tot 13.00u.

MDL: 11.15-12.15 uur papieren visite, 12.15-13.00 uur ronde langs de bedden. Ervoor

voorbereiding/onderwijs/administratie

** verplichte aanwezigheid voor arts-assistenten van de B4 en arts-assistenten van de

polikliniekstage algemene interne geneeskunde.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

13

Stage Consultatieve werkzaamheden

Duur: 4 maanden

Locatie: Groene Hart Ziekenhuis

Stagebegeleider: Dr. E. Bodar

Plaatsvervanger: Dr. K. Jie

Opleidingsgroep: internisten en MDL-artsen

Organisatie van de stage

- Alle overdrachten en onderwijsmomenten zijn gelijk aan het rooster van de stage

algemene interne geneeskunde.

- Na de ochtendoverdracht wordt begonnen met de consulten.

- Er zijn dagelijks 2 vaste momenten van overleg met de supervisor:

12.30-13.00 uur, voorafgaand aan de plenaire middagbespreking

17.00-17.30 uur, voorafgaand aan de avondoverdracht.

Verder is er ad hoc overleg waar nodig.

- De statusvoering van ieder consult vindt plaats in het EPD (Norma). Na afsluiting

van het consult wordt door de aios een brief gemaakt die gecontroleerd wordt

door de supervisor en daarna verstuurd wordt naar de huisarts en

consultaanvrager.

- Consulten op de Jozef-locatie/gynaecologie: structureel 1x per week op

maandag. 11.30 uur belt de aios met de “gynaecoloog van de week” of er

consulten zijn. De aios sluit dan aan bij de grote visite van de gynaecoloog.

Overige consulten door de week gebeuren na telefonisch overleg. Eind 2013 is

de Jozef-locatie verleden tijd en huist het voltallige GHZ onder een dak op de

Bleulandweg.

- Aan het begin van de stage is er een introductiegesprek met de supervisor en

aan het eind van de stage volgt de eindbeoordeling. Dit gesprek wordt gevoerd

met de stagebegeleider en opleider. Twee maanden na aanvang van de stage

volgt een tussentijdse beoordeling/gesprek. Alle gesprekken worden toegevoegd

aan het digitale portfolio.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

14

Leerdoelen Consultenstage Competenties Toetsing

Kennis van peri-operatieve beoordelingen M

Kennis met betrekking tot het optimaliseren van pre-, perien

postoperatieve conditie van de patient: vochtbeleid,

antibioticabeleid, antistollingsbeleid, insulinebeleid

M

Kennis van en behandeling van cardiale, pulmonale, renale

en infectieuze complicaties

M

Effecten en complicaties van farmacotherapie M

Kennis van interne problemen optredend op niet-interne

afdelingen

M

Samenwerking met collega’s van andere disciplines M, C, S 360˚FB

Optimale behandeling en begeleiding van patienten

tijdens een klinische opname op niet-interne afdelingen

M, C, S, O, R KPB

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks verrichten van klinische consulten M, C, S, O, R KPB*

Statusvoering en correspondentie M, C, R, O KPB*

Zelfstudie M, W, O uitvoering

Dagelijks overleg met supervisor M, C, R, Ma KPB

Locale, regionale en landelijke onderwijsbesprekingen M, W, O, R aanwezigheid

Overleg met specialisten andere disciplines M, C, S 360˚FB

Gesprekken met patient en familie C, S, Ma, R KPB*

Minstens een keer een CAT of referaat over een

casus/probleem uit het consultengebied

M, C, S, Ma, W CAT/REF*

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

15

Rooster stage Consultatieve werkzaamheden

tijd activiteit locatie Verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.15-09.00

09.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Consulten

Supervisie

Onderwijs

Consulten

Onderwijs cardiologie

Supervisie

Overdracht

F01.24

F00.16

F01.24

F00.16

F01.24

Ja

Dinsdag

08.15-09.00

09.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Consulten

Supervisie

Onderwijs

Consulten

Supervisie

Overdracht

F01.24

F00.16

F01.24

F00.16

F01.24

Ja

Woensdag

08.15-09.00

09.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Consulten

Supervisie

Onderwijs

Consulten

Supervisie

Heelkunde-Interne bespreking

Overdracht

F01.24

F00.16

F01.24

F00.16

V2

F01.24

Ja

Donderdag

08.15-09.00

09.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Consulten

Supervisie

Onderwijs

Consulten

Supervisie

Overdracht

F01.24

F00.16

F01.24

F00.16

F01.24

Ja

Vrijdag

08.15-09.00

09.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Consulten

Supervisie

Weekend overdracht/onderwijs

Consulten

F01.24

A4/B4/SEH

F01.24

A4/B4/SEH

Ja

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

16

Stage Poliklinische werkzaamheden

Duur: 8 maanden

Locatie: Groene Hart Ziekenhuis

Stagebegeleiders: Dr. T. Koster en Dr. H.G. Peltenburg

Plaatsvervanger: idem

Opleidingsgroep: internisten en MDL-artsen

Organisatie van de stage

De stage poliklinisch werken wordt door meestal 2-3 aios gedaan. De dag bestaat

uit twee dagdelen, waarbij 1 dagdeel wordt besteed aan het patientencontact en

het andere dagdeel aan het voorbereiden en uitwerken van de polikliniek, alsmede

het verzorgen van correspondentie naar huisartsen en andere hulpverleners.

Een aios begint in principe met een lege polikliniek en zal daarom in het begin

voornamelijk nieuwe patienten zien. De aios zal deze “eigen patienten” gedurende

de stage verder begeleiden. Aan het einde van de stage zullen de patienten die

nog verdere controle behoeven worden overgezet naar een van de

internisten/MDL-artsen. Per nieuwe patient wordt een periode van 45 minuten

gereserveerd, per controle 15 minuten.

Tweemaal per week (maandag- en donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur) wordt

met de opleider en plaatsvervangend opleider als vaste supervisoren, een

gezamenlijke bespreking gehouden, waar alle patienten besproken worden.

Daarnaast zijn de supervisoren onbeperkt toegankelijk voor overleg.

In principe wordt geen onderscheid gemaakt in het type patient dat door de aios

wordt gezien. Patienten uit alle aandachtsgebieden binnen de interne geneeskunde

worden toegelaten tot de polikliniek van de aios. In overleg met de supervisor kan

besloten worden een van de andere internisten/MDL-artsen te consulteren.

Gedurende de stage wordt 1 dagdeel polikliniek per week besteed aan diabetes

mellitus. Supervisor is hier collega Hoogma, internist-endocrinoloog, met name

gespecialiseerd in diabetes mellitus. Diens polikliniek geldt als een supraregionaal

verwijscentrum voor diabetes mellitus waarbinnen met name de “moeilijke” diabetes

patienten worden gezien en veel expertise bestaat met continue subcutane insuline

infusie. De aios maakt kennis met en functioneert binnen het diabetesteam dat

naast collega Hoogma, Van den Beld, Bodar en Koster bestaat uit

diabetesverpleegkundigen, dietisten, psycholoog en een podotherapeut. Op

vrijdagmiddag zullen de patienten van deze gespecialiseerde polikliniek worden

besproken met de supervisor.

Zodoende neemt de aios per week deel aan totaal drie polikliniekbesprekingen:

maandag en donderdag voor de polikliniek algemene interne geneeskunde

(supervisoren: opleider en plaatsvervandend opleider) en vrijdag voor de

gespecialiseerde polikliniek diabetes mellitus en endocrinologie (supervisor

Hoogma).

De aios wordt geacht alle overdrachten en besprekingen/onderwijsmomenten bij te

wonen (zie rooster algemene interne geneeskunde). Het polikliniek rooster is hier op

ingericht.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

17

Tijdens de polikliniekstage zal de aios gedurende 4 maanden het ochtend- en

avondrapport voorzitten en de andere 4 maanden het onderwijsprogramma van

13.00-14.00 uur. Bij een bezetting van de polikliniekstage van meer dan twee aios zal

de duur navenant worden aangepast.

Aan het begin van de stage is er een introductiegesprek met de supervisor en aan

het eind van de stage volgt de eindbeoordeling. Dit gesprek wordt gevoerd met de

stagebegeleiders/opleiders. Halverwege de stage volgt een tussentijdse

beoordeling. Alle gesprekken/beoordelingen worden toegevoegd aan het digitale

portfolio.

Leerdoelen polikliniek stage Competenties Toetsing

Voering van eigen praktijk: zelfstandig analyseren van de

gepresenteerde problematiek en voorstellen doen voor

beleid en therapie

M, C, S, O, R, Ma KPB*

Zelfstandig overleg met verwijzers, ondersteunende

specialismen en deelspecialisten

C, S, O 360˚FB

Polikliniek organisatie: time-management,

correspondentie, aansturen secretaressen.

C, S, O KPB*

Ochtend- en avondoverdracht voorzitten.

Voorzitter onderwijs sessie tussen de middag

C, O, Ma, R KPB

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks polikliniek werkzaamheden M, C, S, O, R, Ma KPB*

Voor- en nabespreking supervisoren 3x per week M, C, S, Ma KPB*

Statusvoering en correspondentie M, C, R, O KPB*

Zelfstudie M, W, O uitvoering

CAT 2x per jaar/referaat tenminste 1x per jaar C, W, O, R KPB-CAT

Patienten voordrachten/probleembespreking M, C, O, R KPB*

Locale, regionale en landelijke onderwijsbesprekingen M, W, O, R aanwezigheid

Overleg met andere specialisten/consult aanvragen M, C 360˚FB

Voorzitterschap overdrachten/onderwijs C, O, Ma, R KPB*

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

18

Rooster stage Poliklinische werkzaamheden

tijd activiteit locatie Verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Polikliniek

Onderwijs

Poliklinieksupervisie

Onderwijs cardiologie

Voorbereiden & uitwerken

Overdracht

F01.24

F0

F01.24

F01.24

A3

F0

F01.24

Ja

Dinsdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-16.30

16.30.17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Polikliniek

Onderwijs

Voorbereiden & uitwerken

Hematologiebespreking a 2 wkn

Oncologiebespreking

Overdracht

F01.24

F0

F01.24

F0

V1

V1

F01.24

Ja

Woensdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Polikliniek

Onderwijs

Voorbereiden & uitwerken

Heelkunde-Interne bespreking

Overdracht

F01.24

F0

F01.24

F0

V2

F01.24

Ja

Donderdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Polikliniek

Onderwijs

Poliklinieksupervisie

Overdracht

F01.24

F0

F01.24

F01.24

F01.24

Ja

Vrijdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.30

Rontgenbespreking & overdracht

Polikliniek

Weekend overdracht/onderwijs

Voorbereiden & uitwerken

Poliklinieksupervisie diabetespoli

F01.24

F0

F01.24

F0

F0

Ja

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

19

Stage Nefrologie

Duur: 4 maanden

Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, afdeling nefrologie

Stagebegeleider: Dr. H.G. Peltenburg

Plaatsvervanger: Dr. K. Jie

Opleidingsgroep: Dr. H.G. Peltenburg, Dr. K. Jie, Dr. J.W. Eijgenraam, W. Rikhof

(physician assistent)

De afdeling nefrologie van het Groene Hart ziekenhuis heeft een dialyse-afdeling,

een klinische afdeling en een poliklinische afdeling.

De dialyse-afdeling bestaat uit:

  • De afdeling hemodialyse met 16 dialysestoelen. Wekelijks worden hier 60

chronische hemodialysepatienten behandeld. Ook in de nachtelijke dialyse

worden ca. 8 patienten behandeld. Tevens wordt een actief beleid gevoerd om

patienten thuis te dialyseren

  • De afdeling peritoneale dialyse. Hier vindt de behandeling plaats van ongeveer

20 chronische patienten, APD en CAPD, inclusief de training van deze patienten.

Behalve de directe patientenzorg, verzorgt de dialyse-afdeling ook de voorlichting

over de verschillende dialysemodaliteiten en over niertransplantatie.

De klinische afdeling nefrologie bestaat uit:

De klinische afdeling voor nierziekten, met maximaal 10 bedden, onderdeel van de

afdeling Inwendige Geneeskunde A4, waar alle klinische nierpatienten verblijven.

De nierpatienten met een heelkundig probleem kunnen ook verblijven op de

afdeling Heelkunde, of op de Kort Verblijf afdeling.

Tot de klinische afdeling behoren ook die patienten, die zich presenteren met een

acute nierinsufficientie op de andere afdelingen.

De poliklinische afdeling nierziekten doet:

De zorg voor de patient met een nierziekte en/of hypertensie, tezamen ongeveer

400 patienten, en de zorg voor ongeveer 75 getransplanteerde patienten.

De afdeling beschikt over een pre-dialyse polikliniek, waar 70 patienten begeleid

worden die in de aanloopfase voor dialyse en/of niertransplantatie verkeren [graad

4 CNI]

Organisatie van de stage

De aios heeft de dagelijkse zorg voor de klinische nierpatienten. Tevens is hij/zij

betrokken bij de reguliere visite op de afdeling hemodialyse.

Bij de werkzaamheden wordt de aios actief begeleid door de nefrologen en

dialyseverpleegkundigen bij het opdoen van kennis betreffende de chronische

patient en diens behandeling. Hij/zij wordt actief betrokken bij de diagnostiek en de

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

20

behandeling van acute nierinsufficientie, ook op andere afdelingen van het

ziekenhuis. Het weekrooster volgt de indeling zoals vermeld in het basisrooster.

Aan het begin van de stage is er een introductiegesprek met de supervisor en aan

het eind van de stage volgt de eindbeoordeling. Dit gesprek wordt gevoerd met de

stagebegeleider en opleider. Twee maanden na aanvang van de stage volgt een

tussentijdse beoordeling/gesprek. Alle gesprekken worden toegevoegd aan het

digitale portfolio.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

21

Nefrologie stage leerdoelen Competenties Toetsing

Kennis verwerven over de pathofysiologie, (differentiele)

diagnostiek en de behandeling van:

- Nierziekten, mn de glomerulonefritiden en de

systeemziektes met nierbetrokkenheid

- Renale- en renovasculaire hypertensie

- Verstoringen van de elektrolyten en het zuur-base

evenwicht

- Acute- en chronische nierinsufficientie

M

M

M

M

Medische zorg voor- en de begeleiding van

hemodialyse- en peritoneale dialyse-patienten.

M, C, S, O, R KPB

De pathofysiologie, de diagnostiek en het behandelen van

patienten met acute- en chronische nierinsufficientie.

M, C, S, O, R KPB

Het behandelen en begeleiden van patienten met

chronische nierinsufficientie, inclusief bloeddrukregulatie,

voedingsaspecten, diagnostiek en behandeling van

anemie en botstofwisselingsstoornissen.

M C Ma S KPB

De indicatie kunnen stellen en de voorbereidingen kunnen

treffen voor nierbiopsie.

M, C KPB

Het behandelen van het nefritisch syndroom, inclusief de

renale vasculitiden.

M, C KPB

Het behandelen van het nefrotisch syndroom M, C KPB

Indiceren en uitvoeren van acute nierfunctievervangende

behandeling

M, C, O, Ma KPB

Indiceren voor het beginnen van chronische

nierfunctievervangende therapie, door hemodialyse of

peritoneaaldialyse, inclusief de voorbereiding voor

niertransplantatie.

M, C, Ma, S KPB

Het behandelen van chronische hemodialyse patienten

inclusief psycho-sociale begeleiding

M, C, S KPB

Het behandelen van chronische peritoneaaldialyse

patienten

M, C, S KPB

Het diagnosticeren en het behandelen van verstoringen

van de elektrolyten en van het zuur-base evenwicht

M, C KPB

Opleidingsactiviteiten

Dagelijkse zorg voor de klinische nierpatienten M, C, S, O, R KPB*

Visite op de afdeling hemodialyse M, C, S, O, R KPB*

Overleg met superviserend nefroloog M, C, R KPB

Uitvoering en bespreking van het nefrologisch consult M, C, R, S KPB*

Overleg met overige specialisten M, C, S 360˚FB

Gesprekken met patient en familie C, S, Ma, R KPB*

Papieren visite, minstens een keer een CAT of referaat over

een nefrologisch onderwerp

M, C, S, Ma, W CAT/REF

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

22

Rooster stage Nefrologie

tijd activiteit locatie Verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling: grote visite

Onderwijs

Afdeling

Onderwijs

Afdeling

Overdracht

F01.24

A4

F01.24

A4/dialyse

F01.24

A4/dialyse

F01.24

Ja

Dinsdag

08.15-09.00

09.00-11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling

Dialyse groep met supervisie

Onderwijs

Afdeling

Overdracht

F01.24

A4/dialyse

Dialyse

A4

Dialyse

F01.24

Ja

Woensdag

08.15-08.30

08.30-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking

Shuntbespreking

Afdeling

Onderwijs

Afdeling

Hlk-Int bespreking

Overdracht

F01.24

Dialyse

A4/dialyse

F01.24

A4/dialyse

V2

F01.24

Ja

Donderdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling: grote visite

Onderwijs

Afdeling

Overdracht

F01.24

A4

F01.24

A4/dialyse

F01.24

Ja

Vrijdag

08.15-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.30

15.30-16.00

16.00-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling

Weekend overdracht/onderwijs

Papieren visite dialyse

Extra supervisie

Afdeling

F01.24

A4/dialyse

F01.24

Dialyse

Dialyse

A4

Ja

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

23

Stage Cardiologie

Duur: 4 maanden

Locatie: Groene Hart ziekenhuis, afdeling Cardiologie

Stagebegeleider: Dr. M.W.J. van Hessen

Plaatsvervanger: E. G. Weijers

Opleidingsgroep: cardiologen

De afdeling cardiologie verzorgt de deelopleiding tot cardioloog met de stages

CCU/SEH en verpleegafdeling cardiologie en heeft erkenning hartkatheterisatie en

pacemaker implantatie.

De afdeling biedt ook een stage cardiologie voor aios interne geneeskunde aan. De

stage zal bestaan uit 2 maanden CCU, gevolgd door 2 maanden klinische

verpleegafdeling.

Tijdens deze stage maakt de aios kennis met het vakgebied cardiologie en zijn

raakvlakken met andere beschouwende vakken. Daarnaast zal de aios uitgebreid

en gedetailleerd kennis nemen van de pathologie, diagnostiek en behandeling van

cardiale aandoeningen volgens de laatste richtlijnen. Verder zal de aios een aantal

therapeutische verrichtingen leren, en bovenal leren om op een systematische wijze

een patient te behandelen in acute cardiovasculaire nood. Ook toediening van

intraveneuze medicatie met directe gevolgen voor circulatie en ritme centraal zal

tijdens deze stage aan bod komen evenals de systematische handelswijze tijdens

een reanimatie.

CCU

Op de CCU zal de aios verantwoordelijk zijn voor de patienten die daar zijn

opgenomen met instabiele klachten op basis van een acuut coronair syndroom,

aortapathologie, hypertensieve crises, levensbedreigende ritmestoornissen of ernstig

hartfalen op basis van cardiomyopathie danwel kleplijden dat intraveneuze

inotropische medicatie noodzakelijk maakt.

De aios loopt dagelijks visite onder supervisie van de CCU cardioloog, en verricht in

voorkomende gevallen bepaalde electieve ingrepen (protocolmatige electrische of

farmacologische conversies wegens boezemfibrillatie) onder directe supervisie. De

aios leert snel te handelen en te beslissen in acute situaties (bv astma cardiale) aan

de hand van bevindingen bij lichamelijk onderzoek en ECG registraties. Met name

de diagnostische waarde van het ECG zal uitgebreid aan de orde komen. Verder

zal de aios worden getraind in het opstellen van een cardiologische differentiaal

diagnose en het inzetten van een diagnostisch traject aan de hand van de

werkdiagnose. Tenslotte komt de indicatiestelling van (in-)vasieve diagnostiek en

(sub)acute PCI en CABG uitgebreid aan de orde, alsmede de diagnostiek en (sub-

)acute behandeling van supraventriculaire en ventriculaire ritmestoornissen.

Verpleegafdeling

Op de afdeling is de aios verantwoordelijk voor maximaal 16 klinische cardiologie

patienten. De aios loopt dagelijks visite, waarvan minstens twee maal wekelijks met

de superviserend afdelingscardioloog, en de overige dagen zelfstandig gevolgd

door probleembespreking met de superviserend cardioloog.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

24

Tijdens dit stage onderdeel zal de nadruk met name liggen op patienten

opgenomen ter observatie en behandeling van cardiomyopathieen,

klepafwijkingen, met het bijbehorend pompfalen, endocarditis en andere

hemodynamische cardiologische ziektebeelden.

Daarnaast zijn er patienten met zowel stabiele als instabiele angina pectoris,

onbegrepen thoracale pijnklachten, longembolie, postoperatieve revalidatie na

CABG en/of klepchirurgie, medicamenteuze instelling van antiaritmica, ritme

observatie en diagnostiek in geval van onbegrepen collaps, electieve coronair

diagnostiek (hartkatheterisatie) en pacemakerimplantaties (inclusief resynchronisatie

therapie).

Begin en einde van de stage

Aan het begin van de stage is er een introductiegesprek met de supervisor en aan

het eind van de stage volgt de eindbeoordeling. Dit gesprek wordt gevoerd met de

stagebegeleider en opleider. Twee maanden na aanvang van de stage volgt een

tussentijdse beoordeling/gesprek. Alle gesprekken worden toegevoegd aan het

digitale portfolio.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

25

Stage Cardiologie leerdoelen Competenties Toetsing

Observatie en behandeling van patienten met

cardiomyopathieen, klepafwijkingen, met het

bijbehorend pompfalen, endocarditis en andere

hemodynamische cardiologische ziektebeelden

M, C, O, S KPB

Behandeling van patienten met stabiele angina pectoris,

onbegrepen thoracale pijnklachten, longembolie,

postoperatieve revalidatie na CABG en/of klepchirurgie

M, C, O, S KPB

De medicamenteuze instelling van antiaritmica, ritme

observatie en diagnostiek in geval van onbegrepen collaps

M, C KPB

De electieve coronair diagnostiek (hartkatheterisatie) en

pacemakerimplantaties (inclusief resynchronisatie therapie)

M, C KPB

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks visite lopen en overleg met superviserend

cardioloog

M, S, O, R KPB*

verricht in voorkomende gevallen bepaalde electieve

ingrepen

M, C KPB

Overdrachten en klinische besprekingen M, C, S, R KPB*

Statusvoering en ontslagbrieven M, C, S Fiattering door

supervisor

Overleg met overige specialisten (consulten) M,C, S, R KPB

Gesprekken met patient en familie (inclusief ‘slecht nieuws’

gesprek)

C, Ma, R KPB*

MDO met verpleegkundigen en maatschappelijk werk C, Ma, R KPB

Samenwerking met specialisten, assistenten, en

verpleegkundigen

M, C, S, O,R 360˚FB

Grote visite M, C, S, R, O KPB

Protocolbespreking C, W, O, R KPB

Minstens een keer een CAT of referaat C, W, O, R CAT/REF*

Complicaties herkennen, melden en bespreken M, C, Ma, R KPB

Bijwerkingen geneesmiddelen herkennen en melden bij

Lareb

M, C, S, Ma KPB

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

26

Rooster stage Cardiologie

tijd activiteit locatie Verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.00-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-17.30

Overdracht/catheterisatiebespr.

Afdeling: visite met cardioloog,

zn begeleiding myoviews

Lunch

Afdeling: nieuwe opnames,

cardioversies; fietsergometrie

cardio-consulten*

Onderwijs

A3

A2/A3

A2/A3

A3

Ja

Dinsdag

08.00-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

Overdracht/catheterisatiebespr.

Afdeling: visite met cardioloog,

zn begeleiding myoviews

Lunch

Afdeling: nieuwe opnames,

cardioversies; fietsergometrie

cardio-consulten*

A3

A2/A3

A2/A3

Ja

Woensdag

08.00-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

Overdracht/catheterisatiebespr.

Afdeling: visite met cardioloog,

zn begeleiding myoviews

Lunch

Afdeling: nieuwe opnames,

cardioversies; fietsergometrie

cardio-consulten*

A3

A2/A3

A2/A3

Ja

Donderdag

08.00-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

Overdracht/catheterisatiebespr.

Afdeling: visite met cardioloog,

zn begeleiding myoviews

Lunch

Afdeling: nieuwe opnames,

cardioversies; fietsergometrie

cardio-consulten*

A3

A2/A3

A2/A3

Ja

Vrijdag

08.00-09.00

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

Overdracht/catheterisatiebespr.

Afdeling: visite met cardioloog,

zn begeleiding myoviews

Weekendoverdracht

Afdeling: nieuwe opnames,

cardioversies; fietsergometrie

cardio-consulten*

A3

A2/A3

A3

A2/A3

Ja

* optioneel: meekijken beoordelingen van cardio-CT, bijwonen catheterisaties/echo cor.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

27

Stage Longziekten

Duur: 4 maanden

Locatie: Groene Hart ziekenhuis, afdeling longziekten

Stagebegeleider: Dr. C.A. van Assen

Plaatsvervanger: Dr. E.M. Pouw

Opleidingsgroep: longartsen

Tijdens de stage op de afdeling longziekten is de aios verantwoordelijk voor de zorg

over klinisch opgenomen patienten met pulmonale aandoeningen.

De aios heeft een van de longartsen als supervisor, waarbij vervanging bij

afwezigheid goed geregeld is. Aan het begin, halverwege en aan het eind van de

periode worden stage gesprekken gevoerd voor het vaststellen van leerdoelen en

feedback. De aios is verplicht aanwezig bij de klinische en onderwijsbesprekingen

van de longziekten en de onderwijsbesprekingen van de interne geneeskunde. Zie

basisrooster.

De belangrijkste ziektebeelden die de aios tegenkomt zijn: COPD, pneumonieen,

longembolie, longcarcinoom, aspiratie, interstitiele longafwijkingen (waaronder

sarcoidose en longfibrose), pleurale afwijkingen (pneumothorax, pleuravocht,

mesothelioom).

De aios loopt dagelijks visite. Lopende zaken worden op vaste momenten met een

van de verpleegkundigen doorgenomen. Halverwege en aan het eind van de dag

vindt overleg plaats met de superviserend longarts. Zo nodig wordt telefonisch

overlegd. Alle nieuw opgenomen patienten worden binnen 24 uur door de supervisor

gezien en besproken. Tweemaal per week begeleidt de longarts de visite, eenmaal

per week vindt een “grote visite” plaats, onder leiding van twee longartsen.

Naast de visites geeft de aios inhoud aan de patientenzorg door het aanvragen van

laboratorium, radiologisch en aanvullend onderzoek en consulten, zo nodig na

overleg met de supervisor. De assistent voert zelfstandig gesprekken met patient en

familie, waarbij op indicatie (bijvoorbeeld slecht nieuws) de longarts aanwezig is.

De aios ziet woensdag gedurende een dagdeel poliklinische patienten onder

supervisie en vervolgt deze. Daarnaast worden er consulten pulmonologie op

andere afdelingen gedaan. De aios is aanwezig bij het MDO longoncologie en de

PA-bespreking.

De aios doet tijdens deze stage mee aan de avond, weekend en nacht (AWN)

diensten voor de interne geneeskunde, waarbij ook patienten met pulmonale

aandoeningen gezien worden.

Ook volgt de aios het onderwijs programma en de overdrachten zoals beschreven

bij de stage algemene interne geneeskunde.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

28

Stage Longziekten leerdoelen Competenties Toetsing

Kennis hebben van indicaties en beperkingen van longfuncties

en kunnen interpreteren van spirometrie en

flowvolumecurve gegevens

M

Indicatie pleurapuncties, bronchoscopie,

thoracoscopie, EUS en EBUS leren kennen. In staat zijn

tot verrichten pleurapuncties en inbrengen drain

M, C KPB

Kennis verkrijgen over mogelijkheden tot behandeling

van longcarcinoom, zowel curatief als palliatief.

M, Ma KPB

Kennis van de genoemde ziektebeelden. M

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks visite lopen en overleg met superviserend

longarts

M, C, S, O, R KPB*

Behandelkamer pleurapuncties/ drainages/

bronchoscopieen

M, C KPB*

Overdrachten en klinische besprekingen M, C, S, O, R KPB

Statusvoering en ontslagbrieven M, C, S, O Fiattering door

supervisor

Overleg met overige specialisten (consulten) M, C, S, R KPB

Gesprekken met patient en familie (inclusief ‘slecht

nieuws’ gesprek)

M, C, Ma, R KPB*

Samenwerking met specialisten, assistenten, en

verpleegkundigen

M, C, S, R 360˚FB

Grote visite 1 keer per week M, C, S, Ma, R KPB

Voorstellen patient voor radiotherapie M, S KPB

Minstens een keer een CAT of referaat C, W, O, R CAT/REF

Complicaties herkennen, melden en bespreken,

minstens 1 x per stage

M, C, S, Ma KPB*

Bijwerkingen geneesmiddelen herkennen en melden bij

Lareb, minstens 1 x per stage

M, C, W, Ma KPB

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

29

Rooster stage Longziekten

tijd activiteit locatie Verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.15-09.00

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Visite lopen met longarts

MDO/visite uitwerken

Long-oncologiebespreking

Onderwijs

Visite uitwerken, opnames,

behandelkamer* longfunctie

Overdracht

F01.24

A5

A5

Nucl. Gnk.

F01.24

A5

Functieafd

F01.24

Ja

Dinsdag

08.15-09.00

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Papieren grote visite

Zelfstandig visite lopen

Visite uitwerken

Onderwijs

Visite uitwerken, opnames,

behandelkamer* longfunctie

Overdracht

F01.24

A5

A5

A5

F01.24

A5

Functieafd

F01.24

Ja

Woensdag

08.15-09.00

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-16.00

16.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Zelfstandig visite lopen

Visite uitwerken

Polikliniek

Afdeling/opnames

Overdracht

F01.24

A5

A5

F01

A5

F01.24

Ja

Donderdag

08.15-09.00

09.00-11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Visite lopen met longarts

Visite uitwerken

Onderwijs

Visite uitwerken, opnames,

behandelkamer* longfunctie

A12 longoncologie bespreking

Overdracht

F01.24

A5

A5

F01.24

A5

V1

F01.24

Ja

Vrijdag

08.15-09.00

09.00-11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.30

16.30-17.30

Rontgenbespreking & overdracht

Zelfstandig visite lopen

Visite uitwerken, behandelkamer

Weekend overdracht

Afdeling

Overdracht longafdeling

F01.24

A5

A5/functie

F01.24

A5

A5

Ja

* uitvoeren van pleurapuncties en evt. thoraxdrains, bronchoscopieën meekijken en

thoracoscopieën meedoen/meekijken.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

30

Stage Intensive Care

Duur: 4 maanden

Locatie: Groene Hart ziekenhuis, Afdeling IC

Stagebegeleider: Dr. A. Draisma, internist-intensivist

Plaatsvervanger: Dr. B. Hubner, anesthesioloog-intensivist

Opleidingsgroep: intensivisten GHZ

De IC van het Groene Hart Ziekenhuis behandelt patienten van alle specialismen,

met uitzondering van patienten die neurochirurgische of thoraxchirurgische

interventie behoeven. De afdeling heeft een 24 uur per dag direct beschikbare

voorwacht, genaamd “de IC-arts”. Deze IC-arts is binnen 5 minuten bij een instabiele

patient. Aios van de interne geneeskunde en de chirurgie werken samen met anios

van de IC en wisselen elkaar per dienst af volgens een eerder, in overleg met de

opleider vastgesteld rooster.

De afdeling IC heeft een eigen vakgroep IC bestaande uit 6 geregistreerde

intensivisten (momenteel 3 anesthesioloog-intensivisten, 2 internist-intensivisten en 1

chirurg-intensivist) die tijdens hun werkzaamheden als achterwacht exclusief

beschikbaar zijn voor de voorwacht. De afdeling IC functioneert op niveau 2 en is

recentelijk succesvol gevisiteerd. De afdeling IC heeft 12 bedden, waarvan

momenteel 10 bedden verpleegkundig bemand en opengesteld zijn en 1 bed

functioneert als calamiteitenbed.

Organisatie van de stage

De aios werkt doordeweeks met 5 andere collega’s in een 3 x 8-uursdienst in een

dag-avond-nacht verdeling, waarbij telkens minstens een a(n)ios aanwezig is. In het

weekend bestaat een dag- en nachtdienstverdeling. Daarbij wordt hij/zij nauw en

laagdrempelig gesuperviseerd door een van de intensivisten. Tevens dient de aios

de FCCS-cursus te behalen voordat zij de nachtdienst in gaan. Deze cursus wordt

aan het begin van de IC- stage gedaan. De IC-stage vangt aan met een

‘luchtwegstage’ gedurende een week op de OK, begeleid door de anesthesiologen

om de luchtweg te kunnen zekeren met onder andere kapbeademing, larynxmasker

en intubatie. Daarnaast wordt er ook 2 dagen met de verpleegkundigen

meegelopen om alle facetten van de IC mee te krijgen.

Met de aios vinden regelmatig evaluaties plaats: Allereerst is er het

introductiegesprek, na 1 maand, halverwege de stage en aan het eind van de

stage volgen de andere gesprekken. Mocht de noodzaak gebieden dat dit eerder

moet dan zal dit direct door de opleider besproken worden met de aios. Tenminste

het introductiegesprek, de tussenbeoordeling en de eindbeoordeling dienen te

worden gedocumenteerd in het digitale portfolio.

Het eindgesprek wordt gevoerd met de IC-opleider en de opleider interne

geneeskunde.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

31

Diensten

Dagdienst: 08.00 tot 16.30 uur

Avondoverdracht om 16.00 uur aan het bed van de patient

Avonddienst: 16.00 tot 23.30 uur

Nachtdienst: 23.00 tot 08.30 uur

Nachtoverdracht 23.00-23.30 uur

Weekenddienst: 08.30 tot 20.30 uur

IC stage leerdoelen Competenties Toetsing

Herkennen en opvangen van de acuut zieke patient

volgens het ABCD algoritme in het GHZ

(Spoed interventie team: SIT)

M, C, O, S KPB

Instellen eerste behandeling M, C KPB

Patient systematisch voordragen en differentiaal diagnosen

maken, eindigend met een conclusie en beleid

M, C, S, R KPB*

Statusvoering systematisch gevolgd door een conclusie en

probleemlijst met beleid

M, C, R KPB*

Antibiotica keuzen kunnen maken en beargumenteren M, C, R KPB

Communiceren met andere specialismen tijdens oa

multidisciplinair overleg (MDO)

M, C, S, R 360˚FB

Moeilijke gesprekken voeren met familie van IC patienten M, C, Ma, R KPB*

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks nauw overleg met superviserend intensivist, bedsite

teaching

M, C, S, R KPB

Beoordeling acute patient (SIT oproep) M, C KPB*

Overdrachten en klinische besprekingen M, C, S, R KPB

Verrichtingen (inbrengen arterielijn, centraal veneuze catheter) M, C KPB

Statusvoering en ontslagbrieven M, C, O Fiattering door

supervisor

Overleg met overige specialisten (consulten) M, C, S, R KPB

Gesprekken met familie (inclusief ‘slecht nieuws’ gesprek) M, C, Ma, R KPB

MDO met verpleegkundigen en fysiotherapie, dietetiek etc M, C, S, R KPB

Samenwerking met specialisten, assistenten, en

verpleegkundigen

M, C, S, R 360˚FB

Complicaties herkennen, melden en bespreken, minstens 1 x per

stage

M, C, S, Ma, R KPB

Onderwijs aan verpleegkundigen M, C, W KPB

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

32

Rooster stage Intensive Care

tijd activiteit locatie Verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-12.00

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-16.00

16.00-16.30

23.00-23.30

Ochtendoverdracht

Rontgenbespreking

Patienten in kaart brengen

MDO met MMB, dietiste en apotheker

Lunch

administratie statusvoering

evt. CT transportverrichtingen of

familiegesprekken

Assistentenoverdracht

Visite met supervisor en

nachtoverdracht

A2

Ro

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Ja

Dinsdag

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-12.00

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-16.00

16.00-16.30

23.00-23.30

Ochtendoverdracht

Rontgenbespreking

Patienten in kaart brengen

MDO

Lunch

administratie statusvoering

evt. CT transportverrichtingen of

familiegesprekken

Assistentenoverdracht

Visite met supervisor en

nachtoverdracht

A2

Ro

A2

A2

A2

A2

A2

Ja

Woensdag

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-12.00

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-16.00

16.00-16.30

23.00-23.30

Ochtendoverdracht

Rontgenbespreking

Patienten in kaart brengen

MDO met MMB, dietiste en apotheker

Lunch

administratie statusvoering

evt. CT transportverrichtingen of

familiegesprekken

Assistentenoverdracht

Visite met supervisor en

nachtoverdracht

A2

Ro

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Ja

Donderdag

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-12.00

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-16.00

16.00-16.30

23.00-23.30

Ochtendoverdracht

Rontgenbespreking

Patienten in kaart brengen

MDO

Lunch

administratie statusvoering

evt. CT transportverrichtingen of

familiegesprekken

Assistentenoverdracht

Visite met supervisor en

nachtoverdracht

A2

Ro

A2

A2

A2

A2

A2

Ja

Vrijdag

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-12.00

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-16.00

16.00-16.30

23.00-23.30

Ochtendoverdracht

Rontgenbespreking

Patienten in kaart brengen

MDO met MMB, dietiste en apotheker

Lunch

administratie statusvoering

evt. CT transportverrichtingen of

familiegesprekken

Assistentenoverdracht

Visite met supervisor en

nachtoverdracht

A2

Ro

A2

A2

A2

A2

A2

Ja

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

33

Stage Maag-, Darm-, en Leverziekten

Duur: 4 maanden

Locatie: Groene Hart ziekenhuis, Afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten

Stagebegeleider: J.W.G. Tielen, MDL-arts

Plaatsvervanger: Mw M.H. Wobbes, MDL-arts

Opleidingsgroep: MDL-artsen

Tijdens de stage op de afdeling MDL-ziekten is de aios verantwoordelijk voor de zorg

over klinisch opgenomen patienten met MDL-aandoeningen. Deze patienten zijn

thans nog gesitueerd op de afdeling B4, waar de MDL-ziekten 8-10 bedden heeft.

Een fysiek gescheiden MDL-afdeling met eigen MDL verpleging is in de maak.

De aios loopt dagelijks visite. Halverwege en aan het eind van de dag is er overleg

met de superviserend MDL-arts. Zo nodig wordt telefonisch overlegd. Alle nieuw

opgenomen patienten worden binnen 24 uur door de supervisor gezien en

besproken. Tweemaal per week is er grote visite. Hierbij is een MDL-arts aanwezig.

Daarnaast heeft de aios twee middagen polikliniek met aansluitend de

polikliniekbespreking door de vaste supervisor. In het rooster is verder ruimte om de

polikliniek voor te bereiden en om administratie te doen. Ook worden door de aios

consulten MDL op andere afdelingen gedaan en besproken met een vaste

supervisor. Tot slot wordt van de aios verwacht endoscopiesessies bij te wonen. Deze

zijn in het weekschema aangegeven.

De belangrijkste ziektebeelden die de aios tegenkomt zijn: (exacerbatie) IBD, de

patient met gastro-intestinaal bloedverlies , galweg/galsteen gerelateerde

problematiek, pancreatitiden, icterus en levercirrhose

De aios doet tijdens deze stage mee aan de avond, weekend en nacht (AWN)

diensten voor de interne geneeskunde, waarbij ook patienten met MDL

aandoeningen gezien worden.

Ook volgt de aios het onderwijsprogramma en de overdrachten zoals beschreven bij

de stage algemene interne geneeskunde.

Daarnaast is er bedside-teaching op de afdeling.

Aan het begin van de stage is er een introductiegesprek met de supervisor en aan

het eind van de stage volgt de eindbeoordeling. Dit gesprek wordt gevoerd met de

stagebegeleider en opleider. Twee maanden na aanvang van de stage volgt een

tussentijdse beoordeling/gesprek. Alle gesprekken worden toegevoegd aan het

digitale portfolio.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

34

Stage MDL ziekten leerdoelen Competenties Toetsing

Kennis hebben van indicaties en beperkingen van

endoscopische ingrepen en kunnen interpreteren van

functie onderzoeken

M

Indicaties gastroduodenoscopie, colonoscopie, ERCP,

MRCP, endo-echo, videocapsule onderzoek leren

kennen. In staat zijn tot verrichten ascitespuncties en

inbrengen drain

M, C KPB

Kennis verkrijgen over mogelijkheden tot behandeling

van coloncarcinoom, zowel curatief als palliatief.

M, Ma KPB

Kennis verkrijgen van inflammatoire darmziekten. M

Opleidingsactiviteiten

Dagelijks visite lopen en overleg met superviserend MDLarts

M, C, S, O, R KPB*

Behandelkamer endoscopieen bijwonen, verrichten van

ascites puncties

M, C KPB*

Overdrachten en klinische besprekingen M, C, S, O, R KPB

Statusvoering en ontslagbrieven M, C, S, O Fiattering door

supervisor

Overleg met overige specialisten (consulten) M, C, S, R KPB

Gesprekken met patient en familie (inclusief ‘slecht

nieuws’ gesprek)

M, C, Ma, R KPB*

Samenwerking met specialisten, assistenten, en

verpleegkundigen

M, C, S, R 360˚FB

Grote visite 2 keer per week M, C, S, Ma, R KPB

Voorstellen patient op heelkunde-interne bespreking M, S KPB

Minstens een keer een CAT of referaat C, W, O, R CAT/REF

Complicaties herkennen, melden en bespreken,

minstens 1 x per stage

M, C, S, Ma KPB*

Bijwerkingen geneesmiddelen herkennen en melden bij

Lareb, minstens 1 x per stage

M, C, W, Ma KPB

* KPB’s die verplicht zijn. Het totaal aantal KPB’s dient tenminste 10 per jaar te bedragen.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

35

Rooster stage MDL-ziekten

Tijd activiteit locatie verplichte

aanwezigheid

Maandag

08.15-09.15

09.15-10.30

10.30-11.15

11.15-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Administratie/consulten

Consultenbespreking en

voorbereiding grote visite

Grote visite

Onderwijs

Polikliniek

Polikliniekbespreking

Afdeling

Overdracht

F01.24

B4

B4

F01

F01

F01/B4

B4

F01.24

Ja

Dinsdag

08.15-09.15

09.15-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling/consulten/administratie

Onderwijs

Endoscopie/uitwerken en

voorbereiden polikliniek

Afdeling/Consulten

Overdracht

F01.24

B4

F01.24

A1

B4

F01.24

Ja

Woensdag

08.15-09.15

09.15-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling/Consulten/administratie

Onderwijs

Endoscopie/uitwerken en

voorbereiden polikliniek

Afdeling/consulten

Heelkunde-Interne bespreking

Overdracht

F01.24

B4

F01.24

A1

B4

V2

F01.24

Ja

Donderdag

08.15-09.15

09.15-10.30

10.30-11.15

11.15-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Rontgenbespreking & overdracht

Administratie/consulten

Consultenbespreking en

voorbereiding grote visite

Grote visite

Onderwijs

Polikliniek

Polikliniekbespreking

Afdeling

Overdracht

F01.24

B4

B4

F01

F01

F01/B4

B4

F01.24

Ja

Vrijdag

08.15-09.15

09.15-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.30

Rontgenbespreking & overdracht

Afdeling/Consulten/administratie

Weekend overdracht/onderwijs

Voorbereiding polikliniek

Afdeling

F01.24

B4

F01.24

B4

B4

Ja

* logistiek GroteVisite afdeling B4 ivm simultane visite met de Interne Geneeskunde:

Interne geneeskunde 09.15-11.15uur papieren visite, 11.15-12.15uur ronde langs de bedden.

Uitwerking tot 13.00u.

MDL: 11.15-12.15 uur papieren visite, 12.15-13.00 uur ronde langs de bedden. Ervoor

voorbereiding/onderwijs/administratie/consulten

** verplichte aanwezigheid voor arts-assistenten van de B4 en arts-assistenten van de

polikliniekstage algemene interne geneeskunde.

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

36

Bijlagen

I: Introducie arts-assistenten GHZ

Geachte, beste,

Met genoegen nodigen wij je uit voor het introductieprogramma voor arts-assistenten. Deze vindt

plaats op de eerste 5 werkdagen van de maand.

Dag 1 en dag 2: algemene introductie speciaal voor arts-assistenten en specialisten. Je wordt op deze 2

dagen bekend gemaakt met het ziekenhuis en relevante procedures en afspraken.

Dag 3, 4 en 5: SEH training

De SEH training is verplicht voor alle (beginnende) arts-assistenten. Je mag pas diensten op de SEH

draaien als je de training hebt gevolgd en de bijbehorende praktijktoets met voldoende resultaat hebt

afgesloten.

Wanneer je meent dat je al aan de eisen voldoet en dit kunt aantonen d.m.v. een certificaat van een

erkende training (niet ouder dan 1 jaar), kun je ontheffing voor deze training aanvragen. Dit doe je door

een mail te sturen aan Paula.rensen@landsteiner.nl met daarin de details van het certificaat, zij

beoordeelt daarna of je in aanmerking komt voor ontheffing.

Voorafgaand aan de SEH training is het verplicht om een aantal e-learningmodules te bestuderen (Tip:

wacht niet tot het laatste moment) en de bijbehorende toetsen af te ronden. Het gaat om de

volgende modules: ALS, ABCDE, PBLS, Kinderreanimatie en opvang ziek kind.

Op http://landsteinerleerplein.nl/index.htm vind je het digitale e-learningsysteem. Je logt in met de

volgende persoonlijke inloggegevens:

Gebruikersnaam 113773

Wachtwoord welkom (na eerste inlog, meteen

wachtwoord wijzigen)

Indeling dagen

Dag 1: vrijdag 1 juni word je om 8.00 uur in de “Villa” aan de ridder van Catsweg 65 verwacht (zie

bijgevoegde plattegrond)

Dag 2: maandag 4 juni word je om 8.30 uur aan de Bleulandweg 3 verwacht.

Tijdens deze 2 dagen wordt de lunch verzorgd.

Dag 3 en dag 4: dinsdag 5 juni en woensdag 6 juni word je om 8.30 uur bij het Landsteiner Instituut in

Den Haag (H-gebouw van MCH Westeinde), 2e etage, Skillslab verwacht.

(zie bijgevoegde plattegrond)

Mocht je aan de hand van bovenstaande nog vragen hebben, dan kun je:

- voor dag 1 en dag 2 contact opnemen met Erica Dodde: erica.dodde@ghz.nl

- voor dag 3 en dag 4 contact opnemen met Paula Rensen: Paula.rensen@landsteiner.nl

- voor vragen over de e-learning contact opnemen met landsteinersecretariaat@ghz.nl

Graag een bevestiging van deelname sturen aan erica.dodde@ghz.nl vóór 27 mei a.s.

Mocht je niet kunnen deelnemen aan het programma of delen daarvan, verwachten wij een

ondersteunend akkoord van je opleider.

Bijgaand link naar onze websites waar je informatie vindt hoe je onze ziekenhuizen het beste kunt

bereiken:

Groene Hart Ziekenhuis

http://www.mchaaglanden.nl/contact?steID=14&catID=14157

Wij verheugen ons erop je tijdens de introductiedagen te mogen begroeten!

Met hartelijke groet,

Erica Dodde

Adviseur Medisch Onderwijs

Landsteiner Instituut

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

37

II: Programma introductiedagen arts-assistenten

Dag 1

8.00 uur Ontvangst met koffie

Villa

8.10 uur Inleiding op het GHZ door de Raad van Bestuur

Monique Verdier, Raad van Bestuur

Villa

Leerdoelen:

Strategie

Wat willen we zijn

Opleidingsziekenhuis

Knopen en knelpunten

Wat verwachten we van jou

8.45 uur Medische Microbiologie

Bleulandweg 3

Leerdoelen:

Waar zijn we te vinden: GHZ intern, website, telefonisch

Hoe diagnostiek aan te vragen, met welk formulier

Waar zijn uitslagen te vinden

Gebruik het antibiotisch formularium van het GHZ

BRMO en Isolatiebeleid

Prikaccidentenbeleid

9.50 uur Nucleaire Geneeskunde

Geesje Abels

Bleulandlocatie

Leerdoelen:

Heeft kennis genomen van de verschillende onderzoeken en therapieen, die

bij de Nucleaire Geneeskunde aangevraagd kunnen worden

Uitleg over de 3 verschillende aanvraagformulieren

Weet op GHZ intern de verschillende (verpleegkundige) protocollen en

patientinformatie folders te vinden

Rondleiding onderzoekskamers en verschillende modaliteiten

10.30 uur Rondleiding SEH (indien mogelijk qua drukte SEH)

Bleulandlocatie

Leerdoelen:

Triage

ABCD techniek bij de traumaopvang, traumakamers

Rondleiding SEH

10.50 uur Medische Bibliotheek

Annemarie van der Velden

Bleulandlocatie

Leerdoelen:

Na de introductie weten de aanwezigen:

waar de Medische Bibliotheek op Bleuland- en Jozeflocatie zich bevinden

hoe de toegang tot de Medische Bibliotheek geregeld is bij afwezigheid van

de medewerkers

wie de medewerkers van de Medische Bibliotheek zijn

hoe de toegang geregeld is tot de Digitale Bibliotheek van het LUMC

dat Medische Bibliotheek een eigen site heeft op www.landsteiner.nl

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

38

wat globaal de dienstverlening is (attendering op literatuur, hulp bij

literatuurstudie/CAT, PubMed/Reference Manager cursussen, aanwezigheid

SPSS/Reference Manager software, aanvragen van boeken/artikelen bij

externe bibliotheken)

11.05 uur Frontoffice, pasjes regelen

Bleulandlocatie

11.15 uur Korte rondleiding Bleulandlocatie

11.30 uur Radiologie

Bleulandlocatie

Leerdoelen:

Hoe vraag je een onderzoek aan? Welke systemen, aanvraagformulieren

gebruik je hiervoor.

Hoe doe je een spoedaanvraag

Voorstellen aan de radiologen

Waar is de overdrachtsruimte?

12.15 uur Lunch Villa

13.00 uur X-Care

Peter Lodder

Opleidingslokaal Bleulandweg 3

13.30 uur Norma

Carola Kuijper

Opleidingslokaal Bleulandweg 3

Leerdoelen:

Na het volgen van deze instructie kan via een persoonlijke inlogcode

nauwkeurig en juist gegevens omtrent: de anamnese, diagnose behandeling

van patienten raadplegen en vastleggen in het Norma EPD van het Groene

Hart Ziekenhuis.

15.00 uur Klinische Chemie

Bleulandlocatie

Leerdoelen:

introductie algemene klinische Chemie

introductie bloedtransfusiebeleid

introductie diagnostiek perifeer/beenmergonderzoek

introductie eiwit-, allergie- en auto-immuunziekten diagnostiek

spelregels aanvragen van routine- en cito labdiagnostiek

( facultatief): introductie DNA-diagnostiek

16.00 uur BLS

Marja Snoek

Villa

Leerdoelen:

Tijdens deze training leert u hoe:

Een bewusteloos slachtoffer moet benaderen

Borstcompressies en beademing moet toepassen

Een bewusteloos slachtoffer in stabiele zijligging legt

De taken en logistiek bij reanimaties in het GHZ verlopen

De reanimatieoproep procedure binnen het GHZ gedaan moet worden

Hoe u een AED kunt bedienen

17.15 uur Einde dag 1

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

39

Dag 2

8.30 uur Donatiefunctionaris

Maureen Huijzer

Bleulandweg 3

Leerdoelen:

Protocol Orgaan en weefseldonatie

Procedurezorg rond overlijden.

 

9.30 uur Apotheek en EVS

Erwin Vasbinder (apotheker), Claudia van Wiefferen (apt. Ass.)

Bleulandweg 3

Leerdoelen:

Heeft kennis van het werkgebied van de ziekenhuisapotheek

heeft kennis van consultfuncties m.b.t. farmacotherapie, laboratorium

(bloedspiegels, toxicologie), bereidingen/voor toediening gereed maken

en logistiek

kent de beschikbare farmaceutische handboeken op het serviceloket

van de ziekenhuisapotheek en weet deze te vinden.

is in staat om op een efficiente en veilige manier geneesmiddelen voor

te schrijven in het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)

11.30 uur DBC

Bleulandweg 3

Leerdoelen:

Een Arts (-assistent) kan via het DBC-registratiescherm:

Een DBC toevoegen

Een DBC wijzigen en verwijderen

Een Arts (-assistent) kan via de functies onder de rechtermuisknop:

Verrichtingen koppelen

Een DBC parkeren en activeren

Een Arts (-assistent) kan een ICC (intercollegiaal consult) registreren

Een Arts (-assistent) kent de diverse DBC statussen

Een Arts (-assistent) weet waar de instructies te vinden zijn

12.30 uur Pathologie

Ciska Dijkema

Bleulandweg 3

Leerdoelen:

Introductie Pathologie

Protocollen

GHZ intern

Rondleiding: histologie, immunologie, cytologie

13.00 uur Lunch villa

13.45 uur Infectiepreventie

Villa

Leerdoelen:

Informatie over de prevalentie en de aard van ziekenhuisinfecties in GHZ

Persoonlijke hygiene en handhygiene beleid in GHZ

Isolatiebeleid in GHZ

Procedure afhandeling accidenteel bloedcontact GHZ

14.30 uur Rondleiding Jozeflocatie

15.00 uur Afsluiting

Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

Versie 1.1 maart 2013

40

Dag 3 t/m 5

SEH training volgens onderstaand schema

Dag 3 les duur

Ochtend Ritme beoordelen en ECG leer 1 uur

Autopulse 1 uur

Beoordelen X-thorax 1 uur

Airway management 1 uur in diverse sub-groepen

Middag ABCDE methodiek 3 uur

Examen ABCDE 1 uur

Dag 4

Ochtend ALS 4 uur

Middag APLS 4 uur

Dag 5

Ochtend Kindermishandeling 2 uur

Sepsis en bloedgassen 2 uur

Middag Examen APLS Volgens rooster

Examen ALS Volgens rooster

Vaardigheden facultatief

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.