Opleidingsplan Heelkunde

1. Inleiding

De medische vervolgopleidingen zijn in beweging. Door het kaderbesluit van 1 januari 2011 en besluiten

van de diverse medische specialismen heeft het Centraal College Medische Specialismen (CCMS)

uitvoering en nadere invulling aan het kabinetsstandpunt over de vernieuwing van beroepen- en

opleidingenstructuur in de gezondheidszorg gegeven.

In het Projectplan Modernisering Specialisten Opleidingen zijn doelstellingen geformuleerd over de

inhoud en vorm van de ‘moderne’ opleiding, zoals een flexibel en transparant curriculum, de beschrijving

van specialisme gebonden competenties als uitwerking van de algemene competenties en de invoering

van gestructureerd cursorisch onderwijs1. Ook wordt met nadruk de opleidersprofessionalisering

genoemd. Daarnaast zou in de moderne opleiding duidelijk moeten zijn waarop en hoe een aios getoetst

wordt. Deze doelstelling heeft geleid tot de invoering van een integrale toetsings- en beoordelingsregeling

met een modern instrumentarium, zoals de kennistoets, de korte praktijk-beoordeling en het portfolio.

Dit document beschrijft het lokale, competentie gerichte opleidingsplan van de medische specialistische

opleiding tot chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) te Gouda. Van de artsen in opleiding tot

specialist (aios) wordt verwacht dat zij kennis nemen van de inhoud van dit plan en het gebruiken in

samenhang met het kaderbesluit van het Centraal College Medisch Specialismen CCMS, het besluit

heelkunde, het landelijk opleidingsplan SCHERP en het regionaal opleidingsplan heelkunde regio 3, als

kapstok om hun eigen opleiding verder vorm te geven in onder andere het Individueel OpleidingsPlan

(IOP). Al deze documenten kunt u vinden op het serviceloket chirurgie van het intranet van het GHZ

(GHZintern) onder het kopje opleiding heelkunde. Alle leden van de opleidingsgroep en aios dienen

kennis te nemen van de inhoud van genoemde kaders.

1.1 Het GHZ

Het GHZ is een modern en ondernemend ziekenhuis voor - vooral - de inwoners van het Groene Hart en

wil goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg bieden in een omgeving

waarin patiënten zich thuis voelen. Het GHZ is een algemeen ziekenhuis met zo'n 450 bedden en er

werken ruim 140 medisch specialisten, 2.075 medewerkers en 130 vrijwilligers. De behandeling en zorg

verlenen we in nauwe samenwerking met regionale zorgaanbieders. Medisch specialisten en managers

geven gezamenlijk leiding aan het GHZ en voeren een actief en zorgvernieuwend beleid. Het ziekenhuis

verzorgt de opleiding voor negen specialismen (interne geneeskunde, gynaecologie, revalidatie, KNO,

cardiologie, farmacie, neurologie, kindergeneeskunde en heelkunde) en streeft naar meer opleidingen.

Het GHZ is samen met de ziekenhuizen Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en Bronovo verbonden

aan het Landsteiner Instituut. De drie pijlers van dit leerhuis zijn: opleiding, ontwikkeling van medewerkers

en wetenschappelijk onderzoek. Voorts zijn in 2015 het GHZ en het Alrijne Ziekenhuis Leiden/Leiderdorp

een samenwerkingsverband gestart waarin een totaal pakket van zorg rondom veel voorkomende

kankersoorten wordt geboden: het Oncologie Netwerk West. Doel van de samenwerking is de kwaliteit

van zorg voor patiënten verder te verbeteren.

1.2 De opleiding heelkunde in het GHZ

De opleidersgroep bestaat uit 10 chirurgen (9,4 FTE) en houden zich vakinhoudelijk voornamelijk bezig

met hun aandachtsgebieden. Voorts is P.M. Schlejen leider Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE);

Dr. Coen I.M. Baeten abdominale- en oncologische chirurgie, inclusief

mamma

Diederik H. de Lange traumatologie

Ronald S.L. Liem traumatologie en bariatrische chirurgie

Frits M. van der Linden traumatologie, longchirurgie en chirurgie bij kinderen

Eugenie M.H. Linthorst oncologische chirurgie, inclusief mamma

Peter M. Schlejen vaat- en longchirurgie

Dr. Roderick F. Schmitz hoofd/hals-, abdominale- en oncologische chirurgie,

chirurgie bij kinderen

Dr. Dingeman J. Swank traumatologie en bariatrische chirurgie

Larissa N.L Tseng abdominale- en bariatrische chirurgie

Dr. Evert J. Waasdorp vaat- en hoofd/halschirurgie

Dr. R.F. Schmitz is opleider en plaatsvervangend RVE-leider en F.M. van der Linden is plaatsvervangend

opleider en affiliatie coördinator coassistentschapppen, semi-artsen en VPC’s voor het GHZ.

1 De opleiding is gericht op het bereiken van de door het Centraal College Medische Specialismen (CCMS)

vastgestelde algemene en specialisme gebonden competenties (medisch handelen, communicatie, samenwerking,

kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit)

4

Dr. R.F. Schmitz is opleider vanaf oktober 2010 en geeft leiding aan de opleidingsgroep. Hij is primair

verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen:

• aannemen van aios (volgens CAO en rechtspositieregeling GHZ inclusief secundaire

arbeidsvoorwaarden)

• introductie gesprek bij aanvang opleiding op de afdeling (bespreking modelinstructie a(n)ios en

portfolio)

• stage rooster cq Individueel Opleidingsplan aios

• eerste verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van aios betreffende de opleiding

• coördinatie wetenschappelijk onderzoek van de aios

• begeleidt aios bij het verrichten van onderzoek en schrijven van een artikel.

• stuurt de opleidingsgroep aan en bewaakt het nakomen van afspraken gemaakt in het lokale

opleidingsplan

• onderhoudt de contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding

• lid centrale opleidingscommissie GHZ

• voorzitter opleidersvergaderingen met de leden van de opleidersgroep

• aanpassen en aanzet tot implementeren van het Lokale OpleidingsPlan

• ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, ter verdere verbetering

opleiding

• samenstelling onderwijsrooster

• monitoren en bijhouden van de voortgang van de opleiding van de individuele aios door:

o controle portfolio’s aios

o houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten cf regelgeving CCMS/RGS

• aanvragen en voorbereiden van de opleidingsvisitatie

F.M. van der Linden, plaatsvervangend opleider, neemt de verantwoordelijkheid van de opleider over

waar deze niet in staat is deze in te vullen door afwezigheid of ziekte. Tevens heeft de

plaatsvervangend opleider afwisselend met de opleider een taak om voortgangsgesprekken met de

aios te houden op basis van zelfreflectie. Voorts:

Dr. Coen I.M. Baeten abdominale- en oncologische chirurgie, inclusief

mamma

Diederik H. de Lange traumatologie

Ronald S.L. Liem traumatologie en bariatrische chirurgie

Frits M. van der Linden traumatologie, longchirurgie en chirurgie bij kinderen

Eugenie M.H. Linthorst oncologische chirurgie, inclusief mamma

Peter M. Schlejen vaat- en longchirurgie

Dr. Roderick F. Schmitz hoofd/hals-, abdominale- en oncologische chirurgie,

chirurgie bij kinderen

Dr. Dingeman J. Swank traumatologie en bariatrische chirurgie

Larissa N.L Tseng abdominale- en bariatrische chirurgie

Dr. Evert J. Waasdorp vaat- en hoofd/halschirurgie

5

• aannemen van anios (volgens CAO en rechtspositieregeling GHZ inclusief secundaire

arbeidsvoorwaarden)

• introductie gesprek bij start klinische werkzaamheden anios (bespreking modelinstructie a(n)ios

en portfolio)

De leden van de opleidingsgroep superviseren de aios bij (poli) klinische activiteiten en nemen actief deel

aan overdrachten en onderwijsmomenten. Hiertoe volgen zij

docentprofessionaliseringsnascholingsprogramma’s. De opleidersgroep bewaakt de (individuele)

medisch-inhoudelijke en professionele voortgang van de aios en begeleiden hem/haar tijdens de gehele

opleiding. De stagebegeleider wordt door de opleider betrokken bij de beoordelingen en toetsmomenten

van de aios. Bovendien streven alle leden van de opleidersgroep naar een positieve opleidingscultuur van

laagdrempelig, horizontaal overleg tussen aios en henzelf, waarin over en weer feedback kan worden

gegeven. De opleidersgroep is verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van het lokale

opleidingsplan. De opleiding heelkunde in het GHZ maakt onderdeel uit van regio 3 (LUMC).

1.3 Structuur van de opleiding

De opleiding heelkunde bestaat uit de verplichte onderdelen: (1) vier jaar heelkunde (algemeen) gevolgd

door (2) twee jaar heelkunde (differentiatie)2.

Ad 1 vier jaar algemene heelkunde

In het GHZ bestaat de eerste twee jaar uit de volgende verplichte onderdelen (stages): SEH (maximaal

vier maanden), intensive care (ICU; minimaal 3 en maximaal 4 maanden; eventueel in jaar 3) en een

zaalstage (maximaal 4 maanden). Voorts onderdelen algemene heelkunde volgens de thema’s uit het

landelijk opleidingsplan heelkunde ‘Scherp’ ingedeeld met nadruk op vaatchirurgische, gastro-intestinale,

oncologische of traumatologische aspecten (in het vervolg aangeduid als respectievelijk stage

vaatchirurgie basis 1 en 2, stage chirurgische oncologie basis, stage GE-oncologie basis 2 en 3 en stage

traumatologie basis 1 en 2; duur: ieder 4 maanden)3. Er wordt gestreefd om de stages SEH/zaal en

traumatologie basis 1 in het eerste jaar te laten plaatsvinden en de IC-stage in het tweede of derde jaar.

Ad 2. twee jaar heelkunde differentiatie

Dit laatste onderdeel van de zesjarige opleiding heelkunde kent de volgende differentiaties van ieder 2

jaar: gastro-intestinale chirurgie, traumatologie, vaatchirurgie, kinderchirurgie en chirurgische oncologie

zoals benoemd in het Besluit heelkunde. In het GHZ worden de differentiaties vaatchirurgie en

kinderchirurgie niet aangeboden. In regio 3 wordt in de regel gekozen voor een standaard schema met 2

jaar academisch en 4 jaar perifeer. Deze keuze is gemaakt om aios voldoende exposure aan heelkundige

klinische zorg te bieden, waarbij rekening is gehouden dat het volume perifeer groter is dan academisch.

Het perifere deel wordt dan ook gekenmerkt door de nadruk op patiëntenzorg met veel directe

patiëntencontacten en chirurgische verrichtingen. In de academische fase ligt de nadruk op conceptueel

denken bij ingewikkelde problematiek, intensieve begeleiding van de aios en kennismaking met tertiaire

zorg. In de differentiatiefase (laatste 2 jaar) kan ook gekozen worden voor 1 jaar perifeer en 1 jaar

academisch. Ook kan in overleg besloten worden tot een langere academische fase bijvoorbeeld omdat

de aios een specifieke universitaire chirurgische ambitie heeft. Al deze zaken komen ter sprake in de

Regionale OpleidingsCommissie (ROC) vergadering, waar gestreefd wordt naar consensus. Sinds juli

2014 is het mogelijk om de duur van de opleiding meer af te stemmen op de individuele aios. Doel van de

nieuwe regeling is het mogelijk maken dat de aios zo lang als nodig en zo kort als verantwoord wordt

opgeleid, waarbij de eindcompetenties door de aios behaald moeten worden (zie ook het Regionale

Opleidingsplan heelkunde regio 3).

2 Voor schema tabel 1

3 Basis 1: in jaar 1 of 2; basis 2 en basis 3: in jaar 3 of 4

6

1.3.1 Opleidingsinhoud: de thema’s

De opleiding is inhoudelijk opgedeeld in 44 thema’s (met aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag)4

waarin de aios zich voldoende dient te bekwamen. Sommige thema’s zijn gekoppeld aan stages

(blokleren) en andere aan lijnleren (stage overschrijdend bijvoorbeeld diensten en Lap-X). Voor elk thema

is tenminste een lid van de opleidingsgroep verantwoordelijk voor het lokale cursorische onderwijs voor

dat thema5. Eventueel kan voor een specifiek thema door de verantwoordelijke een gastspreker worden

uitgenodigd. Het verantwoordelijke lid van de opleidingsgroep heeft een vervanger (naam). De kennis

(onderdeel van de competentie medisch handelen) zal door de stagebegeleider worden getoetst in de

vorm van een KPB (formatief = ontwikkelingsgericht) als theorietoets (in Vrest) (Voor matrix

themaverantwoordelijken en kennistoetsing; tabel 2).

1.3.2 Opleidingsinhoud: de activiteiten

De opleiding tot chirurg is sterk praktijkgericht en vindt primair plaats op de werkvloer (de leermiddelen:

bijvoorbeeld operatiekamer, polikliniek, zaal en -verplichte- besprekingen). Het onderwijs met betrekking

tot de thema’s is grotendeels gerelateerd aan activiteiten tijdens het dagelijkse werk

(opleidingsactiviteiten). Hiermee worden o.a. bedoeld: overdracht, visite (peri-operatieve zorg), operatieve

verrichtingen, (spoed)consulten, dienst, klinische planner, trauma opvang, poliklinische spreekuren,

patiëntbesprekingen, evidence based medicine besprekingen, radiologiebesprekingen,

wetenschapsbesprekingen, pathologie- en obductie-, necrologie-, microbiologie-, complicatie- en

kwaliteitsbesprekingen, subspecialistische bijeenkomsten, refereeravonden. Bovendien is er naast

landelijk/regionaal -veelal verplicht- onderwijs, verplicht lokaal cursorisch onderwijs en andere nietpatiëntgebonden

-onderwijs- bijeenkomsten. De 44 thema’s dienen minimaal eens per twee jaar te

worden geagendeerd in het maandprogramma en het is primair gericht op die onderdelen in het vak die

niet worden onderwezen in de dagelijkse klinische praktijk (voor verplicht cursorisch onderwijs opleiding

heelkunde zie het Regionale Opleidingsplan heelkunde regio 3 en bijlage 2 van het Lokale Opleidingsplan

heelkunde GHZ). Bekwamen in de niet-medische of algemene competenties laat zich vertalen naar de

praktijk door te onderwijzen in vijf maatschappelijke relevante thema’s: patiëntveiligheid, medisch

leiderschap, doelmatigheid, ouderenzorg en patiëntparticipatie. Er zijn specifieke leermiddelen en

onderwijsactiviteiten opgenomen in dit lokale opleidingsplan om de eindtermen van de algemene

competenties gedurende de opleiding van het GHZ te behalen (tabel 7).

De planning van en met name over de inhoud van de stages vindt overleg plaats tussen opleider,

stagebegeleider en aios. Op die manier is men gezamenlijk regisseur van het leertraject. Bijzondere

aandacht dient hierbij uit te gaan naar het individuele leerdoel. Deze individuele leerdoelen worden

vastgesteld tijdens het voortgangsgesprek met de opleider. Zo wordt niet nodeloos veel energie gestoken

in competenties die al op niveau blijken te zijn en slechts ‘periodiek onderhoud’ behoeven, en wordt extra

aandacht besteed aan achterblijvende competenties, zodat een evenwichtig competentieprofiel ontstaat

4 Binnen de competentie medisch handelen wordt er een onderscheid gemaakt tussen kennis en handelen; immers

het is in de heelkunde niet zelden dat de kennis wel aanwezig moet zijn zonder dat de chirurg (in opleiding) over de

klinische vaardigheden van de behandeling hoeft te beschikken.

Kennis

A beheerst basis feitenkennis voldoende (voor de fase van de opleiding)

B kan kennis onder strikte supervisie toepassen

C kan onder beperkte supervisie kennis toepassen

D past zelfstandig gestructureerd kennis adequaat toe

E kan gestructureerd kennis overdragen

Vaardigheden

A assisteert adequaat

B handelt adequaat onder strenge supervisie

C handelt adequaat onder beperkte supervisie

D handelt adequaat zonder supervisie

E superviseert en onderwijst adequaat

5 Dit onderwijs wordt op het maandprogramma geagendeerd en indien van toepassing informeert de

themaverantwoordelijke de a(n)ios de voor dit onderwijs noodzakelijke voor bereidingen (bijvoorbeeld artikel, richtlijn,

deel van boek of vragen)

7

tijdens de opleiding. Met de aios worden inhoudelijke doelen met betrekking tot de thema’s gesteld. Bij

het volgen van stages zal de aios zich gedurende een bepaalde periode verdiepen in de problematiek van

de thema’s die bij de stages horen en zal hier ook formatief (= ontwikkelingsgericht) op worden getoetst

(kennis als onderdeel van de competentie medisch handelen; KPB in Vrest). De stagebegeleider en de

(plaatsvervangend) opleider zijn met name verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van het

leerproces van de aios ten aanzien van de medisch en de niet-medische competenties (eindtermen nietmedische

competenties per fase; tabel 3).

1.3.3 Toetsing

Toetsen zijn het krachtigste instrument om leren (bij) te sturen. De toets is ontwikkelingsgericht/formatief

of selectiegericht/summatief. Het moge duidelijk zijn dat aan een summatieve toets een hogere

betrouwbaarheid noodzakelijk is dan voor een formatieve toets. Er wordt getoetst op kennis,

vaardigheden en gedrag. Competenties zijn op zichzelf niet zichtbaar en niet geïsoleerd toetsbaar. De

(mate van) aanwezigheid van competenties blijkt uiteindelijk door gedrag. Kennis en vaardigheden zijn

hier weliswaar onderdeel van maar nemen in het dagelijks functioneren van de chirurg een dermate

belangrijke plaats in dat separate toetsing noodzakelijk is. Typisch Klinische Situaties zijn

themagebonden voorbeelden op de werkvloer om competenties te ontwikkelen en deze -formatief- te

toetsen (Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek); tabel 4).

Een aparte plaats nemen het portfolio en het voortgangsgesprek in, welke beide worden voorgeschreven

door het CCMS en er is enerzijds de verplichting voor de aios om een portfolio aan te leggen en

anderzijds voor de (plaatsvervangend) opleider om een voortgangsgesprek te organiseren. Het portfolio

en het voortgangsgesprek hangen met elkaar samen en zijn een leidraad in de opleiding, waarbij het

portfolio de informatie verschaft op basis waarvan het voortgangsgesprek wordt gevoerd. Het portfolio is

een verzameling van informatiebronnen en beoordelingsgegevens op basis waarvan leerdoelen

geformuleerd kunnen worden en reflectie op het functioneren van de aios door zichzelf en anderen kan

plaatsvinden. Tevens worden verplichte onderdelen hierin afgetekend en toetsuitslagen verzameld. Op

basis van het portfolio kan de aios aantonen dat de eindtermen voor de competentiedomeinen zijn bereikt

en wordt besproken welke zaken eventueel meer aandacht behoeven in de komende termijn. Tevens op

basis van het portfolio gekeken of wordt voldaan aan de verplichtingen en of er sprake is van geschiktheid

voor de beroepsuitoefening (introductie portfolio en structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ;

bijlage 1). In het voortgangsgesprek bekijkt de opleider met de aios of alle competenties in de

achterliggende periode aan bod zijn gekomen en doen dit aan de hand van de toetsing/competentietabel

(tabel 5). De voortgangsgesprekken worden met de aios gevoerd door de opleider of plaatsvervangend

opleider; eventueel in bijzijn van de stagebegeleider. De geschiktheidsbeoordeling wordt gevoerd door de

opleider. In het GHZ wordt naast een digitaal competentie portfolio in Vrest een document Individueel

OpleidingsPlan (IOP) GHZ gebruikt (voor format bijlage 1). De Korte Praktijk Beoordeling (KPB) is een

toetsinstrument dat gemakkelijk in de dagelijkse praktijk is uit te voeren. Het is bedoeld als

observatiebeoordeling van de aios in de dagelijkse praktijk; voor deze toets hoeft dus niets extra

georganiseerd te worden. Ook overdrachten, overlegsituaties en besprekingen worden hiermee getoetst.

Het beoordelingsmoment wordt in eerste instantie formatief ingezet. De KPB wordt nabesproken en er

worden leerpunten geformuleerd. Voorbeelden van patiënt gebonden KPB's zijn: CBD, visite

verpleegafdeling, poliklinieksessie, consulentschap, weekenddienst.

De beoordeling van (operatieve) vaardigheden vindt plaats direct na afloop van een (operatieve)

verrichting (key-procedures; zie landelijk opleidingsplan heelkunde ‘Scherp’) door middel van een

Objective Structured Assesment of Technical Skills (OSATS) in het digitale competentie portfolio in Vrest.

Dit is een toetsinstrument waarmee de aios in korte tijd op belangrijke aspecten (o.a. weefselbehandeling,

kennis van de procedure, voortgang, gebruik en aansturen van assistentie) van de ingreep kan worden

beoordeeld. Er is tevens ruimte voor tips en trics. Uiteindelijk kan de beoordelaar aangeven of de aios

onder, op of boven niveau gepresteerd heeft. Het instrument is op zichzelf formatief maar bij voldoende

beoordelingen van een verscheidenheid van verrichtingen kan de opleider tijdens de

geschiktheidsbeoordeling er op summatieve wijze gebruik van maken. Voor de procedure voor bepaling

competentie niveau D en E voor wat betreft de vaardigheden wordt verwezen naar tabel 6. Verder zijn er

summatieve kennistoetsen, multisource feedback (360 graden beoordeling; zie protocol), Critical

8

Appraisal of a Topic (CAT)6, case based discussion (CBD)7, Operatieverslag / verslag gecompliceerd

beloop klinische patiënt8 waarvoor voor aanvullende informatie naar het landelijke opleidingsplan Scherp

wordt verwezen.

1.4 kwaliteit van de opleiding

Een veilig opleidingsklimaat is een belangrijke factor voor goed opleiden. Het Groene Hart Ziekenhuis

streeft naar een open opleidingssfeer met ruimte voor het geven en ontvangen van feedback, maar ook

naar een klimaat met goede supervisie en faciliteren van opleiden. De Centrale Opleidingscommissie van

het GHZ (COC) evalueert de kwaliteit van de opleiding onder andere aan de hand van een verbetermodel

met gesprekken met aios en opleider afzonderlijk waarbij onder andere ter sprake komen het

visitatierapport, D-RECT en EFFECT enquêtes (zie onderstaande figuur).

6 een CAT is een kritische beoordeling van een artikel, gerelateerd aan een concreet klinisch scenario. Dit leidt

vervolgens tot een gestandaardiseerd, op recente literatuur gebaseerd, antwoord op de klinische vraag. Een

dergelijke exercitie begint bij het formuleren van een bruikbare vraagstelling, vervolgt in het omzetten van de

vraagstelling in een gerichte literatuursearch, waarna selectie van relevante literatuur plaatsvindt. Het eindigt

vervolgens met een conclusie die antwoord geeft op de initiële vraag. Deze methode komt tegemoet aan de

noodzaak vakliteratuur te leren lezen, interpreteren en op waarde te schatten in relatie tot de dagelijkse praktijk. De

referaten, klinische presentaties en CAT’s worden met een specifiek beoordelingsformulier beoordeeld. Formatieve

feedback

7 aan de hand van een casus worden de medische gegevens geanalyseerd en de verschillende

behandelingsopties beargumenteerd besproken. Hierbij dienen de indicaties, contra-indicaties, complicaties, perioperatieve

zorg aspecten en de behandeling van complicaties aan de orde te komen. Het is een gestructureerde

diepte discussie tussen aios en stagebegeleider en een formatieve beoordeling (KPB in VREST) op conceptueel en

probleemoplossend denken. Bespreking van juridische en ethische aspecten als ook het voeren van administratie,

werken in een team kan onderdeel zijn van een CBD. De meeste evaluaties duren niet langer dan 20 minuten. Bij

twijfel aantal beoordelingen uitbreiden. Formatieve feedback

8 het doel van de beoordelingen is het verbeteren van de kwaliteit van de operatieverslagen, correspondentie en

statusvoering. Formatieve feedback

9

Voorts zijn er tenminste vier opleidingsvergaderingen per jaar met in beginsel de aanwezigheid van alle

leden van de opleidersgroep en aios waarbij de kwaliteit van de opleiding is geagendeerd. In dit model

worden we bijgestaan door het Landsteiner instituut -het leerhuis van het GHZ- en door de afdeling

Onderwijskunde van het OOR Leiden. De vertrouwenspersoon voor de aios is mevrouw Hedwig M.J. Slot

directeur Landsteiner instituut.

10

2. Stage beschrijvingen

Algemene informatie

De opleiding is inhoudelijk opgedeeld in 44 thema’s met aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag,

waarin de aios zich voldoende dient te bekwamen. De te verwerven competenties worden beschreven in

het landelijke Opleidingsplan Scherp en in het documenten betreffende de Key procedures. Alle thema’s

komen gedurende de opleiding aan bod in de stages zoals weergegeven in het schema opleiding

heelkunde GHZ (tabel 1). Voor alle stages geldt dat de opleidingsactiviteiten voornamelijk plaatsvinden op

de verpleegafdeling, SEH, intensive care, operatiekamer, polikliniek (voor indeling zie medspace-rooster)

en dat de volgende activiteiten verplicht zijn (tenzij de opleider dispensatie geeft): overdracht en

indicatiebespreking, grote visite met hele vakgroep, radiodiagnostische-chirurgische fotobespreking,

lokaal cursorisch onderwijs en andere lokale en regionale opleidingsactiviteiten (via maandprogramma

heelkunde GHZ). Voor verplicht regionaal en landelijk cursorisch onderwijs wordt verwezen naar het

Regionale Opleidingsplan heelkunde regio 3. In de stages met gedifferentieerde poliklinieken dient de

aios tenminste één gedifferentieerde polisessie per week te doen. Doordat deze indeling ten minste 6

weken te voren beschikbaar is in Medspace roosterprogramma is het mogelijk om follow-up van ‘eigen’

patiënten te verrichten.

Met de stagebegeleider worden de volgende gesprekken gevoerd:

stagebegeleiding gesprek met stagebegeleider actie

voor aanvang stage

- leerdoel stage

- afspraken stage

- leerdoelen en afspraken

toevoegen aan IOP (door

aios)

halverwege stage9

- bespreken gegevens portfolio

- beoordeling 7 competenties

- zelfreflectie

- afspraken komende periode

- afspraken toevoegen aan

IOP (door aios)

einde stage

- bespreken gegevens portfolio

- beoordeling 7 competenties

- leerdoelen behaald?

- zelfreflectie

- zelfreflectie toevoegen aan

IOP (door aios)

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

Toetsing is een essentieel onderdeel van de opleiding, immers het is het krachtigste instrument om leren

(bij) te sturen. Het is van groot belang dat u zelf initiatief neemt om tenminste aan de minimaal aantal

vereiste beoordelingen te komen. De opleidingsgroep vindt het belangrijk dat u regelmatig geobserveerd

wordt tijdens een consult en vervolgens daar feedback op krijgt. Derhalve is het verplicht om elke maand

tijdens een poliklinisch consult u te laten beoordelen door een lid uit de opleidersgroep en vervolgens

vastleggen als KPB in Vrest. Voor gestructureerde feedback van competentie communicatie maakt de

opleidersgroep gebruik van een feedbacktool COMmunication Educational Tool (COMet op

www.cometapp.nl ).

9 facultatief

11

Minimaal vereiste beoordelingen gedurende de opleiding (per jaar):

toets in jaar 1 en 2 in jaar 3 en 4 in jaar 5 en 6

OSATS 20 20 20

CAT 1 2 1

CBD 1 2 0

KPB 10 10 10

Landelijke kennistoets (ABSITE)10 1 1 1

OK verslag / verslag gecompliceerd

beloop klinische patient 4 0 0

Voordracht NVvH

(of vergelijkbaar podium) 1

1ste auteur peer-reviewed artikel 1

10 Gemiddeld twee keer per maand worden er een aantal modules bestudeerd uit het webbased programma SCORE

(Surgical Council on Resident Education) ter voorbereiding op landelijke heelkundige voorgangstoets gebaseerd op

American Board of Surgery In-Training Examination (ABSITE)

12

2.1

Stage: introductie11

Lokatie: GHZ

Duur: maximaal 4 maanden

Stagebegeleider: Schmitz (van der Linden)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Zwelling of defect van de buikwand (thema 1)

• opleiding (thema 6)

• kleine chirurgische verrichtingen (thema 12)

Literatuur12

• Thema 1. Nationale richtlijn behandeling liesbreuk

• Thema 6. Kaderbesluit CCMS, Besluit heelkunde, landelijk Opleidingsplan Scherp, Regionaal

Opleidingsplan heelkunde regio 3 Leiden en dit lokale opleidingsplan heelkunde GHZ

• Medische protocollen en werkinstructies op serviceloket chirurgie en met name

! Introductie medewerkers a(n)ios heelkunde

! Logistieke Must-Knows voor arts

! Vademecum medicus

! Werkboek chirurgische protocollen GHZ

• A(n)ios checklist bij intreding met relevante informatie voor een goede functie-uitoefening

• Aios-evaluatie voor avond-, nacht- en weekend (ANW)-diensten

• Thema 12. Kleine chirurgische verrichtingen

! Kleine chirurgische ingrepen van Keeman (in bibliotheek heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Introductiedagen GHZ en SEH-training13. Voor alle stages geldt dat de opleidingsactiviteiten

voornamelijk plaatsvinden op de verpleegafdeling, SEH, intensive care, operatiekamer, polikliniek

en dat de volgende activiteiten verplicht zijn (tenzij de opleider dispensatie geeft): overdracht en

indicatiebespreking, grote visite met hele vakgroep, radiodiagnostische-chirurgische

fotobespreking, lokaal cursorisch onderwijs en andere lokale opleidingsactiviteiten (via

maandprogramma heelkunde GHZ). Voor verplicht regionaal en landelijk cursorisch onderwijs

wordt verwezen naar het Regionale Opleidingsplan heelkunde regio 3.

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 1, 6, 12 en medische protocollen en werkinstructies (door

stagebegeleider; KPB in Vrest); verslag gecompliceerd beloop klinische patiënt (met

stagebegeleider; KPB in Vrest)

11 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

12 in de eerste twee weken dienen er voor studie van deze literatuur drie dagdelen te worden ingeroosterd

13 de eerste twee werkdagen vindt in het GHZ het algemene introductieprogramma plaats voor nieuwe artsassistenten

en medisch specialisten. Aansluitend vindt in het MCH Westeinde in den Haag gedurende drie

werkdagen de SEH-training. U dient de bijbehorende praktijktoets met een voldoende af te sluiten

13

Met de stagebegeleider worden de volgende gesprekken gevoerd:

stagebegeleiding gesprek met stagebegeleider actie14

aansluitend aan de introductiedagen

- formele zaken mbt opleiding

- medische protocollen GHZ

- werkinstructies heelkunde

GHZ

- a(n)ios checklist

- a(n)ios checklist toevoegen

aan personeelsdossier (door

stagebegeleider)

- a(n)ios checklist toevoegen

aan IOP (door aios)

halverwege stage

- aios-evaluatie voor ANWdiensten

- aios-evaluatie voor ANWdiensten

toevoegen aan

personeelsdossier (door

opleider)

- aios-evaluatie voor ANWdiensten

toevoegen aan IOP

(door aios)

einde stage

- Kennistoets thema 6 en 12;

medische protocollen en

werkinstructies

- zelfreflectie

- zelfreflectie toevoegen aan

IOP (door aios)

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

14 verplicht

14

2.2

Stage: SEH/zaal15

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden16

Stagebegeleider: van der Linden (SEH) en Schmitz (zaal)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende -SEH- thema’s

• Vastleggen en overdragen (thema 5)

• Wondbehandeling (thema 8)

• Huidverplaatsing en -transplantatie (thema 11)

• Acute buik (thema 25)

• Primaire opvang en triage van traumapatiënten (thema 33)

• Polytrauma (thema 34)

• Extremiteitsletsel (thema 35)

• Het groeiende skelet en de oudere patiënt (thema 36)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende -zaal- thema’s

• Perioperatieve zorg en post operatieve complicaties (thema 4)

• Vastleggen en overdragen (thema 5)

• Chirurgische infecties (thema 9)

• Diepe veneuze trombose (thema 13)

Literatuur SEH

• Thema 8. Wondbehandeling

! Nationale richtlijn wondzorg (acute wonden)

! Regionale richtlijn wondzorg (chronische wonden)

• Thema 11. Huidverplaatsing en -transplantatie

! Plastic surgery secrets plus van Weinzweig (naslag; in bibliotheek heelkunde

W0)

! Fundamental techniques of plastic surgery van McGregor et al (naslag; in

bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 25. Acute buik

! Core topics in general en emergency surgery van Paterson-Brown. Hoofdstuk 5

acute abdomen, hoofdstuk 8: pancreaticobiliary emergencies, hoofdstuk 9: acute

conditions of the small bowel en appendix en hoofdstuk 10: colonic emergencies

(in bibliotheek heelkunde W0)

! Nationale richtlijn acute appendicitis

• Thema 33. Primaire opvang en triage van traumapatiënten

! www.radiologyassistant.nl; diagnostic imaging in child abuse

• Thema 34. Polytrauma

! ATLS manual (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 35. Extremiteitsletsel

! Richtlijnen voor behandeling van letsels van het steun- en bewegingsapparaat

(kennisnetwerk trauma regio west; er is ook een app)

! www.radiologyassistant.nl; elbow fractures in children

! Handletselkaart

• Thema 36. Het groeiende skelet en de oudere patiënt

! Kindertraumatologie. Kramer et al. Hoofdstuk 33: groeischijfletsels en hoofdstuk

55: remodellering van fracturen bij kinderen (in bibliotheek heelkunde W0)

! Protocol osteoporose screening

Literatuur zaal

• Thema 4. Peri-operatieve zorg en post-operatieve complicaties

! Acute boekje: hfdst 16 elektrolietstoornissen en hfdst 17 zuur-basenstoornissen

! Nationale richtlijn wondzorg

! Nationale richtlijn perioperatief voedingsbeleid

15 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

16 SEH gedeelte is minimaal 3 maanden

15

• Thema 9. Chirurgische infecties

! SWAB richtlijn inclusief endocarditis protocol

• Thema 13. Diepe veneuze trombose

! Richtlijn VTE profylaxe

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten SEH

SEH-bespreking, consultatie nieuwe patiënten, statusvoering en ontslagbrief, maken

behandelplan en regelen opname

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten zaal

Verpleegafdeling, visite met visitechirurg, statusvoering en ontslagbrief, eerst verantwoordelijke

tijdens radiodiagnostische-chirurgische bespreking en slecht nieuws gesprek

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 8, 11, 25, 33, 34, 35 en 36 (door stagebegeleider van der Linden; KPB

in Vrest)17, Lokale kennistoets thema 4, 9 en 13 (door stagebegeleider Schmitz; KPB Vrest)17

leermiddel leerdoel18 groei in rol

SEH Zie Scherp A - C

overdracht jongste A - C

visite jongste A - C

patiëntenbespreking jongste A - C

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties19 toetsing en portfolio20

SEH

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- nabespreking met verpleging

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- S, O, P

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

verpleegafdeling

- opname nieuwe patiënten

- visite

- nabespreking met verpleging

- multidisciplinair overleg

- slecht nieuwsgesprek

- bespreking patiënten met visitechirurg

- statusvoering en ontslagbrief

- M, C

- C, S, P

- S, O, P

- S, O, MH, P

- C, P

- M, S, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- verslag gecompliceerd beloop patiënt

- overdracht

!

- zelfreflectie

- M, KW

- KW

- M, MH, P

- S, O

!

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

17 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

18 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

19 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

20 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

16

2.3

Stage: Intensive Care (ICU) 21

Lokatie: GHZ22

Duur: 3 maanden

Stagebegeleider: Schmitz (van der Linden)

Stagesupervisor: M. Petjak, intensivist

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Intensive zorg (thema 3)

• Perioperatieve zorg en post operatieve complicaties (thema 4)

• Vastleggen en overdragen (thema 5)

• Chirurgische infecties (thema 9)

Leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Intensive Care, IC-overdracht, multidisciplinaire IC-bespreking, radiologiebespreking voor IC

patienten, lokaal intensive care onderwijs, regionale IC bijeenkomsten of refereeravonden. Visite

met intensivist, statusvoering/ontslagbrief, opname nieuwe patiënten en slecht nieuws gesprek

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 3, 4 en 9 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)23

Leermiddel Leerdoel24 groei in rol

Intensive Care zie Scherp A - D

overdracht jongste B - C

visite jongste B - C

patiëntenbespreking jongste B - C

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties25 toetsing en portfolio26

Intensive Care

- opname nieuwe patiënten

- visite

- nabespreking met verpleging

- multidisciplinair overleg

- slecht nieuwsgesprek

- ontslag patiënt naar afdeling en nazorg

- M, C

- C, S, O, P

- S, O, P

- S, O, P

- C, P

- M, C, S

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- verslag gecompliceerd beloop patiënt

- stagebeoordeling (zelfrefectie) door

stagebegeleider én stagesupervisor

- M, KW

- KW

- M, MH, P

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- voortgangsgesprek

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

21 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

22 mag ook in andere opleidingsinstelling

23 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

24 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

25 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

26 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

17

2.4

Stage: Traumatologie basis 127

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: Liem (van der Linden)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Primaire opvang en triage traumapatiënten (thema 33)

• Polytrauma (thema 34)

• Extremiteitsletsel (thema 35)

• Brandwonden (thema 37)

Literatuur

• Thema 33. Primaire opvang en triage traumapatiënten

! ATLS manual (in bibliotheek heelkunde W0)

! Richtlijnen voor behandeling van letsels van het steun- en bewegingsapparaat

(kennisnetwerk trauma regio west; er is ook een app)

• Thema 34. Polytrauma

! ATLS manual (in bibliotheek heelkunde W0)

! (nice to know) Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. Asensio en

Trunkey. Bladzijde 26: trauma scoring; bladzijde 437: current concepts in the

diagnosis and management of hemorrhagic shock; bladzijde 538: common errors

in trauma care; bladzijde 589: critcal care I (management of organ failures) and

bladzijde 659 critical care II (special issues and treatments) (in bibliotheek

heelkunde W0)

! (nice to know) Skeletal trauma van Browner. Hoofdstuk 6: evaluation and

treatment of the multiple-trauma patient (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 35. Extremiteitsletsel

! AO surgery reference

! (nice to know) Skeletal trauma van Browner. Section 4: upper extremity en

section 5: lower extremity (in bibliotheek heelkunde W0)

! (nice to know) The rationale of operative fracture Care van Schatzker en Tile.

Part II: upper extremity en part IV: lower extremity (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 37. Brandwonden

! Protocol brandwonden GHZ

! Total Burn Care van Herndon. Hoofdstuk 8: pathofysiology of burn shock and

burn edema; hoofdstuk 9: fluid resuscitation and early management; hoofdstuk

10: evaluation of the burn wound: management decisions en hoofdstuk 11:

wound care (in bibliotheek heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Traumabespreking (voorzitter), gipskamer, Trauma Overleg West-Nederland (TOWN)

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 33, 34, 35 en 37 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)28

27 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

28 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

18

leermiddel leerdoel29 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp30 A - C

overdracht jongste B - C

polikliniek jongste A - C

consulent IC31 jongste B - C

patiëntenbespreking jongste B - C

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties32 toetsing en portfolio33

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

- KPB in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- Maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- verslag gecompliceerd beloop patiënt

- overdracht

- zelfreflectie

- M, MH, P

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

29 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

30 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

31 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

32 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

33 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

19

2.5

Stage: Chirurgische oncologie en algemene heelkunde (onco en alg hlk basis)34

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: Linthorst (Schmitz)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Zwelling of defect buikwand (thema 1)

• kleine chirurgische verrichtingen (thema 12)

• Mammatumor (thema 24)

• Huidtumoren (thema 25)

• Zwelling lies/externe genitalia kind (thema 41)

Literatuur

• Zwelling of defect buikwand (thema 1)

! Surgical Anatomy of the abdomen. Lange en Kleinrensink. Hoofdstuk 1:

abdominal wall en hoofdstuk 2: inguinal area (in bibliotheek heelkunde W0)

! Repair of large midline incisional hernias with polypropylene mesh: comparison of

three operative techniques. de Vries Reilingh et al. Hernia (2004) 8(1):56-59

! Small bites with small suture distances increase laparotomy closure strength.

Harlaar et al. Am J Surg (2009) 198(3):392-5

• Thema 12. Kleine chirurgische verrichtingen

! Kleine chirurgische ingrepen van Keeman (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 24. Mammatumor

! Oncoline.nl; mamma/mammacarcinoom (2.0)

! Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breastcancer

and sentinel node metastasis. Guiliano et al. JAMA (2011) 305(6):569-575

! Improving breast cancer surgery; a classification of quadrant per quadrant for

oncoplastic surgery. Krishna Clough et al. Ann Surg Oncol (2010) 17:1375–1391

! Protocol Multidisciplinair Overleg mamma (MDO-mamma)

• Thema 25. Huidtumoren

! Oncoline.nl; dermatologie/basaalcelcarcinoom (1.0), melanoom (2.0),

plaveiselcelcarcinoom (1.0)

• Thema 41. Zwelling lies/externe genitalia kind

! Current management of hernias en hydroceles. Lau et al. Seminars in Pediatric

Surgery (2007) 16(1):50-57

! Current management of the acute scrotum. Gatti and Murphy. Seminars in

Pediatric Surgery (2006) 16(1):58-63

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

MDO-mamma (eerst verantwoordelijke)

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 1, 12, 24, 25 en 41 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)35

34 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

35 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

20

leermiddel leerdoel36 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp37 A - D

overdracht jongste B - C

polikliniek jongste A - C

consulent IC38 jongste B - C

patiëntenbespreking jongste B - C

36 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

37 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

38 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

39 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

40 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties39 toetsing en portfolio40

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

- KPB in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Critical Appraisel of a Topic

- verslag gecompliceerd beloop patiënt

- participatie in MDO-mamma

- zelfreflectie

- KW

- M, MH, P

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

2.6

Stage: Vaatchirurgie basis 141

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: Waasdorp (Schlejen)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Vasculaire toegangsweg (thema 27)

• Chronische veneuze insufficiëntie (thema 28)

• Aneurysmatisch vaatlijden (thema 31)

Literatuur

• Thema 27. Vasculaire toegangsweg

! Landelijke richtlijn shuntchirurgie

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 16: central

venous and dialysis acces (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 28. Chronische veneuze insufficiëntie

! Landelijke richtlijn diagnostiek en behandeling van varices

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 17: varicose

veins (in bibliotheek heelkunde W0)

! Handboek Flebologie. Neuman. Hoofdstuk 10 tot en met 13: pathologie en

hoofdstuk 22 tot en met 27: behandeling (in bibliotheek W0)

• Thema 31. Aneurysmatisch vaatlijden

! Landelijke richtlijn aneurysma van de abdominale aorta, diagnostiek en

behandeling

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 13: peripheral

and abdominal aortic aneurysms (in bibliotheek heelkunde W0)

• Naslagwerk

! Master Techniques in Surgery. Vascular Surgery: arterial procedures. Darling

and Ozaki (in bibliotheek heelkunde W0)

! Master Techniques in Surgery. Vascular Surgery: hybrid, venous, dialysis

access, thoracic outlet and lower extremity. Darling (in bibliotheek heelkunde W0)

! Operatieve benadering van het vaatstelsel. Lustrumboek NVvV (in bibliotheek

heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Endoveneuze laser therapie (EVLT), vaatlaboratorium42, diabetische voetenspreekuur,

multidisciplinaire vaatbespreking (eerst verantwoordelijke), Vasculair Rounds Zuid-West

Nederland

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 27, 28 en 31 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)43

leermiddel leerdoel44 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp45 A - C

overdracht jongste B - C

polikliniek jongste A - C

consulent IC46 jongste B - C

patiëntenbespreking jongste B - C

41 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

42 korte stage

43 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

44 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

45 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

46 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

22

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties47 toetsing en portfolio48

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

- KPB niet patiënt gebonden

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- verslag gecompliceerd beloop patiënt

- overdracht

- zelfreflectie

- M, MH, P

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

47 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

48 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

23

2.7

Stage: Gastro-intestinale en oncologische chirurgie basis 2 (GE-onco basis 2)49

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: Baeten (Schmitz)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Morbide obesitas (thema 14)

• Zwelling in de buik (thema 15)

• Galsteenlijden en icterus (thema 16)

• (Peri-)anale klachten (thema 18)

• Passageklachten onderste tractus digestivus (thema 20)

• Bloedverlies tractus digestivus (thema 21)

• Acute buik (thema 22)

• Zwelling extremiteit (weke delen tumor) (thema 23)

Literatuur

• Thema 14. Morbide obesitas

! The ASMBS textbook of bariatric surgery vol 1. Nguyen et al. Hoofdstuk 6:

indications and contraindications for bariatric surgery; hoofdstuk 7: perioperative

care of the bariatric patient; hoofdstuk 15: laparoscopic gastric bypass; hoofdstuk

17: laparoscopic sleeve gastrectomy; hoofdstuk 19 tot en met 21: postoperative

complications (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 15. Zwelling in de buik

! Integrated medical and surgical gastroenterology. van Lanschot et al. Hoofdstuk

5: malignant gastrointestinal lymfomas (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 16. Galsteenlijden en icterus

! Integrated medical and surgical gastroenterology. van Lanschot et al. Hoofdstuk

8: gallstone disease (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 18. (Peri-)anale klachten

! Integrated medical and surgical gastroenterology. van Lanschot et al. Hoofdstuk

21: proctological disorders en hoofdstuk 22: perianal fistulas (in bibliotheek

heelkunde W0)

! Colorectal surgery. Philips et al. Hoofdstuk 1: anorectal investigation (in

bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 20. Passageklachten onderste tractus digestivus

! Oncoline.nl; gastroenterologie/colorectaalcarcinoom (3.0)

! Protocol Multidisciplinair Overleg MDL (MDO-MDL)

• Thema 21. Bloedverlies tractus digestivus

! Integrated medical and surgical gastroenterology. van Lanschot et al. Hoofdstuk

4: gastric and duodenal ulcers en hoofdstuk 26: gastro-intestinal bleeding (in

bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 22. Acute buik

! Integrated medical and surgical gastroenterology. van Lanschot et al. Hoofdstuk

9: acute pancreatitis; hoofdstuk 15: inflammatory bowel disease; hoofdstuk 16:

vascular disorders of the gastrointestinal tract; hoofdstuk 17: appendicitis and

pelvic inflammatory disease en hoofdstuk 18: diverticular disaese. (in bibliotheek

heelkunde W0)

• Thema 23. Zwelling extremiteit (weke delen tumor)

! Oncoline.nl; bot en Wekedelen/wekedelentumoren (2.0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Eerste aanspreekpunt voor zaalarts, MDO-MDL (eerst verantwoordelijke), proctoscopie en

rubberbandligatie

Toetsing (minimaal)

49 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

24

Lokale kennistoets thema 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 en 23 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)50

leermiddel leerdoel51 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp52 A - D

overdracht oudste C - D

polikliniek oudste C - E

verpleegafdeling53 oudste C - E

consulent IC54 oudste B - D

patiëntenbespreking oudste B - D

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties55 toetsing en portfolio56

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS

- OSATS

- KPB in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- Maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Critical Appraisal of a Topic

- verslag gecompliceerd beloop patiënt

- overdracht

- zelfreflectie

- KW

- M, MH, P

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

50 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

51 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

52 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

53 eerste aanspreekpunt zaalarts

54 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

55 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

56 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

25

2.8

Stage: Traumatologie basis 257

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: van der Linden (Liem)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Polytrauma (thema 34)

• Extremiteitsletsel (thema 35)

• Benigne longpathologie (thema 38)

Literatuur

• Thema 34. Polytrauma

! ATLS manual (in bibliotheek heelkunde W0)

! Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. Asensio en Trunkey.

Hoofdstuk: trauma scoring; hoofdstuk: current concepts in the diagnosis and

management of hemorrhagic shock; hoofdstuk: common errors in trauma care;

hoofdstuk: critcal care I (management of organ failures) and critical care II

(special issues and treatments) (in bibliotheek heelkunde W0)

! Skeletal trauma van Browner. Hoofdstuk 6: evaluation and treatment of the

multiple-trauma patient (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 35. Extremiteitsletsel

! AO surgery reference

! Skeletal trauma van Browner. Section 4: upper extremity en section 5: lower

extremity (in bibliotheek heelkunde W0)

! The rationale of operative fracture Care van Schtazker en Tile. Part II: upper

extremity en part IV: lower extremity (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 38. Benigne longpathologie

! Textbook of surgery. Sabiston et al. Hoofdstuk 53-VII: the pleura and empyema

(in bibliotheek heelkunde W0)

• Naslagwerk

! Skeletal Trauma, 4th edition. Browner et al (in bibliotheek heelkunde W0)

! Operative approaches on orthopedic surgery and traumatologie. Bauer et al (in

bibliotheek heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Traumabespreking (plv. voorzitter), Trauma Overleg West-Nederland (TOWN)

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 34, 35 en 38 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)58

57 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

58 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

26

leermiddel leerdoel59 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp60 B - D

overdracht oudste C - D

polikliniek oudste C - E

verpleegafdeling61 oudste C - E

SEH oudste B - D

consulent IC62 oudste B - D

patiëntenbespreking oudste B - D

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties63 toetsing en portfolio64

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

- KPB in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

verpleegafdeling

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

SEH

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- Overdracht

- zelfreflectie

- M, KW

- KW

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

59 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

60 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

61 eerste aanspreekpunt zaalarts

62 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

63 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

64 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

27

2.9

Stage: Vaatchirurgie basis 265

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: Schlejen (Waasdorp)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Vasculaire toegangsweg (thema 27)

• Chronische veneuze insufficiëntie (thema 28)

• Ischemische been (thema 29)

• Ischemische arm (thema 30)

• Aneurysmatisch vaatlijden (thema 31)

Literatuur

• Thema 27. Vasculaire toegangsweg

! Landelijke richtlijn shuntchirurgie

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 16: central

venous and dialysis acces (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 28. Chronische veneuze insufficiëntie

! Landelijke richtlijn diagnostiek en behandeling van varices

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 17: varicose

veins (in bibliotheek heelkunde W0)

! Handboek Flebologie. Neuman. Hoofdstuk 10 tot en met 13: pathologie en

hoofdstuk 22 tot en met 27: behandeling (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 29. Ischemische been

! Landelijke richtlijn claudicatio intermittans

! Landelijke richtlijn aterieel vaatlijden van de onderste extremiteit

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 2: assesment

of chronic lower limb ischemia; hoofdstuk 3: medical treatment of chronic lower

limb ischemia; hoofdstuk 4: intervention for chronic lower limb ischemia;

hoofdstuk 5: the diabetic foot; hoofdstuk 6: amputatio, rehabilitation and

prosthetic developments; hoofdstuk 8: management of acute lower limb ischemia

(in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 30. Ischemische arm

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 11: vascular

disorders of the upper limb; hoofdstuk 12: primary and secundary vasospastic

disorders and vasculitis (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 31. Aneurysmatisch vaatlijden

! Landelijke richtlijn aneurysma van de abdominale aorta, diagnostiek en

behandeling

! Vascular and Endovascular Surgery. Beard and Gaines. Hoofdstuk 13: peripheral

and abdominal aortic aneurysms (in bibliotheek heelkunde W0)

• Naslagwerk

! Master Techniques in Surgery. Vascular Surgery: arterial procedures. Darling

and Ozaki (in bibliotheek heelkunde W0)

! Master Techniques in Surgery. Vascular Surgery: hybrid, venous, dialysis

access, thoracic outlet and lower extremity. Darling (in bibliotheek heelkunde W0)

! Operatieve benadering van het vaatstelsel. Lustrumboek NVvV (in bibliotheek

heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

Endoveneuze laser therapie (EVLT), vaatlaboratorium66, diabetische voetenspreekuur,

multidisciplinaire vaatbespreking (als tweede verantwoordelijk), Vasculair Rounds Zuid-West

Nederland

65 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

66 (eventueel) korte stage

28

Toetsing (minimaal)

Lokale kennistoets thema 27, 28, 29, 30 en 31 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)67

leermiddel leerdoel68 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp69 B - D

overdracht oudste C - D

polikliniek oudste C - E

verpleegafdeling70 oudste C - E

consulent IC71 oudste B - D

patiëntenbespreking oudste B - D

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties72 toetsing en portfolio73

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

- KPB niet patiënt gebonden

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

verpleegafdeling

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- overdracht

- zelfreflectie

- M, KW

- KW

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB niet patiënt gebonden

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

67 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

68 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

69 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

70 eerste aanspreekpunt zaalarts

71 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

72 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

73 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

29

2.10

Stage: Gastro-intestinale en oncologische chirurgie basis 3 (GE-onco basis 3)74

Lokatie: GHZ

Duur: 4 maanden

Stagebegeleider: Tseng (Baeten/Waasdorp)

Thema’s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema’s

• Zwelling hoofd/hals gebied (thema 2)

• Galsteenlijden en icterus (thema 16)

• Chronische buikpijnklachten (thema 17)

• (Peri-)anale klachten (thema 18)

• Passageklachten bovenste tractus digestivus (thema 19)

• Passageklachten onderste tractus digestivus (thema 20)

• Bloedverlies tractus digestivus (thema 21)

• Mammatumor (thema 24)

Literatuur

• Thema 2. Zwelling hoofd/halsgebied

! Oncoline.nl; endocriene tumoren/schildkliercarcinoom (1.1)

! Nationale richtlijn schildklier functiestoornissen

! Operatietechniek thyreoidectomie

! Endocrine surgery. Lennerd et al. Hoofdstuk 1: parathyroid disease en hoofdstuk

2: thyroid gland (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 16. Galsteenlijden en icterus

! Nationale richtlijn galsteen

• Thema 17. Chronische buikklachten

! Nationale richtlijn (acute) diverticulitis

! Nationale richtlijn inflammatoire darmziekten (IBD) bij volwassenen

• Thema 18. Peri-anale klachten

! Colorectal surgery. Philips et al. Hoofdstuk 14: anal fistula, hoofdstuk 15: sexually

transmitted diseases and the anorectum (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 19. Passageklachten bovenste tractus digestivus

! Colorectal surgery. Philips et al. Hoofdstuk 18: intestinal failure (in bibliotheek

heelkunde W0)

! Richtlijnen en protocollen short bowel

• Thema 20. Passage klachten onderste tractus digestivus

! Colorectal surgery. Philips et al. Hoofdstuk 11: incontinence, hoofdstuk 12:

functional problems and their surgical management en hoofdstuk 13: functional

problems and their medical management (in bibliotheek heelkunde W0)

• Thema 21. Bloedverlies tractus digestivus

! Nationale richtlijn bloedingen tractus digestivus

• Thema 24. Mammatumor

! Oncoline.nl; mamma/mammacarcinoom (2.0)

! Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breastcancer

and sentinel node metastasis. Guiliano et al. JAMA (2011) 305(6):569-575

! Improving breast cancer surgery; a classification of quadrant per quadrant for

oncoplastic surgery. Krishna Clough et al. Ann Surg Oncol (2010) 17:1375–1391

! Protocol Multidisciplinair Overleg mamma (MDO-mamma)

• Naslagwerken

! Atlas of thyroid surgery. Gemsenjaeger (in bibliotheek heelkunde W0)

! Oncoplastic breast surgery. Fitzal et al (in bibliotheek heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

MDO-MDL (als tweede verantwoordelijk), MDO-mamma (als tweede verantwoordelijk),

endoscopisch onderzoek (één dagdeel), participatie rectumoperatie in Alrijne Ziekenhuis lokatie

Leiderdorp

Toetsing (minimaal)

74 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

30

Lokale kennistoets thema 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 24 (door stagebegeleider; KPB in Vrest)75

leermiddel leerdoel76 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp77 B - D

overdracht oudste C - D

polikliniek oudste C - E

verpleegafdeling oudste C - E

endoscopie-afdeling oudste B - C

consulent IC78 oudste B - D

patiëntenbespreking oudste B - D

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties79 toetsing en portfolio80

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- operatieverslag

- M, C, S, P

- M, S, P

- M

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

- KPB in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

endoscopie afdeling

- endoscopisch onderzoek

- M, S, P

- OSATS in Vrest

verpleegafdeling

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- overdracht

- referaat

- zelfreflectie

- M, KW

- S, O

- KW

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

75 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment

76 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

77 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

78 Alternerend volgens rooster. Consulent wordt bij voorkeur gesuperviseerd door de operateur. De consulent is

aanwezig op de IC ochtend overdracht om 8 uur en in beginsel samen met de visitechirurg (kan differentiant zijn)

aanwezig bij het multidisciplinaire overleg om 11.45 uur

79 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

80 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

31

2.11

Stage: Differentiatie chirurgische oncologie81

Lokatie: GHZ

Duur: 2 jaar

Stagebegeleider: Baeten (Linthorst)

Omvat de volgende modules82

• Mamma

• Colorectaal

• Hoofdhals

Thema’s: in deze differentiatie ligt het accent -afhankelijk van de gekozen modules- op de volgende

thema’s

• Zwelling of defect van de buikwand (thema 1)

• Zwelling hoofd/halsgebied volwassenen (thema 2)

• Zwelling in de buik (thema 15)

• Passageklachten bovenste tractus digestivus (thema 19)

• Passageklachten onderste tractus digestivus (thema 20)

• Bloedverlies tractus digestivus (thema 21)

• Zwelling extremiteit (weke delen tumor) (thema 23)

• Mammatumor (thema 24)

• Huidtumoren (thema 25)

• Zwelling lies/externe genitalia kind (thema 41)

• Peri-operatieve zorg bij kinderen (thema 42)

• Zwelling hoofd/halsgebied kind (thema 43)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten83 84

MDO-MDL (supervisor), MDO-mamma (supervisor), endoscopisch onderzoek (één dagdeel),

participatie rectumoperatie in Alrijne ziekenhuis lokatie Leiderdorp

Toetsing85

leermiddel leerdoel86 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp en eindtermen

differentiatie87 88

A - E

overdracht supervisie D - E

polikliniek89 zelfstandig D - E

verpleegafdeling supervisie D - E

patiëntenbespreking voorzitter D - E

endoscopie-afdeling differentiatie C - D

patiëntenbespreking differentiatie D - E

81 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

82 Mamma of colorectaal verplicht (mag ook beiden); er is een verplichting om drie modules te volgen

83 korte deelstages zijn mogelijk, zoals: medisch oncologie, nucleaire geneeskunde, pathologie, plastische en

reconstructieve chirurgie, radiologie, radiotherapie, chirurgenweek NKI/AvL. Ook langere modules elders behoren tot

de mogelijkheden

84 jaarlijks minimaal éénmaal bijwonen van een wetenschappelijke vergadering van de NVCO, jaarlijks minimaal

éénmaal bijwonen van de chirurgendagen of de najaarsvergadering van de NVvH. Minimaal éénmaal in de

differentiatie bijwonen van een nationaal of internationaal congres chirurgische oncologie of specifieke

oncologiecursus, zulks in overleg met de differentiatiebegeleider en opleider opleider (nadrukkelijk wordt er verwezen

naar de vastgestelde eindtermen van de differentiatie)

85 zie de algemene informatie van de stage beschrijvingen

86 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

87 laparoscopische colonresecties: er wordt nadrukkelijk gestreefd naar competentieniveau D

88 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

89 eigen poliklinieksessie (op naam)

32

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties90 toetsing en portfolio91

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- M, C, S, P

- M, S, P

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

endoscopie afdeling

- endoscopisch onderzoek

- M, S, P

- OSATS in Vrest

verpleegafdeling

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- overdracht

- referaat

- zelfreflectie

- M, KW

- KW

- S, O

- KW

- M, C, S, O, MH, P

- KPB niet patiënt gebonden

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

90 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

91 niet allemaal verplicht zie Toetsing

33

2.12

Stage: Differentiatie gastro-intestinale chirurgie92

Lokatie: GHZ

Duur: 2 jaar

Stagebegeleider: Tseng (Schmitz)

Omvat de volgende modules93

• Colorectaal94

• Abdomen algemeen94

• Proctologie

Thema’s: in deze differentiatie ligt het accent -afhankelijk van de gekozen modules- op de volgende

thema’s

• Zwelling of defect van de buikwand (thema 1)

• Morbide obesitas (thema 14)

• Zwelling in de buik (thema 15)

• Galsteenlijden en icterus (thema 16)

• Chronische buikpijn (thema 17)

• (Peri-)anale klachten (thema 18)

• Passageklachten bovenste tractus digestivus (thema 19)

• Passageklachten onderste tractus digestivus (thema 20)

• Bloedverlies tractus digestivus (thema 21)

• Acute buik (thema 22)

• Zwelling lies/externe genitalia kind (thema 41)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten95 96

MDO-MDL (supervisor), endoscopisch onderzoek (één dagdeel), participatie rectumoperatie in

Alrijne ziekenhuis lokatie Leiderdorp

Toetsing97

leermiddel leerdoel98 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp en eindtermen

differentiatie 99 100

A - E

overdracht supervisie D - E

polikliniek101 zelfstandig D - E

verpleegafdeling supervisie D - E

endoscopie-afdeling differentiatie C - D

patiëntenbespreking voorzitter D - E

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties102 toetsing en portfolio103

92 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

93 Colorectaal en abdomen algemeen zijn verplicht; er is een verplichting om drie modules te volgen

94 verplicht

95 korte deelstages zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld MDL en radiologie. Ook langere modules elders behoort tot de

mogelijkheden

96 jaarlijks minimaal éénmaal bijwonen van een wetenschappelijke vergadering van de NVGIC, jaarlijks minimaal

éénmaal bijwonen van de chirurgendagen of de najaarsvergadering van de NVvH. Minimaal éénmaal in de

differentiatie bijwonen van een nationaal of internationaal congres gastro-intestinale chirurgie of specifieke GI-cursus,

zulks in overleg met de differentiatiebegeleider en opleider (nadrukkelijk wordt er verwezen naar de vastgestelde

eindtermen van de differentiatie)

97 Zie de algemene informatie van de stage beschrijvingen

98 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

99 laparoscopische colonresecties: er wordt nadrukkelijk gestreefd naar competentieniveau D

100 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

101 eigen poliklinieksessie (op naam)

34

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- M, C, S, P

- M, S, P

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

endoscopie afdeling

- endoscopisch onderzoek

- M, S, P

- OSATS in Vrest

verpleegafdeling

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- overdracht

- referaat

- zelfreflectie

- M, KW

- KW

- S, O

- KW

- M, C, S, O, MH, P

- KPB niet patiënt gebonden

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

102 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH

= maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

103 niet allemaal verplicht zie Toetsing

35

2.13

Stage: Differentiatie traumachirurgie104

Lokatie: GHZ

Duur: 2 jaar

Stagebegeleider: van der Linden (Liem)

Thema’s: in deze differentiatie ligt het accent op de volgende thema’s

• Primaire opvang en triage van traumapatiënten (thema 33)

• Polytrauma (thema 34)

• Extremiteitsletsel (inclusief posttraumatische problematiek als infecties, mal- en nonunion; thema

35)

• Het groeiende skelet en de oudere patiënt (thema 36)

• Brandwonden (thema 37)

• Benigne longpathologie (inclusief toegang tot de luchtweg/thorax; thema 38)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten105 106 107

Traumabespreking (supervisor)), gipskamer, Trauma Overleg West-Nederland (TOWN),

traumachirurgisch wetenschappelijk onderzoek

Toetsing108

leermiddel leerdoel109 groei in rol

operatiekamer Zie Scherp en eindtermen

differentiatie 110

A - E

overdracht supervisie D - E

polikliniek111 zelfstandig D - E

gipskamer supervisie D - E

SEH supervisie D - E

verpleegafdeling supervisie D - E

patiëntenbespreking voorzitter D - E

104 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

105 een stage van minimaal een half jaar met nadruk op opvang van polytrauma is verplicht (LUMC)

106 korte deelstages zijn mogelijk, zoals: orthopedie, plastische chirurgie

107 Voor verplichte cursussen en congressen zie eindtermen differentiatie

108 zie de algemene informatie van de stage beschrijvingen

109 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

110 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

111 eigen poliklinieksessie (op naam)

36

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties112 toetsing en portfolio113

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- M, C, S, P

- M, S, P

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

polikliniek

- consultatie nieuwe patiënten

- maken behandelplan / regelen opname

- bespreking patiënten met supervisor

- statusvoering en brief huisarts

- M, C

- M, MH, O

- M, MH, P

- C, O, MH, P

- KPB in Vrest

SEH

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

verpleegafdeling

- supervisie

- M, S, MH, P

- KPB in Vrest

overigen

- Case Based Discussion

- Critical Appraisal of a Topic

- overdracht

- referaat

- zelfreflectie

- M, KW

- KW

- S, O

- KW

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

!

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

112 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH

= maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

113 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

37

2.14

Lijnleren: Dienst

Lokatie: GHZ

Duur: 6 jaar

Stagebegeleider: Schmitz (van der Linden)

Thema’s: het accent op de volgende thema’s

• Zwelling of defect buikwand (thema 1)

• Intensieve zorg (thema 3)

• Perioperatieve zorg en post operatieve complicaties (thema 4)

• Vastleggen en overdragen (thema 5)

• Wondbehandeling (thema 8)

• Chirurgische infecties (thema 9)

• Huidverplaatsing en –transplantatie (thema 11)

• Kleine niet-complexe chirurgie (thema 12)

• Diepe veneuze trombose (thema 13)

• Zwelling in de buik (thema 15)

• Galsteenlijden en icterus (thema 16)

• Chronische buikpijn (thema 17)

• (Peri-)anale klachten (thema 18)

• Passageklachten onderste tractus digestivus (thema 20)

• Bloedverlies tractus digestivus (thema 21)

• Acute buik (thema 22)

• Ischemisch been (thema 29)

• Ischemische arm (thema 30)

• Aneurysmatisch vaatlijden (thema 31)

• Vasculaire varia (thema 32)

• Primaire opvang en triage van traumapatiënten (thema 33)

• Polytrauma (thema 34)

• Extremiteitsletsel (thema 35)

• Het groeiende skelet en de oudere patiënt (thema 36)

• Brandwonden (thema 37)

• Benigne longpathologie (thema 38)

• Zwelling lies/externe genitalia kind (thema 41)

leermiddel jaar 1 en 2 (leerdoel)114 jaar 3 en 4 (leerdoel) jaar 5 en 6 (leerdoel)

verpleegafdeling A - C (jongste) C - E (supervisor) D - E (supervisor)

intensive care A - C (jongste) C - E (supervisor) D - E (supervisor)

SEH A - C (jongste) C - E (supervisor) D - E (supervisor)

operatiekamer - Zie Scherp115 Zie Scherp

overdracht A - C (jongste) C - E (supervisor) D - E (supervisor)

114 NB ook aandacht voor niet medische competenties; tabel 3

115 zie ook tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

38

werkplek en opleidingsactiviteit feedback/competenties116 toetsing en portfolio117

operatiekamer

- voorbereiding patiënt

- operatie

- M, C, S, P

- M, S, P

- OSATS in Vrest

- OSATS in Vrest

overigen

- bespreking patiënt met dienstdoend chirurg

- overdracht

- zelfreflectie

- M, MH, P

- S, O

- M, C, S, O, MH, P

- KPB in Vrest

- KPB in Vrest

- Stagebeoordeling in Vrest

(KPB)

116 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH

= maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

117 niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal)

39

2.15

Lijnleren: LAP-X minimaal invasieve simulatie training (laparoscopic surgical

simulator)

Lokatie: GHZ

Duur: eerste twee jaar van de opleiding

Stagebegeleider: Schmitz (van der Linden)

Thema’s: het accent op de volgende thema’s

• Geen

Literatuur

• Naslagwerken

! The Sages Manual volume 1. Basic laparoscopy and endoscopy. Soper et al (in

bibliotheek heelkunde W0)

! The Sages Manual volume 2. Advanced laparoscopy and endoscopy. Nguyen et

al (in bibliotheek heelkunde W0)

! The Sages Manual on the fundamentalu se of surgical energy (FUSE). Feldman

et al (in bibliotheek heelkunde W0)

! Laparoscopy in children. Schier (in bibliotheek heelkunde W0)

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten

LAP-X118 119

Toetsing120

module oefening

Jaar opleiding

(kwartaal)

oog-hand coördinatie

tweehandigheid

sturen endoscoop

navigatie

positie fixatie

misoriëntatie

snijprecisie

naald positioneren

niet dominante hand

facultatief

basic 1 (1 en 2)

1 x

2 x

3 x x x

4 x x x

5 x x x

6 x x x

7 x x

8 x x

novice 1 1 (3 en 4)

1 x x x

2 x x x

3 x x x

4 x x x x

5 x x x

6 x x x

7 x x x

8 x x x

118 de laparoscopische simulator van Epona Medical staat in de assistenten kamer

119 het advies is om tenminste twee sessies per week van ongeveer een half uur te verrichten

120 vast agendapunt tijdens voortgangsgesprek in de eerste twee jaren van de opleiding. Ter sprake komen de

progressie in handvaardigheid en totale duur van de trainingssessies in die periode

40

novice 2 2 (1 en 2)

1 x x x

2 x x x

3 x

4 x x

5 x x

6 x x

intermediate 2 (3 en 4)

1 x x x

2 x x x

3 x x x x x

4 x x x

5 x

6 x

procedural

1-6 - x x

41

2.16

Lijnleren: algemene competenties121 122

Lokatie: GHZ

Duur: 6 jaar

Stagebegeleider: Schmitz (van der Linden)

Thema’s: het accent op de volgende maatschappelijk relevante thema’s

• patiëntveiligheid

• medisch leiderschap

• doelmatigheid

• ouderenzorg

• patiëntparticipatie

Specifieke leermiddelen en opleidingsactiviteiten123

• Groep A124: complicatie- en kwaliteitsbespreking, discipline overstijgend onderwijs (lokaal en

regionaal); intervisie en coaching; klachtafhandeling; necrologiebespreking;

opleidingsvergadering, lid ad hoc commissie Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI), lid ad hoc

commissie incident analyse

• Groep B125: lid decentrale commissie kwaliteit en veiligheid, lid decentrale VIM-cie

(verpleegafdeling of polikliniek), lid SEH commissie, lid commissie vermoeden

kindermishandeling, lid ziekenhuisbrede wetenschapscommissie

• Groep C126: onderwijscoördinator, roosterplanner, OKplanner

• Groep D127: bestuurslid vereniging van artsassistenten Gouda/COC, organisatie refereeravonden

Toetsing128

121 nadrukkelijk wordt er verwezen naar de algemene informatie van de stage beschrijvingen

122 communicatie; samenwerking; organisatie; maatschappelijk handelen; professioneel gedrag

123 Zie tabel 7

124 verplicht

125 één van de volgende is verplicht; in overleg met opleider. Voorkeur voor jaarlijkse taakwissel

126 gedurende de opleiding dienen al deze plantaken gedurende enig tijd te worden verricht

127 facultatief

128 Vast agendapunt tijdens voortgangsgesprek

42

Tabel 1: schema opleiding heelkunde GHZ±

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Stage introductieStage onco en alg hlk

basis

Stage GE-oncologie

basis 2

Stage GE-oncologie

basis 3

Stage SEH/zaal129 Stage vaatchirurgie

basis 1

Stage traumatologie

basis 2

Stage vaatchirurgie

basis 2

Stage traumatologie

basis 1 Stage ICUμ Stage vaatchirurgie

basis 2

Stage traumatologie

basis 2

Differentiatie

(traumachirurgie of

gastro-intestinale chirurgie of

chirurgische oncologie)

± twee van de zes jaren worden verzorgd door LUMC (regio 3); zie derhalve ook opleidingsplan LUMC – heelkunde (alternatieve verdeling is mogelijk)

er is in het Groene Hart Ziekenhuis een verplichte algemene introductie en voor a(n)ios, die werkzaam zullen zijn op de SEH; een verplichte cursus ABCDE, sedatie en

reanimatie inclusief toetsing welke verzorgd wordt door het Landsteiner instituut

129 stage introductie en SEH/zaal samen maximaal 8 maanden

μ minimaal 3 en maximaal 4 maanden; eventueel in jaar 3

43

Tabel 2: matrix thema, themaverantwoordelijke130 en kennis toetsing GHZ131 (naast de verplichte landelijke kennistoets ABSITE)

Thema Verantwoordelijke Jaar 1 en 2 Jaar 3 en 4

1 Zwelling of defect buikwand De Lange X/X

2 Zwelling hoofd/halsgebied Waasdorp X

3 Intensieve zorg Schmitz X

4 Perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties Schlejen X/X

(zaal & ICU)

5 Vastleggen en overdragen Schmitz X

6 Opleiding Schmitz IOP (elke 3 mnd) IOP (elke 6 mnd)

7 Wetenschap Schmitz IOP (elke 3 mnd)

CAT 2

IOP (elke 6 mnd)

CAT 4

8 Wondbehandeling Schlejen X

9 Chirurgische infecties Schmitz X/X

(zaal & ICU)

10 Chronische handafwijkingen Liem

11 Huidverplaatsing en -transplantatie van der Linden X

12 Kleine niet-complexe chirurgie Schmitz X/X

13 Diepe veneuze trombose Waasdorp X

14 Morbide obesitas Swank X

15 Zwelling in de buik Baeten X

16 Galsteenlijden en icterus Schmitz X/X

17 Chronische buikpijnklachten Swank X

18 (Peri-)anale klachten Baeten X/X

19 Passageklachten bovenste tractus digestivus Swank X

20 Passageklachten onderste tractus digestivus Baeten X/X

21 Bloedverlies tractus digestivus Baeten X/X

22 Acute buik Schmitz X X

23 Zwelling extremiteit (weke delen tumor) Schmitz X

24 Mammatumor Linthorst X X

25 Huidtumoren Schmitz X

26 Cerebrovasculaire pathologie Waasdorp

27 Vasculaire toegangsweg Waasdorp X X/X

130 de thema verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het lokale onderwijs voor dit thema

131 meerdere thema’s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment (stagebegeleider)

44

28 Chronische veneuze insufficiëntie Schlejen X X/X

29 Ischemisch been Waasdorp X/X

30 Ischemische arm Schlejen X/X

31 Aneurysmatisch vaatlijden Schlejen X X/X

32 Vasculaire varia Waasdorp

33 Primaire opvang en triage van traumapatienten de Lange X/X

34 Polytrauma de Lange X/X X/X

35 Extremiteitsletsel van der Linden X/X X/X

36 Het groeiende skelet en de oudere patiënt van der Linden X

37 Brandwonden Liem X

38 Benigne longpathologie van der Linden X/X

39 Maligne longpathologie van der Linden

40 Zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum van der Linden

41 Zwelling lies/externe genitalia kind Schmitz X

42 Peri-operatieve zorg bij kinderen Schmitz

43 Zwelling hoofd/halsgebied kind Schmitz

44 Speciële kinderchirurgie Schmitz

X = verplicht -formatief- toetsingsmoment theorie (KPB in Vrest)

45

Tabel 3: eindtermen competenties (naast Medisch Handelen) per fase

Verpleegafdeling

Jaar 1 en 2 Jaar 3 en 4 Jaar 5 en 6

communicatie - tijdens visite zelfstandig

- familie zelfstandig

- slecht nieuwsgesprek onder supervisie

- slecht nieuwsgesprek zelfstandig - superviseert

samenwerking - overleg verpleging en anderen zelfstandig - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

organisatie - organisatie afdeling zelfstandig - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

professionaliteit - zelfstandig - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

Polikliniek

Jaar 1 en 2 Jaar 3 en 4 Jaar 5 en 6

communicatie - bezoekt patiënt zelfstandig

- familie zelfstandig

- slecht nieuwsgesprek onder supervisie

- slecht nieuwsgesprek zelfstandig - superviseert

samenwerking - overleg verpleging en anderen zelfstandig - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

organisatie - organisatie eigen poli zelfstandig - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

professionaliteit - zelfstandig - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

Overdracht, probleemoplossende besprekingen en indicatiebespreking

Jaar 1 en 2 Jaar 3 en 4 Jaar 5 en 6

kennis en wetenschap - kan casus presenteren en becommentariëren - zoals jaar 1 en 2 - superviseert

organisatie - vlotte zakelijke overdracht

- in dienst goede timing

- superviseert - leidt bespreking

professionaliteit - zelfstandig - superviseert - leidt discussie probleem

46

Tabel 4: koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) (uit Landelijk Opleidingsplan Scherp)

typische klinische situatie no thema leermiddel 1 leermiddel 2 leermiddel 3

zwelling in de lies 1 zwelling of defect buikwand polikliniek

littekenbreuk 1 zwelling of defect buikwand polikliniek

Platzbauch 1 zwelling of defect buikwand verpleegafdeling ICU

nodus in schildklier 2 zwelling hoofd/halsgebied (volwassenen) polikliniek

lymfklier in de hals 2 zwelling hoofd/halsgebied (volwassenen) polikliniek

opvang en stabilisatie instabiele patiënt 3 intensieve zorg SEH ICU verpleegafdeling

open buik behandeling 3 intensieve zorg ICU verpleegafdeling

ernstige dyspnoe enkele dagen na buikoperatie 3 intensieve zorg verpleegafdeling ICU

overplaatsen patiënt naar ICU 3 intensieve zorg verpleegafdeling

hoog-risicopatiënt: opereren of niet 4 perioperatieve zorg en po complicaties polikliniek verpleegafdeling ICU

koorts postoperatief 4 perioperatieve zorg en po complicaties verpleegafdeling ICU

hypotensie postoperatief (bv. nabloeding, cardiovasculair, longembolie etc.) 4 perioperatieve zorg en po complicaties verpleegafdeling ICU

eigen complicatie 4 perioperatieve zorg en po complicaties verpleegafdeling polikliniek

(grote) visite 5 vastleggen en overdragen verpleegafdeling ICU

overdrachten 5 vastleggen en overdragen verpleegafdeling ICU SEH

(voorzitten) complicatie-/necrologiebespreking 5 vastleggen en overdragen verpleegafdeling

opleidingssituaties op de werkvloer 6 opleiding verpleegafdeling polikliniek SEH

coaching coassistent op afdeling 6 opleiding verpleegafdeling polikliniek SEH

persoonlijk opleidingsplan maken 6 opleiding

het bijhouden van een logboek 6 opleiding

formuleren onderzoeksvraag 7 wetenschap

opstellen onderzoeksplan 7 wetenschap

proces van introductie nieuwe chirurgische techniek 7 wetenschap

opvang / behandeling van patiënt met gecompliceerde verwonding op SEH 8 wondbehandeling SEH

snijwond hand 8 wondbehandeling SEH

decubitus 8 wondbehandeling verpleegafdeling ICU

groot, niet primair te sluiten huideffect 8 wondbehandeling SEH verpleegafdeling

complexe verbandwissel 8 wondbehandeling verpleegafdeling ICU verpleegafdeling

wondinfectie/-abces 9 chirurgische infecties verpleegafdeling SEH polikliniek

discrepantie tussen pijn en klinische verschijnselen (fasciitis) 9 chirurgische infecties SEH verpleegafdeling ICU

overname patiënt uit ziekenhuis in buitenland 9 chirurgische infecties verpleegafdeling ICU

panaritium 9 chirurgische infecties SEH polikliniek

de tintelende vingers 10 chronische handafwijkingen polikliniek

47

de haperende vinger 10 chronische handafwijkingen polikliniek

functieverlies na handchirurgie 10 chronische handafwijkingen polikliniek SEH

het open been 11 huidverplaatsing en –transplantatie polikliniek

het topletsel 11 huidverplaatsing en –transplantatie SEH polikliniek

de niet te sluiten wond 11 huidverplaatsing en –transplantatie SEH verpleegafdeling

het eigen kleine verrichtingen spreekuur 12 kleine niet-complexe chirurgie polikliniek

onduidelijke verwijzing/diagnose 12 kleine niet-complexe chirurgie polikliniek

instructie (opleiding) door AIOS 12 kleine niet-complexe chirurgie polikliniek

pas geopereerde patiënt met dyspnoe 13 diepe veneuze trombose verpleegafdeling SEH

acuut dik blauw been 13 diepe veneuze trombose verpleegafdeling SEH

poliklinische geïmmobiliseerde patiënt 13 diepe veneuze trombose polikliniek SEH

Inadequate profylaxe 13 diepe veneuze trombose verpleegafdeling ICU

extreem overgewicht 14 morbide obesitas polikliniek

de niet afvallende patiënt na maagband 14 morbide obesitas polikliniek

toevalsbevinding bij ander onderzoek 15 zwelling in de buik polikliniek verpleegafdeling SEH

palpabele tumor 15 zwelling in de buik polikliniek SEH

pijn rechts in de bovenbuik (incl. volledige voorlichting behandeling) 16 galsteenlijden en icterus polikliniek SEH

bewezen obstructie-icterus 16 galsteenlijden en icterus polikliniek

pseudoobstructie van het colon 17 chronische buikpijnklachten polikliniek SEH

vaginaal faecesverlies of pneumaturie 17 chronische buikpijnklachten polikliniek

chronische pijn in linker onderbuik 17 chronische buikpijnklachten polikliniek

buikklachten mogelijk op basis van adhesies 17 chronische buikpijnklachten polikliniek verpleegafdeling

bekende chronische pancreatitis 17 chronische buikpijnklachten polikliniek

jonge patiënt met peri-anale fistel 18 (peri-) anale klachten polikliniek

anale pijn 18 (peri-) anale klachten polikliniek verpleegafdeling

vrouw middelbare leeftijd met incontinentie 18 (peri-) anale klachten polikliniek

therapie resistente gastro-eosofageale reflux 19 passageklachten bovenste tr. digestivus polikliniek

bewezen slokdarm/maag carcinoom 19 passageklachten bovenste tr. digestivus polikliniek

acute patiënt met ileus (inclusief volledige voorlichting behandeling) 20 passageklachten onderste tr. digestivus SEH verpleegafdeling

electieve patiënt met bewezen obstructie 20 passageklachten onderste tr. digestivus polikliniek

helder rood bloedverlies per anum 21 bloedverlies tractus digestivus polikliniek SEH

intermitterend bloedverlies via tractus digestivus 21 bloedverlies tractus digestivus polikliniek

instabiele patient met helder rood bloedverlies 21 bloedverlies tractus digestivus SEH verpleegafdeling ICU

de postoperatieve patient met een acute buik 22 acute buik verpleegafdeling ICU

het kind met een acute buik 22 acute buik SEH

een acute buik op de SEH 22 acute buik SEH

48

acute pancreatitis 22 acute buik SEH

ileus 22 acute buik SEH verpleegafdeling ICU

verdachte zwelling extremiteit 23 zwelling extremiteit (weke delen tumor) polikliniek SEH

zwelling in de mamma (inclusief volledige voorlichting behandeling) 24 mammatumor polikliniek

slecht nieuwsgesprek 24 mammatumor polikliniek verpleegafdeling

verdachte huidlaesie 25 huidtumoren polikliniek

TIA of minor stroke 26 cerebrovasculaire pathologie polikliniek SEH

hoge bloeddruk postoperatief 26 cerebrovasculaire pathologie verpleegafdeling ICU

second opinion over behandeladvies bij patiënt met TIA of stroke 26 cerebrovasculaire pathologie polikliniek

de vraag om een vasculaire toegangsweg aan te leggen 27 vasculaire toegangsweg polikliniek verpleegafdeling

spataderen 28 chronische veneuze insufficiëntie polikliniek

klachten van rusteloze benen 28 chronische veneuze insufficiëntie polikliniek

open been 28 chronische veneuze insufficiëntie polikliniek

teleurstellend resultaat behandeling varicosis 28 chronische veneuze insufficiëntie polikliniek

etalagebeen 29 ischemische been polikliniek

het acuut vasculair bedreigde been 29 ischemische been SEH verpleegafdeling polikliniek

revalidatie van amputatiepatiënt 29 ischemische been verpleegafdeling polikliniek

inspanningsgerelateerde pijn in de arm 30 ischemische arm polikliniek

met een blauwe vinger 30 ischemische arm polikliniek

de oudere patiënt met rugpijn en onwelwording 31 aneurysmatisch vaatlijden SEH verpleegafdeling

alleen echografisch vastgesteld aneurysma aorta 31 aneurysmatisch vaatlijden polikliniek

X-thorax met verbreed mediastinum 31 aneurysmatisch vaatlijden SEH verpleegafdeling

onbegrepen zwelling in de extremiteit 32 vasculaire varia polikliniek

chronische (boven)buikklachten 32 vasculaire varia polikliniek

een niertransplantatie 32 vasculaire varia verpleegafdeling

scheurende pijn in de rug 32 vasculaire varia SEH verpleegafdeling

pijnlijke verkleurende acra 32 vasculaire varia polikliniek

de rokende allochtone Nederlander met niet genezende wonden aan de acra 32 vasculaire varia polikliniek

opvang van (potentieel) multitrauma op traumakamer 33 primaire opvang en triage traumapatienten SEH

aanbod van meerdere (trauma) patienten tegelijk 33 primaire opvang en triage traumapatienten SEH

stomp thoraxletsel (spanningspneumothorax, aortaruptuur) 34 polytrauma SEH

stomp buikletsel (miltruptuur, perforatie hol orgaan) 34 polytrauma SEH

steekwond thorax/abdomen 34 polytrauma SEH

instabiel bekkenletsel 34 polytrauma SEH

twee of meer fracturen lange pijpbeenderen 34 polytrauma SEH

neurotrauma en/of instabiele wervelfractuur 34 polytrauma SEH

49

heupfractuur, polsfractuur 35 extremiteitsletsel SEH

crurisfractuur met weke delenprobleem (Compartimentsyndroom) 35 extremiteitsletsel SEH

snijwond hand met of zonder pees-/zenuwletsel 35 extremiteitsletsel SEH

gemiste fractuur 35 extremiteitsletsel SEH verpleegafdeling ICU

geïnfecteerd osteosynthesemateriaal 35 extremiteitsletsel verpleegafdeling polikliniek

niet considerende of secundair gedisloceerde fractuur 35 extremiteitsletsel polikliniek SEH

kind met fractuur nabij groeischijf 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt SEH

ouderen met heupfractuur, polsfractuur 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt SEH

ouderen met osteoporotische inzakking wervel 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt SEH

kind met distale radiusfractuur, supracondilaire en proximale humerusfractuur 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt SEH

kind met spaakverwonding 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt SEH

kind met epifysiolysis tibiae 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt SEH

heetwater verbranding hand/thorax/gelaat 37 brandwonden SEH

(verdenking) inhalatietrauma 37 brandwonden SEH

(verdenking) CO intoxicatie 37 brandwonden SEH

ernstige verbranding 37 brandwonden SEH

chemische verbrandingen 37 brandwonden SEH

recidief pneumothorax 38 benigne longpathologie verpleegafdeling ICU SEH

postoperatieve effusie op x-thorax 38 benigne longpathologie verpleegafdeling ICU

messteek in thorax 38 benigne longpathologie SEH

primair longkanker en verdenking mediastinale kliermetastasen 39 maligne longpathologie polikliniek

coloncarcinoom in voorgeschiedenis en afwijking op de x-thorax 39 maligne longpathologie polikliniek verpleegafdeling

vena cava superiorsyndroom 40 zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum polikliniek verpleegafdeling

pleurale verdikking 40 zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum polikliniek

verdenking torsio testis 41 zwelling lies/externe genitalia kind SEH

verzoek tot religieuze circumcisie 41 zwelling lies/externe genitalia kind polikliniek

leeg scrotum 41 zwelling lies/externe genitalia kind polikliniek

zwelling in de lies 41 zwelling lies/externe genitalia kind polikliniek

de bezorgde emotionele ouder 42 peri-operatieve zorg bij kinderen polikliniek verpleegafdeling SEH

postoperatieve pijn op de kinderafdeling 42 peri-operatieve zorg bij kinderen verpleegafdeling

kind met fistel in de hals 43 zwelling hoofd/halsgebied (kind) polikliniek

zwelling in de hals bij pasgeborene 43 zwelling hoofd/halsgebied (kind) polikliniek SEH

zorgen rond opgezette klieren 43 zwelling hoofd/halsgebied (kind) polikliniek

(gallig)brakende zuigeling 44 speciële kinderchirurgie verpleegafdeling SEH

ileus bij neonaat 44 speciële kinderchirurgie verpleegafdeling

de niet op te voeren maagsonde 44 speciële kinderchirurgie verpleegafdeling SEH

50

Tabel 5: toetsing/competentietabel (uit Landelijk Opleidingsplan Scherp)

Pagina 51 van 54

Tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het

GHZ

Voor het behalen van het D- en E-competentie niveau voor wat betreft de vaardigheden dienen bij voorkeur

twee leden van de opleidingsgroep dit niveau te bevestigen en te documenteren in een OSATS (in Vrest;

totaal 3 OSATS) onder aandachtspunten. Op initiatief van de verantwoordelijke van de betreffende

vaardigheid (zie onderstaande tabel) zal de eerst volgende vakgroepvergadering de D- en E competentie

worden vastgesteld en vastgelegd in een Excel-document.

Abdominaal aneurysma Waasdorp (Schlejen)

Femoropopliteale bypass Waasdorp (Schlejen)

Carotisdesobstructie Waasdorp (Schlejen)

Vasculaire toegang (Port-a-cath) Waasdorp (Schlejen)

AV fistel Waasdorp (Schlejen)

Varices (EVLT) Waasdorp (Schlejen)

Boven- of onderbeenamputatie Waasdorp (Schlejen)

Hemithyreoidectomie Waasdorp (Schmitz)

Thoraxdrainage van der Linden (Liem)

VATS van der Linden (Schlejen)

Herstel achillespeesruptuur van der Linden (Liem)

Onbloedige repositie en immobilisatie van der Linden (Liem)

Osteosynthese olecranon/patella van der Linden (Liem)

Osteosynthese onderarmsfractuur van der Linden (Liem)

Osteosynthese distale radius van der Linden (Liem)

Osteosynthese proximale femur van der Linden (Liem)

Osteosynthese femur- of tibiaschacht van der Linden (Liem)

Oseosynthese enkel van der Linden (Liem)

Maagperforatie Swank (Tseng)

Lies- of femoraalbreuk bij volwassenen (open) de Lange (Schmitz)

Liesbreuk (laparoscopisch) de Lange (Schmitz)

Mammasparende behandeling Linthorst (Baeten)

Mamma ablatieve therapie Linthorst (Baeten)

Okseldissectie Linthorst (Baeten)

Buikwanddefect, geen lies- of femoraalbreuk (open) Liem (Schmitz)

Buikwanddefect, geen lies- of femoraalbreuk (laparoscopisch) Schmitz (Tseng)

Sigmoidoscopie Schmitz (Baeten)

Liesbreuk kind Schmitz (van der Linden)

Orchidopexie Schmitz (van der Linden)

Torsio testis Schmitz (van der Linden)

Mediane en laterale halscyste Schmitz (Waasdorp)

Kleine niet-complexe chirurgie (onder lokale verdoving) Schmitz (van der Linden)

Niet complexe perianale problematiek Tseng (Schmitz)

(Laparoscopische) appendectomie Tseng (Schmitz)

Laparoscopische cholecystectomie Tseng (Schmitz)

Opheffen ileostoma Tseng (Schmitz)

Laparoscopische colectomie Tseng (Schmitz)

Low anterior resectie/APR Tseng (Schmitz)

Open hemicolectomie rechts Tseng (Schmitz)

Colectomie/Hartmann/opheffen stoma Tseng (Schmitz)

Pagina 52 van 54

Tabel 7: leermiddelen en onderwijsactiviteiten betreffende de algemene competenties132

Bestuurslid vereniging van artsassistenten Gouda/COC actief bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van de opleiding zorg, samenwerken

opleiders en ziekenhuismanagers (S en O)

Complicatiebespreking (dagelijks): op gestructureerde wijze bespreken van complicaties (en fouten), omgaan met

fouten (MH, P)

Complicatiebespreking (uitgediept)

op gestructureerde wijze bespreken van complicaties (en fouten), analyse van

incidenten en actieve bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van zorg(processen),

rapporteren over verbetertrajecten (borging), omgaan met fouten (S, MH, O, P;

nadruk op MH en P)

Dienst

overleg voeren met supervisor, werk prioriteren en organiseren, heldere

afspraken maken met collaga’s en verpleegkundigen, vastleggen van

patientgegevens (C, S, KW, MH, O, P met nadruk op S, O, P)

Discipline overstijgend onderwijs (lokaal en regionaal) afhankelijk van onderwerp

Grote visite (lunch bespreking)

op gestructureerde wijze bespreken van casus, bespreekbaar maken van

behandeldillema’s (S, O, P)

Indicatiebespreking

op gestructureerde wijze bespreken van complicaties (en fouten), samenwerken

met andere disciplines, omgaan met fouten, keuzen beargumenteren over

dilemma’s omtrent behandelen, ouderenzorg, wet en regelgeving (informed

consent), doelmatigheid van zorg (S, MH, O, P)

Intervisie en coaching

leren gedrag op anderen af te stemmen, draagt bij aan zelfstandigheid,

onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid (P)

Klachtafhandeling

actief bijdragen aan een klachtafhandeling doormiddel van verzorgen schriftelijke

reacties en gesprekken met klager(s) (C, O en P)

Lid ad hoc commissie Prospectieve Risico Analyse (PRI)

actief bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van zorg(processen), samenwerken

en communiceren met andere zorgverleners (S, MH en O)

Lid ad hoc commissie incidentanalyse op gestructureerde wijze een incident analyseren (S, MH en O)

Lid decentrale commissie kwaliteit en veiligheid (DCKV)

actief bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van zorg(processen), samenwerken

en communiceren met andere zorgverleners (S, MH en O)

132 C = communicatie; S = samenwerking; O = organisatie; KW = kennis en wetenschap; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

Pagina 53 van 54

Lid decentrale VIM-cie

actief bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van zorg(processen), samenwerken

en communiceren met andere zorgverleners (S, MH en O)

Lid SEH commissie

actief bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van zorg(processen), samenwerken

en communiceren met andere zorgverleners (S, MH en O)

Multidisciplinaire specifieke patientenbesprekingen

(vaat/mamma/MDL)

inbrengen eigen patient, vaststellen behandelplan, samenwerken met andere

disciplines, eventueel voorzitter (S, O, MH, P)

Multidisciplinaire traumabespreking samenwerking diverse disciplines, doelmatig bespreken eigen patient, vragen

beantwoorden, omgaan met feedback (S, MH, P)

Onderwijscoordinator/rooster- en OKplanning coördinatie van dagelijkse praktijk (S en O)

Operatiekamer

samenwerking diverse disciplines, opvolgen patientveiligheid cq procedures (S en

MH)

Opleidingsvergadering

bijdrage leveren aan kwaliteit van eigen opleiding, vergader technieken (MH, O,

P)

Organisatie refereeravonden gastheer/vrouw, afstemmen logistieke zaken, voortgang bewaken (S en O)

Overdracht

kort en bondig patiënten overdragen, vergadertechnieken, vragen beantwoorden,

goede verslaglegging, omgaan met feedback, omgaan met fouten (S, MH, O, P)

Pathologiebespreking

(necrologiebespreking/radiologiebespreking)

inbrengen eigen patient, omgaan met feedback (S, O, P)

Polikliniek

anamnese, lichamelijk onderzoek, opstellen en uitvoeren behandelplan,

communicatie met patient en familie, samenwerking met polikliniekassistentes,

time management, onderwijs aan co-assistenten (C, S, KW, MH, O, P). Voor

gestructureerde feedback van competentie communicatie maakt de

opleidersgroep gebruik van een feedbacktool COMmunication Educational Tool

(COMmet op www.cometapp.nl )

Poli operatiekamer (KV)

anamnese, lichamelijk onderzoek, opstellen en uitvoeren behandelplan,

communicatie met patient en familie, samenwerking met poliverpleegkundigen,

time management, onderwijs aan co-assistenten (C, S, KW, MH, O, P)

Traumabespreking SEH

op gestructureerde wijze bespreken van casus inclusief complicaties (en fouten),

samenwerken met andere disciplines, omgaan met fouten (S, MH en P)

Visite verpleegafdeling

anamnese, lichamelijk onderzoek, opstellen en uitvoeren behandelplan,

communicatie met patient en familie, samenwerking met verpleegkundigen,

bespreken/organiseren van nazorg, timemanagement, onderwijs aan coassistenten

(C, S, KW, MH, O, P; nadruk op C, S, O)

Pagina 54 van 54

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 1/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 1 van 9

Auteur:

R.F. Schmitz

Bestemd voor:

• Artsen en medisch specialisten van de

afdeling chirurgie en intensive care Autorisatie:

R.F. Schmitz, chirurg en opleider

Gerelateerde documenten:

Aantal kopieën en plaats kopieën:

Publicatie op GHZ Intern

Gebaseerd op:

• Lokaal opleidingsplan heelkunde GHZ

Introductie portfolio en structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Doel portfolio

Het portfolio is een instrument dat door de Medisch Specialisten Registratie Commissie/CCMS is

gekozen als verplicht leermiddel voor de medische vervolgopleidingen. Het is hierbij meer dan een

map met gegevens. Het is bedoeld om voor de aios en opleider de opleiding te structureren, om

de aios aan te zetten tot zelfreflectie en actief leren en om de voortgang te volgen en zo nodig bij

te sturen in de opleiding. Tot slot heeft het portfolio een logboekfunctie. Er wordt beoordeeld aan

de hand van de gestelde opleidingseisen. Kort gezegd kan door het verzamelen van (verplichte)

documentatie een evenwichtig en veelzijdig beeld gegeven worden van de voortgang van de

aios voor zowel de aios zelf als de opleider waardoor beiden beter in staat zullen zijn de opleiding

te sturen. In het het Groene Hart Ziekenhuis wordt voor de opleiding heelkunde gebruik gemaakt

van een webbased elektronisch portfolio (Vrest). (voor toegang zie GHZ-intern serviceloketchirurgie)

Zelfsturend leren

Basis van werken met een portfolio is dat de aios zelf stuurt in wat te leren. Dit kan gedaan worden

door middel van de cyclus van ervaringsleren waarbij naar aanleiding van ervaringen in de praktijk

wordt teruggeblikt, essentiële elementen worden benoemd, een nieuw plan van aanpak wordt

gemaakt, waarna weer nieuwe ervaringen ontstaan. Het plan van aanpak wordt ook wel

Individueel OpleidingsPlan (IOP) genoemd. Belangrijk is dat de formulering hierin SMART

geformuleerd wordt (specifiekmeetbaar-acceptabel-realiseerbaar-tijdsgebonden) oftewel hoe ga

ik het precies aanpakken (haalbaar doel), binnen welk tijdsbestek en hoe ga ik het toetsen.

Competenties

Er zijn zeven competentiegebieden met in het totaal 28 algemene competenties zoals omschreven

in het Kaderbesluit: medisch handelen, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap,

maatschappelijk handelen, organiseren, professionaliteit. Deze zeven CanMEDS competenties zijn

de basis van het portfolio. Voor de heelkunde zijn deze competenties aangevuld en

geconcretiseerd tot

36 specifieke competenties. Iedere aios dient aan het eind van zijn opleiding deze algemene en

heelkundige competenties te beheersen. Daartoe zal de aios zichzelf beoordelen en bijsturen

evenals de opleider. Tijdens de voortgangsgesprekken dienen de competenties als

agendapunten.

Rol aios

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 2/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 2 van 9

Het is de bedoeling dat de aios zelf een optimale invulling zoekt van het portfolio. Het portfolio is

eigendom van de aios, de aios bepaalt wie tot welke onderdelen toegang heeft. Het initiatief

hoort bij de aios te liggen, zowel voor de zelfontwikkeling, de beoordelingen en de overige

documentatie zoals beschreven in de verschillende hoofdstukken van het portfolio. Door te

investeren in het portfolio

investeert de aios in de eigen voortgang en ontwikkeling tijdens de opleiding.

Rol opleider

De opleider hoort te motiveren tot adequaat portfolio gebruik. Door het portfolio als agenda te

gebruiken voor de voortgangsgesprekken kan een evenwichtiger en veelzijdiger beeld van de aios

verkregen worden en kan op een meer gegronde manier bijgestuurd en beoordeeld worden.

Daarnaast is de opleider per competentie rolmodel, onderwijzer, bewaker van de voortgang en

verantwoordelijk voor een adequate opleidingssituatie voor de aios.

Het portfolio als instrument

Dit portfolio is een werkstuk dat continu in beweging is doordat er steeds gegevens aan

toegevoegd worden. Daarnaast is de implementatie van het portfolio nog niet voltooid zoals

bedoeld is in het opleidingsplan. Er zullen in de komende jaren mogelijk meer documenten aan het

portfolio worden toegevoegd. Een aantal onderdelen zijn verplicht, een aantal facultatief, een

aantal nog niet beschikbaar.

Structuur Individueel Opleidingsplan (IOP) als onderdeel van het portfolio

De aios maakt voor aanvang van een stage een IOP en bespreekt dit met de stagebegeleider. In

het IOP dient de aios de volgende elementen te beschrijven:

• Samenvatting eerder behaalde bekwaamheidsniveau’s Medisch Handelen

• Samenvatting behaalde niveau algemene competenties

• Schema vaardigheidsniveau Key Procedures en vooral die relevant voor betreffende stage,

vergeleken met de niveau’s van SCHERP en een kolom met het te behalen niveau in de

betreffende stage

• Beschrijving te behalen functioneringsniveau van opleidingsactiviteiten (bijv omtrent mate

van zelfstandigheid van visitelopen)

• Beschrijving wensen bijzondere activiteiten / leerdoelen

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 3/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 3 van 9

Onderstaande figuur geeft de globale structuur weer van hoe de aios en opleider tot een

individuele IOP komen. (in blauw gesprekken met de opleider)

Introductie stage:

- Stagebeschrijving bespreken

- Niveau aios (key-procedures,

competenties)

- Leerdoelen nav relevante thema’s

- Aandachtspunten benoemen

- Overige verwachtingen

- Vastleggen in IOP

IOP stage

Uitvoering IOP:

- Thema’s

- Leerdoelen

- Feedback en toetsing:

OSATS, KPB’s,

verslagen, 360 fb, CAT

- Onderwijs

Halverwege stage

- Thema’s: voortgang en niveau

- Verrichtingen – OSATS

- KPB’s

- Operatieverslagen

- Besprekingen

- Opleidingsklimaat

Bijstellen/afspreken:

- Thema’s

- Leerdoelen/niveaus/keyprocedures

- Feedback en toetsing

- IOP - bijstelling

Einde stage:

- Thema’s: behaald niveau

- Verrichtingen – OSATS

- KPB’s

- Operatieverslagen

- Besprekingen

- Persoonlijke aandachtspunten

volgende stage

- Opleidingsklimaat

- Bijstelling IOP volgende stage

IOP volgende stage

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 4/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 4 van 9

Individueel)opleidingsplan)

)

)

)

)

)

)

Naam)

)

)

)

)

)

)

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 5/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 5 van 9

Groene)Hart)Ziekenhuis)Gouda)

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 6/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 6 van 9

Inhoud)

)

1. Curriculum*Vitae*(kan*ook*in*Vrest)*

2. Opleidingsschema*(kan*ook*als*document*worden*toegevoegd*in*Vrest)*

3. Ambities*en*plan*van*aanpak*(competentiegewijs*volgens*CanMEDS)*

4. Cursussen,*congressen*en*symposia*(kan*ook*in*Vrest)*

5. Voordrachten*(kan*ook*in*Vrest)*

6. Artikelen*(kan*ook*in*Vrest)*

7. Wetenschappelijke*activiteiten*(kan*als*document*worden*toegevoegd*in*Vrest)*

8. Stagebeschrijvingen*met*competentiegewijze*reflectie*(CanMEDS).*

9. Reflectievoortgangsgesprekken*(competentiegewijs*volgens*CanMEDS)*

10. Standaard*agenda*voortgangsgesprek/geschiktheidsbeoordeling*

*

1. Curriculum)Vitae)

*

PERSONALIA)

Naam* * * * * * * Telefoon* *

Voornamen* * * * * * Email* * *

Adres* * * * * * * Geboren* *

Postcode* ! * * * * Geslacht* *

Woonplaats* * * * * * Nationaliteit* *

*

*

OPLEIDINGEN)en)CURSUSSEN)

*

*

WERKERVARING)

*

*

NEVENACTIVITEITEN)

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 7/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 7 van 9

2.) Opleidingsschema*

*

Start) Eind) Kliniek) Opleider)

* * * *

* * * *

* * * *

*

3.) Ambities)

*

Medisch!handelen!

*

Communicatie!

*

Samenwerking!

*

Kennis!en!wetenschap!

*

Organisatie!en!bestuurlijk!

*

Maatschappelijk!handelen!

!

Professionaliteit!

*

4.) Cursussen,)congressen)en)symposia)

)

Verplichte!cursussen!

1e*jaar*

Cursus) Dagdelen) Datum) Kosten) Status)

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * *

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * !

* * * * *

Overig!

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 8/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 8 van 9

5.) Voordrachten)

*

6.) Gepubliceerde)artikelen)

*

7.) Wetenschappelijke)activiteiten)

*

*

8.) Stages)+)doelstellingen)

*

Start) Eind) Jaar) Stage) Begeleider)

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

*

Naam stage

Datum voorbespreking:

Leerdoelen/afspraken: *

Datum tussenbespreking (facultatief):

Leerdoelen/afspraken:

Datum eindbespreking:

Leerdoelen behaald?:

Leerdoelen komende periode:

PROTOCOL

Bijlage 1 Introductie portfolio en

structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 01-10-2015

Geldigheid: 2 jaar

Status: definitief

Versie: 3.0

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:02:42 9/9

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 9 van 9

Zelfreflectie (ook Vrest -KPB niet patientgebonden-):

W Medisch*handelen:*

W *Communicatie:**

W Samenwerking:**

W Kennis*en*wetenschap:*

W *Maatschappelijk*handelen:**

W Organisatie:**

W Professionaliteit:**

9.) Reflectie)voortgangsgesprekken)

*

*

10.) Standaard)agenda)voortgangsgesprek/geschiktheidsbeoordeling)

*

1. vaststellen agenda

2. evaluatie afspraken afspraken vorig voortgangsgesprek (reflectie)

3. terugkoppeling feedback opleidersgroep

4. bespreken leerklimaat

5. Multi Source / 360° Feedback (indien van toepassing)

6. LAP-X minimaal invasieve simulatietraining (indien van toepassing)

7. Ingrepen

8. gerealiseerde toetsing in Vrest (smileys)

9. individueel opleidingsplan (met name ambities en plannen van aanpak;

competentiegewijs)

(NB 1 week tevoren mailen naar opleider en plaatsvervangend opleider, zie voor format

GHZintern/afdelingsoumenten/assistenten)

10. stagebespreking inclusief indentificeren sterke en zwakke punten

11. leerdoelen komende tijd

12. D- en E-competentie / aantal verrichtingen

13. algemene competenties (lijnleren)

14. te volgen cursussen, congressen, symposia in het komende jaar (minimaal de verplichte

cursussen)

15. wetenschap

16. toekomstperspectief (eventueel differentiatie)/sociale aspecten

17. beoordeling in Vrest

*

PROTOCOL

Bijlage 2 lokaal cursorisch onderwijs

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 1 maart 2015

Geldigheid: 1 jaar

Status: definitief

Versie: 5.1

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:03:09 1/5

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 1 van 5

Auteur:

R.F. Schmitz

Bestemd voor:

• Artsen en medisch specialisten van de

afdeling chirurgie Autorisatie:

R.F. Schmitz, chirurg en opleider

Gerelateerde documenten:

• NVT

Aantal kopieën en plaats kopieën:

Publicatie op GHZ Intern

Gebaseerd op:

• Lokaal opleidingsplan heelkunde GHZ

Lokaal modulair cursorisch onderwijs en ander niet-patiëntgebonden onderwijs in GHZ1

Uitgangspunten

• De onderwijscoördinator is samen met de opleider verantwoordelijk voor de agendering

van het programma.

• Aankondiging vindt plaats door vermelding in Maandprogramma afdeling heelkunde GHZ.

• Iedere maandag en donderdag onderwijs van 17.15 tot 18.30 uur (voordracht van de

coassistent in principe op dinsdag en/of vrijdagmiddag).

• Maandag en donderdag vanaf 17.15 uur geen patiënt gebonden activiteiten, behalve SEH

assistent (geen aios). Ook de achterwacht-assistent dient aanwezig te zijn.

• Modulair cursorisch onderwijs 80 minuten (door lid opleidersgroep of aios). De aios dient in

voorkomende gevallen contact op te nemen met het staflid themaverantwoordelijke voor

de invulling van het onderwijs. Het onderwijs is primair gericht op die onderdelen in het vak

die niet worden onderwezen in de dagelijkse klinische praktijk.

• Bij ander, door de a(n)ios gegeven onderwijs, is er een superviserend lid van de

opleidingsgroep- veelal de themaverantwoordelijke; vermelden in Maandprogramma

afdeling heelkunde GHZ- die mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs

(overleg vooraf!).

• Bij externe spreker is er een ‘gastheer’ (vermelden in maandprogramma). Deze is onder

meer verantwoordelijk voor de kwaliteit. (N.B. is geen modulair cursorisch onderwijs).

• In principe geen industrie gerelateerde voordrachten, alleen als er een heel duidelijk -

thema gerelateerd- leermoment inzit.

• Veel onderwijs (onder andere necrologie afdeling chirurgie, complicatie uitgediept, Critical

appraisal of a topic, richtlijnbespreking) wint aan kracht en nut als het snel na het overlijden,

het optreden van de complicatie, het verschijnen van het artikel plaats vindt.

• Op het maandprogramma worden ook de externe refereeravonden geagendeerd (TOWN,

Vascular rounds, lokale en regionale refereeravonden, IKW besprekingen, chirurgendagen,

najaarsvergadering, start nieuwe a(n)ios).

Jaarschema

• 2 x per jaar regionale refereeravond.

• 4 x per jaar disciplineoverstijgende necrologiebespreking Vereniging Medische Staf

(maandag 18.00 uur in gehoorzaal; agenderen als Necrologie VMS).

1 Aangepast volgens document uniformering opleidingsvisitaties t.a.v. onderwijs en besprekingen van

de NVvH (zie einde van dit document)

PROTOCOL

Bijlage 2 lokaal cursorisch onderwijs

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 1 maart 2015

Geldigheid: 1 jaar

Status: definitief

Versie: 5.1

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:03:09 2/5

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 2 van 5

Lokale refereeravond afdeling chirurgie. Op refereerbijeenkomsten komen onderwerpen

uitgebreider aan bod en kan ook experimenteel / basaal onderzoek gerefereerd worden,

terwijl een CAT bespreking alleen klinische topics betreft (2 keer per jaar).

• Geen onderwijs tijdens chirurgendagen, najaarsvergadering en week 52 en week 1,

Goudse Wetenschapsdag, ski-weekend. Dus gedurende 46 weken is er op maandagen en

donderdagen (modulair cursorisch) onderwijs.

• Bij externe voordracht van a(n)ios; eerst oefenpresentatie bij voorkeur tijdens maandag en

donderdag onderwijs van 17.15 tot 18.30 uur.

“Prime time” activiteiten

Modulair cursorisch onderwijs. De 44 thema’s dienen minimaal eens per twee jaar te

worden geagendeerd in het maandprogramma en is primair gericht op die onderdelen in

het vak die niet worden onderwezen in de dagelijkse klinische praktijk. Dit betekent dat

ongeveer 2 maal per maand modulair cursorisch onderwijs gegeven wordt door een

chirurg (80 min; door lid van de opleidingsgroep of aios). De onderwijscoördinator

informeert de betreffende chirurg/aios minimaal drie weken tevoren zodat er tijd genoeg is

voor de voorbereiding. Critical Appraisal of a Topic2. Elke aios dient één of twee maal per

jaar een CAT te presenteren; veelal in het kader van een stage (45-60 min; zie Lokaal

Opleidings Plan) (Cursorisch onderwijs).

Pathologie-en obductiebespreking. 2 keer per jaar. In principe op de derde donderdag

van de maand (in overleg met patholoog data vaststellen (in ieder geval niet in maart, juli,

augustus en december);(60 minuten; zie ook document op GHZ-intern

serviceloket/vademecum medicus) (Geen cursorisch onderwijs)

Necrologie afdeling chirurgie. 2 keer per jaar. Zie ook document op GHZ-intern

serviceloket/vademecum medicus (Geen cursorisch onderwijs).

Complicatie- en kwaliteitsbespreking. Tenminste 4 keer per jaar. De lokale

complicatieregistratie dient als uitgangspunt voor kwaliteitsverbetering. Deze bespreking

kan thematisch van opzet zijn bijvoorbeeld galgang letsel of naadlekkage; maar ook als

uitgediepte casuïstiek. (Geen cursorisch onderwijs).

Protocolbespreking. Aan de hand van recente literatuur en/of richtlijnen een voostel doen

voor aanpassing van een onderdeel uit het GHZ-heelkunde werkboek. Ongeveer 6 keer per

jaar (Geen cursorisch onderwijs).

Researchbespreking. Ongeveer twee keer per jaar wordt onder leiding van de

wetenschaps-assistent de vorderingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek

besproken (Geen cursorisch onderwijs).

Vraag van de maand. Op indicatie. Naar aanleiding van een gerezen vraag tijdens de

klinische werkzaamheden; veelal genoteerd op het white board in de overdrachtsruimte

W0 (30 minuten) (Cursorisch onderwijs)

• Ongeveer 2 keer per jaar skillslab in de V2 (darmnaden/ laparoscopie/ vaatnaden/

traumatologie) (Cursorisch onderwijs).

Twee maal per jaar Gemeenschappelijke Refereeravond (GRA) met een vakgroep uit het

GHZ over een discipline overstijgend onderwijs (planning in overleg met opleider). (Niet

meer dan 2 uur inhoudelijk, b.v. 17:45 - 18:15 uur inloop met maaltijd. 18:15-20:15 refereren.

drankje nadien) (Cursorisch onderwijs).

2 Een Critical Appraisel of a Topic is een kritische beoordeling van een artikel, gerelateerd aan een concreet

klinisch scenario (bijvoorbeeld een patientencasus). Dit leidt vervolgens tot een gestandaardiseerd, op

recente literatuur gebaseerd, antwoord op de klinische vraag

PROTOCOL

Bijlage 2 lokaal cursorisch onderwijs

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 1 maart 2015

Geldigheid: 1 jaar

Status: definitief

Versie: 5.1

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:03:09 3/5

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 3 van 5

Uitgediepte indicatiebespreking. Naast de dagelijkse indicatiebespreking tenminste zes

keer per jaar een uitgediepte indicatiebespreking een deelspecialisme betreffend (Geen

cursorisch onderwijs).

• Training voortgangstoets mbv SCORE-website. (twee keer per maand op maandag) De

landelijke heelkundige voorgangstoets gebaseerd op American Board of Surgery In-Training

Examination (ABSITE). Voorbereiden is mogelijk op de SCORE website (Surgical Council on

Resident Education). Aan het einde van de training wordt de assignment voor de

volgende keer vastgesteld.

Niet op maandag en donderdagmiddag 17.15 uur:

• Coassistenten voordracht.

• Voordrachten over bijvoorbeeld EVS, kindermishandeling, rampenopvangplan en logistieke

besprekingen.

Opleidingsvergadering met a(n)ios en opleidingsgroep (minimaal 4 keer per jaar op veelal

donderdag 7.00 - 7.45 uur met polderontbijt; opleider moet aanwezig zijn).

Verantwoordelijken:

Modulair cursorisch onderwijs (onderwijscoördinator/opleider)

CAT (individuele aios/stagebegeleider)

Pathologie- en obductiebespreking (Baeten)

Necrologie VMS (secretariaat VMS)

Complicatie- en kwaliteitsbespreking (Liem)

Necrologie afdeling chirurgie (Linthorst)

Protocolbespreking (opleider)

Lokale refereeravond met veelal ook Researchbespreking (van der Vorst/opleider)

Vraag van de maand (opleidersgroep)

Skillslab (onderwijscoördinator)

Gemeenschappelijke refereeravond GRA (opleider)

Coassistenten voordracht (onderwijscoördinator)

Opleidingsvergadering (onderwijscoördinator)

Uitgediepte indicatiebespreking (onderwijscoördinator)

Training voortgangstoets (onderwijscoördinator/opleider)

PROTOCOL

Bijlage 2 lokaal cursorisch onderwijs

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 1 maart 2015

Geldigheid: 1 jaar

Status: definitief

Versie: 5.1

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:03:09 4/5

Na afdrukken 24 uur geldig!

Pagina 4 van 5

Uniformering opleidingsvisitaties t.a.v. onderwijs en besprekingen

(volgens Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; maart 2012))

Onderwijs

Cursorisch Onderwijs

(Lokaal)

Minimaal wekelijks 1 uur of daarmee equivalent (evt. onderbreking

tijdens zomerreces) met minimaal 1 chirurgisch staflid aanwezig,

bij voorkeur meer zodat er een brede discussie kan plaatsvinden.

KB: C.6.1.h

Onderwijs verzorgd door zowel (alle) leden opleidingsgroep als

AIOS.

Cursorisch Onderwijs

(Landelijk of regionaal)

Minimaal 10 dagen per opleidingsjaar. KB: B.8.l

Onderdelen vastgelegd in SCHERP. BH: B.7.1 en B.7.2

Refereerbijeenkomst

(Lokaal)

Er dienen lokale refereerbijeenkomsten gehouden te worden

waarbij i.p. de gehele opleidingsgroep van de betreffende

differentiatie aanwezig is. De betrokkenheid van de (lokale)

opleidingsgroep is hierbij groter dan bij regionaal refereren. KB:

C.3.1.f

Op refereerbijeenkomsten komen onderwerpen uitgebreider aan

bod en kan ook experimenteel / basaal onderzoek gerefereerd

worden, terwijl een CAT bespreking alleen klinische topics betreft.

Refereerbijeenkomst

(Regionaal)

Geen formele eis, maar kan slechts ten delen de lokale

refereerbijeenkomsten vervangen, omdat het niet alleen een doel

heeft voor de AIOS maar ook vormend is voor de (lokale)

opleidingsgroep.

In de regio wordt de frequentie bepaald, maar richtinggevend is

2 refereerbijeenkomsten per jaar.

CAT bespreking Regelmatig, zodat iedere AIOS per jaar minimaal 1 CAT verricht.

KB: B.12.3.b, B.12.5.b en BH: B.6

De CAT bespreking is geen vervanging van de lokale

refereerbijeenkomst, maar kan daarvan wel deel uitmaken.

Besprekingen

Complicatie bespreking Naast de melding van complicaties dienen er (thematische)

complicatiebesprekingen ten minste 4 maal per jaar te zijn. KB:

C.3.1.g

Necrologie bespreking Valt onder kwaliteitverbeterende besprekingen en niet onder

cursorisch onderwijs

Indicatie besprekingen Bij de algemene indicatie bespreking dient van elke deelgebied

minimaal een staflid aanwezig te zijn.

Niet alle te opereren patiënten hoeven besproken te worden.

Groot belang wordt gehecht aan betrokkenheid bij specifieke

indicatie besprekingen zoals vaatbespreking, traumabespreking,

oncologie etc.

Generaal dag rapport Moment op de dag waar de AIOS en opleiders operationele,

actuele aspecten van de patiëntenzorg bespreken (is vaak de

dienstoverdracht) KB: C.3.1.d

Cave: meerdere locaties (evt. videoconferencing)

PROTOCOL

Bijlage 2 lokaal cursorisch onderwijs

Afdeling : chirurgie

Geldig vanaf: 1 maart 2015

Geldigheid: 1 jaar

Status: definitief

Versie: 5.1

Uniformering opleidingsvisitaties t.a.v. onderwijs en besprekingen

(volgens Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; maart 2012))

Onderwijs

Cursorisch Onderwijs

(Lokaal)

Minimaal wekelijks 1 uur of daarmee equivalent (evt. onderbreking

tijdens zomerreces) met minimaal 1 chirurgisch staflid aanwezig,

bij voorkeur meer zodat er een brede discussie kan plaatsvinden.

KB: C.6.1.h

Onderwijs verzorgd door zowel (alle) leden opleidingsgroep als

AIOS.

Cursorisch Onderwijs

(Landelijk of regionaal)

Minimaal 10 dagen per opleidingsjaar. KB: B.8.l

Onderdelen vastgelegd in SCHERP. BH: B.7.1 en B.7.2

Refereerbijeenkomst

(Lokaal)

Er dienen lokale refereerbijeenkomsten gehouden te worden

waarbij i.p. de gehele opleidingsgroep van de betreffende

differentiatie aanwezig is. De betrokkenheid van de (lokale)

opleidingsgroep is hierbij groter dan bij regionaal refereren. KB:

C.3.1.f

Op refereerbijeenkomsten komen onderwerpen uitgebreider aan

bod en kan ook experimenteel / basaal onderzoek gerefereerd

worden, terwijl een CAT bespreking alleen klinische topics betreft.

Refereerbijeenkomst

(Regionaal)

Geen formele eis, maar kan slechts ten delen de lokale

refereerbijeenkomsten vervangen, omdat het niet alleen een doel

heeft voor de AIOS maar ook vormend is voor de (lokale)

opleidingsgroep.

In de regio wordt de frequentie bepaald, maar richtinggevend is

2 refereerbijeenkomsten per jaar.

CAT bespreking Regelmatig, zodat iedere AIOS per jaar minimaal 1 CAT verricht.

KB: B.12.3.b, B.12.5.b en BH: B.6

De CAT bespreking is geen vervanging van de lokale

refereerbijeenkomst, maar kan daarvan wel deel uitmaken.

Besprekingen

Complicatie bespreking Naast de melding van complicaties dienen er (thematische)

complicatiebesprekingen ten minste 4 maal per jaar te zijn. KB:

C.3.1.g

Necrologie bespreking Valt onder kwaliteitverbeterende besprekingen en niet onder

cursorisch onderwijs

Indicatie besprekingen Bij de algemene indicatie bespreking dient van elke deelgebied

minimaal een staflid aanwezig te zijn.

Niet alle te opereren patiënten hoeven besproken te worden.

Groot belang wordt gehecht aan betrokkenheid bij specifieke

indicatie besprekingen zoals vaatbespreking, traumabespreking,

oncologie etc.

Generaal dag rapport Moment op de dag waar de AIOS en opleiders operationele,

actuele aspecten van de patiëntenzorg bespreken (is vaak de

dienstoverdracht) KB: C.3.1.d

Cave: meerdere locaties (evt. videoconferencing)

Protocol bespreking Valt onder kwaliteitverbeterende besprekingen en niet onder

cursorisch onderwijs. Protocollen dienen up to date en

beschikbaar te zijn. KB: C.3.1.e, C.10.1.d

Research bespreking Valt niet onder cursorisch onderwijs KB: C.3.1.h

Opleidingsvergadering Hierbij dient in beginsel de gehele opleidingsgroep aanwezig te

zijn en minimaal 4 maal per jaar gehouden te worden. Doel

kwaliteitsverbetering opleiding. KB: C.3.1.f

____________________________________________________________________________________________________________

Groene Hart Ziekenhuis l Protocol I Laatst afgedrukt op: 1-11-2015/17:03:09 5/5

Na afdrukken 24 uur geldig!

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.